โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-087
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย
คณะทำงาน ? คณะทำงานกลไกระดับจังหวัด 5 จังหวัด ชุมพร นายธีรนันต์ ปราบราย ระนอง นายทวีวัตร เครือสาย สุราษฏร์ธานี นายชญานิน เอกสุวรรณ กระบี่ นายไพสิฐ บุญญกวี นครศรีธรรมราช นายเชาลิต ลิบน้อย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 5
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

คณะทำงานโครงการปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 0.00
2 1 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (1,000,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

ทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพและสุขภาวะของคนไทย กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นอย่างชัดเจนในหมู่องค์กร หน่วยงานและบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งในหลายๆพื้นที่ ก่อให้เกิดปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือชี้ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ

ภาคใต้ตอนบนขับเคลื่อนสานพลังเครือข่ายฯมาตั้งแต่ ปี 55 โดยมี เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เครือข่ายมิตรภาพบำบัด เครือข่ายบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี และภาคีพันธมิตรสุขภาพ จนเกิดกลไก “คณะทำงานสานพลังเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคใต้ตอนบน” (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ) และในห้วงปี 2559-2560 มีการขับเคลื่อนปฏิบัติการในแต่ละจังหวัดจนมีกลไกคณะทำงานระดับจังหวัด และมีกลไกระดับเขตคือ “คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับเขต 11 ” สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้เกิดระบบจัดการสุขภาพชุมชนท้องถิ่น จากความร่วมมือกับ สช. สสส. สจรส.มอ สธ. ฉะนั้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (Interative Learning Through Action) ให้มีความสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้เกิดการสานงาน เสริมพลัง ยกระดับปฏิบัติการพื้นที่ร่วมกับกลไกการดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชนท้องถิ่น สู่ความมั่นคงทางสุขภาวะ

การสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชนท้องถิ่นของ เขต 11 ที่ร่วมมือกับ สช. สสส. สจรส.มอ สธ. นั้นได้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่อื้อต่อสุขภาพและสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ จากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีสามารถจัดทำโครงการเชิงรุก บริหารจัดการกองทุน รับมือกับสถานการณ์สุขภาวะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมหนุนกลไกการดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ โดยให้คนเป็นศูนย์กลาง ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้กองทุนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ชุมชนเป็นเจ้าของกองทุนท้องถิ่น) สู่ความมั่นคงทางสุขภาพระยะถัดไป

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1) การจัดกลไกโครงสร้างแบบยืดหยุ่นเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ได้แก่

คณะทำงานสนับสนุนวิชาการ (ศวสต.) คณะทำงานสานงาน เสริมพลังภาคใต้ (ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย/พื้นที่) คณะทำงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้) และคณะทำงานจัดการความรู้ (มอ.) โดยยึดหลักการทำงานสามระดับการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ คือ “ การพึ่งตนเอง การพึ่งกันเอง พึ่งบริการ ” ประการสำคัญคือให้เกิดระบบการพึ่งกันเอง หรือ การสานงาน เสริมพลังต่อกัน ถักทอเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคณะทำงานสี่ฝ่าย ระหว่างกลุ่มเครือข่ายสุขภาพในมิติต่างๆ ระหว่างพื้นที่ปฏิบัติการสร้างสุขแต่ละชุมชนท้องถิ่น หรืระดับอำเภอจังหวัดในภาคใต้

2) กระบวนการขับเคลื่อนที่มีงานสร้างสุขภาคใต้ เป็นจุดรวมพลัง เติมพลัง เฉลิมฉลองความสุข

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือพื้นที่กลางของเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ในแต่ละปี และในระหว่างปีนั้นมีปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ทั้งการพัฒนาศักยภาพเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ มีทักษะความสามารถให้เท่าทันโลกและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน เป็นพลวัต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถักทอเครือข่ายสานงาน เสริมพลังต่อกัน โดยให้มีเวทีกลุ่มเครือข่ายเชิงประเด็นควบคู่กับเวทีโซนพื้นที่ให้มีวาระหรือยุทธศาสตร์แผนงานร่วมกันทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต มีปฏิบัติการร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เวทีเครือข่ายระดับภาคเป็นระยะ และใช้พลังการสื่อสารเกาะติดกับปฏิบัติการของกลุ่มเครือข่าย ส่งและสื่อสารพลังความรู้จากพื้นที่สู่สังคมและสู่นโยบายสาธารณะ

