ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-084
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรวรรณ เล็กมาก
คณะทำงาน ? นางสาวกมลฉัตร วงษ์วานิช,นายวรรณพจน์ เสริมสิน,นายสาคร มีแก้ว,ว่าที่ร้อยตรีขัตติยา เพ็ชรมาก,นายธรรมดิวิทย์ ศรีรุ้ง , นายสุพมาศ พรหมมาส
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 150
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองพน และตำบลทรายขาว
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • อรวรรณอรวรรณ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561 1 ธ.ค. 2560 30 มี.ค. 2562 100,000.00
2 1 ธ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 80,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนเป็น “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100%

ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน อบต. คลองท่อมเหนือได้รับการเสริมศักยภาพการทำงาน ในเชิงวิชาการ โดยเป้าหมายของการสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อจัดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/การติดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน มีการปรับปรุง พัฒนาด้วยรูปแบบที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพได้อย่างแท้จริง ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คลองท่อมโมเดล แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% เครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ด้านสุขภาวะ ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/ เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

เพื่อถอดบทเรียน และนำเสนอ “คลองท่อมโมเดล” ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% นำสู่วาระจังหวัดกระบี่ได้

เกิดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอด บุหรี่ 100% ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการสามารถเป็นข้อมูลทางวิชาการที่จะเป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพดีต่อไปได้

เพื่อเพิ่มปัจจัยเสริมทางสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3 อ 2 ส

ชุมชนมีบุคคลต้นแบบ โดยผู้นำชุมชนและ อสม.ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 80 และเป็นต้นแบบเชิญชวนประชาชนให้เลิกบุหรี่

เพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ ให้กับประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการอุบัติเหตุ

ไไ

ไไ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ดำเนินกิจกกรรม แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ 50,000.00 50 12 220,100.00 8 94,068.00
1 ก.พ. 61 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองท่อมโมเดล น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 50 - -
21 พ.ค. 61 กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 30 - -
11 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 8 - -
31 ต.ค. 61 สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม ที่สูบบุหรี่ 1860 - -
17-18 พ.ย. 61 ถอดบทเรียนการดำเนินงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ (รอเอกสาร) 90 - -
27 ธ.ค. 61 จัดทำMAPing ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 150 - -
17 ม.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ 250 - -
21 ม.ค. 62 การรณรงค์สื่อสารความเสี่ยง 500 - -
1 ก.พ. 62-31 มี.ค. 62 จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ แก่กลุ่ม แกนนำในพื้นที่ 50 - -
7 ก.พ. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 1 75 - -
1 มี.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 2 75 - -
29 มี.ค. 62 คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ 100 - -
2 พัฒนาศักยภาพ คณะทำงาน 50,000.00 10 3 16,350.00 3 9,418.00
19 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล 10 - -
24 ก.ค. 61 ตรวจรายงานงวด1 1 - -
27 ธ.ค. 61 ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ 1 - -
3 ประชุมคณะทำงาน 0.00 30 3 13,500.00 - -
18 ม.ค. 62 ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 1 30 - -
22 ม.ค. 62 ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 2 30 - -
29 มี.ค. 62 ประชุม คณะทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 3 30 - -
4 พัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้สนใจ ด้านแพทย์ทางเลือกช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ 8,000.00 50 1 20,000.00 1 17,060.00
30 มี.ค. 62 ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 56 - -
รวม 108,000.00 140 19 269,950.00 12 120,546.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (108,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (269,950.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (108,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 12:08:50
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 11 มิถุนายน 2562 12:09:55 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมลดบุหรี่ด้วยแพทย์ทางเลือก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พัฒนาอสม.และผู้สนใจแด้วยด้วยแพทย์ทางเลือกช่วยลด ละเลิก บุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 56 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนที่สนใจและ อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ระชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนและอสม.ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ การเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การนวดเท้า การกดจุด และการใช้สมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 11:56:33
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 12:00:23 น.

