ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-009
ชื่อโครงการ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชีพ พัฒน์ทอง
คณะทำงาน ? นายนิติธร เดชาราชสีห์ ดร.ชยพล บัวดิษนายจรูญ ขอสันติกุล นายสมเจตน์ ถิรพุทธิพงศ์ นายเฉลิมวงศ์ เพ็ชรรัตน์ ผอ.รพ.สต.มิตรภาพ ผอ.รพ.สต.ปากน้ำ ผอ.รพ.สต.หินช้าง ผอ.รพ.สต.บางนอน ผอ.รพ.สต.บางริ้น ผอ.รพ.สต.ด่านท่าเมือง ผอ.รพ.สต.ปากคลอง นางกมลวรรณ บุญญวงศ์ นางทัศนีย์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 940
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจาก7 ภาคส่วน คือ

 1. ภาคราชการ
 2. ภาควิชาการ
 3. ภาคประชาสังคม
 4. ภาคเอกชน
 5. ภาคสื่อมวลชน
 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. กรรมการกองทุน
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมือง5ตำบล คือตำบลบางนอน ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ ตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำท่าเรือ
จังหวัด ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.93823208462363,98.6305599263953
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทอง (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 5 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 70,000.00
2 1 ก.ค. 2561 30 มี.ค. 2562 1 ก.ค. 2561 30 เม.ย. 2562 120,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ ดังที่ปรากฏในมาตราต่างๆได้แก่ มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 13 (4) มาตรา18 (7) (9) (10) (13) มาตรา 41 มาตรา 47 มาตรา 48 (8) มาตรา 50 (5) (7) (9) มาตรา 59 และจากการดำเนินงานตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชนในการเข้ารับบริการ ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่มีความมั่นใจและไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ในการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นการทำงานแบบแยกส่วนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการประสานสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีของทุกฝ่ายและหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้จัดหาบริการ เพื่อให้การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน และให้เป็นหลักประกันสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง จากสถานการณ์ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองประกอบอาชีพ เกษตรกร ประมง รับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบและประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 1. ตั้งต้นประสานที่ พชอ.
 2. ช่วยกองทุนตำบลทำยุทธศาตร์/แผน ทำให้กองทุนมีโครงการตามแผน
 3. ยกระดับงานสู่สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
 4. ยกระดับเป็นแนวทางให้กับ กขป. (เป็นวาระเข้าสู่มหกรรมสุขภาพของเขต11)

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 7 ภาคส่วน
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. เกิดข้อมูลอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
  • สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในอำเภอเมืองระนอง
  • ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • แนวโน้มความรุนแรง
  • กลไกหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • แนวทางแก้ไขและแผนปฏิบัติการโครงการ ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการร่วม
 2. เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพถูกบรรจุในวาระของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองระนอง
 3. เกิดอนุกรรมการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอำเภอเมืองระนอง
  • ร้อยละ 80 ของจำนวนกองทุนฯมีความตระหนักในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • ร้อยละ 20 ของจำนวนกองทุนฯ มีการขับเคลื่อนเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่
 1. เกิดข้อมูลด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ
  • จำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ทัศนคติ ความรู้ ของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ชนิด ประเภท ความถี่ ของพฤติกรรมการทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • สาเหตุ ปัจจัย ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
 2. เกิดงานวิชาการ 1 เล่ม
 3. เกิดการนำเสนอต่อฝ่ายนโยบายของจังหวัดระนอง
เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน
 2. รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบและปัจจัยเสี่ยง 40,000.00 20 5 40,000.00 4 59,090.00
18 พ.ค. 61 ประชุมทีมสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 10 - -
21 มิ.ย. 61 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 27 - -
5 ก.ค. 61 ดูงานนอกพื้นที่จังหวัดชุมพรทุ่งตะโก โมเดล 20 - -
20 ก.ค. 61 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 1 20 - -
20 ส.ค. 61 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 2 20 - -
2 พัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 71,000.00 20 3 20,000.00 1 7,400.00
10 ก.ค. 61 นำเสนอแผนประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 10 - -
15 ก.ค. 61 จัดทำเอกสารวิชาการชุดความรู้และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนอง 0 - -
26 เม.ย. 62 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล 6 - -
3 พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่ 37,000.00 900 2 37,000.00 1 5,000.00
1-10 ส.ค. 61 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล 500 - -
1 ต.ค. 61-15 ม.ค. 62 ศึกษา ติดตาม ประเมิน สรุปเป็นโมเดล การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน 35 - -
4 หนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 52,000.00 0 11 64,380.00 9 32,701.00
5 ม.ค. 61-30 มี.ค. 62 บริหารจัดการ 0 - -
21 ก.พ. 61 เวทีแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ 3 - -
8 พ.ค. 61-1 ก.พ. 62 การจัดรายการวิทยุ และการลงFacebook-LINE 200 - -
8-9 พ.ค. 61 ติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินโครงการครั้งที่1 3 - -
10 พ.ค. 61 ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่1 12 - -
19 พ.ค. 61 ประชุมร่วมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง 20 - -
30 ส.ค. 61 เวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 - -
6 ก.ย. 61 ประชุมแกนประสานงานกับทีมประเมินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 13 - -
10 ก.พ. 62 ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่3 12 - -
8 มี.ค. 62 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน 2 - -
10-12 เม.ย. 62 ติดตามผลการดำเนินงานเเละตรวจเอกสารการเงิน 2 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