3) พื้นที่หรือสนามปฏิบัติการสร้างสุข กับโครงสร้างทางสังคม จุดคานงัดสำคัญใน

สถานการณ์ปัจจุบันสนามปฏิบัติการระดับชุมชนท้องถิ่นหรือตำบล ซึ่งอาจจะเริ่มจากกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกลไกอื่นที่มีศักยภาพอยู่แล้วก็ได้ อาทิ สวัสดิการชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน คณะทำงานหรือคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ในระดับอำเภอ นั้นมีกลไกสำคัญคือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) ใช้พลังความรู้ ความรักให้เกิดการวาระร่วมหรือยุทธศาสตร์ร่วมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ หรือกลไกอื่นที่มีศักยภาพในการเชื่อมพลังกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมพลังเครือข่าย มีกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับเขต นั้นใช้กลไก คณะกรรมการเชตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็นช่องทางแสวงหาความร่วมมือ ผลักดันหรือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ๆ ให้เกิดแนวการปฏิบัติใหม่ บนฐานความรู้ ทั้งนี้อาจใช้กลไกอื่นที่มีศักยภาพก็ได้ เช่น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต หรือ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับเขต หรือ คณะกรรมการอื่นที่มีอยู่แล้ว

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะและประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอและจังหวัดในภาคใต้ตอนบน

-มีกลไกคณะทำงานร่วมระดับจังหวัดใน 5 จังหวัด

-ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเชิงพื้นที่/เชิงประเด็น

-ร่างข้อเสนอ/แผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น/ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

-มติข้อเสนอ/แผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น/ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

2.เพื่่อพัฒนากลไกคณะทำงานระดับเขตและจังหวัด ให้มีขีดความสามารถในการยกระดับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

-เกิดการพัฒนาคณะทำงานจังหวัดและอำเภอนำร่อง

-รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุดบทเรียน

-จำนวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนที่ได้รับการพัฒนายกระดับอย่างน้อย 30 % ของกองทุนทั้งหมด

-ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพระดับเขต

-มีกลไกความร่วมมือ/สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11

-นักจัดการความรู้จังหวัดละ 2 คน / รวม 14 คน

-มีชุดบทเรียนความรู้การทำงานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ 5 กรณีศึกษาชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

3 เพื่่อสังเคราะห์บทเรียนจากการทำงานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป) และภาคียุทธศาสตร์

-รายงานผลการดำเนิน/ระบบบันทึกออนไลน์

-รายงานสรุปผลโครงการ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด 0.00 15 11 47,146.00 11 47,146.00
14 ม.ค. 61 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด 15 - -
17 ก.พ. 61 ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นอำเภอและจังหวัดกระบี่ 5 - -
21 ก.พ. 61 พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและจังหวัดระนอง 10 - -
3 พ.ค. 61 ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 15 - -
15 มิ.ย. 61 ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15 - -
23 ก.ค. 61 ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร 23 - -
13-14 ส.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน 1 - -
17 ส.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ อำเภอคลองท่อม) 15 - -
4 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ 9 - -
17 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง 19 - -
22-23 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนระบบรายงานการเงินและออนไลน์ 15 - -
2 พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11 0.00 0 10 451,474.00 10 451,474.00
19-20 ม.ค. 61 พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11 50 - -
29 ม.ค. 61 ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ 11 - -
6 ก.พ. 61 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 3 - -
8-9 พ.ค. 61 ประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้าการเงินและรายงานออนไลน์ 16 - -
14 มิ.ย. 61 ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด 10 - -
1-2 ต.ค. 61 ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต 24 - -
20-21 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ 32 - -
28-29 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ 118 - -
6-7 ธ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ(จ.นครศรีธรรมราช) 60 - -
24-25 ธ.ค. 61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานตำบล จังหวัดชุมพร 100 - -
3 บริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล 0.00 0 2 25,000.00 2 25,000.00
30 ม.ค. 61-30 ส.ค. 61 ค่าบริหารจัดการ 5 - -
10 ต.ค. 61 ประชุมทีมติตดามประเมินผลโครงการฯ 10 - -
รวม 0.00 15 23 523,620.00 23 523,620.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (523,620.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (1,000,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 10:27 น.