โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

รหัสโครงการ 61-ข-009
สัญญาเลขที่ 61-ข-009
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

2. ชุมชน อำเภอเมือง5ตำบล คือตำบลบางนอน ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ ตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำท่าเรือ

3. รหัสโครงการ 61-ข-009 เลขที่ข้อตกลง 61-ข-009

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 5 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2561

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบและปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมทีมสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 9.00-15.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 7 ภาคส่วน 2.ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม 4.คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์ 5.เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
 2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
 4. เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเคมแปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
 2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
 4. เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 7 ภาคส่วน 2.ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม 4.คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์ 5.เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ถอดบทเรียนในแต่ละตำบล

 • ตำบลบางนอนวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ตำบลเขานิเวศน์วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ตำบลปากน้ำวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ตำบลปากน้ำท่าเรือวันที่ ๑๖กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ตำบลบางริ้น วันที่ ๑๖กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
 2. กำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
 3. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ชี้แจ้งความเป็นมาของโครงการ
 2. ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
 3. กำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
 4. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

27 27

2. พัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีกิจกรรม

3. พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่

ไม่มีกิจกรรม

4. หนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เวทีแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน 1.รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

เวทีแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ จัดขึ้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวเปิดงาน และมีการผู้คุยแลกเปลี่ยนความรูป และแลกเปลี่ยน

 • photo
 • photo
 • photo

 

3 100
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินโครงการครั้งที่1

วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • รายงานความก้าวหน้าโครงการและตรวจเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน 1.รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เข้าใจการรายงานกิจกรรมออนไลน์
 • เข้าใจเรื่องเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เรียนรู้เรื่องการรายงานกิจกรรมออนไลน์
 • เรียนรู้เรื่องเอกสารการเงิน
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการงวดที่1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เรียนรู้เรื่องการรายงานกิจกรรมออนไลน์
 • เรียนรู้เรื่องเอกสารการเงิน

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่1

วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมความพร้อม กลไล คณะทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน 1.รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้แผนการดำเนินงาน
 2. ได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับคณะทำงาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

หารือการวางแผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

นายชยพล บัวดิษ และนายสุชีพ เป็นผู้ดำเนินการหลักในการพูดคุยหารือการวางแผนการดำเนินโครงการ 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

12 12
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.4 ประชุมร่วมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง

วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน 1.รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้มีการเสนอโครงลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนองกับคณะทำงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมชี้แจงการทำงานในแผนงานปี2561 และเสนอโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนองกับคณะทำงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 23 6                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 200,000.00 42,035.00                  
คุณภาพกิจกรรม 24 20                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาวะตำบลและแผนปฏิบัติการกองทุนตำบล ( 3 กรกฎาคม 2561 )
 2. ดูงานนอกพื้นที่จังหวัดชุมพรทุ่งตะโก โมเดล ( 5 กรกฎาคม 2561 )
 3. นำเสนอแผนประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( 10 กรกฎาคม 2561 )
 4. จัดทำเอกสารวิชาการชุดความรู้และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนอง ( 15 กรกฎาคม 2561 )
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 1 ( 20 กรกฎาคม 2561 )
 6. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล ( 1 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561 )
 7. ประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานด้านสุขภาพระดับอำเภอและกองทุนฯตำบล ( 6 สิงหาคม 2561 )
 8. ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานแรงนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงของพื้นที่ 4 ตำบลนำร่อง ( 10 สิงหาคม 2561 )
 9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 2 ( 20 สิงหาคม 2561 )
 10. เวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 30 สิงหาคม 2561 )
 11. เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของตำบลนำร่อง ( 1 กันยายน 2561 )
 12. ประชุมแกนประสานงานกับทีมประเมินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง ( 6 กันยายน 2561 )
 13. ศึกษา ติดตาม ประเมิน สรุปเป็นโมเดล การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน ( 1 ตุลาคม 2561 - 15 มกราคม 2562 )
 14. ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่2 ( 10 พฤศจิกายน 2561 )
 15. ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่3 ( 10 กุมภาพันธ์ 2562 )

(................................)
นายสุชีพ พัฒน์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......