ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-087
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย
คณะทำงาน ? คณะทำงานกลไกระดับจังหวัด 5 จังหวัด ชุมพร นายธีรนันต์ ปราบราย ระนอง นายทวีวัตร เครือสาย สุราษฏร์ธานี นายชญานิน เอกสุวรรณ กระบี่ นายไพสิฐ บุญญกวี นครศรีธรรมราช นายเชาลิต ลิบน้อย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 5
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

คณะทำงานโครงการปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 0.00
2 1 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (1,000,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

ทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพและสุขภาวะของคนไทย กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นอย่างชัดเจนในหมู่องค์กร หน่วยงานและบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งในหลายๆพื้นที่ ก่อให้เกิดปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือชี้ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ

ภาคใต้ตอนบนขับเคลื่อนสานพลังเครือข่ายฯมาตั้งแต่ ปี 55 โดยมี เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เครือข่ายมิตรภาพบำบัด เครือข่ายบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี และภาคีพันธมิตรสุขภาพ จนเกิดกลไก “คณะทำงานสานพลังเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคใต้ตอนบน” (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ) และในห้วงปี 2559-2560 มีการขับเคลื่อนปฏิบัติการในแต่ละจังหวัดจนมีกลไกคณะทำงานระดับจังหวัด และมีกลไกระดับเขตคือ “คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับเขต 11 ” สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้เกิดระบบจัดการสุขภาพชุมชนท้องถิ่น จากความร่วมมือกับ สช. สสส. สจรส.มอ สธ. ฉะนั้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (Interative Learning Through Action) ให้มีความสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้เกิดการสานงาน เสริมพลัง ยกระดับปฏิบัติการพื้นที่ร่วมกับกลไกการดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชนท้องถิ่น สู่ความมั่นคงทางสุขภาวะ

การสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชนท้องถิ่นของ เขต 11 ที่ร่วมมือกับ สช. สสส. สจรส.มอ สธ. นั้นได้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่อื้อต่อสุขภาพและสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ จากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีสามารถจัดทำโครงการเชิงรุก บริหารจัดการกองทุน รับมือกับสถานการณ์สุขภาวะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมหนุนกลไกการดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ โดยให้คนเป็นศูนย์กลาง ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้กองทุนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ชุมชนเป็นเจ้าของกองทุนท้องถิ่น) สู่ความมั่นคงทางสุขภาพระยะถัดไป

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1) การจัดกลไกโครงสร้างแบบยืดหยุ่นเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ได้แก่

คณะทำงานสนับสนุนวิชาการ (ศวสต.) คณะทำงานสานงาน เสริมพลังภาคใต้ (ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย/พื้นที่) คณะทำงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้) และคณะทำงานจัดการความรู้ (มอ.) โดยยึดหลักการทำงานสามระดับการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ คือ “ การพึ่งตนเอง การพึ่งกันเอง พึ่งบริการ ” ประการสำคัญคือให้เกิดระบบการพึ่งกันเอง หรือ การสานงาน เสริมพลังต่อกัน ถักทอเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคณะทำงานสี่ฝ่าย ระหว่างกลุ่มเครือข่ายสุขภาพในมิติต่างๆ ระหว่างพื้นที่ปฏิบัติการสร้างสุขแต่ละชุมชนท้องถิ่น หรืระดับอำเภอจังหวัดในภาคใต้

2) กระบวนการขับเคลื่อนที่มีงานสร้างสุขภาคใต้ เป็นจุดรวมพลัง เติมพลัง เฉลิมฉลองความสุข

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือพื้นที่กลางของเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ในแต่ละปี และในระหว่างปีนั้นมีปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ทั้งการพัฒนาศักยภาพเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ มีทักษะความสามารถให้เท่าทันโลกและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน เป็นพลวัต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถักทอเครือข่ายสานงาน เสริมพลังต่อกัน โดยให้มีเวทีกลุ่มเครือข่ายเชิงประเด็นควบคู่กับเวทีโซนพื้นที่ให้มีวาระหรือยุทธศาสตร์แผนงานร่วมกันทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต มีปฏิบัติการร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เวทีเครือข่ายระดับภาคเป็นระยะ และใช้พลังการสื่อสารเกาะติดกับปฏิบัติการของกลุ่มเครือข่าย ส่งและสื่อสารพลังความรู้จากพื้นที่สู่สังคมและสู่นโยบายสาธารณะ

