ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
24 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 18 มกราคม 2562 13:58:54
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 18 มกราคม 2562 14:01:08 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานตำบล จังหวัดชุมพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพภายในจังหวัดชุมพร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.กองทุนฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สร้างความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่กรรมการกองทุนฯ
 • สร้างความเข้าในในเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • สร้างความเข้าใจในเรื่องการเขียนโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดการ เวทีทบทวนบทเรียนและเป้าหมายแนวทางขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร ปี 62-64               วันที่ 24-25 ธันวาคม พศ.61  ณ ปากตะโกโฮมสเตย์  อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร
............ เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนระบบหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเติมศักยภาพแก่กรรมการศูนย์ฯ และผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ให้มีแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2564 วันที่ 24  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร  เตรียมความพร้อม 09.00-10.00 น.  เปิดใจ รู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อน  รู้จักกลไก  ...เราเป็นใคร  จะไปใหน ? 10.00-10.30 น.  เปิดเวทีและบอกทิศระบบหลักประกันสุขภาพ
โดย  ผู้บริหาร สปสช. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 10.30-12.00 น.    ทบทวนภารกิจหน้าที่และบทเรียนของ “ พลเมืองผู้ตื่นรู้ด้านสุขภาพ”  และเรียนรู้ 4
สถานี (กลไกศูนย์ฯ  หลักประกันสุขภาพ  คุ้มครองผู้บริโภค  กองทุนสุขภาพท้องถิ่น  ) เติมเต็ม ด้วยผู้รู้  ผู้ชำนาญการแต่ละด้าน 12.00-13.00 น.    เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  อภิปรายกลุ่ม  การสร้างเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
14.00-16.00 น. กลุ่มย่อย ทบทวนบริบทศูนย์ฯ ระดับอำเภอ เพื่อปักธง สุขภาวะ ควรเป็นในปี 64
นำเสนอ เติมเต็ม  หลอมรวมปักธงร่วม ในปี 64  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น 18.00-21.00 น.  พบกับเมนูเด่น  ดื่มด่ำธรรมชาติ  บรรยากาศคนบ้านเดียวกัน

วันที่ 25  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ทบทวนยามเช้า ก่อนเรียนรู้สิ่งใหม่ 09.00-10.00 น.  รู้ลึก รู้จริง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 10.00-12.30 น.  กลุ่มย่อยฝึกวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ สู่โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 12.00-13.00 น.  เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  นำเสนอตัวอย่างโครงการเชิงรุก
14.00-15.00 น. สรุปตอกย้ำ เป้าหมายและภารกิจ  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น       เลิกประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
6 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 มกราคม 2562 23:41:24
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 23 มกราคม 2562 23:43:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ(จ.นครศรีธรรมราช)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาโครงการเชิงรุก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อปท ภาคประชาชน จนท.สาธารณสุข

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจในเรื่องกองทุนฯ วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อปท ภาคประชาชน จนท.สาธารณสุข

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตามเอกสารแนบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 มกราคม 2562 17:35:23
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 23 มกราคม 2562 17:39:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดโครงการเชิงรุก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อปท รพ.สต พชอ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพภายในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 118 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อปท รพ.สต พชอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตามเอกสารแนบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 มกราคม 2562 14:11:23
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 23 มกราคม 2562 14:13:12 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

พัฒนาการโครงการเชิงรุกภายในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อปท จนท.รพ.สต คณะทำงานพชอ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ชี้แจงวัตถุระสงค์
 • เสวนา : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่ผ่านกลไก พชอ.
 • ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อปท จนท.รพ.สต คณะทำงานพชอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้แจงวัตถุระสงค์
 • เสวนา : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่ผ่านกลไก พชอ.
 • ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
22 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:23:30
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:23:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนระบบรายงานการเงินและออนไลน์

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     จนท. สสอ.บ้านนาสาร จนท.สสอ.คีรีรัฐนิคม

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     • ติดตามการรายงานผ่านระบบออนไลน์
     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     จนท. สสอ.บ้านนาสาร จนท.สสอ.คีรีรัฐนิคม

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ติดตามรายงานเข้าระบบออนไลน์

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • รายงานเข้าระบบออนไลน์ ของ ศวสต
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     17 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:02:49
     Project owner
     แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:04:45 น.

     ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง

     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
          วัตถุประสงค์

          ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          • จนท.สสอ.คลองท่อม
          • คณะทำงานโครงการ

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          -ชี้แจงวัตถุประสงค์

          • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

          • แลกเปลี่ยน

          • วางแนวทางการดำเนินงาน

          สรุป

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          • จนท.สสอ.คลองท่อม
          • คณะทำงานโครงการ
          • อปท
          • ภาคประชาสังคม

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          -ชี้แจงวัตถุประสงค์

          • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

          • แลกเปลี่ยน

          • วางแนวทางการดำเนินงาน

          • สรุป

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
          • ข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่

          • มีแผนการดำเนินงาน

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          -

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          -

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          -

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          -

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
          -
          10 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น.
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:41:35
          Project owner
          แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:47:06 น.

          ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมติตดามประเมินผลโครงการฯ

          • photo
           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
             วัตถุประสงค์

             ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             คณะทำงานโครงการ

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             รายงานผลการดำเนินโครงการ

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             คณะทำงานโครงการ จนท.ศวสต

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ประชุมติดตามประเมินผล HIA 

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             รู้จักและประสานงานความร่วมมือกับทีมติดตามประเมินผลภาคใต้ตอนบน

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             -

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             -

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             -

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             -

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             -
             4 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:38:02
             Project owner
             แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:51:53 น.

             ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ

             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                 วัตถุประสงค์

                 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 • จนท.สสอบ้านนาสาร
                 • อปท
                 • คณะทำงานโครงการ

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 • จนท.สสอบ้านนาสาร
                 • อปท
                 • คณะทำงานโครงการ

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 ทบทวนการดำเนินงาน

                 สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่

                 แลกเปลีย่น

                 การรายงานผลการดำเนินงานระบบออนไลน์

                 แนวทางการดำเนินงาน

                 สรุป

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                 • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

                 • จนท.มีความเข้าใจในกา

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 16:46:30
                 Project owner
                 แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 16:55:37 น.

                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต

                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                 วัตถุประสงค์

                 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 • ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน
                 • จนท.ศวสต (สจรส.มอ)

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - เปิดประชุม/แจ้งวัตถุประสงค์ - ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงานและบทเรียนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ. - สรุปประเด็นและบทเรียนร่วมของพื้นที่ เขต 11 - บอกเล่าสถานการณ์และทิศทางงาน ศวสต.ภาคใต้ - ปรึกษาหารือออกแบบวางแผนจังหวะก้าวต่อไป

                 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 - สรุปสาระสำคัญเมื่อวันวาน - เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานสื่อสารสาธารณะ - ร่วมออกแบบการสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะ - สรุปการประชุมปรึกษาหารือและนัดหมายครั้งต่อไป

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 24 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 • จนท.ศวสต (สจรส.ม.อ)
                 • ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 กำหนดการประชุมปรึกษาหารือติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่อำเภอนำร่อง

                 วันที่ 1-2  ตุลาคม  พศ.2561

                 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร  ละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

                 .....

                 วันที่ 1  ตุลาคม 61

                 เวลา  13.00 น          ลงทะเบียน/จัดการงานเอกสารต่างๆ เวลา  13.30 – 14.00 น.  เปิดประชุม/แจ้งวัตถุประสงค์ : นายทวีวัตร  เครือสาย รู้จักมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ชุมพร    : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เวลา  14.00 – 15.00 น.  ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงานและบทเรียนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ. เวลา  15.00 – 17.00 น.  สรุปประเด็นและบทเรียนร่วมของพื้นที่ เขต 11 บอกเล่าสถานการณ์และทิศทางงาน ศวสต.ภาคใต้ : จนท.ศวสต. เวลา  17.00 – 18.30 น.  ผ่อนพัก ณ ชายหาดละแม / รับประทานอาหาร เวลา  18.30 – 20.30 น.  ปรึกษาหารือออกแบบวางแผนจังหวะก้าวต่อไป

                 วันที่ 2  ตุลาคม 61 เวลา  08.30 น -09.00 น. เริ่มประชุม สรุปสาระสำคัญเมื่อวันวาน การติดตามสนับสนุนจากทีมคณะทำงาน เขต 11 เวลา  9.00 – 10.00 น.  เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานสื่อสารสาธารณะ : นายอานนท์  มีศรี เวลา  10.00 – 11.00 น.  ร่วมออกแบบการสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะ เวลา  11.00 – 12.00 น. สรุปการประชุมปรึกษาหารือและนัดหมายครั้งต่อไป
                 รับประทานอาหาร / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                 หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง ตามช่วงเวลาที่เหมาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ โปรดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการใช้ประกอบการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                 • ผลการดำเนินงานของแต่พื้นที่

                 • แผนการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสาธารณะ

                 • มีแผนการดำเนินงาน

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:10:43
                 Project owner
                 แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:14:49 น.

