โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสโครงการ 60-ข-085
สัญญาเลขที่ 60-ข-085
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ชื่อโครงการ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมแกนประสานงานครั้งที่ 1
2) พบปะสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/10
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ครั้งที่ 1
4) ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 2/10
5) ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
6) พบปะสร้างความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 3/10
7) ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 70,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 25,881.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 70,000.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 44,119.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 25,881.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 120,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายเจกะพันธ์พรหมมงคล )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการเสนอประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) (1 กรกฎาคม 2561)
  2. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล (1 กรกฎาคม 2561 - 29 กรกฎาคม 2561)
  3. ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 2 (1 กรกฎาคม 2561 - 31 มกราคม 2562)
  4. นำเสนอประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (15 กรกฎาคม 2561)
  5. ประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานด้านสุขภาพระดับอำเภอและกองทุนฯตำบล (15 สิงหาคม 2561)
  6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ ครั้งที่ 2 (1 กันยายน 2561)
  7. ศึกษา ติดตาม ประเมิน สรุปเป็นโมเดล การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน (1 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายเจกะพันธ์พรหมมงคล )
1 กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา )
1 กรกฎาคม 2561