โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-009
ชื่อโครงการ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชีพ พัฒน์ทอง
คณะทำงาน ? นายนิติธร เดชาราชสีห์ ดร.ชยพล บัวดิษนายจรูญ ขอสันติกุล นายสมเจตน์ ถิรพุทธิพงศ์ นายเฉลิมวงศ์ เพ็ชรรัตน์ ผอ.รพ.สต.มิตรภาพ ผอ.รพ.สต.ปากน้ำ ผอ.รพ.สต.หินช้าง ผอ.รพ.สต.บางนอน ผอ.รพ.สต.บางริ้น ผอ.รพ.สต.ด่านท่าเมือง ผอ.รพ.สต.ปากคลอง นางกมลวรรณ บุญญวงศ์ นางทัศนีย์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 940
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจาก7 ภาคส่วน คือ

 1. ภาคราชการ
 2. ภาควิชาการ
 3. ภาคประชาสังคม
 4. ภาคเอกชน
 5. ภาคสื่อมวลชน
 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. กรรมการกองทุน
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมือง5ตำบล คือตำบลบางนอน ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ ตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำท่าเรือ
จังหวัด ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.93823208462363,98.6305599263953
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทอง (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 5 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 70,000.00
2 1 ก.ค. 2561 30 มี.ค. 2562 120,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ ดังที่ปรากฏในมาตราต่างๆได้แก่ มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 13 (4) มาตรา18 (7) (9) (10) (13) มาตรา 41 มาตรา 47 มาตรา 48 (8) มาตรา 50 (5) (7) (9) มาตรา 59 และจากการดำเนินงานตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชนในการเข้ารับบริการ ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่มีความมั่นใจและไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ในการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นการทำงานแบบแยกส่วนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการประสานสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีของทุกฝ่ายและหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้จัดหาบริการ เพื่อให้การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน และให้เป็นหลักประกันสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง จากสถานการณ์ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองประกอบอาชีพ เกษตรกร ประมง รับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบและประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 1. ตั้งต้นประสานที่ พชอ.
 2. ช่วยกองทุนตำบลทำยุทธศาตร์/แผน ทำให้กองทุนมีโครงการตามแผน
 3. ยกระดับงานสู่สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
 4. ยกระดับเป็นแนวทางให้กับ กขป. (เป็นวาระเข้าสู่มหกรรมสุขภาพของเขต11)

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 7 ภาคส่วน
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. เกิดข้อมูลอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
  • สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในอำเภอเมืองระนอง
  • ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • แนวโน้มความรุนแรง
  • กลไกหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • แนวทางแก้ไขและแผนปฏิบัติการโครงการ ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการร่วม
 2. เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพถูกบรรจุในวาระของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองระนอง
 3. เกิดอนุกรรมการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอำเภอเมืองระนอง
  • ร้อยละ 80 ของจำนวนกองทุนฯมีความตระหนักในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • ร้อยละ 20 ของจำนวนกองทุนฯ มีการขับเคลื่อนเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่
 1. เกิดข้อมูลด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ
  • จำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ทัศนคติ ความรู้ ของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ชนิด ประเภท ความถี่ ของพฤติกรรมการทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • สาเหตุ ปัจจัย ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
 2. เกิดงานวิชาการ 1 เล่ม
 3. เกิดการนำเสนอต่อฝ่ายนโยบายของจังหวัดระนอง
เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน
 2. รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบและปัจจัยเสี่ยง 40,000.00 20 5 40,000.00 4 60,260.00
18 พ.ค. 61 ประชุมทีมสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 10 - -
21 มิ.ย. 61 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 27 - -
5 ก.ค. 61 ดูงานนอกพื้นที่จังหวัดชุมพรทุ่งตะโก โมเดล 20 - -
20 ก.ค. 61 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 1 20 - -
20 ส.ค. 61 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 2 20 - -
2 พัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 71,000.00 20 6 71,000.00 - -
3 ก.ค. 61 จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาวะตำบลและแผนปฏิบัติการกองทุนตำบล 25 - -
10 ก.ค. 61 นำเสนอแผนประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 10 - -
15 ก.ค. 61 จัดทำเอกสารวิชาการชุดความรู้และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนอง 0 - -
6 ส.ค. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานด้านสุขภาพระดับอำเภอและกองทุนฯตำบล 50 - -
10 ส.ค. 61 ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานแรงนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงของพื้นที่ 4 ตำบลนำร่อง 20 - -
1 ก.ย. 61 เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของตำบลนำร่อง 50 - -
3 พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่ 37,000.00 900 2 37,000.00 - -
1-10 ส.ค. 61 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล 350 - -
1 ต.ค. 61-15 ม.ค. 62 ศึกษา ติดตาม ประเมิน สรุปเป็นโมเดล การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน 35 - -
4 หนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 52,000.00 0 10 52,000.00 6 7,700.00
5 ม.ค. 61-30 มี.ค. 62 บริหารจัดการ 0 - -
21 ก.พ. 61 เวทีแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ 3 - -
8 พ.ค. 61-1 ก.พ. 62 การจัดรายการวิทยุ และการลงFacebook-LINE 200 - -
8-9 พ.ค. 61 ติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินโครงการครั้งที่1 3 - -
10 พ.ค. 61 ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่1 12 - -
19 พ.ค. 61 ประชุมร่วมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง 20 - -
30 ส.ค. 61 เวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 - -
6 ก.ย. 61 ประชุมแกนประสานงานกับทีมประเมินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 13 - -
10 พ.ย. 61 ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่2 12 - -
10 ก.พ. 62 ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่3 12 - -
รวม 200,000.00 940 23 200,000.00 10 67,960.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 10:17 น.