ชื่อกิจกรรม : คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ดำเนินการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ โดยกิจกรรมคลีนิคช่วยเลิกบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดำเนินกิจกรรมคลีนิตช่วยเลิกบุหรี่ ในการให้คำปรึกษากับประชาชนและผู้ป่วยที่ต้องการเลิก ลด การสูบบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนและผู้ป่วยสามารถเข้ามาใช้บริการของคลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 6 มีนาคม 2562 08:11:41
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 11:44:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 2

 • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการพื้พนที่จัดการตนเองเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
   ประชุมเชิงปฏิบัติการพื้พนที่จัดการตนเองเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
  • photo รองนายก เทศบาลคลองพนพัฒนาแชร์ประสบการเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันจากการสูบบุหรี่จัด
    รองนายก เทศบาลคลองพนพัฒนาแชร์ประสบการเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันจากการสูบบุหรี่จัด
   • photo คุณวรรณพจน์ นำเสนอเรื่อง พรบ ควบคุมยาสูบ
     คุณวรรณพจน์ นำเสนอเรื่อง พรบ ควบคุมยาสูบ
    • photo อ.สุรเชษฐ์ แชร์ประสบการณ์วิธีเลิกบุหรี่อย่างยั่งยืน
      อ.สุรเชษฐ์ แชร์ประสบการณ์วิธีเลิกบุหรี่อย่างยั่งยืน
     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     สร้างพื้นที่ต้นแบบพื้นที่จัดการตนเองเพื่อเลิกบุหรี่

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     1.อสม.ที่สูบบุหรี 2.ผู้นำชุมชน 3.ประชาชนทั่วไป
     รวม 80 คน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย แชร์ประสบการณ์

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     ผู้นำชุมชน 3 คน อสมที่สูบบุหรี่ 5 คน
     อสม.ที่สามีสูบบุหรี่ 17 คน อสม.ทั่วไป  25 ผู้นำศาสนา 3 คน ประชาชนทั่วไป 5 คน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ประชุมเชิงปฏิบัติการ
     บรรยาย แชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าประชุมที่มีประสบการณ์เลิกบุหรี่ ดูวิดีโอ แจกตัวอย่างสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ เช่น กานพลู หญ้าดอกขาว

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     กลุ่มผู้เข้าประชุมให้ความสนใจ จากประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์เลิกบุหรี่พบว่า ปัจจัยที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้คือ ความตั้งใจของผู้สูบบุหรี่เอง หากตั้งใจแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เชิญชวนให้กลับไปสูบซ้ำ เช่น

     -หากไปกินกาแฟกับเพื่อนกลุ่มเดิมที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสสูงที่จะสูบบุหรี่อีกครั้ง
     -เมื่อรู้สึกเครียด คิดถึงกิจกรรมที่จะทำคือสูบบุหรี่ให้หลีกเลี่ยงไปเล่นกีฬาแทน ผู้นำศาสนาบอกว่า เมื่อเลิกบุหรี่แล้วรู้สึกรังเกียจคนสูบบุหรี่ เมื่อได้กลิ่นบุหรี่รู้หายใจลำบาก เลยไม่สามารถกลับไปสูบบุหรี่ -มีคนสมัครเข้าร่วมเลิกบุหรี่ 5 คน -ใให้ อสม.ไปเชิญชวนคนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 9 คน
     -กิจกรรมครั้งต่อไป อีก 1เดือน

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ประชาชนยังไม่เข้าใจปัญหาและความจำเป็นที่ต้องเลิกสูบบุหรี่

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างบุคคลต้นแบบที่เป็นผู้นำชุมชนหรือ อสม.

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 11 มิถุนายน 2562 09:21:23
     แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 11 มิถุนายน 2562 09:44:35 น.

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 1

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของกลุ่มประชาชนและอสม.ในพื้นที่บ้านทรายขาว

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ประชาชน และอสม.ในพื้นที่

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     • เดินสำรวจแจกแบบสอบถาม ในพื้นที่
     • เก็บแบบสอบถาม
     • สรุปและรวบรวมข้อมูล
     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 74 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     ประชาชนและอสม.

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     สำรวจข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ในกลุ่มประชาชนและอสม.ในพื้นที่บ้านทรายขาว

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     เกิดข้อมูลสถานการณ์การสูบบหรี่ในกลุ่มประชาชน และกลุ่มอสม. ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ทำการสำรวจได้รับความรู้ โทษภัยจากการสูบบหรี่ และบหรี่มือสองในบ้านที่ส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู็สูงอายุ และผู้ป๋วย

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     27 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 11:08:52
     แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 11:10:03 น.

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ผู้รับผิดชอบโครงการ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ประชุมร่วมกับสจรส.มอ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     ผู้รับผิดชอบโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ประชุมร่วมกับสจรส.มอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     ประชุมร่วมกับสจรส.มอ

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 14:42:53
     แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 10:59:09 น.

     ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนการดำเนินงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ (รอเอกสาร)

     • photo เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนบ้านบางคราม
       เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนบ้านบางคราม
      • photo ถอดบทเรียน
        ถอดบทเรียน
       • photo ถอดบทเรียนโดยใช้บัตรคำ
         ถอดบทเรียนโดยใช้บัตรคำ
        • photo ถอดบทเรียนโดยใช้บัตรคำ
          ถอดบทเรียนโดยใช้บัตรคำ
         • photo ให้ความรู้ นศ.วสส.
           ให้ความรู้ นศ.วสส.
          • photo ถอดบทเรียน
            ถอดบทเรียน
           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
           วัตถุประสงค์

           -เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานในพื้นที่เรื่อง การบริโภคบุหรี่และโรคไข้เลือดออก

           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  นศ.วสส และ อาจารย์ จำนวน 46 คน อสม.และภาคีเครือข่าย 55คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 2 วัน

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           -ให้ความรู้แก่ นศ.วสส -ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมบุหรี่ และไข้เลือดออก

           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 94 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           อสม +นศ.วสส+ที่ปรึกษา

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           วันที่ 17 พย.61 ให้ความรู้เรื่องการถอดบทเรียนแก่ นศ. วสส.และแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน วันที่ 18 พย.62 อสม.ร่วมกับ นศ.วสส.ถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมบุหรี่ในชุมชน และ การควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ สอน.คลองพนและ รพ.สต.บ้านบางคราม

           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

           สรุปผลการถอดบทเรียน การบริโภคบุหรี่
           ในพื้นที่ประชาชนไม่เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ชัดเจน ทำให้ประชานไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมา การบังคับใช้กฏหมาย ยังไม่มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างชัดเจนเช่นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่กรณีมีป้ายก็ยังสูบบุหรี่ ยังไม่มีการจัดการใดๆ บางพื้นที่ยังไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่เช่นร้านอาหาร บางร้านยังไม่ติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ประชาชนยังไม่รู้ว่ามีกฏหมายบังคับใช้เรื่องการจำหน่ายบุหรี่ การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายยังมีน้อย เนื่องจากผู้บริหารหรือกลุ่มแกนนำยังสูบบุหรี่

           การป้องกันโรคไข้เลือดออก ขาดความต่อเนื่องในการควบคุมโรค งบประมาณเพียงพอ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนยังไม่รับรู้ถึงภัยของไข้เลือดออก

           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           -

           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

           -

           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

           -

           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           -

           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
           -
           31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
           รายงานจากพื้นที่
           โพสท์โดยอรวรรณอรวรรณเมื่อ 7 มีนาคม 2562 14:43:41
           Project owner
           แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 10:41:32 น.

           ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม ที่สูบบุหรี่

           คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
           วัตถุประสงค์

           1.เพื่อให้มีข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม.ที่สูบบุหรี่

           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           อสม จำนวน 1600 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 340 คน

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           • สำรวจข้อมูในพื้นที่
           • เก็บแบบสอบถาม
           • สรุปและรวบรวมข้อมูล
           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           คณะทำงานโครงการ

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม.ที่สูบบุหรี่

           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

           สรุปผลการถอดบทเรียน การบริโภคบุหรี่
           ในพื้นที่ประชาชนไม่เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ชัดเจน ทำให้ประชานไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมา การบังคับใช้กฏหมาย ยังไม่มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างชัดเจนเช่นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่กรณีมีป้ายก็ยังสูบบุหรี่ ยังไม่มีการจัดการใดๆ บางพื้นที่ยังไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่เช่นร้านอาหาร บางร้านยังไม่ติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ประชาชนยังไม่รู้ว่ามีกฏหมายบังคับใช้เรื่องการจำหน่ายบุหรี่ การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายยังมีน้อย เนื่องจากผู้บริหารหรือกลุ่มแกนนำยังสูบบุหรี่

           การป้องกันโรคไข้เลือดออก ขาดความต่อเนื่องในการควบคุมโรค งบประมาณเพียงพอ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนยังไม่รับรู้ถึงภัยของไข้เลือดออก

           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           ระยะเวลาน้อย
           ผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม อสม

           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

           -

           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

           การถอดบทเรียนควรให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น

           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           -

           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
           -
           24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
           รายงานจากพื้นที่
           โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 18:23:09
           แก้ไขโดย อรวรรณ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 14:21:04 น.

