ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-085
ชื่อโครงการ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจกะพันธ์พรหมมงคล
คณะทำงาน ? นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล , น.ส.พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 50
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ภาคราชการ
 2. ภาควิชาการ
 3. ภาคประชาสังคม
 4. ภาคเอกชน
 5. ภาคสื่อมวลชน
 6. อบท.
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4106407642458,99.943691165588
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 1 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 70,000.00
2 1 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 120,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเทียบความชุกของนักดื่มอายุ 15 - 19 ปี พ.ศ.2554 ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 – 19ปีขึ้นไป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความชุกเพิ่มขึ้น จากความชุกร้อยละ 10.1เป็นร้อยละ 10.2
- สัดส่วนของนักดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความชุกร้อยละ 30.9 - เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๒-๑๖ ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการดื่มร้อยละ 22.1
- เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๒-๑๖ ปี ร้อยละ 63.8 รู้จักเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 34.7 ส่วนใหญ่ดื่มนานๆ ครั้งร้อยละ 72.5 และดื่ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 14.3
- เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกตอนอายุ 9 ปี อายุเฉลี่ยของการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก 12.93
- เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นบ้านเพื่อนร้อยละ 30.9 รองลงมาเป็นบ้านตนเองร้อยละ 28.9 แหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 11.4 คอนเสิร์ต
- เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดื่มแอลกอฮอล์กับ เพื่อน/ญาติร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็นคนอื่นๆ ร้อยละ 14.8 และคนในครอบครัวร้อยละ 8.1

สถานการณ์ด้านการบริโภคยาสูบ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลจากโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรไทยปี ๒๕๕๔ โดยสำนักสถิติแห่งชาติพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๔พบมากที่สุด คือ จังหวัดระนอง ร้อยละ ๒๗.๖๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๒๗.๓๘ (เป็นอันดับที่ 2 ) แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปพ.ศ.2554

ด้านอุบัติเหตุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากงานวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ชาย หญิง อายุระหว่าง 13-18 ปีจำนวน 500 คน พบว่า ไม่นิยมสวมหมวกกันน็อค ร้อยละ 51.2 ไม่นิยมคาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 26.4 ด้านการใช้สารเสพติด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์แพร่ระบาด น้ำต้มพืชกระท่อมยังคงเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในทุกพื้นที่ทั้งในกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและพม่าโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนแม้ว่าทางอำเภอต่างๆ จะมีการตัดต้นพืชกระท่อมในพื้นที่ไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่ราคายาเสพติดก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มที่จะลดลง ยาแก้ไอทั้งจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรและร้านขายของชำลังละ4,500 บาท ขวดละ80บาทขายปลีก ราคาขวดละ150 – 200บาท ยาบ้า ก็ยังคงเป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาดในทุกอำเภอขายส่งเม็ดละ150 -200 บาทขายปลีกราคาเม็ดละ250 – 350บาท ยาไอซ์ปลีก ถุงละ 500 – 1,000 บาท กรัมละ 3,500 – 4,000 บาท กระท่อม กิโลกรัมละ 1,000 – 1,500 บาท ขายปลีก ใบละ 1 – 5 บาท ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากในพื้นที่เรียงตามลำดับ คือ พืชกระท่อม รองลงมาเป็นยาบ้ากัญชาแห้ง และไอซ์ ตามลำดับ

ด้านความรุนแรง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกระทำความรุนแรงฯ

 1. เด็กและเยาวชน
 2. สตรี
 3. คนพิการ
 4. ผู้สูงอายุ

ประเด็นปัญหา

 1. การถูกล่วงละเมิดทางเพศ(ในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๕)
 2. การถูกทำร้ายร่างกาย (ในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗)
 3. การถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกทำลายทรัพย์ (ในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๘.๘๗)

ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากข้อมูล HDC พบว่าในปี 2559 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน จำนวน 62,584 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 ของจำนวนประชากร โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 146,807 คิดเป็นร้อยละ 9.44 เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ในปี 2559 มีประชากรจำนวน 1,554,432