3) พื้นที่หรือสนามปฏิบัติการสร้างสุข กับโครงสร้างทางสังคม จุดคานงัดสำคัญใน

สถานการณ์ปัจจุบันสนามปฏิบัติการระดับชุมชนท้องถิ่นหรือตำบล ซึ่งอาจจะเริ่มจากกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกลไกอื่นที่มีศักยภาพอยู่แล้วก็ได้ อาทิ สวัสดิการชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน คณะทำงานหรือคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ในระดับอำเภอ นั้นมีกลไกสำคัญคือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) ใช้พลังความรู้ ความรักให้เกิดการวาระร่วมหรือยุทธศาสตร์ร่วมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ หรือกลไกอื่นที่มีศักยภาพในการเชื่อมพลังกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมพลังเครือข่าย มีกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับเขต นั้นใช้กลไก คณะกรรมการเชตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็นช่องทางแสวงหาความร่วมมือ ผลักดันหรือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ๆ ให้เกิดแนวการปฏิบัติใหม่ บนฐานความรู้ ทั้งนี้อาจใช้กลไกอื่นที่มีศักยภาพก็ได้ เช่น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต หรือ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับเขต หรือ คณะกรรมการอื่นที่มีอยู่แล้ว

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะและประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอและจังหวัดในภาคใต้ตอนบน

-มีกลไกคณะทำงานร่วมระดับจังหวัดใน 5 จังหวัด

-ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเชิงพื้นที่/เชิงประเด็น

-ร่างข้อเสนอ/แผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น/ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

-มติข้อเสนอ/แผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น/ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

2.เพื่่อพัฒนากลไกคณะทำงานระดับเขตและจังหวัด ให้มีขีดความสามารถในการยกระดับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

-เกิดการพัฒนาคณะทำงานจังหวัดและอำเภอนำร่อง

-รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุดบทเรียน

-จำนวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนที่ได้รับการพัฒนายกระดับอย่างน้อย 30 % ของกองทุนทั้งหมด

-ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพระดับเขต

-มีกลไกความร่วมมือ/สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11

-นักจัดการความรู้จังหวัดละ 2 คน / รวม 14 คน

-มีชุดบทเรียนความรู้การทำงานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ 5 กรณีศึกษาชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

3 เพื่่อสังเคราะห์บทเรียนจากการทำงานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป) และภาคียุทธศาสตร์

-รายงานผลการดำเนิน/ระบบบันทึกออนไลน์

-รายงานสรุปผลโครงการ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด 0.00 15 11 47,146.00 11 47,146.00
14 ม.ค. 61 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด 15 - -
17 ก.พ. 61 ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นอำเภอและจังหวัดกระบี่ 5 - -
21 ก.พ. 61 พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและจังหวัดระนอง 10 - -
3 พ.ค. 61 ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 15 - -
15 มิ.ย. 61 ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15 - -
23 ก.ค. 61 ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร 23 - -
13-14 ส.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน 1 - -
17 ส.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ อำเภอคลองท่อม) 15 - -
4 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ 9 - -
17 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง 19 - -
22-23 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนระบบรายงานการเงินและออนไลน์ 15 - -
2 พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11 0.00 0 11 464,422.00 11 464,422.00
19-20 ม.ค. 61 พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11 50 - -
29 ม.ค. 61 ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ 11 - -
6 ก.พ. 61 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 3 - -
8-9 พ.ค. 61 ประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้าการเงินและรายงานออนไลน์ 16 - -
14 มิ.ย. 61 ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด 10 - -
1-2 ต.ค. 61 ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต 24 - -
20-21 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ 32 - -
28-29 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ 118 - -
6-7 ธ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ(จ.นครศรีธรรมราช) 60 - -
24-25 ธ.ค. 61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานตำบล จังหวัดชุมพร 100 - -
28 ก.พ. 62 เวทีประชุมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขต 20 - -
3 บริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล 0.00 0 7 102,618.00 7 102,618.00
30 ม.ค. 61-30 ส.ค. 61 ค่าบริหารจัดการ 5 - -
10 ต.ค. 61 ประชุมทีมติตดามประเมินผลโครงการฯ 10 - -
21 พ.ค. 62 เวทีติดตามประเมินผลดำเนินการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 - -
23 พ.ค. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร 33 - -
24 พ.ค. 62 เวทีประชุมติดตามผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดระนอง 28 - -
30 พ.ค. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 20 - -
31 พ.ค. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ 10 - -
รวม 0.00 15 29 614,186.00 29 614,186.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (614,186.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (1,000,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
31 พ.ค. 2562 เวลา 08:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 15:56:25
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 15:57:49 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จนท.กองทุนฯ คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จนท.กองทุนฯ คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 พ.ค. 2562 เวลา 08:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 16:13:46
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 16:15:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฏร์ธานี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฏร์ธานี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 พ.ค. 2562 เวลา 08:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 21:52:51
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 21:58:58 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชุมติดตามผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดระนอง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่จังหวัดระนอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
: คุณ สุชีพ พัฒน์ทอง ผู้ประสานงานพื้นที่ อ.เมือง จ.ระนอง
และทีมประเมินผล มอ. สุราษฎร์ธานี ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ : นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)