                 ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ อำเภอคลองท่อม)

                 • photo
                  • photo
                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                   วัตถุประสงค์

                   ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   จนท.สสอ.คลองท่อม คณะทำงานโครงการ ทีมประสานงานระดับจังหวัดกระบี่

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   -ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยงบุหรี่

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   จนท.สสอ.คลองท่อม คณะทำงานโครงการ ทีมประสานงานระดับจังหวัดกระบี่ ภาคประชาชน

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   ชี้แจงวัตถุประสงค์

                   ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

                   สถานการณ์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่

                   แลกเปลี่ยน

                   วางแนวทางการดำเนินงาน

                   สรุป

                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                   • สร้างความเข้าใจในประเด็นปัจจัยเสี่ยงบุหรี่มากยิ่งขึ้น
                   • มีข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่
                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   -

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   -

                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                   -

                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                   -

                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                   -
                   13 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30 น.
                   รายงานจากพื้นที่
                   โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:56:56
                   Project owner
                   แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:01:48 น.

                   ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน

                   • photo
                    • photo
                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                     วัตถุประสงค์

                     ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                     คณะทำงานโครงการ

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                     ติดตามผลการดำเนินงานประเด็นเด็กและเยาวชน

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                     คณะทำงานโครงการ

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     ชี้แจงวัตถุประสงค์

                     ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

                     สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน

                     แลกเปลี่ยน

                     วางแผนการดำเนินงาน

                     สรุป

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                     • แผนงานการขับเคลื่อนประเด็นเด็กและเยาวชน

                     • มีข้อมูลสถานการณ์ของเด็กและเยาวชน

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                     -

                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                     -

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                     -

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                     -

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                     -
                     23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 น.
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:32:12
                     Project owner
                     แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:32:18 น.

                     ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร

                     • photo
                      • photo
                       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                       วัตถุประสงค์

                       ประชุมคณะทำงานโครงการ

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       • อปท
                       • จนท.สาธารณสุข
                       • คณะทำงานโครงการ

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       ชี้แจงวัตถุประสงค์

                       ทบทวนการดำเนินงาน

                       แลกเปลี่ยน

                       พื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน

                       แนวทางการดำเนินงาน

                       สรุป

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       • อปท
                       • จนท.สาธารณสุข
                       • คณะทำงานโครงการ

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       • ชี้แจงวัตถุประสงค์

                       • ทบทวนการดำเนินงาน

                       • แลกเปลี่ยน

                       • พื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน

                       • แนวทางการดำเนินงาน

                       • วางแผนการดำเนินงาน

                       • สรุป

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                       • มีแผนการดำเนินงาน

                       • มีสถานการณ์ปัญหาภายในพื้นที่

                       • มีประเด็นการขับเคลื่อนงาน

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       -

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                       -

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                       -

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                       -

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                       -
                       15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:03:00
                       Project owner
                       แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:09:14 น.

                       ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

                       • photo
                        • photo
                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                         วัตถุประสงค์

                         ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         • ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านนาสาร

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         ติดตามการดำเนินงานทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านนาสาร

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         ชี้แจงการประชุม

                         ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

                         แลกเปลี่ยน

                         แนวทางการดำเนินงานครั้งต่อไป

                         สรุป

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                         • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

                         • มีแผนการดำเนินงาน

                         • มีการสนับสนุนการดำเนินงานกับทีม สสอ.บ้านนาสาร

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         -

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         -

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         -

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -
                         14 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30-16.30 น.
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 15:37:43
                         Project owner
                         แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 15:44:31 น.

                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด

                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                          วัตถุประสงค์

                          ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          คณะทำงานระดับเขต

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          • ติดตามความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับเขต
                          • ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงาน
                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          ทีมคณะทำงานระดับเขต

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          • รายงานความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ในเขต 11 สุราษฏร์ธานี
                          • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพและวางแนวทางสื่อสารสาธารณะ
                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                          • มีกลไกความร่มมือ / สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11
                          • มีการวางแผนการดำเนินงาน
                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          -

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          -

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          8 พ.ค. 2561 เวลา 09:30-16.00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 00:51:52
                          Project owner
                          แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 14:38:57 น.