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 6 ภาคส่วน
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. เกิดข้อมูลอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
  • สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในอำเภอเมืองนครศรีฯ
  • ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • แนวโน้มความรุนแรง -กลไกหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • แนวทางแก้ไขและแผนปฏิบัติการโครงการ ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการร่วม
 2. เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพถูกบรรจุในวาระของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ
 3. เกิดอนุกรรมการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอำเภอเมืองนครศรี
  • ร้อยละ 80 ของจำนวนกองทุนฯมีความตระหนักในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • ร้อยละ 20 ของจำนวนกองทุนฯ มีการขับเคลื่อนเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่
 1. เกิดข้อมูลด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ
  • จำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ทัศนคติ ความรู้ ของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ชนิด ประเภท ความถี่ ของพฤติกรรมการทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • สาเหตุ ปัจจัย ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
 2. เกิดงานวิชาการ 1 เล่ม
 3. เกิดการนำเสนอต่อฝ่ายนโยบายของจังหวัดนครศรีฯ
เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน
 2. รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง 45,000.00 20 5 45,000.00 4 27,204.00
20 ก.พ. 61 พบปะสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/10 6 - -
1 มี.ค. 61 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ครั้งที่ 1 100 - -
10 พ.ค. 61 ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 2/10 1 - -
18 มิ.ย. 61 พบปะสร้างความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 3/10 1 - -
1 ก.ย. 61 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ ครั้งที่ 2 100 - -
2 พัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 65,000.00 40 3 65,000.00 - -
1 ก.ค. 61 เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการเสนอประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 20 - -
15 ก.ค. 61 นำเสนอประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 20 - -
15 ส.ค. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานด้านสุขภาพระดับอำเภอและกองทุนฯตำบล 71 - -
3 พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่ 53,000.00 900 2 53,000.00 1 30,000.00
1-29 ก.ค. 61 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนฯตำบล 900 - -
1 มี.ค. 62-1 พ.ค. 62 ศึกษา ติดตาม ประเมิน สรุปเป็นโมเดล การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน 400 - -
4 หนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 37,000.00 10 4 27,010.00 4 16,915.00
1 ธ.ค. 60-30 มิ.ย. 61 ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 1 2 - -
6 ก.พ. 61 ประชุมแกนประสานงานครั้งที่ 1 6 - -
15 มิ.ย. 61 ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 - -
1 ก.ค. 61-31 ม.ค. 62 ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 2 1 - -
รวม 200,000.00 970 14 190,010.00 9 74,119.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (190,010.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
18 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาเมื่อ 1 พ.ค. 2562 15:22:29
Project owner
แก้ไขโดย พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา เมื่อ 1 พ.ค. 2562 15:30:24 น.

ชื่อกิจกรรม : ศึกษา ติดตาม ประเมิน สรุปเป็นโมเดล การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 1. ประเมินปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพื่อประเมินผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. เพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

• นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 8 โรงเรียน จำนวน 6,425คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400  คน (สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน, 2561) รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

• ประชุมกำหนดโจทย์วิจัย • พัฒนาโจทย์วิจัย • ออกแบบชุดคำถามเพื่อการวิจัย • รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ • ปรับปรุงโจทย์วิจัย • ขอการรับรองคุณธรรม จริยธรรมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 400 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

• นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 8 โรงเรียน จำนวน 6,425คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400  คน (สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน, 2561)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-1. อยู่ระหว่างการขออนุมัติคุณธรรม จริยธรรมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

• การทำงานวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือเพื่อสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ในการกำหนดนโยบาย ต้องใช้เวลาในการขอการรับรองจากสถาบันการศึกษา จึงไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 16:56:56
Project owner
แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 14:51:20 น.

ชื่อกิจกรรม : ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เครือข่ายด้านปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เพื่อติดตาม ประเมินผล สรุปการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน
 2. เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ประสานงานเครือข่ายปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. โทรศัพท์
 2. สื่อสารออนไลน์
 3. เดินทางประสาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 16:40:52
Project owner
แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15:27:23 น.