12 ก.ค. 2561 ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่2 12 6000.00
10 ก.ย. 2561 ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานแรงนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงของพื้นที่ 4 ตำบลนำร่อง 20 11000.00
20 พ.ย. 2561 ประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานด้านสุขภาพระดับอำเภอและกองทุนฯตำบล 50 20000.00
19 ธ.ค. 2561 จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาวะตำบลและแผนปฏิบัติการกองทุนตำบล 25 15000.00
14 มี.ค. 2562 เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของตำบลนำร่อง 50 15000.00
29 มี.ค. 2562 การจัดรายการวิทยุ และการลงFacebook-LINE 200 5000.00
รวม 200,000.00 940 27 233,380.00 21 200,466.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (233,380.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
26 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 14:06:20
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 14:09:14 น.

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจข้อมูลแรงงานฯสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สำรวจข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สำรวจข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยง ในระดับกองทุนตำบล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 เมษายน 2562 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 2 พ.ค. 2562 11:28:16
Project owner
แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 2 พ.ค. 2562 11:30:40 น.

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในอำเภอเมืองระนอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สุ่มเลือกประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ในเขตบริการของ 7 กองทุน กองทุนละ 50 คน รวมทั้งหมด 350

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในอำเภอเมืองระนอง 2.มีการทำแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก รพ.สต แต่ละตำบล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มภาค 2.คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.มีการจัดทำแบบสอบถาม 2.มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ข้อมูลสถานการณ์ ของเเต่ละพื้นที่ 2.ได้ภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 เมษายน 2562 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 2 พ.ค. 2562 11:22:48
Project owner
แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 2 พ.ค. 2562 11:35:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานเเละตรวจเอกสารการเงิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามประเมินผล สรุป การปฏิบัติงานและตรวจเอกสารพร้อมให้คำเเนะนำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมเลขา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อติดตาม ประเมินผล สรุปการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน 1.เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมเลขา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ตรวจเอกสารการเงิน 2.ให้คำเเนะนำในการลงข้อมูลใน website

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ความรู้ในการลงข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 2 พ.ค. 2562 11:05:39
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 13:26:08 น.

ชื่อกิจกรรม : การจัดรายการวิทยุ และการลงFacebook-LINE

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/การดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.มีการจัดรายการวิทยุ สวท.ระนอง FM 107.25 MHz ทุกวันอาทิตย์ 11.00-12.00 น. และมีการ live ผ่าน Facebook สวท.ระนอง FM 107.25 MHz 2.มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่าน line และ Facebook