                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้าการเงินและรายงานออนไลน์

                          • photo
                           • photo
                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                            วัตถุประสงค์

                            เพื่อการติดตามการดำเนินงานการเงินและการรายงานออนไลน์

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            คณะทำงานระดับจังหวัด

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการเงินและรายงานออนไลน์

                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            คณะทำงานระดับจังหวัด

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            เป็นการติดตามการดำเนินงานและติดตามการใช้งบประมาณ

                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                            -รายงานผลการดำเนิน/ระบบบันทึกออนไลน์ -รายงานสรุปผลโครงการ

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            -

                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                            -

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                            -

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            -

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                            -
                            3 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 น.
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 10:01:28
                            Project owner
                            แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 10:06:10 น.

                            ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

                            • photo
                             • photo
                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                              วัตถุประสงค์

                              เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุ่งตะโก

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              ทบทวนการดำเนินงาน

                              นำเสนอผลการดำเนินงาน

                              แนวทางการดำเนินงาน

                              สรุป

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • มีข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

                              • มีกลไกการทำงานร่วมกับทุกส่วน

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              -

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              -

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              -

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              -

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              -
                              21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:30 น.
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 09:47:54
                              Project owner
                              แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 09:49:27 น.

                              ชื่อกิจกรรม : พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและจังหวัดระนอง

                              • photo
                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                               วัตถุประสงค์

                               เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานทีมคณะทำงานแรงงานนอกระบบ

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               คณะทำงานแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานทีมคณะทำงานแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               คณะทำงานแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               • ทบทวนประเด็นแรงงานนอกระบบ

                               • แนวทางการดำเนินงานต่อไป

                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                               • การเชื่อมโยงประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

                               • มีแผนการปฏิบัติ

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               -

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               -

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               -

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               -

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               -
                               17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-16.00 น.
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 01:17:57
                               Project owner
                               แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 17:14:11 น.

                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นอำเภอและจังหวัดกระบี่

                               • photo
                                • photo
                                 คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                 วัตถุประสงค์

                                 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 คณะทำงานระดับจังหวัด

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานทีมจังหวัดกระบี่

                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 คณะทำงานระดับจังหวัดกระบี่

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 วงคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการฯ

                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 ประสานความร่วมมือกับ สสจ. / สสอ. / สมัชชาจังหวัดกระบี่ ในการสนับสนุนทีมคณะทำงานคลองท่อม 

                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 -คณะทำงานระดับจังหวัดไม่เข้าร่วมประชุมได้ทุกคน

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 -

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 -

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -
                                 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-15.00 น.
                                 รายงานจากพื้นที่
                                 โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 15:43:24
                                 Project owner
                                 แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 15:53:17 น.

                                 ชื่อกิจกรรม : พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

                                 • photo
                                  • photo
                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                   วัตถุประสงค์

                                   เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   • เรียนรู้การกรอกข้อมูลเข้าระบบ ศวสต. เพื่อการรายงานผ่านระบบออนไลน์
                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   เจ้าหน้าที่ด้านการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   1. สร้างความเข้าใจในเรื่องการรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของ ศวสต.
                                   2. เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการเข้าระบบ
                                   3. ลงมือปฏิบัติในการเข้าระบบรายงานผลการดำเนินงาน
                                   4. ปัญหาหรือข้อสงสัยในการรายงานผลการดำเนินผ่านออนไลน์
                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                   1. ได้เรียนรู้การรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ
                                   2. การรายงานผลการดำเนินโครงการนั้น หลังจากที่จัดกิจกรรมควรรายงานผลการดำเนินโครงการภายใน 1 สัปดาห์
                                   3. การจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อง่ายในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรายงานฯ
                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                                   1. ข้อมูลหาย ในส่วนของรายละเอียดโครงการเช่น พื้นที่ดำเนินการ
                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   -

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   -

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   -

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                   -
                                   30 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 13 ธันวาคม 2561 22:39:08
                                   Project owner
                                   แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 01:26:45 น.

                                   ชื่อกิจกรรม : ค่าบริหารจัดการ

                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                   วัตถุประสงค์

                                   เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   คณะทำงานโครงการ

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   ค่าสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   คณะทำงานโครงการ

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2561 เดือนละ 3000 บาท 8 เดือน

                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                   ค่าดำเนินโครงการฯ

                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   -

                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   -

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   -

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   -

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                   -
                                   29 มกราคม 2561 เวลา 09:30-16.30 น.
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 12:17:28
                                   Project owner
                                   แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 13 ธันวาคม 2561 22:56:26 น.

