โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสโครงการ 60-ข-085
สัญญาเลขที่ 60-ข-085
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ชุมชน

3. รหัสโครงการ 60-ข-085 เลขที่ข้อตกลง 60-ข-085

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน ธันวาคม 2560 ถึงเดือน มิถุนายน 2561

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 พบปะสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/10

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งกลไกที่ขับเคลื่อน
 2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการทั้งระดับพื้นที่และนโยบายสาธารณะ
 3. เพื่อเสนอให้มีการสนับสนุนเชิงนโยบายด้านการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเหล้า บุหร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 6 ภาคส่วน
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดภาคีความร่วมมือกับ สสจ.

 • สสจ.นครศรีธรรมราช มีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และร่วมกำหนดยุทธ์ศาสตร์การดำเนินงานแบบเชิงรุกสู่ระบบสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยม
 • สสจ.นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ประเด็น เหล้า ยาสูบ เป็นนโยบายระดับเขต
 • สสจ.นครศรีธรรมราช รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการกลไกการทำงานและแผนปฏิบัติการโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นำเสนอสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยง
 • หารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด
 • กำหนดแผนงาน กลไกการขับเคลื่อนประเด็นปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานงานผู้เข้าร่วม
 2. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย/ระบบสุขภาพที่ผ่านมา และรายละเอียดโครงการ
 3. เข้าพบปะ
 4. สรุปงาน
 • photo
 • photo

 

6 6
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ครั้งที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-21.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เยาวชนได้เสนอเครื่องมือและผลการดำเนินงานขององค์กรตัวเองที่ใช้สื่อสารตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา
 2. เยาวชนแลกเปลี่ยนและนำเสนอ ปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงทางออกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
 3. สร้างการมีส่วนร่วม และ สร้างข้อเสนอต่อนโยบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 6 ภาคส่วน
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดเครือข่ายเยาวชนด้านการลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เครือข่ายเยาวชนเกิดการเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
 • เกิดข้อเสนอต่อเครือข่ายเด็ก เรื่องให้เครือข่ายเยาชนได้มีภารกิจในการสร้างการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเยาวชนในพื้นที่
 • เกิดการแบ่งกลุ่มเครือข่ายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
 1. เครือข่ายเด็กชายขอบ(เสี่ยง)
 2. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข
 3. เครือข่ายกลุ่มเด็กมัธยมในจังหวัดนครศรีฯ
 4. เครือข่ายกลุ่มเยาวชนด้านนโยบาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ เปลี่ยนเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์
 • เกิดการเชื่อมกลไกการขับเคลื่อนด้านการลดปัจจัยเสี่ยง2 ขบวน คือ

  1. ขบวนระบบสุขภาพระดับอำเภอหรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  2. ขบวนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง นครศรีธรรมราช
 • เกิดข้อเสนอต่อฝ่ายนโยบายในพื้นที่ คือ

 1. ขอให้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประกาศนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กจากปัจจัยเสี่ยง เป็นวาระหลักของจังหวัด
 2. ขอให้มีการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนด้านปัจจัยเสี่ยง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 3. ขอให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายมีมาตรการและการดำเนินการที่เข้มข้นและเอาจริงเอาจัง
 4. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มีการจัดการศึกษาด้านการรู้เท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กิจกรรมการแสดงบนเวที
 • ลานเสวนาปัญหาและทางออกปัญหาเยาวชนเมืองคอน
 • ลานกิจกรรมชวนเล่นสนุกสนานและมีสาระ
 • รับฟังความเห็นข้อเสนอต่อนโยบายสาธารณะ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมทีมงานหลักเพื่ออกแบบงาน กำหนดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
 2. การประสานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ประชุมเตรียมทีมงานร่วมเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 4. ประชาสัมพันธ์ก่อนงาน
 5. จัดเตรียมสถานที่ / ซักซ้อมก่อนวันงาน
 6. จัดงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้ แนวคิด จากเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์ที่สนุกและมีสาระ
 7. สรุปงาน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 111
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 2/10