ชื่อกิจกรรม : พบปะสร้างความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 3/10

 • photo
  • photo
   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
   วัตถุประสงค์
   1. เพื่อกำหนดรายชื่อคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   2. เพื่อกำหนดรายละเอียดการเชิญประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   นางมันทณา เฮ่าตระกูล นักวิชาการชำนาญการ สสจ.นครศรีฯ

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
   2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
   3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
   4. เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเคมแปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   นางมันทณา เฮ่าตระกูล นักวิชาการชำนาญการ สสจ.นครศรีฯ

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   1. นัดหมาย
   2. ศึกษาเอกสารประกอบการประชุมและสรุปการประชุม
   3. เข้าพบปะ
   4. สรุปงาน
   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   เกิดรายชื่ออนุกรรมการ จาก 3 ภาคส่วนคือ

   1. ส่วนราชการ
    • ป้องกัน/ท้องถิ่นจังหวัด
    • สคร. 11
    • สพม. 12
    • สรรพสามิต
    • ตำรวจภูธรจังหวัด
    • สสอ.ฉวาง
    • อบจ.นครศรีฯ
   2. ส่วนประชาสังคม
    • นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการ
    • นายกัณตนัช รัตนวิก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
    • นายวรวุฒิ ประสานพจน์ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีฯ
    • ประธาน อสม. จ.นครศรีฯ
    • นางสาววาณี พงษ์ยี่หล่า มูลนิธิเพื่อนเยาวชนพอเพียง
    • ผอ.รร.ปริยัตรติธรรม วัดสระเรียง
    • เครือข่ายเยาวชน จ.นครศรีฯ
   3. ส่วนวิชาการ/สื่อ/เอกชน/ท้องถิ่น
    • ผู้แทนหอการค้า จ.นครศรีฯ
    • นางอรอุมา เรียบร้อย สื่อมวลชน
    • นายอานนท์ มีศรี สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีฯ
    • นายยงยุทธ์ นาทะชัย ปลัด อบต.ไชยมนตรี
    • นายนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดเทศบาลนาเหรง
    • ดร.พวงรัตน์ จินพล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

   ที่ปรึกษา

   • ว่าที่ ร.ต.สุภาพร ปราบปราย สภาองค์กรชุมชน จ.นครศรีฯ
   • ดร.ดำรงค์ โยธารักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
   • นายทวี สร้อยศิริสุนทร สถาบันพัฒนาประชาสังคม
   • ผู้แทน รพ.สต. 2 ท่าน
   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   ผู้ที่มีรายชื่อเป็นอนุกรรมการฯ จำเป็นต้องได้รับการเสริมศักยภาพทั้งด้านสถานการณ์ปัญหา แนวทางป้องกัน และการทำแผนร่วมเชิงยุทธศาสตร์

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   สสส.ควรสนับสนุนให้เกิดหน่วยจัดการด้านเชื่อมประสานภาคี บูรณาการแผนงานด้านสุขภาพ ในระดับจังหวัด

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   จัดให้มีพื้นที่กลางในการเรียนรู้ร่วมกัน และบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
   รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
   โพสท์โดยพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 21:17:41
   Project owner
   แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 14:45:31 น.

   ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

   • photo
    • photo
     • photo
      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
      วัตถุประสงค์
      1. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
      2. เพื่อกำหนดแนวทางการเสริมศักยภาพอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
      3. เพื่อกำหนดบทบาทของอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      1. ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
      2. ผู้แทนจากเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
      3. ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
      4. ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11
      5. ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 12
      6. ผู้แทนจากศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช
      7. ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 11

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      1. เพื่อติดตาม ประเมินผล สรุปการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน
      2. เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      1. ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
      2. ผู้แทนจากเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
      3. ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
      4. ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11
      5. ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 12
      6. ผู้แทนจากศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช
      7. ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 11

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      • ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 12-16 ปี
      • กำหนดเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถกำหนดเป้าหมายได้
      • การแบ่งบทบาทของอนุกรรมการฯแต่ละชุด
      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      เกิดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 6 ด้าน คือ