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารในทุกช่องทางทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
14 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 1 พ.ค. 2562 15:13:58
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 13:58:52 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของตำบลนำร่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อนำเสนอผลการทำงานที่ผ่านมา จุดดี จุดอ่อนของการทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและกรรมการกองทุน 4 ตำบล 50 คนและเครือข่าย9 ด้าน เอกชน,หน่วยบริการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อนำเสนอผลการทำงานที่ผ่านมาจุดดีจุดอ่อนของการทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.บรรยายชี้เเจงตัวโครงการ 2.เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 3.นำเสนอ 4.สรุปผล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานต่อไป 2.ได้ภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 1 พ.ค. 2562 14:56:47
Project owner
แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 2 พ.ค. 2562 11:12:42 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามประเมินผล สรุป การปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประสานงานจังหวัดและทีมเลขา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อติดตาม ประเมินผล สรุปการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน 2.นำเสนอผลการดำเนินงาน สถานที่ โรงเเรมนิภาการ์เด้นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้ประสานงานจังหวัดและทีมเลขา 2.นักวิชาการ 3.เจ้าหน้าที่ สจรส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.นำเสนอผลการดำเนินงาน 2.สรุป ถอดบทเรียน 3.ตรวจเอกสารและรับคำเเนะนำจากทีม สจรส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้แนวทางการดำเนินงาน 2.ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานและรายละเอียดกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 1 พ.ค. 2562 14:45:20
Project owner
แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 1 พ.ค. 2562 14:49:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่3

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามประเมินผล สรุป การปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนประสานงานจำนวน 13 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ทีมแกนนำ 2.คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้เเจงแกนเตรียมงานแบ่งงานและรายงานผล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนงานกิจกรรมจากการแลกเปลี่ยน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 1 พ.ค. 2562 03:19:37
Project owner
แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 1 พ.ค. 2562 03:22:51 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาวะตำบลและแผนปฏิบัติการกองทุนตำบล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.มีแผนปฏิบัติการในระดับตำบลนำร่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองระนองและภาคี พมจ,หน่วยบริการ เอกชน เครือข่าย 9 ด้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อมีแผนปฏิบัติการในระดับตำบลนำร่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2.หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.มีการบรรยาย 2.แบ่งกลุ่มเเลกเปลี่ยน นำเสนอ 3.รวบรวมเเละเรียบเรียงให้เกิดแผน 4.สรุปแผน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เเผนงานที่ผ่านการกลั่นกรองจากทุกคนในที่ประชุมเเล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 1 พ.ค. 2562 03:12:45
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 13:17:10 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานด้านสุขภาพระดับอำเภอและกองทุนฯตำบล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยระบบสุขภาพชุมชน2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลให้สามารถใช้งบจากกองทุนดำเนินการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพๆด้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองระนอง 21 คน 2.ผู้แทนกองทุนฯ 7 กองทุนๆละ 2 คน รวม 14 คน 3.คณะทำงาน 15 คน รวม 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกับสุขภาพระดับตำบลให้สามารถใช้งบจากกองทุนดำเนินการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ภาคเอกชน 3.ภาคประชาสังคม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมสัมนา และบรรยาย 2.ให้ผู้เข้าร่วมได้เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอเเนวทางดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อสรุปและเเนวความคิดต่างๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 1 พ.ค. 2562 03:06:40
Project owner
แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 1 พ.ค. 2562 03:11:06 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานแรงนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงของพื้นที่ 4 ตำบลนำร่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการเสนอประเด็นแรงงานนนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการเสนอประเด็นแรงงานนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงาน 2.หน่วยงานราชการ 3.หน่วยงานภาคประชาสังคม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมข้อมูล ระดมความคิด สรุปเป็นแผนงานร่วม 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับตำบลที่เลือก 2.แผนงานที่ดำเนินการต่อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
6 กันยายน 2561 เวลา 09:00-12.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 6 กันยายน 2561 18:28:52
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 13:01:35 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนประสานงานกับทีมประเมินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       1.เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ 

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       แกนประสานงานและทีมประเมิน

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       แกนประสานงานและทีมประเมิน จำนวน 15 คน

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       • รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
       • ประชุมพูดคุยทำความเข้าใจและให้นิยาม "แรงงานนอกระบบ" คือใคร
       • วางแผนการทำงเนินงานในก้าวต่อไปของโครงการ
       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ผลผลิต -แกนประสานงานความเข้าใจตรงกันและเห็นเป้าหมายทิศทางในการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์ - แกนประสานงานสามารถนำ

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30-15.30 น. น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 6 กันยายน 2561 19:14:49
       Project owner
       แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 6 กันยายน 2561 19:30:52 น.

