ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
ชื่อโครงการ ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนูรฮายาตี นิมะซา,นางฮานานี เจ๊ะอุบง,นายมะสะแรดี เจ๊ะและ
คณะทำงาน ? นางนูรฮายาตี นิมะซา,นางฮานานี เจ๊ะอุบง,นายมะสะแรดี เจ๊ะและ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณโครงการ 179,920.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 1421
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.วัดชนาราม ม.8 บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2 บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3 บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4 บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4 บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5 บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5 บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6 บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7 บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9 บ้านพงยือติ
กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 2.รพ.สต.นาโอน 3.รพ.สต.บาตง 4.รพ.สต.โคกสะตอ 5.รพ.สต.เรียง 6.รพ.สต.ซือเลาะ 7.รพ.สต.บลูกาฮีเล 8.รพ.สต.สาวอ 9.รพ.สต.ือและห์ 10.รพ.สต.มะนังปันยัง 11.รพ.สต.บาโงกือเตะ 12.รพ.สต.ยือลาแป 13.รพ.สต.ตายา 14.รพ.สต.บูกิตจือแร 15.รพ.สต.ลาโละ 16.รพ.สต.อูยิ กลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลรือเสาะ 1.กลุ่มงานการพยาบาล 2.กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 3.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 5.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 6.กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 7.กลุ่มงานทันตกรรม 8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 9.กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก 10.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 11.กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ 12.กลุ่มงานรังสีวิทยา

พื้นที่ดำเนินการ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ ,เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ,โรงพยาบาลรือเสาะอำเภอรือเสาะ
จังหวัด นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • นางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 60,000.00
2 1 เม.ย. 2561 31 ต.ค. 2561 60,000.00
3 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 60,000.00
รวมงบประมาณ 180,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (180,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (179,920.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยระดับชาติ ระบุไว้ว่า สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีระดับความรุนแรงในประเทศยากจน รวมถึงประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางสูงถึงร้อยละ 80 ของการตายทั้งหมด สะท้อนภาพกลับมาที่ประเทศไทย ก็พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ปอดอุดกั้น เป็นต้น เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน ซึ่งรายงานอัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากร ช่วงปี 2550-2555 ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจาก 158.00 เป็น 708.74 โรคเบาหวานจาก 148.70 เป็น 654.44 โรคหลอดเลือดสมองจาก 75.00 เป็น206.34 และโรคหัวใจขาดเลือดจาก 49.00 เป็น262.32 และแนวโน้มอัตราการตายต่อแสนประชากรเพิ่มขึ้น โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2.9 เท่า โรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น 5.8 เท่า นับว่าเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขเป็นอย่างมาก สำหรับสถานการณ์โรคเรื้อรังของอำเภอรือเสาะ มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ช่วงปี 2558-2559 ป่วยด้วยโรคเบาหมานรายใหม่ต่อแสนประชากรจาก 142.64 เป็น 151.40 โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่จำนวน 64 คนเพิ่มขึ้นเป็น 79 คน คิดเป็น109.30ต่อแสนประชากร และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ยังไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศ ซึ่งโรคเหล่านี้ป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรมในด้านต่างๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้น โรงพยาบาลรือเสาะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและสร้างพื้นที่สุขภาวะวิถีธรรม ตอบสนองตามมิติบริบทพหุวัฒนธรรมเพื่อให้บุคลากร แกนนำสุขภาพ ให้มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรมในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น การปรับเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินชีวิต การสร้างคุณค่าในตนเอง การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต การวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน และการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ (มิติสุขภาพดี,มิติผ่อนคลาย,มิติมีน้ำใจ,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัว,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี และ มิติการงานดี)

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบเนื้อหาหลัก มิติกรอบกิจกรรม(INPUT) -ด้านปัจเจกชน การจัดการแบบแผนชีวิต -ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม -ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) -ด้านปกป้องจิตวิญญาณ -ด้านปกป้องชีวิต -ด้านปกป้องสติปัญญา -ด้านปกป้องครองครัว -ด้านปกป้องทรัพยากร มิติความยั่งยืน(IMPACT) -ด้านภูมิปัญญา -ด้านผู้สืบทอด -ด้านประโยช์สาธารณะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. เพื่อให้แกนนำสุขภาวะวิถีธรรม ในบุคลากรสุขภาพอำเภอรือเสาะ และแกนนำศาสนสถาน มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

1.บุคลากรสุขภาพได้รับการอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.แกนนำสุขภาพจากศาสนสถานร่วมกิจกรรมอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ร้อยละ 80

2. เพื่อให้สถานบริการ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญานตามบริบทพหุวัฒนธรรม

1.หน่วยบริการสุขภาพร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
2. กลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาวะวิถีธรรมในมิติบริบทพหุวัฒนธรรม

1.หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรมร้อยละ 80 2.ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม อย่างน้อย 10 แห่ง

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 อบรมแกนนำสุขภาวะวิถีธรรม 71,500.00 550 7 66,040.00 7 57,090.00
7 มี.ค. 61 อบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน(มัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ) 142 - -
9 มี.ค. 61 อบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน(วัดชนาราม บ้านไทสุข) 34 - -
19 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่1 67 - -
20 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่2 62 - -
21 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่3 63 - -
22 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่ 4 58 - -
23 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่ 5 47 - -
2 ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำสุขภาพเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 1และ 2 16,000.00 134 2 16,000.00 4 17,420.00
19-20 ก.ย. 61 ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่ 1 67 - -
29-30 ต.ค. 61 ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรสาธารณสุขอำเภอรือเสาะเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2 67 - -
3 ลงเยียมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1และ 2 52,000.00 400 5 20,000.00 10 48,230.00
25 ก.ย. 61 ลงเยียมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1 40 - -
26 ก.ย. 61 ลงเยียมหน้างานแกนนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1 200 - -
22-26 ต.ค. 61 ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2 40 - -
18 ธ.ค. 61 ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2 23 - -
19 ธ.ค. 61 ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2 29 - -
4 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการสุขภาพและในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ 39,000.00 300 2 53,430.00 2 53,430.00
1 พ.ย. 61-31 ธ.ค. 61 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ 100 - -
23 ธ.ค. 61 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ 311 - -
รวม 178,500.00 1,384 16 155,470.00 24 180,460.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (178,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (155,470.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (179,920.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (178,500.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 15:58 น.