ณ.ภูธารา รีสอร์ท ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

...................................................................................

เป้าหมายเวที

๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑

                    - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น : คุณ สุชีพ พัฒน์ทอง ผู้ประสานงานพื้นที่ อ.เมือง จ.ระนอง และทีมประเมินผล มอ. สุราษฎร์ธานี

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.      ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

 • กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร?

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

-จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ : นายทวีวัตร เครือสาย

ปิดประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 พ.ค. 2562 เวลา 08:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 15:39:41
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 15:41:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-สสอ.ทุ่งตะโก -จนท.กองทุนฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)
ณ  ห้องประชุมเทศบาล ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
................................................................................... เป้าหมายเวที
๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๓ พค.๖๒ ๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-สสอ.ทุ่งตะโก -จนท.กองทุนฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)
ณ  ห้องประชุมเทศบาล ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
................................................................................... เป้าหมายเวที
๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๓ พค.๖๒ ๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
21 พ.ค. 2562 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 22:39:00
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 22:42:31 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีติดตามประเมินผลดำเนินการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จนท.รับผิดชอบงานด้านกองทุนฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ วันที่ ๒๑  พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)
ณ.โรงแรมเมืองลิกอร์  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
................................................................................... เป้าหมายเวที
๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วดป / เวลา รายละเอียด วันที่ ๒๑ พค.๖๒ ๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
: คุณ  เจกะพันธ์  พรหมมงคล    ผู้ประสานงานพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
  และทีมประเมินผล มอ. สุราษฎร์ธานี ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จนท.รับผิดชอบงานด้านกองทุนฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๑  พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)

ณ.โรงแรมเมืองลิกอร์  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

...................................................................................

เป้าหมายเวที

๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๑ พค.๖๒

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑

 • ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น  : คุณ  เจกะพันธ์  พรหมมงคล    ผู้ประสานงานพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

 • กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร?

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

-จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ : นายทวีวัตร เครือสาย

ปิดประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 16:21:35
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 16:22:39 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชุมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขต

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานระดับเขต

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานระดับเขต
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานระดับเขต

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานระดับเขต
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 18 มกราคม 2562 13:58:54
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 18 มกราคม 2562 14:01:08 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานตำบล จังหวัดชุมพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพภายในจังหวัดชุมพร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.กองทุนฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สร้างความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่กรรมการกองทุนฯ
 • สร้างความเข้าในในเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • สร้างความเข้าใจในเรื่องการเขียนโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดการ เวทีทบทวนบทเรียนและเป้าหมายแนวทางขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร ปี 62-64               วันที่ 24-25 ธันวาคม พศ.61  ณ ปากตะโกโฮมสเตย์  อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร
............ เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนระบบหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเติมศักยภาพแก่กรรมการศูนย์ฯ และผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ให้มีแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2564 วันที่ 24  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร  เตรียมความพร้อม 09.00-10.00 น.  เปิดใจ รู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อน  รู้จักกลไก  ...เราเป็นใคร  จะไปใหน ? 10.00-10.30 น.  เปิดเวทีและบอกทิศระบบหลักประกันสุขภาพ
โดย  ผู้บริหาร สปสช. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 10.30-12.00 น.    ทบทวนภารกิจหน้าที่และบทเรียนของ “ พลเมืองผู้ตื่นรู้ด้านสุขภาพ”  และเรียนรู้ 4
สถานี (กลไกศูนย์ฯ  หลักประกันสุขภาพ  คุ้มครองผู้บริโภค  กองทุนสุขภาพท้องถิ่น  ) เติมเต็ม ด้วยผู้รู้  ผู้ชำนาญการแต่ละด้าน 12.00-13.00 น.    เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  อภิปรายกลุ่ม  การสร้างเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
14.00-16.00 น. กลุ่มย่อย ทบทวนบริบทศูนย์ฯ ระดับอำเภอ เพื่อปักธง สุขภาวะ ควรเป็นในปี 64
นำเสนอ เติมเต็ม  หลอมรวมปักธงร่วม ในปี 64  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น 18.00-21.00 น.  พบกับเมนูเด่น  ดื่มด่ำธรรมชาติ  บรรยากาศคนบ้านเดียวกัน

วันที่ 25  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ทบทวนยามเช้า ก่อนเรียนรู้สิ่งใหม่ 09.00-10.00 น.  รู้ลึก รู้จริง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 10.00-12.30 น.  กลุ่มย่อยฝึกวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ สู่โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 12.00-13.00 น.  เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  นำเสนอตัวอย่างโครงการเชิงรุก
14.00-15.00 น. สรุปตอกย้ำ เป้าหมายและภารกิจ  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น       เลิกประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
6 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 มกราคม 2562 23:41:24
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 23 มกราคม 2562 23:43:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ(จ.นครศรีธรรมราช)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาโครงการเชิงรุก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อปท ภาคประชาชน จนท.สาธารณสุข

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจในเรื่องกองทุนฯ วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อปท ภาคประชาชน จนท.สาธารณสุข

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตามเอกสารแนบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 มกราคม 2562 17:35:23
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 23 มกราคม 2562 17:39:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดโครงการเชิงรุก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อปท รพ.สต พชอ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพภายในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 118 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อปท รพ.สต พชอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตามเอกสารแนบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 มกราคม 2562 14:11:23
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 23 มกราคม 2562 14:13:12 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

พัฒนาการโครงการเชิงรุกภายในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อปท จนท.รพ.สต คณะทำงานพชอ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ชี้แจงวัตถุระสงค์
 • เสวนา : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่ผ่านกลไก พชอ.
 • ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อปท จนท.รพ.สต คณะทำงานพชอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้แจงวัตถุระสงค์
 • เสวนา : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่ผ่านกลไก พชอ.
 • ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
22 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:23:30
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:23:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนระบบรายงานการเงินและออนไลน์

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     จนท. สสอ.บ้านนาสาร จนท.สสอ.คีรีรัฐนิคม

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     • ติดตามการรายงานผ่านระบบออนไลน์
     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     จนท. สสอ.บ้านนาสาร จนท.สสอ.คีรีรัฐนิคม

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ติดตามรายงานเข้าระบบออนไลน์

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • รายงานเข้าระบบออนไลน์ ของ ศวสต
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     17 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:02:49
     Project owner
     แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:04:45 น.

     ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง

     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
          วัตถุประสงค์

          ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          • จนท.สสอ.คลองท่อม
          • คณะทำงานโครงการ

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          -ชี้แจงวัตถุประสงค์

          • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

          • แลกเปลี่ยน

          • วางแนวทางการดำเนินงาน

          สรุป

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          • จนท.สสอ.คลองท่อม
          • คณะทำงานโครงการ
          • อปท
          • ภาคประชาสังคม

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          -ชี้แจงวัตถุประสงค์

          • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

          • แลกเปลี่ยน

          • วางแนวทางการดำเนินงาน

          • สรุป

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
          • ข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่

          • มีแผนการดำเนินงาน

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          -

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          -

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          -

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          -

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
          -
          10 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น.
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:41:35
          Project owner
          แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 15:47:06 น.

          ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมติตดามประเมินผลโครงการฯ

          • photo
           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
             วัตถุประสงค์

             ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             คณะทำงานโครงการ

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             รายงานผลการดำเนินโครงการ

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             คณะทำงานโครงการ จนท.ศวสต

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ประชุมติดตามประเมินผล HIA 

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             รู้จักและประสานงานความร่วมมือกับทีมติดตามประเมินผลภาคใต้ตอนบน

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             -

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             -

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             -

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             -

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             -
             4 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:38:02
             Project owner
             แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:51:53 น.

             ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ

             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                 วัตถุประสงค์

                 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 • จนท.สสอบ้านนาสาร
                 • อปท
                 • คณะทำงานโครงการ

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 • จนท.สสอบ้านนาสาร
                 • อปท
                 • คณะทำงานโครงการ

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 ทบทวนการดำเนินงาน

                 สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่

                 แลกเปลีย่น

                 การรายงานผลการดำเนินงานระบบออนไลน์

                 แนวทางการดำเนินงาน

                 สรุป

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                 • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

                 • จนท.มีความเข้าใจในกา

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 16:46:30
                 Project owner
                 แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 16:55:37 น.

                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต

                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                 วัตถุประสงค์

                 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 • ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน
                 • จนท.ศวสต (สจรส.มอ)

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - เปิดประชุม/แจ้งวัตถุประสงค์ - ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงานและบทเรียนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ. - สรุปประเด็นและบทเรียนร่วมของพื้นที่ เขต 11 - บอกเล่าสถานการณ์และทิศทางงาน ศวสต.ภาคใต้ - ปรึกษาหารือออกแบบวางแผนจังหวะก้าวต่อไป

                 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 - สรุปสาระสำคัญเมื่อวันวาน - เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานสื่อสารสาธารณะ - ร่วมออกแบบการสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะ - สรุปการประชุมปรึกษาหารือและนัดหมายครั้งต่อไป

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 24 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 • จนท.ศวสต (สจรส.ม.อ)
                 • ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 กำหนดการประชุมปรึกษาหารือติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่อำเภอนำร่อง

                 วันที่ 1-2  ตุลาคม  พศ.2561

                 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร  ละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

                 .....

                 วันที่ 1  ตุลาคม 61

                 เวลา  13.00 น          ลงทะเบียน/จัดการงานเอกสารต่างๆ เวลา  13.30 – 14.00 น.  เปิดประชุม/แจ้งวัตถุประสงค์ : นายทวีวัตร  เครือสาย รู้จักมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ชุมพร    : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เวลา  14.00 – 15.00 น.  ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงานและบทเรียนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ. เวลา  15.00 – 17.00 น.  สรุปประเด็นและบทเรียนร่วมของพื้นที่ เขต 11 บอกเล่าสถานการณ์และทิศทางงาน ศวสต.ภาคใต้ : จนท.ศวสต. เวลา  17.00 – 18.30 น.  ผ่อนพัก ณ ชายหาดละแม / รับประทานอาหาร เวลา  18.30 – 20.30 น.  ปรึกษาหารือออกแบบวางแผนจังหวะก้าวต่อไป

                 วันที่ 2  ตุลาคม 61 เวลา  08.30 น -09.00 น. เริ่มประชุม สรุปสาระสำคัญเมื่อวันวาน การติดตามสนับสนุนจากทีมคณะทำงาน เขต 11 เวลา  9.00 – 10.00 น.  เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานสื่อสารสาธารณะ : นายอานนท์  มีศรี เวลา  10.00 – 11.00 น.  ร่วมออกแบบการสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะ เวลา  11.00 – 12.00 น. สรุปการประชุมปรึกษาหารือและนัดหมายครั้งต่อไป
                 รับประทานอาหาร / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                 หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง ตามช่วงเวลาที่เหมาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ โปรดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการใช้ประกอบการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                 • ผลการดำเนินงานของแต่พื้นที่

                 • แผนการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสาธารณะ

                 • มีแผนการดำเนินงาน

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:10:43
                 Project owner
                 แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:14:49 น.