       ชื่อกิจกรรม : เวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                1.จัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ม.50(5) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่อง อำเภอละ 3 หน่วย 2.เพื่อให้กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางให้คนในท้องถิ่นเข้าใจกองทุนตำบล

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลในจังหวัดระนอง -หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ม.50(5)จังหวัดระนอง

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                • ขอความร่วมมือที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ม.50(5) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่อง อำเภอละ 3 หน่วย
                • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับกองทุนตำบล
                • ทำอย่างไรให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลในจังหวัดระนอง -หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ม.50(5)จังหวัดระนอง

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                • ขอความร่วมมือที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ม.50(5) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่อง อำเภอละ 3 หน่วย
                • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับกองทุนตำบล
                • ทำอย่างไรให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                ผลผลิต - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รู้ที่ตั้งของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลในจังหวัดระนอง - เกิดความเขาใจกับกองทุนตำบล ผลลัพธ์ - 

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                -

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                -

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                -

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. น.
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 8 เมษายน 2562 23:19:25
                Project owner
                แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 12:47:46 น.

                ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 2

                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                1.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง 2.เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์วืิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเเคมเปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ผู้แทนจาก 6 ภาคส่วน คือ 1.ภาคราชการ 2.ภาควิชาการ 3.ภาคประชาสังคม 4.ภาคเอกชน 5.ภาคสื่อมวลชน 6.อบท.

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                1.เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ

                2.เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ

                3.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง

                4.เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเคมแปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                ผู้แทนจาก 6 ภาคส่วน คือ 1.ภาคราชการ 2.ภาควิชาการ 3.ภาคประชาสังคม 4.ภาคเอกชน 5.ภาคสื่อมวลชน 6.อบท.

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                1.ชี้เเจงรายละเอียดโครงการ แลความสำคัในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 2.ให้ความรู้ในเรื่องแรงงานนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3.แบ่งกลุ่มระดมความคิด 4.นำเสนอ

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                1.ได้ข้อเสนอต่างๆ เช่นปัญหาของเเรงงานนอกระบบ ปัญหาสุขภาพ 2.เกิดภาคีเครือข่ายมากขึ้น 3.ทุกตำบลเริ่มเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                คนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนัก

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                1.อยากให้ สสส. จัดอบรมให้แกนจังหวัดแบบเต็มรูปแบบ

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                ตำบลบางนอน เสนอกลุ่มเเรงงานนอกระบบคือวินมอเตอร์ไซต์ เพราะถ้าหากทำในหลายๆกลุ่มจะดำเนินการยากขึ้นต้องเริ่มจากทีละกลุ่มก่อน

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30-15.30 น. น.
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 8 เมษายน 2562 22:58:12
                Project owner
                แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 1 พ.ค. 2562 02:57:34 น.

                ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 1

                • photo
                 • photo
                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                  วัตถุประสงค์

                  1.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง 2.เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์วืิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเเคมเปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  ผู้แทนจาก 6 ภาคส่วน คือ 1.ภาคราชการ 2.ภาควิชาการ 3.ภาคประชาสังคม 4.ภาคเอกชน 5.ภาคสื่อมวลชน 6.อบท.

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  1.เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ 2.เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง 4.เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเคมแปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  1.ภาคราชการ 2.ภาควิชาการ 3.ภาคประชาสังคม 4.ภาคเอกชน

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  1.ชี้เเจงรายละเอียดโครงการ แลความสำคัในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 2.ให้ความรู้ในเรื่องแรงงานนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3.แบ่งกลุ่มระดมความคิด 4.นำเสนอ

                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                  1.ได้ข้อเสนอต่างๆ เช่นปัญหาของเเรงงานนอกระบบ ปัญหาสุขภาพ 2.เกิดภาคีเครือข่ายมากขึ้น

                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  คนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนัก

                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  1.อยากให้ สสส. จัดอบรมให้แกนจังหวัดแบบเต็มรูปแบบ

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  1.พื้นที่ตำบลบางนอน เสนอให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก 2.พื้นที่ตำบลเขานิเวศน์ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้มากขึ้น

                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  -

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                  -
                  12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16.00 น. น.
                  รายงานจากพื้นที่
                  โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 1 พ.ค. 2562 02:48:10
                  Project owner
                  แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 1 พ.ค. 2562 02:54:23 น.

                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่2

                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                  วัตถุประสงค์

                  1.เพื่อติดตามประเมินผล สรุป การปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  แกนประสานงานจำนวน 12 คน

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  ประชุมชี้เเจงแกนเตรียมงานแบ่งงานเเละรายงานผล

                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  คณะทำงานแกนประสานงาน

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  1.ชี้เเจงการประชุมในครั้งแรก 2.รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 3.สรุปผล และวางแผน

                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                  ได้กลุ่มแกนนำ และแผนงาน

                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  การไม่เข้าในคำจำกัดความ แรงงานนอกระบบ

                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  1.จัดทีมลงมาจัดเวที1 ครั้ง

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  1.ชี้เเจงความหมายให้ชัดเจน

                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  -

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                  -
                  21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30-15.30 น.
                  รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                  โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 25 มิถุนายน 2561 08:29:33
                  Project owner
                  แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 13:40:00 น.

                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                          วัตถุประสงค์

                          เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          คณะทำงานจำนวน27คน

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          1. ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
                          2. กำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
                          3. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          คณะทำงานจำนวน 27 คน

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          1. ชี้แจ้งความเป็นมาของโครงการ
                          2. ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
                          3. กำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
                          4. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          เกิดแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ถอดบทเรียนในแต่ละตำบล

                          • ตำบลบางนอนวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                          • ตำบลเขานิเวศน์วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                          • ตำบลปากน้ำวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                          • ตำบลปากน้ำท่าเรือวันที่ ๑๖กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                          • ตำบลบางริ้น วันที่ ๑๖กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          -

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          -

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          25 พ.ค. 2561 เวลา 9.00-15.30 น. น.
                          รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                          โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 25 พ.ค. 2561 17:38:44
                          Project owner
                          แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 10:22:54 น.

                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                      วัตถุประสงค์

                                      เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      1. ภาคราชการ
                                      2. ภาควิชาการ
                                      3. ภาคประชาสังคม
                                      4. ภาคเอกชน
                                      5. ภาคสื่อมวลชน
                                      6. อปท.

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
                                      2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
                                      3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
                                      4. เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเคมแปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      -

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
                                      2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
                                      3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
                                      4. เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                      1. เกิดภาคีความร่วมมือ
                                      2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                      3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
                                      4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
                                      5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      -

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      -

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      19 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
                                      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                      โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 24 พ.ค. 2561 10:11:40
                                      Project owner
                                      แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 13:40:58 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง

                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         คณะทำงาน

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         ประชุมชี้แจงการทำงานในแผนงานปี2561 และเสนอโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนองกับคณะทำงาน

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         คณะทำงาน จำนวน20 คน

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         -

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         ได้มีการเสนอโครงลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนองกับคณะทำงาน

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         -

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         14 พ.ค. 2561 เวลา 09:00-15.00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                         โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 11:32:55
                                         แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 16:40:07 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนประสานงานก่อนการประชุมแต่ละกิจกรรมครั้งที่1

                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                             วัตถุประสงค์

                                             เพื่อเตรียมความพร้อม กลไล คณะทำงาน

                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             เข้าร่วมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             หารือการวางแผนการดำเนินโครงการ

                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             แกนประสานงานจำนวน 12 คน

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             นายชยพล บัวดิษ และนายสุชีพ เป็นผู้ดำเนินการหลักในการพูดคุยหารือการวางแผนการดำเนินโครงการ 

                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                              

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                             1. ได้แผนการดำเนินงาน
                                             2. ได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับคณะทำงาน
                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             -

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                             -

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                             -

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             -

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             -
                                             8 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
                                             รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                             โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 8 พ.ค. 2561 12:04:33
                                             Project owner
                                             แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 08:59:56 น.

                                             ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินโครงการครั้งที่1

                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                             วัตถุประสงค์
                                             • รายงานความก้าวหน้าโครงการและตรวจเอกสารการเงิน
                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             คณะทำงาน

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             • เรียนรู้เรื่องการรายงานกิจกรรมออนไลน์
                                             • เรียนรู้เรื่องเอกสารการเงิน
                                             • นำเสนอผลการดำเนินโครงการงวดที่1
                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             คณะทำงาน

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             • เรียนรู้เรื่องการรายงานกิจกรรมออนไลน์
                                             • เรียนรู้เรื่องเอกสารการเงิน
                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                              

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                             • เข้าใจการรายงานกิจกรรมออนไลน์
                                             • เข้าใจเรื่องเอกสารการเงิน
                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             -

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                             -

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                             -

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             -

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             -