ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ 60-ข-083
สัญญาเลขที่ 60-ข-083

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
รหัสโครงการ 60-ข-083 สัญญาเลขที่ 60-ข-083

ระยะเวลาตามสัญญา 6 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 800,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 527,996.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -527,996.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : แผนงานการจัดการภัยพิบัติ 400,000.00 281,566.00
1. ประชุมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน ครั้งที่ 1
2. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1
3. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1
4. สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัดพังงา
5. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลนบปริง
6. สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต
7. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลรมณีย์
8. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลตำตัว
9. สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัดระนอง
10. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลทุ่งมะพร้าว
11. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลคลองเคียน
12. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2
13. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลนาเตย
14. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1
15. (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : แผนงานการจัดภัยพิบัติสู่ความยั่งยืนโดยท่องเที่ยวชุมชน 260,000.00 136,100.00
1. การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชน
2. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายท่องเที่ยว ครั้งที่1
3. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
4. อบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5. อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนน้ำเค็ม
6. อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนทับตะวัน
7. อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนบ้านหินลาด
8. อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนท่าใหญ่
9. ประชุมติดตามงาน
กิจกรรมหลัก : แผนงานหนุนเสริมกระบวนการทำงาน 140,000.00 110,330.00
1. ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 1)
2. ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง มิถนายน 2561)
3. ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 2)
4. ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึงมีนาคม 2562)
5. ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 3)
6. ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 4)
7. ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 5)
8. ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 6)
9. ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 3 (ปี 2562)
10. อุปกรณ์สิ้นเปลือง
11. จัดทำรายงาน/สรุปงาน

รวมงบทั้งหมด

800,000.00 527,996.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายไมตรี จงไกรจักร์ )
วันที่รายงาน