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งกลไกที่ขับเคลื่อน
 2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการทั้งระดับพื้นที่และนโยบายสาธารณะ
 3. เพื่อเสนอให้มีการสนับสนุนเชิงนโยบายด้านการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเหล้า บุหร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 6 ภาคส่วน
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดภาคีความร่วมมือกับ สพม.12
 • สพม.12 มีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และร่วมกำหนดยุทธ์ศาสตร์การดำเนินงานแบบเชิงรุกสู่ระบบสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยม
 • สพม.12เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ประเด็น เหล้า ยาสูบ เป็นนโยบายระดับเขต
 • สพม.12รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการกลไกการทำงานและแผนปฏิบัติการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
 2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าพบปะกับ นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ

 • photo
 • photo

 

1 11
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 พบปะสร้างความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 3/10

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อกำหนดรายชื่อคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. เพื่อกำหนดรายละเอียดการเชิญประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 6 ภาคส่วน
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดรายชื่ออนุกรรมการ จาก 3 ภาคส่วนคือ

 1. ส่วนราชการ
  • ป้องกัน/ท้องถิ่นจังหวัด
  • สคร. 11
  • สพม. 12
  • สรรพสามิต
  • ตำรวจภูธรจังหวัด
  • สสอ.ฉวาง
  • อบจ.นครศรีฯ
 2. ส่วนประชาสังคม
  • นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการ
  • นายกัณตนัช รัตนวิก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
  • นายวรวุฒิ ประสานพจน์ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีฯ
  • ประธาน อสม. จ.นครศรีฯ
  • นางสาววาณี พงษ์ยี่หล่า มูลนิธิเพื่อนเยาวชนพอเพียง
  • ผอ.รร.ปริยัตรติธรรม วัดสระเรียง
  • เครือข่ายเยาวชน จ.นครศรีฯ
 3. ส่วนวิชาการ/สื่อ/เอกชน/ท้องถิ่น
  • ผู้แทนหอการค้า จ.นครศรีฯ
  • นางอรอุมา เรียบร้อย สื่อมวลชน
  • นายอานนท์ มีศรี สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีฯ
  • นายยงยุทธ์ นาทะชัย ปลัด อบต.ไชยมนตรี
  • นายนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดเทศบาลนาเหรง
  • ดร.พวงรัตน์ จินพล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ที่ปรึกษา

 • ว่าที่ ร.ต.สุภาพร ปราบปราย สภาองค์กรชุมชน จ.นครศรีฯ
 • ดร.ดำรงค์ โยธารักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • นายทวี สร้อยศิริสุนทร สถาบันพัฒนาประชาสังคม
 • ผู้แทน รพ.สต. 2 ท่าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
 2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
 4. เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเคมแปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นัดหมาย
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการประชุมและสรุปการประชุม
 3. เข้าพบปะ
 4. สรุปงาน
 • photo
 • photo

 

