ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-008
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ แสงนภา หลีรัตนะ
คณะทำงาน ? น.ส.แสงนภาหลีรัตนะ, นายวัชรินทร์แจ้งใจเย็น,น.ส.นิตยา ดวงสวัสดิ์,น.ส.สุนิษา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 40
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร
 • อปท.
 • สสอ.
 • รพสต.
 • ท้องที่
 • ประชาชน
 • เทศบาล
 • คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
 • ตำรวจ
 • ชุมชน
 • เครือข่าย.
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.4859120491456,99.0655685424805
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นิตยา ดวงสวัสดิ์นิตยา ดวงสวัสดิ์ (Owner)  
 • sangnapasangnapa (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 1 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 70,000.00
2 1 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 4 ก.ค. 2561 23 พ.ค. 2562 120,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

สภาพทางภูมิศาสตร์

อำเภอทุ่งตะโกตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่รายชายฝั่งทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสวีทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวทุ่งตะโก (ส่วนหนึ่งของอ่าวไทย) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหลังสวนทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหลังสวนและอำเภอสวี จำนวนประชากรใน อำเภอทุ่งตะโก จำนวนหลังคาเรือน : 5,150 หลังคาเรือน จำนวนประชากร : 17,804คนท้องที่อำเภอทุ่งตะโกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 1. เทศบาลตำบลปากตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากตะโกทั้งตำบล
 2. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งตะไครทั้งตำบล
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทั้งตำบล
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วทั้งตำบล

สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุ

ในอำเภอทุ่งตะโก ปี 2561 เป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัดชุมพร โดยมีอุบัติเหตุรวม 53 ครั้ง เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 54 คน โดยแยกเป็นรายตำบล ดังนี้

 1. ตำบลทุ่งตะไคร เสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 18 รวมทั้งหมด 20 ราย
 2. ตำบลตะโก เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 17 รวมทั้งหมด 18 ราย
 3. ตำบลช่องไม้แก้ว เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 12 รวมทั้งหมด 13 ราย
 4. ตำบลปากตะโก เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 7 รวมทั้งหมด 8 ราย

โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเพศชายเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออายุระหว่าง 15-25 ปี เพศหญิง อายุระหว่าง 46-55 ปี สถิติการเสียชีวิต เพศชายเสียชีวิตสูงสุดอายุระหว่าง 56-70 ปี เพศหญิง อายุระหว่าง 0-15 ปี สถิติการบาดเจ็บ แบ่งตามเพศและเวลา เพศชาย ช่วงเวลาที่เกิดสูงที่สุด คือ 18.00-22.00 น. เพศหญิง ช่วงเวลาที่เกิดสูงสุดคือ 10.00-14.00 น. สถิติการเสียชีวิตตามเพศและเวลา เพศชาย ช่วงเวลาที่เสียชีวิตสูงสุดคือ 14.00-18.00 น. เพศหญิง เวลา 10.00-14.00 น.

ข้อมูลจาก http://www.thairsc.com/p77/index/86

โดยจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคือ บริเวณทางโค้งเชื่อมต่อกับคอสะพานบนถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 48 พื้นที่หมู่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งลักษณะของทางโค้งค่อนข้างเป็นทางลาดชัน ทำให้รถมักจะใช้ความเร็วสูต่อเนื่องในการเข้าโค้ง โดยไม่ลดความเร็ว ทำให้รถเสียการทรงตัวทำให้รถไปฟาดกับราวสะพาน หรือเสียหลักตกสะพานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมาหลายราย โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตก บริเวณนี้นับเป็นจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอุบัติเหตุโดยชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ

ชุมชนสามารถจัดการอุบัติเหตุทางถนนได้โดยชุมชน

ส่งเสริมบทบาทกองทุน

ชุมชนสามารถใช้ทรัพยกรในท้องถิ่นในการจัดการปัญหาของชุมชนได้ทั้งระบบ

จัดทำข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ 56,600.00 10 4 35,500.00 4 33,915.00
28 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1 10 - -
16 พ.ค. 61 พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 20 - -
10 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 2 10 - -
8 ก.พ. 62 อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบล การัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน 22 - -
2 ส่งเสริมบทบาทกองทุน 94,000.00 30 1 3,900.00 1 5,560.00
19 เม.ย. 61 ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 5 - -
3 จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล 49,400.00 5 10 22,912.00 10 17,400.00
1 ธ.ค. 60-31 มี.ค. 61 กิจกรรมรณรงค์ตามเทศกาลสำคัญๆ 1000 - -
31 ธ.ค. 60-30 มิ.ย. 61 ค่าประสานงานตลอดโครงการ งวดที่ 1 5 - -
22 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 1 1 - -
26 ม.ค. 61 จัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 5 - -
8 ก.พ. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 2 1 - -
26 ก.พ. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 3 1 - -
7 มี.ค. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 4 1 - -
9 เม.ย. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 5 1 - -
3 พ.ค. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 6 1 - -
6 มิ.ย. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 7 3 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