           ชื่อกิจกรรม : ตรวจรายงานงวด1

           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
             วัตถุประสงค์

             ตรวจรายงานงวด

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             ผู้รับผิดชอบโครงการ

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             ตรวจรายงานการเงิน และรายงานกิจกรรม

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             ผู้รับผิดชอบโครงการ

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ตรวจรายงานการเงิน และตรวจกิจกรรม

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ตรวจเอกสาร มีการปรับแก้ไข

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             -

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             -

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             -

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             -

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             -
             11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-12:00 น.
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยสุพมาศ พรหมมาสสุพมาศ พรหมมาสเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 14:44:40
             แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 20:23:11 น.

             ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่

             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 คุณภาพกิจกรรม : ()
                 วัตถุประสงค์

                 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนลดการบริโภคยาสูบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 • คณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่
                 • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 • คณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่
                 • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 • ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่
                 • แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่
                 • เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่
                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนลดการบริโภคยาสูบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ และ “น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่” โมเดลแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพของ อบต.คลองท่อมเหนือ ซึ่งที่ประชุมจะใช้โมเดลแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ของ อบต.คลองท่อมเหนือ ขยายพื้นที่การดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในอำเภอคลองท่อม ซึ่งมีจุดเด่นในการเป็นเมืองสปา และเมืองสุขภาพของจังหวัดกระบี่ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพ เช่น น้ำพุร้อนเค็ม ในเขต อบต.ห้วยน้ำขาว,สระมรกต.น้ำตกร้อน ในเขต อบต.คลองท่อมเหนือ นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำพุร้อนเค็ม และสถานที่อื่นๆ ของภาคเอกชน ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
                 นอกจากนั้นการทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายในภาพรวม ควรจะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของอำเภอคลองท่อม เพื่อให้เกิดรูปธรรมและต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ โดยทางสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม จะเสนอเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าไปในวาระการประชุมของ พชอ.เพื่อพิจารณาในปี 2562 ต่อไป และเบื้องต้นพื้นที่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมไปตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้ขับเคลื่อนเชิงประจักษ์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 %

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 21 พ.ค. 2561 เวลา 08:30-16.00 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยสุพมาศ พรหมมาสสุพมาศ พรหมมาสเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 14:43:16
                 แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 20:24:01 น.

                 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่

                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                           วัตถุประสงค์

                           เพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ แก่แกนนำเยาวชน

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           แกนนำเยาวชน

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           แกนนำเยาวชน

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           กิจกรรม

                           • ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และภาพรวมสถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทย และในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และร่วมกันระดมความคิดว่าเด็ก เยาวชนจะสามารถป้องกันตนเองอย่างไรมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ตลอดจนยาสูบอื่นๆ รวมถึงบทบาทของแกนนำในโรงเรียนที่จะช่วยเป็นพลังในการสร้างเครือข่ายปลอดบุหรี่ เชื่อมประสานการทำงานไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ตลอดจนชุมชนของตนเอง ได้อย่างเข้าใจและเกิดการขยายผลต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น
                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           ผลผลิตและผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นจริง

                           • แกนนำนักเรียน สามารถเป็นนักสื่อสารด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องพิษภัยบุหรี่ .พรบ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในโรงเรียน .บ้าน.ชุมชน ฯ และเป็นเครือข่ายร่วมกับวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ในการจัดรายการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อส่งผลให้เกิดการ ลด ละ เลิก และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ได้อีกทางหนึ่ง
                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                           • แกนนำที่รับการอบรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว บางครั้งย้ายสถานศึกษา หรือ ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้ขาดการต่อเนื่องในการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ฉะนั้น ในแต่ละโรงเรียน ควรจะมีแกนนำในช่วงชั้นต่างๆ ทุกห้องเพื่อให้สามารถสานต่องานรณรงค์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างถูกต้อง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรจะเข้าไปจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้นักเรียนแกนนำได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด .สาธารณสุขอำเภอ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้แกนนำและนักเรียนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเครือข่ายเด็ก เยาวชนในทุกพื้นที่

                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                           -

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                            

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           -

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                           -
                           1 กุมภาพันธ์ 2561
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยสุพมาศ พรหมมาสสุพมาศ พรหมมาสเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 14:46:36
                           แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 18:57:45 น.

