โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

รหัสโครงการ 61-ข-008
สัญญาเลขที่ 61-ข-008
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ชื่อโครงการ โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 1
2) จัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
3) ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 2
4) ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1
5) ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 3
6) ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 4
7) กิจกรรมรณรงค์ตามเทศกาลสำคัญๆ
8) ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1
9) ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 5
10) ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 7
11) ค่าประสานงานตลอดโครงการ งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 70,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 39,600.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 70,000.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 30,400.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 39,600.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 120,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( แสงนภา หลีรัตนะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 8 (10 กรกฎาคม 2561)
 2. พัฒนาศักยภาพกลไก DHB(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ) /SUB DHB (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับตำบล) (24 กรกฎาคม 2561)
 3. สังเคราะห์ข้อมูล / ชุดความรู้ (7 สิงหาคม 2561)
 4. ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 2 (10 สิงหาคม 2561)
 5. ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 (16 สิงหาคม 2561)
 6. ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน (23 สิงหาคม 2561)
 7. ติดตามหนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (6 กันยายน 2561)
 8. ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 9 (7 กันยายน 2561)
 9. ส่งเสริมบทบาทกองทุน (18 กันยายน 2561)
 10. พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 (20 กันยายน 2561)
 11. สรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน (25 กันยายน 2561)
 12. อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลทุ่งตะไคร (9 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
 13. อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลปากตะโก (11 ตุลาคม 2561)
 14. อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลตะโก (12 ตุลาคม 2561)
 15. อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลช่องไม้แก้ว (15 ตุลาคม 2561)
 16. ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 10 (21 ตุลาคม 2561)
 17. ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อบต.ช่องไม้แก้ว (13 พฤศจิกายน 2561)
 18. ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อบต.ตะโก (14 พฤศจิกายน 2561)
 19. ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน เทศบาลตำบลปากตะโก (15 พฤศจิกายน 2561)
 20. ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (16 พฤศจิกายน 2561)
 21. สนับสนุนชุมชนทดลองปฎิบัติการจัดการอุบัติเหตุในชุมชน2 เทศบาล 2 อบต. (25 ธันวาคม 2561)
 22. นำเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 มกราคม 2562)
 23. ประชุมคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 3 (10 มกราคม 2562)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( แสงนภา หลีรัตนะ )
1 กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
1 กรกฎาคม 2561