      1. ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
      2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในสถานศึกษา
      3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา
      4. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/กองทุน
      5. ยุทธศาสตร์ด้านควบคุมจุดจำหน่าย
      6. ยุทธศาสตร์ด้านสื่อสร้างสรรค์
      • แนวทางการทำข้อมูลด้านสถานการณ์ปัญหาด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในกลุ่มอายุระหว่าง 12-16 ปี โดยเน้นทั้งเยาวชนในระบบ นอกระบบ และในชุมชน พื้นที่อำเภอเมือง
      • การกำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละภาคส่วน ดังนี้
       • ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดย ตำรวจภูธรจังหวัด สสจ.
       • ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในสถานศึกษาโดย สพม.12
       • ด้านการจัดสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา โดย สคล.ใต้บน ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และภาคประชาสังคม
       • ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/กองทุน โดย ท้องถิ่น/ปกครองจังหวัด สปสช. เขต 11 อบจ.
       • ควบคุมจุดจำหน่าย โดยสรรพสามิต
       • ด้านสื่อสร้างสรรค์ โดย สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      ไม่มี

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      ควรสนับสนุนให้เกิดกลไกที่คอยทำหน้าที่เชื่อมประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงในระดับจังหวัด

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      ควรเร่งดำเนินการด้านการแต่งตั้งอนุกรรมการฯให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อทำหน้าที่ชงข้อมูล แนวปฏิบัติ ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      6 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. น.
      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
      โพสท์โดยพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 13:46:25
      Project owner
      แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15:25:02 น.

      ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 2/10

      • photo
       • photo
        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
        วัตถุประสงค์
        1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งกลไกที่ขับเคลื่อน
        2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการทั้งระดับพื้นที่และนโยบายสาธารณะ
        3. เพื่อเสนอให้มีการสนับสนุนเชิงนโยบายด้านการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเหล้า บุหร
        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        1. ภาครัฐ
        2. ภาคนักวิชาการ
        3. ภาคประชาสังคม
        4. เอกชน
        5. สื่อมวลชน

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ
        2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ
        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ สพม.12

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        เข้าพบปะกับ นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
        • เกิดภาคีความร่วมมือกับ สพม.12
        • สพม.12 มีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และร่วมกำหนดยุทธ์ศาสตร์การดำเนินงานแบบเชิงรุกสู่ระบบสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยม
        • สพม.12เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ประเด็น เหล้า ยาสูบ เป็นนโยบายระดับเขต
        • สพม.12รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการกลไกการทำงานและแผนปฏิบัติการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ยังขาดนโยบายสนับสนุนจากทางจังหวัดให้หน่วยงานตั้งเรื่องปัจจัยเสี่ยงเป็นเป้าหมายหลัก จึงต้องผลักดันในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
        • ไม่มี
        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

        สพม.12 ควรมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินงานด้านการป้องกัน ส่งเสริม ด้านการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งด้านนโยบายโรงเรียนปลอดเหล้า การบูรณาการสู่การเรียน การสอน และจัดตั้งชมรมในสถานศึกษา

        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

        -

        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
        -
        24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-21.00 น. น.
        รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
        โพสท์โดยพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 11:12:11
        Project owner
        แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15:24:49 น.

        ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ครั้งที่ 1

        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                             วัตถุประสงค์
                             1. เยาวชนได้เสนอเครื่องมือและผลการดำเนินงานขององค์กรตัวเองที่ใช้สื่อสารตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา
                             2. เยาวชนแลกเปลี่ยนและนำเสนอ ปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงทางออกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
                             3. สร้างการมีส่วนร่วม และ สร้างข้อเสนอต่อนโยบ
                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             1. โรงเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร
                             2. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
                             3. โรงเรียนสหมิตรบำรุง
                             4. เครือข่ายเยาวชน south youth ranger
                             5. กลุ่มเยาวชนทุ่งใสหัวใจยิ้ม
                             6. กลุ่มยุวทัศนจ.นครศรีธรรมราช
                             7. เครือข่ายตลาดสีเขียว อ.พรหมคีรี
                             8. ชุมชนหัวลำภู อ.หัวไทร
                             9. คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจ.นครศรีธรรมราชประเด็น ปกป้องเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง
                             10. กลุ่มลูกขุนน้ำ คีรีวงค์ อ.ลานสะกา
                             11. มหาวิทยาลัยนาฎศิลป์
                             12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                             13. ทีวิลิกอร์
                             14. ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช
                             15. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             • กิจกรรมการแสดงบนเวที
                             • ลานเสวนาปัญหาและทางออกปัญหาเยาวชนเมืองคอน
                             • ลานกิจกรรมชวนเล่นสนุกสนานและมีสาระ
                             • รับฟังความเห็นข้อเสนอต่อนโยบายสาธารณะ
                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 111 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             1. โรงเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร
                             2. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
                             3. โรงเรียนสหมิตรบำรุง
                             4. เครือข่ายเยาวชน south youth ranger
                             5. กลุ่มเยาวชนทุ่งใสหัวใจยิ้ม
                             6. กลุ่มยุวทัศนจ.นครศรีธรรมราช
                             7. เครือข่ายตลาดสีเขียว อ.พรหมคีรี
                             8. ชุมชนหัวลำภู อ.หัวไทร
                             9. คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจ.นครศรีธรรมราชประเด็น ปกป้องเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง
                             10. กลุ่มลูกขุนน้ำ คีรีวงค์ อ.ลานสะกา
                             11. มหาวิทยาลัยนาฎศิลป์
                             12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                             13. ทีวิลิกอร์
                             14. ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช
                             15. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งหมดจำนวน 111 คน

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             1. ประชุมทีมงานหลักเพื่ออกแบบงาน กำหนดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
                             2. การประสานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                             3. ประชุมเตรียมทีมงานร่วมเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
                             4. ประชาสัมพันธ์ก่อนงาน
                             5. จัดเตรียมสถานที่ / ซักซ้อมก่อนวันงาน
                             6. จัดงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้ แนวคิด จากเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์ที่สนุกและมีสาระ
                             7. สรุปงาน
                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                             • เกิดเครือข่ายเยาวชนด้านการลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                             • เครือข่ายเยาวชนเกิดการเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
                             • เกิดข้อเสนอต่อเครือข่ายเด็ก เรื่องให้เครือข่ายเยาชนได้มีภารกิจในการสร้างการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเยาวชนในพื้นที่
                             • เกิดการแบ่งกลุ่มเครือข่ายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
                             1. เครือข่ายเด็กชายขอบ(เสี่ยง)
                             2. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข
                             3. เครือข่ายกลุ่มเด็กมัธยมในจังหวัดนครศรีฯ
                             4. เครือข่ายกลุ่มเยาวชนด้านนโยบาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ เปลี่ยนเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์
                             • เกิดการเชื่อมกลไกการขับเคลื่อนด้านการลดปัจจัยเสี่ยง2 ขบวน คือ

                              1. ขบวนระบบสุขภาพระดับอำเภอหรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
                              2. ขบวนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง นครศรีธรรมราช
                             • เกิดข้อเสนอต่อฝ่ายนโยบายในพื้นที่ คือ

                             1. ขอให้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประกาศนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กจากปัจจัยเสี่ยง เป็นวาระหลักของจังหวัด
                             2. ขอให้มีการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนด้านปัจจัยเสี่ยง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
                             3. ขอให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายมีมาตรการและการดำเนินการที่เข้มข้นและเอาจริงเอาจัง
                             4. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มีการจัดการศึกษาด้านการรู้เท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่
                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                             • เครือข่ายเยาวชนบางเครือข่ายยังไม่ค่อยเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาด้านปัจจัยเสี่ยง ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมศักยภาพในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
                             • ในการขับเคลื่อนเรื่องเหล้า บุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน ยังขาดแกนนำเยาวชนที่จะคอยทำหน้าที่พี่เลี้ยงหรือคอยสร้างความรู้ให้กับเยาวชน โดยเฉพาะในสถานศึกษา
                             • ยังขาดพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงระบบหรือกลไกสุขภาพในพื้นที่กับเครือข่ายเยาวชน ดังนั้นจึงจะสร้างพื้นที่เชื่อมโยงทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                             ควรสนับสนุนให้เกิดกลไกที่คอยทำหน้าที่เชื่อมประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงในระดับจังหวัด

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
                             • สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายเยาวชนในระบบสุขภาพในพื้นที่
                             • ควรมีนโยบายระดับจังหวัดด้านปัจจัยเสี่ยงต่อเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่ทำด้านปัจจัยเสี่ยงสามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว
                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             -

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             -
                             20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-17.00 น. น.
                             รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                             โพสท์โดยพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 16:15:32
                             Project owner
                             แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15:24:23 น.

                             ชื่อกิจกรรม : พบปะสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/10

                             • photo
                              • photo
                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                               วัตถุประสงค์
                               1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งกลไกที่ขับเคลื่อน
                               2. เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการทั้งระดับพื้นที่และนโยบายสาธารณะ
                               3. เพื่อเสนอให้มีการสนับสนุนเชิงนโยบายด้านการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเหล้า บุหร
                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               1. นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ สพม.12
                               2. นายยงยุทธ์ นาทะชัย ปลัด อบต.ไชยมนตรี
                               3. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ์ประชาคมงดเหล้า จังหวัดนครศรีฯ
                               4. นางมันทณา เฮ่าตระกูล นโยบายและแผน สสจ.
                               5. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา กองเลขาฯ
                               6. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการ

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               • นำเสนอสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยง
                               • หารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด
                               • กำหนดแผนงาน กลไกการขับเคลื่อนประเด็นปัจจัยเสี่ยง
                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               1. นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ สพม.12
                               2. นายยงยุทธ์ นาทะชัย ปลัด อบต.ไชยมนตรี
                               3. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ์ประชาคมงดเหล้า จังหวัดนครศรีฯ
                               4. นางมันทณา เฮ่าตระกูล นโยบายและแผน สสจ.
                               5. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา กองเลขาฯ
                               6. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการ

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               1. ประสานงานผู้เข้าร่วม
                               2. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย/ระบบสุขภาพที่ผ่านมา และรายละเอียดโครงการ
                               3. เข้าพบปะ
                               4. สรุปงาน
                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               เกิดภาคีความร่วมมือกับ สสจ.

                               • สสจ.นครศรีธรรมราช มีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และร่วมกำหนดยุทธ์ศาสตร์การดำเนินงานแบบเชิงรุกสู่ระบบสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยม
                               • สสจ.นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ประเด็น เหล้า ยาสูบ เป็นนโยบายระดับเขต
                               • สสจ.นครศรีธรรมราช รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการกลไกการทำงานและแผนปฏิบัติการโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง
                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               ยังขาดนโยบายสนับสนุนจากทางจังหวัดให้หน่วยงานตั้งเรื่องปัจจัยเสี่ยงเป็นเป้าหมายหลัก จึงต้องผลักดันในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               ควรเชื่อมร้อยภาคีสุขภาพของ สสส.ในระดับจังหวัด และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               สสจ.นครศรีธรรมราช ควรมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด มีการดำเนินงานด้านการป้องกัน ส่งเสริม ด้านการลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สสอ. รพ.สต.

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               -

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               -
                               1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
                               รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                               โพสท์โดยพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:52:21
                               Project owner
                               แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15:24:01 น.

                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนประสานงานครั้งที่ 1

                               • photo
                                • photo
                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                 วัตถุประสงค์
                                 • เพื่อบูรณาการแนวทางการทำงานระบบสุขภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
                                 • เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ
                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 • ผู้แทนคณะทำงานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครศรีฯ ประเด็นปกป้องเด็กและเยาวชนจากเหล้า บุหรี่ แบบบูรณาการ
                                 • ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ
                                 • ผู้แทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
                                 • ผู้แทนจากศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช • ผู้แทนจากประชาคมงดเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 • สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ
                                 • กำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมจากทั้ง 3 ระบบ
                                 • Action Plan ระยะ 3 เดือน
                                 • กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการณ์ (Unit) และผู้เกี่ยวข้อง
                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 1. นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ สพม.12 (ผู้แทนคณะทำงานสมัชชา สุขภาพ จังหวัดนครศรีฯ)
                                 2. นายยงยุทธ นาทะชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี (ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯและจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล)
                                 3. นายวรวุฒิ ประสานพจน์  ประชาคมงดเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                 4. นางสาวสาวิตรี หมั่นช่วย ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                 5. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ์ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                 6. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา  เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
                                 7. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการ
                                 8. นางสาวนาถอนงค์ คงชัย ผู้แทน สพป.4