                           ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองท่อมโมเดล น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                    วัตถุประสงค์

                                    -

                                    กิจกรรมตามแผน

                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    -

                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     

                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    -

                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                    -

                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                     

                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    -

                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    -

                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                    -

                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                    -

                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    -

                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                    -
                                    19 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-15.00 น.
                                    รายงานจากพื้นที่
                                    โพสท์โดยสุพมาศ พรหมมาสสุพมาศ พรหมมาสเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 14:37:32
                                    แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 18:51:46 น.

                                    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล

                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                        วัตถุประสงค์

                                        เพื่อเตรียมความพร้อม คณะทำงาน

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        --- ระบุกลุ่มเป้าหมาย ---

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        -- ระบุ---

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        ประชุมหารือแนวทางการจัดการพื้นที่น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นคลองท่อมเหนือโมเดล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่น้ำตกร้อน โดยให้พื้นที่ภายในน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และติดตั้งป้ายห้ามสูบในพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่  และปัจจุบันได้มีการพิมพ์ข้อความปลอดบุหรี่บนตั๋วที่จำหน่ายให้เข้าชมน้ำตกร้อนอีกด้วย และนอกจากนั้น ทางผู้บริหารได้มีการขยายโครงการปลอดบุหรี่ และขอความร่วมมือไปยังสถานที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบในพื้นที่ของ อบต.คลองท่อมเหนือ นอกเหนือจากน้ำตกร้อน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก,โรงเรียน.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.วัด.มัสยิด ฯ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ สระมรกต

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        --- ปรับแก้ไข ---

                                        ประชุมหารือแนวทางการจัดการพื้นที่น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นคลองท่อมเหนือโมเดล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่น้ำตกร้อน โดยให้พื้นที่ภายในน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และติดตั้งป้ายห้ามสูบในพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่  และปัจจุบันได้มีการพิมพ์ข้อความปลอดบุหรี่บนตั๋วที่จำหน่ายให้เข้าชมน้ำตกร้อนอีกด้วย และนอกจากนั้น ทางผู้บริหารได้มีการขยายโครงการปลอดบุหรี่ และขอความร่วมมือไปยังสถานที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบในพื้นที่ของ อบต.คลองท่อมเหนือ นอกเหนือจากน้ำตกร้อน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก,โรงเรียน.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.วัด.มัสยิด ฯ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ สระมรกต

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        ปัญหาคือ น้ำตกร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชมในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น การสื่อสารต่างๆ นอกจากบอกกล่าวทางป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งบางครั้งมีข้อจำกัดทางด้านภาษา จึงจำเป็นจะต้องมีภาษาอื่นๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกจากภาษาไทย อังกฤษ จีน  เช่น ภาษารัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น  เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ จะต้องมีความรู้ทักษะการสื่อสารบอกกล่าวให้นักท่องเที่ยวทราบว่าพื้นที่น้ำตกร้อนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %  และมีเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตติดตามเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนกฏระเบียบดังกล่าว

                                        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                                        • ควรมีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย หรือ จิตอาสาในพื้นที่ ให้ทราบถึงโครงการกิจกรรมของ อบต.คลองท่อมเหนือ ในการเป็นโมเดลน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ สร้างจิตสำนึกในการดูแลชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเมื่อผ่านการอบรมสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวทราบว่า “น้ำตกร้อน”เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100 % โดยทาง อบต.คลองท่อมเหนือ บริหารจัดการ นำมัคคุเทศก์น้อย หรือ จิตอาสา เข้ามาทำงานในพื้นที่สลับหมุนเวียนกันเพื่อเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันดูแลเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามเป้าหมายที่วางไว้
                                        • ควรมีการผลักดันนำเสนอข้อมูลน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของอำเภอคลองท่อม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบบรรจุในวาระของ พชอ.เพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขยาย และเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับอำเภอต่อไป
                                        • ควรจะมีนโยบายสาธารณะและมาตรการเพื่อเด็กและเยาวชนกระบี่เป็น Smoke free Generation ซึ่ง Smoke free Generation จะเป็นจริงได้อย่างไร โดยครอบครัวเป็นต้นแบบ บ้านต้องปลอดบุหรี่ ,เลิกบุหรี่เพื่อลูก กฎหมายเป็นโล่ โรงเรียนปลอดบุหรี่,สภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ .ไม่ขายบุหรี่แก่เด็ก โรงเรียนบ่มเพาะ กิจกรรมพิเศษ,ครูเอาใจใส่,วิจัยติดตาม สังคมหนุน ประกาศเป็นเป้าหมายของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ,ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม, รณรงค์ทางสื่อต่างๆ
                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        -

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        -

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        -

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        -