                                   ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ

                                   • photo
                                    • photo
                                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                     วัตถุประสงค์

                                     ประชุมติดตามทีมณะทำงานโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     ทีมสนับสนุนคณะทำงานโครงการ

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขต

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                     ทีมสนับสนุนคณะทำงานโครงการ

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     -

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                     • มีข้อมูลสถานการณ์

                                     • มีแผนการดำเนินงาน

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     -

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                     -

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                     -

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     -

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     -
                                     19 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 12:10:38
                                     Project owner
                                     แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 13 ธันวาคม 2561 22:56:09 น.

                                     ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo

                                        ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                        วัตถุประสงค์

                                        ทีมคณะทำงานระดับอำเภอ(พชอ)และเครือข่ายทีมพี่เลี้ยงกองทุน มีความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพและระบบสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        อปท สธ สปสช สช ภาคประชาชน สื่อ สจรส.มอ.

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        -

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                          เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (เขต 11) (พื้นที่นำร่อง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร,อ.นาสาร/อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร์ธานี,อ.เมือง จ.นครศรีฯ,อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ) วันที่ 19-20 มกราคม พศ.2561 ณ. โรงแรมเดอะพีค บูติก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 มกราคม พศ. 2561

                                        เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม ณ.โรงแรมเดอะพีท บูติก นครศรีฯ

                                        เวลา 09.00-10.00 น. เรียนรู้การพัฒนากลไกคณะทำงานระดับอำเภอเมือง จ.นครศรี

                                        เปิดเวทีปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการ พชอ.นครศรี

                                        ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สจรส.มอ

                                        นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่าย จ.นครศรีฯ

                                        เวลา 10.00-12.00 น. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่ยุทธศาสตร์

                                        ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

                                        -คณะทำงานอำเภอเมืองนครฯ และที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน

                                        เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

                                        เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนเพิ่มเติม/เตรียมความพร้อม

                                        เวลา 13.30-14.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรู้จักทักทายทีมคณะทำงานจังหวัดต่างๆ

                                        เวลา 14.00-17.00 น. การจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

                                        โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ : สจรส.มอ

                                        เวลา 17.00-19.30 น. เข้าที่พัก/รับประทานอาหาร และแลกเปลี่ยนทัศนะคนทำงานสร้างสุข

                                        วันที่ 20 มกราคม พศ. 2561

                                        เวลา 08.30-09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการ

                                        เวลา 09.00-11.00 น. เสริมพลังเครือข่ายด้วยกระบวนการถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้

                                        โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะ : สจรส.มอ

                                        เวลา 11.00-12.00 น. การจัดทำธรรมนูญสุขภาพ และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

                                        โดย คุณกรฤทธิ ชุมนุรักษ์ ผอ.สพท.ภาคใต้ (สช.)

                                        เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

                                        เวลา 13.00-14.30 น. ระบบติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานฯ ระดับเขต 11

                                        โดย ทีมคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 11

                                        (นายชญานิล เอกสุวรรณ ,เชาวลิต ลิปน้อย ,ทวีวัตร เครือสาย)

                                        เวลา 14.30-15.30 น. ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับพื้นที่นำร่อง

                                        เวลา 15.30-16.00 น. สรุปผลเวทีเรียนรู้ และนัดหมายภารกิจครั้งต่อไป

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        -

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        -

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        -

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        -

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        -

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        -
                                        14 มกราคม 2561 เวลา 09:00-21.00 น.
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 11:57:00
                                        Project owner
                                        แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 13 ธันวาคม 2561 22:55:52 น.

                                        ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด

                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                             วัตถุประสงค์

                                             พัฒนากลไกความร่วมมือระดับพื้นที่อำเภอ จังหวัดฯลฯ

                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             ภาคประชาสังคม อปท

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             -พัฒนากลไกความร่วมมือระดับพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             ภาคประชาสังคม อปท

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             -ประเมินสถานการณ์สุขภาพภายในพื้นที่จังหวัดระนอง -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น -ออกแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                              

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                             -เกิดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             -

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                             -

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                             จัดตั้งกลไกคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กลไก พชอ ในพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             -

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             -