10 ก.ค. 2561 ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 8 1 500.00
31 ก.ค. 2561 ประสานงานโครงการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 0 0.00
31 ส.ค. 2561 ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 0 1000.00
18 ก.ย. 2561 ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสานติดตามความคืบหน้า 5 3900.00
30 ก.ย. 2561 ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2561 0 0.00
2 ต.ค. 2561 นำเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการพัฒราคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 0 0.00
31 ต.ค. 2561 ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 0 0.00
30 พ.ย. 2561 ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 0 0.00
16 ธ.ค. 2561 ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 2 0 0.00
19 ธ.ค. 2561 ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน 0 0.00
31 ธ.ค. 2561 ประสานงานโครงการประจำเดือนธันวาคม 2561 0 0.00
10 ม.ค. 2562 ประชุมคณะทำงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ครั้งที่ 3 10 7400.00
31 ม.ค. 2562 ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2562 0 0.00
6 ก.พ. 2562 อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบล การจัดอุบัติเหตุททางถนนโดยชุมชน 0 0.00
25 ก.พ. 2562 ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสานงานติดตามความคืบหน้า โครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน 0 0.00
27 ก.พ. 2562 ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการอุบัติเหตุโดยชุมชน ครั้งที่ 3 0 0.00
28 ก.พ. 2562 ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 0 0.00
7 มี.ค. 2562 ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน 25 5750.00
8 มี.ค. 2562 ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน 10 10.00
13 มี.ค. 2562 รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน 0 0.00
15 มี.ค. 2562 รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน 0 0.00
16 มี.ค. 2562 สังเคราะห์ข้อมูล/ชุดความรู้ เพื่อให้ได้ชุดความรู้ในการขยายผลสู่การดำเนินงาน 0 0.00
22 มี.ค. 2562 นำเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 0 0.00
29 มี.ค. 2562 ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน 10 0.00
31 มี.ค. 2562 ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2562 0 0.00
5 เม.ย. 2562 นำเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 0 0.00
13 เม.ย. 2562 รณรงค์อุบัติเหตุเทศการสงกรานต์ 0 0.00
19 เม.ย. 2562 ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการอุบัติเหตุโดยชุมชน ครั้งที่ 4 0 0.00
30 เม.ย. 2562 ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2562 0 0.00
12 พ.ค. 2562 ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน 10 0.00
23 พ.ค. 2562 พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0.00
รวม 200,000.00 45 46 80,872.00 46 200,000.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (80,872.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
23 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 15:03:38
แก้ไขโดย sangnapa เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 19:37:34 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อให้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายของโครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     นายก/ปลัด อบต.-เทศบาล./ผอ.รพ.สต./องค์กรชุมชน/ภาคีเครือข่าย/คณะทำงาน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ประชุมชี้แจงหลักการของกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาโครงการต้นแบบ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     นายก/ปลัด อบต.-เทศบาล./ผอ.รพ.สต./องค์กรชุมชน/ภาคีเครือข่าย/คณะทำงาน 5 คน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ประชุมชี้แจงหลักการของกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาโครงการต้นแบบ

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโครงการได้

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     พื้นที่อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกองทุน แนวทางแก้คือการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมชุมชน

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     12 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 14:57:41
     แก้ไขโดย sangnapa เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 19:40:53 น.

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         -เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อ

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         -สสอ.เชิญ อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล/ภาคีเครือข่าย 10 คน

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         -ให้สสอ.เชิญ อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล/ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมสรุปงานของแต่ละพื้นที่

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         -คณะทำงานโครงการ เข้าร่วมพบปะพูดคุยเสนอการดำเนินงานให้พี่เลี้ยง นักวิชาการ และหัวหน้าโครงการ

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         -ได้มีการรายผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข การขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อ

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         -ได้แนวทางการดำเนินงานในการถอดบทเรียนภาคีในระดับพื้นที่โดยนักวิชาการจาก มอ.
         หมายเหตุ *** เป็นการเดินทางไปประชุมร่วมสรุปงานร่วมกับพี่เลี้ยงและหัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน นอกพื้นที่

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         ทีมนักวิจัยของ มอ.ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอในพื้นทีโดยภาคีทุกภาคส่วน

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 14:42:27
         แก้ไขโดย sangnapa เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 19:45:26 น.