                 ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ อำเภอคลองท่อม)

                 • photo
                  • photo
                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                   วัตถุประสงค์

                   ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   จนท.สสอ.คลองท่อม คณะทำงานโครงการ ทีมประสานงานระดับจังหวัดกระบี่

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   -ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยงบุหรี่

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   จนท.สสอ.คลองท่อม คณะทำงานโครงการ ทีมประสานงานระดับจังหวัดกระบี่ ภาคประชาชน

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   ชี้แจงวัตถุประสงค์

                   ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

                   สถานการณ์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่

                   แลกเปลี่ยน

                   วางแนวทางการดำเนินงาน

                   สรุป

                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                   • สร้างความเข้าใจในประเด็นปัจจัยเสี่ยงบุหรี่มากยิ่งขึ้น
                   • มีข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่
                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   -

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   -

                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                   -

                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                   -

                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                   -
                   13 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30 น.
                   รายงานจากพื้นที่
                   โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:56:56
                   Project owner
                   แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 14:01:48 น.

                   ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน

                   • photo
                    • photo
                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                     วัตถุประสงค์

                     ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                     คณะทำงานโครงการ

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                     ติดตามผลการดำเนินงานประเด็นเด็กและเยาวชน

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                     คณะทำงานโครงการ

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     ชี้แจงวัตถุประสงค์

                     ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

                     สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน

                     แลกเปลี่ยน

                     วางแผนการดำเนินงาน

                     สรุป

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                     • แผนงานการขับเคลื่อนประเด็นเด็กและเยาวชน

                     • มีข้อมูลสถานการณ์ของเด็กและเยาวชน

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                     -

                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                     -

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                     -

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                     -

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                     -
                     23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 น.
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:32:12
                     Project owner
                     แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:32:18 น.

                     ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร

                     • photo
                      • photo
                       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                       วัตถุประสงค์

                       ประชุมคณะทำงานโครงการ

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       • อปท
                       • จนท.สาธารณสุข
                       • คณะทำงานโครงการ

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       ชี้แจงวัตถุประสงค์

                       ทบทวนการดำเนินงาน

                       แลกเปลี่ยน

                       พื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน

                       แนวทางการดำเนินงาน

                       สรุป

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       • อปท
                       • จนท.สาธารณสุข
                       • คณะทำงานโครงการ

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       • ชี้แจงวัตถุประสงค์

                       • ทบทวนการดำเนินงาน

                       • แลกเปลี่ยน

                       • พื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน

                       • แนวทางการดำเนินงาน

                       • วางแผนการดำเนินงาน

                       • สรุป

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                       • มีแผนการดำเนินงาน

                       • มีสถานการณ์ปัญหาภายในพื้นที่

                       • มีประเด็นการขับเคลื่อนงาน

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       -

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                       -

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                       -

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                       -

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                       -
                       15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:03:00
                       Project owner
                       แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 13:09:14 น.

                       ชื่อกิจกรรม : ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

                       • photo
                        • photo
                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                         วัตถุประสงค์

                         ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         • ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านนาสาร

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         ติดตามการดำเนินงานทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านนาสาร

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         ชี้แจงการประชุม

                         ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

                         แลกเปลี่ยน

                         แนวทางการดำเนินงานครั้งต่อไป

                         สรุป

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                         • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

                         • มีแผนการดำเนินงาน

                         • มีการสนับสนุนการดำเนินงานกับทีม สสอ.บ้านนาสาร

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         -

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         -

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         -

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -
                         14 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30-16.30 น.
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 15:37:43
                         Project owner
                         แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 15:44:31 น.

                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด

                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                          วัตถุประสงค์

                          ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          คณะทำงานระดับเขต

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          • ติดตามความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับเขต
                          • ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงาน
                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          ทีมคณะทำงานระดับเขต

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          • รายงานความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ในเขต 11 สุราษฏร์ธานี
                          • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพและวางแนวทางสื่อสารสาธารณะ
                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                          • มีกลไกความร่มมือ / สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11
                          • มีการวางแผนการดำเนินงาน
                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          -

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          -

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -