โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-008
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ แสงนภา หลีรัตนะ
คณะทำงาน ? น.ส.แสงนภาหลีรัตนะ, นายวัชรินทร์แจ้งใจเย็น,น.ส.นิตยา ดวงสวัสดิ์,น.ส.สุนิษา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 40
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร
 • อปท.
 • สสอ.
 • รพสต.
 • ท้องที่
 • ประชาชน
 • เทศบาล
 • คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
 • ตำรวจ
 • ชุมชน
 • เครือข่าย.
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.4859120491456,99.0655685424805
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นิตยา ดวงสวัสดิ์นิตยา ดวงสวัสดิ์ (Owner)  
 • sangnapasangnapa (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 1 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 70,000.00
2 1 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 120,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

สภาพทางภูมิศาสตร์

อำเภอทุ่งตะโกตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่รายชายฝั่งทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสวีทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวทุ่งตะโก (ส่วนหนึ่งของอ่าวไทย) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหลังสวนทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหลังสวนและอำเภอสวี จำนวนประชากรใน อำเภอทุ่งตะโก จำนวนหลังคาเรือน : 5,150 หลังคาเรือน จำนวนประชากร : 17,804คนท้องที่อำเภอทุ่งตะโกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 1. เทศบาลตำบลปากตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากตะโกทั้งตำบล
 2. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งตะไครทั้งตำบล
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทั้งตำบล
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วทั้งตำบล

สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุ

ในอำเภอทุ่งตะโก ปี 2561 เป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัดชุมพร โดยมีอุบัติเหตุรวม 53 ครั้ง เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 54 คน โดยแยกเป็นรายตำบล ดังนี้

 1. ตำบลทุ่งตะไคร เสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 18 รวมทั้งหมด 20 ราย
 2. ตำบลตะโก เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 17 รวมทั้งหมด 18 ราย
 3. ตำบลช่องไม้แก้ว เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 12 รวมทั้งหมด 13 ราย
 4. ตำบลปากตะโก เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 7 รวมทั้งหมด 8 ราย

โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเพศชายเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออายุระหว่าง 15-25 ปี เพศหญิง อายุระหว่าง 46-55 ปี สถิติการเสียชีวิต เพศชายเสียชีวิตสูงสุดอายุระหว่าง 56-70 ปี เพศหญิง อายุระหว่าง 0-15 ปี สถิติการบาดเจ็บ แบ่งตามเพศและเวลา เพศชาย ช่วงเวลาที่เกิดสูงที่สุด คือ 18.00-22.00 น. เพศหญิง ช่วงเวลาที่เกิดสูงสุดคือ 10.00-14.00 น. สถิติการเสียชีวิตตามเพศและเวลา เพศชาย ช่วงเวลาที่เสียชีวิตสูงสุดคือ 14.00-18.00 น. เพศหญิง เวลา 10.00-14.00 น.

ข้อมูลจาก http://www.thairsc.com/p77/index/86

โดยจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคือ บริเวณทางโค้งเชื่อมต่อกับคอสะพานบนถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 48 พื้นที่หมู่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งลักษณะของทางโค้งค่อนข้างเป็นทางลาดชัน ทำให้รถมักจะใช้ความเร็วสูต่อเนื่องในการเข้าโค้ง โดยไม่ลดความเร็ว ทำให้รถเสียการทรงตัวทำให้รถไปฟาดกับราวสะพาน หรือเสียหลักตกสะพานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมาหลายราย โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตก บริเวณนี้นับเป็นจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอุบัติเหตุโดยชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ

ชุมชนสามารถจัดการอุบัติเหตุทางถนนได้โดยชุมชน

ส่งเสริมบทบาทกองทุน

ชุมชนสามารถใช้ทรัพยกรในท้องถิ่นในการจัดการปัญหาของชุมชนได้ทั้งระบบ

จัดทำข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ 56,600.00 10 7 56,600.00 2 13,220.00
28 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1 10 - -
16 พ.ค. 61 พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 20 - -
24 ก.ค. 61 พัฒนาศักยภาพกลไก DHB(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ) /SUB DHB (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับตำบล) 40 - -
10 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 2 10 - -
23 ส.ค. 61 ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน 40 - -
20 ก.ย. 61 พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 20 - -
10 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 3 10 - -
2 ส่งเสริมบทบาทกองทุน 94,000.00 30 14 94,000.00 1 5,560.00
19 เม.ย. 61 ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 5 - -
16 ส.ค. 61 ติดตาม/หนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 5 - -
6 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริม ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 5 - -
18 ก.ย. 61 ส่งเสริมบทบาทกองทุน 5 - -
25 ก.ย. 61 สรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน 40 - -
9-10 ต.ค. 61 อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลทุ่งตะไคร 30 - -
11 ต.ค. 61 อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลปากตะโก 30 - -
12 ต.ค. 61 อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลตะโก 30 - -
15 ต.ค. 61 อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบลช่องไม้แก้ว 30 - -
13 พ.ย. 61 ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อบต.ช่องไม้แก้ว 25 - -
14 พ.ย. 61 ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อบต.ตะโก 25 - -
15 พ.ย. 61 ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน เทศบาลตำบลปากตะโก 25 - -
16 พ.ย. 61 ออกแบบและปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร 25 - -
25 ธ.ค. 61 สนับสนุนชุมชนทดลองปฎิบัติการจัดการอุบัติเหตุในชุมชน2 เทศบาล 2 อบต. 20 - -
3 จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล 49,400.00 5 15 37,412.00 11 18,400.00
1 ธ.ค. 60-31 มี.ค. 61 กิจกรรมรณรงค์ตามเทศกาลสำคัญๆ 1000 - -
31 ธ.ค. 60-30 มิ.ย. 61 ค่าประสานงานตลอดโครงการ งวดที่ 1 5 - -
22 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 1 1 - -
26 ม.ค. 61 จัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 5 - -
8 ก.พ. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 2 1 - -
26 ก.พ. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 3 1 - -
7 มี.ค. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 4 1 - -
9 เม.ย. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 5 1 - -
3 พ.ค. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 6 1 - -
6 มิ.ย. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 7 3 - -
10 ก.ค. 61 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 8 1 - -
7 ส.ค. 61 สังเคราะห์ข้อมูล / ชุดความรู้ 5 - -
7 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 9 1 - -
21 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 10 1 - -
1 ม.ค. 62 นำเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 5 - -
รวม 200,000.00 45 36 188,012.00 14 37,180.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (188,012.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 10:28 น.