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 1. ทำสรุปข้อมูล ผลลัพธ์ ต้นทุน ที่เกิดขึ้นแล้ว
                                 2. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
                                 3. ดำเนินการประชุม
                                 4. สรุปผลการประชุม
                                 5. จัดทำแผนปฏิบัติการ 3 เดือน
                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                 1. การเชื่อมระบบสุขภาพทั้ง 3 ระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สช. พชอ.เมือง กองทุนฯ
                                 2. แกนประสานทั้ง 3 ระบบสุขภาพเกิดความคุ้นเคยกัน
                                 3. แผนปฏิบัติงานร่วมจากทั้ง 3 ระบบ โดยแบ่งตามแนวทางของแต่ละระบบสุขภาพคือ
                                  • คณะทำงานสมัชชาสุขภาพ จ.นครศรีฯ เป็นฝ่ายอำนวยการ (Monitor) มีการสนับสนุนเชิงนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของระบบสุขภาพชุมชนระดับอำเภอ ตำบล โดยจะมีการประชุมติดตาม สรุปความคืบหน้า ทุกๆ 3 เดือน
                                  • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ (พชอ.) (Supporter) มีการอำนวยการให้ระบบสุขภาพระดับอำเภอมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเชิงโครงสร้าง คำสั่งแต่งตั้ง บริการข้อมูลด้านสุขภาพ สร้างแผนปฏิบัติการ ควบคุม ประเมิน ติดตาม สรุปผลการดำเนิน พัฒนารูปแบบการทำงาน โดยจะมีการประชุมติดตาม สรุปความคบหน้า ทุกๆ 3 เดือน และมีการพัฒนาศักยภาพ 2 ครั้ง
                                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (Actor) มีการปฏิบัติการและสนับสนุนให้เกิดการใช้งบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งหน่วยงาน ท้องที่ ท้องถิ่นองค์กรชุมชน ได้ดำเนินงานด้านการลดปัจจัยเสี่ยงในระดับตำบล และพัฒนาเป็นกติกาหรือข้อตกลงในระดับตำบล โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ 2 ครั้ง และทีมประสานจะมีการลงพื้นที่เพื่อเสริมพลังตลอดโครงการ
                                  • หน่วยงานหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ มีการทำงานด้านการสร้างการรู้เท่าทัน ทำงานแบบเกาะติด จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวัง/กระตุ้นกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
                                 4. Action Plan ระยะ 3 เดือน คือ
                                  • เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุข นครศรีฯ 1 ครั้ง
                                  • พัฒนาศักยภาพกองทุนฯ 1 ครั้ง
                                  • ประสานนายอำเภอเมืองเพื่อบรรจุประเด็นปัจจัยเสี่ยงใน พชอ.เมืองนครศรีฯ
                                  • ร่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบประเด็น
                                  • ประชุมอนุกรรมการ
                                 5. กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการณ์ (Unit) และผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลที่มีโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ
                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 ไม่มี

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 ประสานความร่วมมือกับโครงการที่มีการปฏิบัติการในพื้นที่ เช่น โครงการขนาดเล็ก ชุมชนน่าอยู่

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 การแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละระบบสุขภาพทำได้ดีและสอดคล้องกัน แต่ขอให้เน้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ที่ไม่ใช่เน้นแต่ทักษะ เทคนิค เท่านั้น ควรเพิ่มเรื่องเจตจำนง คุณค่า และความหมาย ในแต่ละระบบสุขภาพด้วย

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -