โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

รหัสโครงการ 60-ข-084
สัญญาเลขที่ 60-ข-084
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล
2) กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่
3) ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่
4) ตรวจรายงานงวด1
5) สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม ที่สูบบุหรี่
6) ถอดบทเรียนการดำเนินงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ (รอเอกสาร)

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 100,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 78,142.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 100,000.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 59,368.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 40,632.00 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 80,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางอรวรรณ เล็กมาก )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำMAPing ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง (27 ธันวาคม 2561)
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ (17 มกราคม 2562)
  3. ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 1 (18 มกราคม 2562)
  4. การรณรงค์สื่อสารความเสี่ยง (21 มกราคม 2562)
  5. ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 2 (22 มกราคม 2562)
  6. จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ แก่กลุ่ม แกนนำในพื้นที่ (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มีนาคม 2562)
  7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 1 (7 กุมภาพันธ์ 2562)
  8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 2 (1 มีนาคม 2562)
  9. ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 3 (29 มีนาคม 2562)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางอรวรรณ เล็กมาก )
31 กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสุภมาส พรหมมาศ )
31 กรกฎาคม 2561