โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

รหัสโครงการ 61-ข-008
สัญญาเลขที่ 61-ข-008
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

2. ชุมชน

3. รหัสโครงการ 61-ข-008 เลขที่ข้อตกลง 61-ข-008

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2561

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คณะทำงานเข้าใจบทบาทภาระกิจ แนวทางและเป้าหมายร่วมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีคณะทำงาน 10 คน เข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานรับรู้เข้าใจแนวทางกระบวนการและเป้าหมายการดำเนินการโครงการ
 2. แบ่งบทบาทการทำงานร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สสอ.เชิญภาคีเครือข่ายร่วมประชุมทำความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานงานคณะทำงานในสัดส่วนต่างๆให้มีการพูดคุยทำความเข้าใจโครงการ แนวทางการทำงานและเป้าหมายโครงการร่วมกัน
 2. แลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงาน
 3. แบ่งบทบาทและภาระกิจการทำงานร่วมกัน

 

10 11

2. ส่งเสริมบทบาทกองทุน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แผนงานที่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ภาคีความร่วมมือการจัดการอุบัติเหตุทางถนนและหัวหน้าส่วนมีความเข้าใจและตระหนักต่อการจัดการอุบัติเหตุมากขึ้น
 2. ข้อเสนอแนวทางการจัดการอุบัติเหตุทางถนนตลอดปีโดยชุมชน และการจัดการอุบัติเหตุในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมให้กำลังใจการทำงานของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. มีการลงพื้นที่ตามกำหนดการที่นัดหมาย
 2. ประชุมร่วมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วน
 3. นำเสนอประเด็นการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อหัวหน้าส่วน
 4. ประเด็นการแลกเปลี่ยนการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 5. ข้อเสนอแนวทางการจัดการอุบัติเหตุทางถนนตลอดปีโดยชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 7

3. จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 1

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09:00-12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม ประสานงานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ประธาน พชอ.ทุ่งตะโกเข้าใจแนวทางทิศทางและความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน
 2. มีแผนในการประชุม พชอ.เพื่อขับเคลื่อนแผนงานอุบัติเหตุโดยชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

มีการลงพื้นที่เพื่อประสานงานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการ  และติดติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม มีการพูดคุย วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมร่วมกันกับ ประธาน พชอ./เลขา พชอ.กองทุนตำบล คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอุบัติเหตุในอำเภอทุ่งตะโก

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานงานนายอำเภอเพื่อเข้าพบ
 2. พูดคุยแนวทางการจัดทำโครงการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนอำเภอทุ่งตะโก
 3. แนวทางการผลักดันเข้าสู่นโยบายอำเภอโดยคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

 

1 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 จัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09:00-12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมข้อมูลอุบัติเหตุที่จำเป็นในการเสนอประเด็นอุบัติเหตุ เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้ฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก
 2. ได้แผนในการนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งตะโก
 3. มีแนวทางในการแต่งตั้งอนุกรรมการอุบัติเหตุ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเตรียมข้อมูล

 • สสอ.จัดเตรียมข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อนำเสนอเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผน
 • ช้อมูลจากโรงพยาบาล
 • ข้อมูลจาก สปถ.จังหวัด
 • ข้อมูลจากตำรวจ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานงานผู้เข้าร่วมจัดทำฐานข้อมูลอุบัติเหตุอำเภอทุ่งตะโก
 2. สาธารณสุขอำเภอและนักวิชาการสาธารณสุขจัดเตรียมข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อนำเสนอเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผน
 3. เตรียมข้อมูลจากตำรวจและโรงพยาบาลเข้าร่วมวิเคราะห์ 4.ประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอำเภอทุ่วตะโก

 

5 6
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้แผนในการประชุม พชอ.ทุ่งตะโก
 2. เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อน พชอ.ทุ่งตะโก ที่ใช้เรื่องความไม่เป็นทางการ /การนำเสนอพชอ.ในการประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อสำรวจพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า พบปะพูดคุยกับสสอ.ทุ่งตะโก

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
 2. ปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงาน อุบัติเหตุในทุ่งตะโก
 3. วางแผนการประชุม พชอ.ทุงตะโกและการผลักดันนโยบายอุบัติเหตุทางถนน
 • photo
 • photo

 

1 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 3

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้แนวทางการจัดการอุบัติเหตทางถนนโดยชุมชนในอำเภอทุ่งตะโก
 2. ได้กลุ่มเป้าหมายที่จะขับเคลื่อเป็นอนุกรรมการ พชอ อุบัติเหตุ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า 

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานงาน สสอ.เพื่อนัดพูดคุยกับกลุ่มที่รับผิดชอบงานอุบัติเหตุในอำเภอทุ่งตะโก
 2. พูดคุยระดมความคิดเห็นสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอร่วมกัน
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 4

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการจัดทำการนำเสนอการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุโดย พชอ ทุ่งตะโก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า สสอ.ทุ่งตะโก

