ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-083
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไมตรี จงไกรจักร์
คณะทำงาน ? นายศักดา พรรณ์รังสี.นางชาตรี มูลสาร.นายวันชัย จิตต์เจริญ.นายวิทวัส เทพสง .น.ส.อรวรรณ หาญทะเล.นายกำธร ขันธ์ธรรม.นายประยูร จงไกรจักร์.น.ส.วารี ฉ่ำมาลี.นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์.นางภาวนา มณี.น.ส.อารยา ช่อบุญ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณโครงการ 800,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 90
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดระนอง จำนวน 30 คน.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน.จังหวัดพังงา จำนวน 30 คน

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดระนอง.จังหวัดภูเก็ต.จังหวัดพังงา
จังหวัด พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.95043683502937,98.4223937988281
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • อรวรรณ หาญทะเลอรวรรณ หาญทะเล (Owner)  
 • ภาวนา มณีภาวนา มณี (Owner)  
 • orawan2529orawan2529 (Owner)  
 • chippojung2chippojung2 (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 20 พ.ค. 2561 400,000.00
2 16 พ.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 800,000.00

หลักการและเหตุผล

เหตุภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย เกิดมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้ง เหตุภัยพิบัติสึนามิ ดินโคลนถล่ม ไฟไหม้ป่า น้ำท่วมจากเหตุฝนตกมากน้ำล้นเขื่อนน้ำป่าไหลหลาก พายุพัดถล่มบ้านเรือนรวมทั้งภัยพิบัติจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองและสังคม เป็นต้นซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ และ ภัยพิบัติจึงมิใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไป
บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทั้งภัยพิบัติสึนามิ และภัยน้ำท่วม คือ ผู้ที่ประสบภัยจะรอรับบริการอย่างเดียวไม่ได้เพราะมีจะผู้เดือดร้อนจำนวนมากและในบรรดาผู้เดือดร้อนมีระดับที่แตกต่างกัน มีทั้งผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้ผู้ที่ช่วยตนเองได้ซึ่งพร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วย ชุมชนจึงเป็นด่านแรก ที่จะได้รับผลกระทบในขณะที่การจัดการภัยพิบัติที่มาจากศูนย์กลางไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ทั้งหมด รวมทั้งอาจละเลยศักยภาพทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในชุมชนดังนั้น การจัดการความเสี่ยงโดยชุมชนเอง จึงเป็นทางเลือกหลักในการเติมช่องว่าง ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติ โดยมีแผนการเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั้นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปรงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
    สำหรับภาคประชาชนเองก็มีการตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเกิดกระบวนการสร้างอาสาสมัครภัยพิบัติ 6 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา เครือข่ายชุมชนตำบลท่าหิน จังหวัดสงขลา เครือข่ายชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีศูนย์มิตรไมตรี เครือข่ายสิ่งแวดล้อมปทุมธานี เครือข่ายชุมชนอุบลราชธานีและเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนคือ บางขุนเทียน กทม. บ้านขุนสมุทรจีน บ้านบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ เครือข่ายได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติระดับนโยบาย ได้แก่ การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนร่วมคณะทำงานปฎิรูป
พื้นที่จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ มาอย่างต่อเนื่องแล้ว และมีพื้นที่นำร่องแล้วทั้ง ๘ อำเภอ มีระบบการประสานงานของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชน ที่สามารถเคลื่อนงานได้ระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่จังหวัดพังงามีเป้าหมายคือการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานนโยบายในจังหวัดพังงา ส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ เพื่อสร้างสุขภาวะ ของคนในพื้นที่ให้มีความพร้อม ความตระหนักถึงการจัดการภัยพิบัติต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยต้องมุ่งเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม และท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐ โดยพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการทั้งการเชื่อมโยงความรู้ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระบบการควบคุมสั่งการ ระบบการสนับสนุนทรัพยากร ระบบเฝ้าระวัง และระบบสาธารณสุข เป็นต้น จังหวัดพังงายังพีพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพื้นที่และเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ที่ผ่านมาเครือข่ายได้ร่วมกันฟื้นฟูและจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอยู่บ้างแต่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ ยังมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจชุมชน และเป็นชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวลงไปดูวิถีชีวิต แต่ชุมชนไม่ได้มีโอกาสจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ อยู่ด้วย ดังนั้นสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน และปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน ตำบล โดยเฉพาะเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีชุมชนบ้านน้ำเค็มเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดพังงา ได้เกิดกระบวนการเตรียมพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติ ทั้งในระดับชุมชน และตำบลนำร่อง จนถือเป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อขยายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่การจัดระบบการประสานงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การเรียนรู้กระบวนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ พร้อมพัฒนากลไกการประสานงานในพื้นที่ตำบลนำร่อง และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเอง เพื่อให้ชุมชนชาวเลอยู่ได้ท่ามกลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเพื่อให้การเรียนรู้ขยายไปสูพื้นที่อื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดเครือข่ายภัยพิบัติอันดามันจึงทำโครงการ พัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้น

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 1. จัดเวทีทำความเข้าใจระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและแนวทางการขับเคลื่อน
 2. จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน สร้างสุขภาวะเมืองปลอดภัยจากภัยพิบัติ ทั้ง 3 จังหวัด
 3. จังหวัดพังงา นำร่องให้มีการคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังดวัดแต่งตั้งเพื่อขับเคลื่อนงาน
 4. จัดตั้งกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายภัยพิบัติอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพังงา
 5. จัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายภัยพิบัติ อำเภอและตำบล นำร่อง ในจังหวัดภูเก็ต
 6. ลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการพัฒนา พื้นที่ในการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติ ระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการประสานการจัดการภัยพิบัติ

คณะทำงานเข้าใจในแผนการทำงานโครงการ

2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่ พังงาเมืองปลอดภัย ให้เป็นนโยบายระดับจังหวัด และขยายการเรียนรู้ไปอีก ๒ จังหวัด
 • เกิดกลไกการประสานงาน
 • เกิดแผนการประสานการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด
3. เพื่อความยั่งยืนของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ ในการสร้างพื้นที่นำร่องในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • เกิดความเข้าใจในโครงการ
 • เกิดแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนงานการจัดการภัยพิบัติ 400,000.00 90 15 400,000.00 15 281,566.00
15 ก.พ. 61-13 มี.ค. 61 ประชุมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน ครั้งที่ 1 40 - -
26 ก.พ. 61-31 ธ.ค. 61 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัดพังงา 50 - -
10 เม.ย. 61-27 มิ.ย. 62 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต 40 - -
29 เม.ย. 61-31 ธ.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 40 - -
20 มิ.ย. 61-20 ม.ค. 62 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลนบปริง 20 - -
14 ก.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลรมณีย์ 30 - -
15 ก.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลตำตัว 20 - -
18 ก.ค. 61 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัดระนอง 20 - -
22 ก.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลทุ่งมะพร้าว 20 - -
28 ก.ย. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลคลองเคียน 40 - -
30 ต.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 20 - -
1 พ.ย. 61-31 ธ.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 55 - -
20 พ.ย. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลนาเตย 30 - -
28 พ.ย. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 50 - -
14 ธ.ค. 61-14 ม.ค. 62 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 30 - -
2 แผนงานการจัดภัยพิบัติสู่ความยั่งยืนโดยท่องเที่ยวชุมชน 260,000.00 30 10 260,000.00 9 136,100.00
20 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายท่องเที่ยว ครั้งที่1 20 - -
20-21 มี.ค. 61 การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชน 20 - -
26-28 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 30 - -
28-29 ก.ค. 61 อบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 33 - -
1 ส.ค. 61 อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนน้ำเค็ม 30 - -
2 ส.ค. 61 อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนทับตะวัน 30 - -
3 ส.ค. 61 อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนบ้านหินลาด 30 - -
4-5 ส.ค. 61 อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนท่าใหญ่ 30 - -
15 ก.ย. 61 ประชุมติดตามงาน 20 - -
3 ก.พ. 62 สรุปปิดโครงการ 30 - -
3 แผนงานหนุนเสริมกระบวนการทำงาน 140,000.00 0 13 140,000.00 11 110,330.00
20 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 1) 12 - -
20 พ.ค. 61-20 มิ.ย. 61 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง มิถนายน 2561) 12 - -
20 ก.ค. 61-20 ธ.ค. 61 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึงมีนาคม 2562) 1 - -
20 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 2) 13 - -
20 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 3) 12 - -
20 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 4) 12 - -
20 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 5) 12 - -
20 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 6) 12 - -
20 ม.ค. 62-20 เม.ย. 62 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 3 (ปี 2562) 12 - -
20 ก.พ. 62 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 7) 12 - -
2 เม.ย. 62 อุปกรณ์สิ้นเปลือง 0 - -
2-30 เม.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 8) 12 - -
30 เม.ย. 62 จัดทำรายงาน/สรุปงาน 12 - -
รวม 800,000.00 120 38 800,000.00 35 527,996.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 10:30 น.