โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-084
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรวรรณ เล็กมาก
คณะทำงาน ? นางสาวกมลฉัตร วงษ์วานิช,นายวรรณพจน์ เสริมสิน,นายสาคร มีแก้ว,ว่าที่ร้อยตรีขัตติยา เพ็ชรมาก,นายธรรมดิวิทย์ ศรีรุ้ง , นายสุพมาศ พรหมมาส
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 150
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองพน และตำบลทรายขาว
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • อรวรรณอรวรรณ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561 1 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561 100,000.00
2 1 ธ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 80,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนเป็น “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100%

ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน อบต. คลองท่อมเหนือได้รับการเสริมศักยภาพการทำงาน ในเชิงวิชาการ โดยเป้าหมายของการสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อจัดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/การติดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน มีการปรับปรุง พัฒนาด้วยรูปแบบที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพได้อย่างแท้จริง ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คลองท่อมโมเดล แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% เครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ด้านสุขภาวะ ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/ เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

เพื่อถอดบทเรียน และนำเสนอ “คลองท่อมโมเดล” ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% นำสู่วาระจังหวัดกระบี่ได้

เกิดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอด บุหรี่ 100% ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการสามารถเป็นข้อมูลทางวิชาการที่จะเป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพดีต่อไปได้

เพื่อเพิ่มปัจจัยเสริมทางสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3 อ 2 ส

ชุมชนมีบุคคลต้นแบบ โดยผู้นำชุมชนและ อสม.ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 80 และเป็นต้นแบบเชิญชวนประชาชนให้เลิกบุหรี่

เพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ ให้กับประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการอุบัติเหตุ

ไไ

ไไ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ดำเนินกิจกกรรม แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ 50,000.00 50 11 200,100.00 6 71,010.00
1 ก.พ. 61 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองท่อมโมเดล น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 50 - -
21 พ.ค. 61 กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 30 - -
11 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 8 - -
31 ต.ค. 61 สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม ที่สูบบุหรี่ 1860 - -
17-18 พ.ย. 61 ถอดบทเรียนการดำเนินงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ (รอเอกสาร) 90 - -
27 ธ.ค. 61 จัดทำMAPing ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 150 - -
17 ม.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ 250 - -
21 ม.ค. 62 การรณรงค์สื่อสารความเสี่ยง 500 - -
1 ก.พ. 62-31 มี.ค. 62 จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ แก่กลุ่ม แกนนำในพื้นที่ 50 - -
7 ก.พ. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 1 75 - -
1 มี.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 2 75 - -
2 พัฒนาศักยภาพ คณะทำงาน 50,000.00 10 2 14,350.00 2 7,458.00
19 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล 10 - -
24 ก.ค. 61 ตรวจรายงานงวด1 1 - -
3 ประชุมคณะทำงาน 0.00 30 3 13,500.00 - -
18 ม.ค. 62 ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 1 30 - -
22 ม.ค. 62 ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 2 30 - -
29 มี.ค. 62 ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 3 30 - -
4 พัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้สนใจ ด้านแพทย์ทางเลือกช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ 8,000.00 50 - - - -
รวม 108,000.00 140 16 227,950.00 8 78,468.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (108,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (227,950.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (108,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 10:24 น.