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานสาธารณสุขเพื่อวางแผนการดำเนินงานอุบัติเหตุ
 2. วางแผนการจัดทำรายงานอุบัติเหตนำเสนอต่อ พชอ และ กขป เขต 11
 • photo
 • photo

 

1 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.6 กิจกรรมรณรงค์ตามเทศกาลสำคัญๆ

วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานเกิดการตื่นรู้และตระหนักต่อการปฎิบัติการในพื้นที่มากขึ้น
 2. กลุ่มผู้สัญจรไปมาเกิดความตระหนักระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น
 3. เกิดการปฏิบัติการร่วระหว่างหน่วยงานและชุมชน
 4. เกิดข้อเสนอให้มีการปฏิบัติการเต็มพื้นที่และลงถึงระดับชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นัดประสานพูดคุยกับกลุ่มเด็กเยาวชน
 2. ประสานงานผู้ปฎิบัติการอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 3. ติดป้ายรณรงค์ในพื้นที่ปฏิบัตการ
 4. กลุ่มเด็ก เยาวชน และหน่วยงานร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้สัญจร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

1,000 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.7 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 5

วันที่ 3 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. รับรู้สภาพปัญหาของพื้นที่ในการจัดทำแผนงานและการใช้งบประมาณกองทุน
 2. มีแผนในการอบรมการจัดทำแผนตำบลร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตะใครเพื่อพบปะ ผอ.รพ.สต.  อสม แกนนำชุมชน พูดคุยเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณกองทุนที่ชุมชนสามารถจัดทำโครงการแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานนายกเทศมนตรีในการเข้าพบ
 2. เข้าพบ นายกและปลัด(ผุ้รับผิดชอบกองทุน)
 3. พูดคุยรายละเอียดการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนแนงงานและโครงการที่ชุมชนเขียน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.8 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 7

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้แนวทางในการจัดเวทีถอดบทเรียนการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน
 2. แนวทางการผลักดันนโยบายการจัดการอุบัติเหตุเข้าสู่ พชอ.ทุ่งตะโก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบปะนักวิชาการในการออกแบบถอดบทเรียนและจัดทำชุดความรู้การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประสานนัดหมายนักวิชาการเพื่อกาพูดคุยการดำเนินงาน แผนงานรวมทั้งการออกแบบในการถอดบทเรียนและการทำชุดความรู้ของทีมนักวิชาการ

 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.9 ค่าประสานงานตลอดโครงการ งวดที่ 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประสานงานเครือข่าย รายงานผลทั้งทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ติดต่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
 2. รายงงานผลผ่านเว็ปไซค์
 3. สื่อสารผ่านเว็ปออนไลน์และเฟสบุ๊ค
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ค่าโทรศัพท์ และค่าสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

กิจกรรมที่ทำจริง

เป็นค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต สำหรับการติดตามประสานงานเครือข่าย รายงานผลและสื่อสารต่อสังคม ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

 

5 6

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 36 11                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 200,000.00 30,400.00                  
คุณภาพกิจกรรม 44 37                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 8 ( 10 กรกฎาคม 2561 )
 2. พัฒนาศักยภาพกลไก DHB(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ) /SUB DHB (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับตำบล) ( 24 กรกฎาคม 2561 )
 3. สังเคราะห์ข้อมูล / ชุดความรู้ ( 7 สิงหาคม 2561 )
 4. ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 2 ( 10 สิงหาคม 2561 )
 5. ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 ( 16 สิงหาคม 2561 )
 6. ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน ( 23 สิงหาคม 2561 )
 7. ติดตามหนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ( 6 กันยายน 2561 )
 8. ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 9 ( 7 กันยายน 2561 )
 9. ส่งเสริมบทบาทกองทุน ( 18 กันยายน 2561 )
 10. พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 ( 20 กันยายน 2561 )
 11. สรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ( 25 กันยายน 2561 )
 12. อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลทุ่งตะไคร ( 9 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561 )
 13. อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลปากตะโก ( 11 ตุลาคม 2561 )
 14. อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลตะโก ( 12 ตุลาคม 2561 )
 15. อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลช่องไม้แก้ว ( 15 ตุลาคม 2561 )
 16. ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 10 ( 21 ตุลาคม 2561 )
 17. ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อบต.ช่องไม้แก้ว ( 13 พฤศจิกายน 2561 )
 18. ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อบต.ตะโก ( 14 พฤศจิกายน 2561 )
 19. ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน เทศบาลตำบลปากตะโก ( 15 พฤศจิกายน 2561 )
 20. ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ( 16 พฤศจิกายน 2561 )
 21. สนับสนุนชุมชนทดลองปฎิบัติการจัดการอุบัติเหตุในชุมชน2 เทศบาล 2 อบต. ( 25 ธันวาคม 2561 )
 22. นำเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( 1 มกราคม 2562 )
 23. ประชุมคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 3 ( 10 มกราคม 2562 )

(................................)
แสงนภา หลีรัตนะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......