         ชื่อกิจกรรม : ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2562

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         เป็นค่าประสานงานของคณะทำงาน

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         ค่าโทรศัพท์ และค่าสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         ค่าโทรศัพท์ และค่าสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ตของคณะทำงาน

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ประสานงานพื้นที่และสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         มีการประสานงานเครือข่าย /หน่วยงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         19 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 14:37:38
         แก้ไขโดย sangnapa เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 19:51:39 น.

         ชื่อกิจกรรม : ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการอุบัติเหตุโดยชุมชน ครั้งที่ 4

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         2 เทศบาล 2 อบต.

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ อำเภอทุ่งตะโก

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ อำเภอทุ่งตะโก
         คนในพื้นที่ มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ อำเภอทุ่งตะโก คนในพื้นที่ มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         คณะทำงาน/ คนในพื้นที่ มีการทำงานด้านอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         13 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 14:26:34
         แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 11:36:21 น.

         ชื่อกิจกรรม : รณรงค์อุบัติเหตุเทศการสงกรานต์

         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
             วัตถุประสงค์

             เพื่อสร้างกระแสการเฝ้าระวังด้านอุบัติเหตุในพื้นที่

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             ประชาชน หน่วยงาน ภาคี ในอำเภอทุ่งตะโก

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก ต่อการป้องกันอุบัติเหตุ

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             ประชาชน หน่วยงาน ภาคี ในอำเภอทุ่งตะโกและคณะทำงาน

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             มีการออกแบบกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ มีการปฏิบัติการจริงในระดับชุมชน

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในพื้นที่ 4 อปท ในทุ่งตะโก

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             -

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             -

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             -

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             -

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             -
             5 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 14:19:47
             แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:41:25 น.

             ชื่อกิจกรรม : นำเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                 วัตถุประสงค์

                 -

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 -

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 -

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 -

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 -

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 -

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 31 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 14:51:44
                 แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:40:53 น.

                 ชื่อกิจกรรม : ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2562

                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                 วัตถุประสงค์

                 -

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 -

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 -

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 -

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 -

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 -

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 29 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 14:14:16
                 แก้ไขโดย นิตยา ดวงสวัสดิ์ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:32:50 น.

                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                     วัตถุประสงค์

                     -เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อ

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                     -สสอ.เชิญ อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล/ภาคีเครือข่าย 10 คน

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                     -ให้สสอ.เชิญ อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล/ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมสรุปงานของแต่ละพื้นที่

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                     -คณะทำงานโครงการ เข้าร่วมพบปะพูดคุยเสนอการดำเนินงานให้พี่เลี้ยง นักวิชาการ และหัวหน้าโครงการ

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     -ได้มีการรายผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข การขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อ

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                     -ได้แนวทางการดำเนินงานในการถอดบทเรียนภาคีในระดับพื้นที่โดยนักวิชาการจาก มอ.
                     หมายเหตุ *** เป็นการเดินทางไปประชุมร่วมสรุปงานร่วมกับพี่เลี้ยงและหัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน นอกพื้นที่

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                     -

                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                     -

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                     -

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                     -

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                     -
                     22 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 14:07:47
                     แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:39:54 น.

                     ชื่อกิจกรรม : นำเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                         วัตถุประสงค์

                         -

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         -

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         -

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         -

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         -

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         -

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         -

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         -

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         -

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -
                         16 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 13:57:36
                         แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:39:25 น.

                         ชื่อกิจกรรม : สังเคราะห์ข้อมูล/ชุดความรู้ เพื่อให้ได้ชุดความรู้ในการขยายผลสู่การดำเนินงาน

                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                             วัตถุประสงค์

                             -

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             -

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             -

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             -

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             -

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             -

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             -

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                             -

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                             -

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             -

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             -
                             15 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 13:51:25
                             แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:38:58 น.

                             ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน

                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                วัตถุประสงค์

                                -

                                กิจกรรมตามแผน

                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                -

                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                -

                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 56 คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                -

                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                -

                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                 

                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                -

                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                --

                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                -

                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                -

                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                -

                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                -
                                13 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                                รายงานจากพื้นที่
                                โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 13:42:48
                                แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:38:10 น.

                                ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน

                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                    วัตถุประสงค์

                                    -

                                    กิจกรรมตามแผน

                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    -

                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                    -

                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 68 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    -

                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                    -

                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                     

                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    -

                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    -

                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                    -

                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                    -

                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    -

                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                    -
                                    8 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                                    รายงานจากพื้นที่
                                    โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 13:38:56
                                    แก้ไขโดย นิตยา ดวงสวัสดิ์ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:29:43 น.

                                    ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                        วัตถุประสงค์

                                        เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อ

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        สสอ.เชิญ อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล/ภาคีเครือข่าย 10 คน

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        ให้สสอ.เชิญ อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล/ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมสรุปงานของแต่ละพื้นที่

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        คณะทำงานโครงการ เข้าร่วมพบปะพูดคุยเสนอการดำเนินงานให้พี่เลี้ยง นักวิชาการ และหัวหน้าโครงการ

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        ได้มีการรายผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข การขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อ

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        ได้แนวทางการดำเนินงานในการถอดบทเรียนภาคีในระดับพื้นที่โดยนักวิชาการจาก มอ.

                                        หมายเหตุ *** เป็นการเดินทางไปประชุมร่วมสรุปงานร่วมกับพี่เลี้ยงและหัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน นอกพื้นที่

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        -

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        -

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        -

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        -

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        -
                                        7 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยsangnapasangnapaเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 13:34:41
                                        Project owner
                                        แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 14:34:46 น.

                                        ชื่อกิจกรรม : ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน

                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                            วัตถุประสงค์

                                            เพื่อจัดการการลดอุบัติเหตุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            เทศบาล/ เครือข่ายภาคีอื่นๆในพื้นที่

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            วิเคราะห์พื้นที่ ระดมปัญหาและหา แนวทางแก้ไข กำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและการปฏิบัติจริงในพื้นที่

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 39 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            2 เทศบาล/2 อบต./ เครือข่ายภาคีอื่นๆในพื้นที่

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            วิเคราะห์พื้นที่ ระดมปัญหาและหา แนวทางแก้ไข กำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและการปฏิบัติจริงในพื้

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            มีการวิเคราะห์พื้นที่ ระดมปัญหาและหา แนวทางแก้ไข กำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและการปฏิบัติจริงในพื้

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            -

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            ควรสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิบัติการจริงในพื้นที่บ่อยๆ

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -
                                            28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 11:12:18
                                            แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:35:24 น.

                                            ชื่อกิจกรรม : ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                            วัตถุประสงค์

                                            -

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            -

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            -

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            -

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            -

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            -

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            -

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            -

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -
                                            27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 11:05:10
                                            แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:34:53 น.

                                            ชื่อกิจกรรม : ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการอุบัติเหตุโดยชุมชน ครั้งที่ 3

                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                            วัตถุประสงค์

                                            -

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            -

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            -

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            -

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            -

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            -

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            -

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            -

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -
                                            25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 10:59:33
                                            แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:34:25 น.

                                            ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสานงานติดตามความคืบหน้า โครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน

                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                            วัตถุประสงค์

                                            -

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            -

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            -

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            -

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            -

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            -

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            -

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            -

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -
                                            8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 10:44:48
                                            แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 10:46:48 น.

                                            ชื่อกิจกรรม : อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบล การัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน

                                            คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                            วัตถุประสงค์

                                            เพื่อจัดทำแผนการป้องกันอุบัติเหตุระดับตำบล 

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            ประชาชน

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            อบรมการจัดทำแผนระดับตำบล

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            ประชาชน

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            อบรมการจัดทำแผนโครงการ การป้องกันอุบัติเหตุโดยชุมชน

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            มีผู้เข้าอบรม จำนวน 22 คน 

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            -

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            -

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -
                                            6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 09:56:38
                                            แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:33:01 น.

                                            ชื่อกิจกรรม : อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบล การจัดอุบัติเหตุททางถนนโดยชุมชน

                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                            วัตถุประสงค์

                                            -

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            -

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            -

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            -

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            -

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            -

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            -

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            -

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -
                                            31 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 11:27:13
                                            แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 14:33:31 น.

                                            ชื่อกิจกรรม : ประสานงานโครงการ การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2562

                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                            วัตถุประสงค์

                                            -

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            -

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            -

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            -

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            -

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            -

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            -

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            -

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -