โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

รหัสโครงการ 61-ข-009
สัญญาเลขที่ 61-ข-009
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 5 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

งวดรายงาน ตั้งแต่ 5 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ชื่อโครงการ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่1
2) ประชุมทีมสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
3) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 70,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 27,965.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 70,000.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 42,035.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 27,965.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 120,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายสุชีพ พัฒน์ทอง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาวะตำบลและแผนปฏิบัติการกองทุนตำบล (3 กรกฎาคม 2561)
 2. ดูงานนอกพื้นที่จังหวัดชุมพรทุ่งตะโก โมเดล (5 กรกฎาคม 2561)
 3. นำเสนอแผนประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (10 กรกฎาคม 2561)
 4. จัดทำเอกสารวิชาการชุดความรู้และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนอง (15 กรกฎาคม 2561)
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 1 (20 กรกฎาคม 2561)
 6. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล (1 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
 7. ประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานด้านสุขภาพระดับอำเภอและกองทุนฯตำบล (6 สิงหาคม 2561)
 8. ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานแรงนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงของพื้นที่ 4 ตำบลนำร่อง (10 สิงหาคม 2561)
 9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 2 (20 สิงหาคม 2561)
 10. เวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 สิงหาคม 2561)
 11. เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของตำบลนำร่อง (1 กันยายน 2561)
 12. ประชุมแกนประสานงานกับทีมประเมินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง (6 กันยายน 2561)
 13. ศึกษา ติดตาม ประเมิน สรุปเป็นโมเดล การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน (1 ตุลาคม 2561 - 15 มกราคม 2562)
 14. ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่2 (10 พฤศจิกายน 2561)
 15. ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่3 (10 กุมภาพันธ์ 2562)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายสุชีพ พัฒน์ทอง )
1 กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
1 กรกฎาคม 2561