1 1

2. พัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีกิจกรรม

3. พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่

ไม่มีกิจกรรม

4. หนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมแกนประสานงานครั้งที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อบูรณาการแนวทางการทำงานระบบสุขภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน 1.รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. การเชื่อมระบบสุขภาพทั้ง 3 ระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สช. พชอ.เมือง กองทุนฯ
 2. แกนประสานทั้ง 3 ระบบสุขภาพเกิดความคุ้นเคยกัน
 3. แผนปฏิบัติงานร่วมจากทั้ง 3 ระบบ โดยแบ่งตามแนวทางของแต่ละระบบสุขภาพคือ
  • คณะทำงานสมัชชาสุขภาพ จ.นครศรีฯ เป็นฝ่ายอำนวยการ (Monitor) มีการสนับสนุนเชิงนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของระบบสุขภาพชุมชนระดับอำเภอ ตำบล โดยจะมีการประชุมติดตาม สรุปความคืบหน้า ทุกๆ 3 เดือน
  • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ (พชอ.) (Supporter) มีการอำนวยการให้ระบบสุขภาพระดับอำเภอมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเชิงโครงสร้าง คำสั่งแต่งตั้ง บริการข้อมูลด้านสุขภาพ สร้างแผนปฏิบัติการ ควบคุม ประเมิน ติดตาม สรุปผลการดำเนิน พัฒนารูปแบบการทำงาน โดยจะมีการประชุมติดตาม สรุปความคบหน้า ทุกๆ 3 เดือน และมีการพัฒนาศักยภาพ 2 ครั้ง
  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (Actor) มีการปฏิบัติการและสนับสนุนให้เกิดการใช้งบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งหน่วยงาน ท้องที่ ท้องถิ่นองค์กรชุมชน ได้ดำเนินงานด้านการลดปัจจัยเสี่ยงในระดับตำบล และพัฒนาเป็นกติกาหรือข้อตกลงในระดับตำบล โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ 2 ครั้ง และทีมประสานจะมีการลงพื้นที่เพื่อเสริมพลังตลอดโครงการ
  • หน่วยงานหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ มีการทำงานด้านการสร้างการรู้เท่าทัน ทำงานแบบเกาะติด จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวัง/กระตุ้นกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
 4. Action Plan ระยะ 3 เดือน คือ
  • เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุข นครศรีฯ 1 ครั้ง
  • พัฒนาศักยภาพกองทุนฯ 1 ครั้ง
  • ประสานนายอำเภอเมืองเพื่อบรรจุประเด็นปัจจัยเสี่ยงใน พชอ.เมืองนครศรีฯ
  • ร่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบประเด็น
  • ประชุมอนุกรรมการ
 5. กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการณ์ (Unit) และผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลที่มีโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ
 • กำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมจากทั้ง 3 ระบบ
 • Action Plan ระยะ 3 เดือน
 • กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการณ์ (Unit) และผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ทำสรุปข้อมูล ผลลัพธ์ ต้นทุน ที่เกิดขึ้นแล้ว
 2. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
 3. ดำเนินการประชุม
 4. สรุปผลการประชุม
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการ 3 เดือน
 • photo
 • photo

 

6 8
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. เพื่อกำหนดแนวทางการเสริมศักยภาพอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. เพื่อกำหนดบทบาทของอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน 1.รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 6 ด้าน คือ

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในสถานศึกษา
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/กองทุน
 5. ยุทธศาสตร์ด้านควบคุมจุดจำหน่าย
 6. ยุทธศาสตร์ด้านสื่อสร้างสรรค์
 • แนวทางการทำข้อมูลด้านสถานการณ์ปัญหาด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในกลุ่มอายุระหว่าง 12-16 ปี โดยเน้นทั้งเยาวชนในระบบ นอกระบบ และในชุมชน พื้นที่อำเภอเมือง
 • การกำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละภาคส่วน ดังนี้
  • ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดย ตำรวจภูธรจังหวัด สสจ.
  • ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในสถานศึกษาโดย สพม.12
  • ด้านการจัดสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา โดย สคล.ใต้บน ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และภาคประชาสังคม
  • ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/กองทุน โดย ท้องถิ่น/ปกครองจังหวัด สปสช. เขต 11 อบจ.
  • ควบคุมจุดจำหน่าย โดยสรรพสามิต
  • ด้านสื่อสร้างสรรค์ โดย สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อติดตาม ประเมินผล สรุปการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน
 2. เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 12-16 ปี
 • กำหนดเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถกำหนดเป้าหมายได้
 • การแบ่งบทบาทของอนุกรรมการฯแต่ละชุด
 • photo
 • photo
 • photo

 

7 7
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน 1.รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อติดตาม ประเมินผล สรุปการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน
 2. เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. โทรศัพท์
 2. สื่อสารออนไลน์
 3. เดินทางประสาน

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 14 7                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 200,000.00 44,119.00                  
คุณภาพกิจกรรม 28 26                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการเสนอประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ( 1 กรกฎาคม 2561 )
 2. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล ( 1 กรกฎาคม 2561 - 29 กรกฎาคม 2561 )
 3. ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 2 ( 1 กรกฎาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 )
 4. นำเสนอประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( 15 กรกฎาคม 2561 )
 5. ประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานด้านสุขภาพระดับอำเภอและกองทุนฯตำบล ( 15 สิงหาคม 2561 )
 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ ครั้งที่ 2 ( 1 กันยายน 2561 )
 7. ศึกษา ติดตาม ประเมิน สรุปเป็นโมเดล การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน ( 1 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 )

(................................)
นายเจกะพันธ์พรหมมงคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......