การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต

ประชุมอบรมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก , อสม.

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. น.
มะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 13 ก.ค. 2561 09:37:03
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย มะยือรี หะแว เมื่อ 13 ก.ค. 2561 11:17:55 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 2.รายงานสถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็ก โดยนายมะยือรี หะแว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3.จัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทีมผู้รับผิดชอบระดับเครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บูรณาการงานพัฒนาการ งานโภชนาการ งานมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ครัวฮาลาล และงานทันตกรรม 4.ฟื้นฟูความรู้ผู้รับผิดชอบงานระดับเครือข่าย 4.1 งานทันตสาธารณสุข โดย ทันตแพทย์พรพิทักษ์ ภักดี ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ 4.2 งานพัฒนาการเด็ก โดย นางสาวนัยนา มะแซ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ,นางสาวมารียัม แวหะยี ตำแหน่งนักจิตวิทยา 4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย นางสาวอัสมาร์ สะมะแอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 4.4 งานโภชนาการ โดย นางสาวสุบูรียะห์ วาเลาะ ตำแหน่ง โภชนากร 4.5 รายงานสถานการณ์โรค และแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนางสาวรุสนี มะตาเยะ 5.อบรมการลงสหัสข้อมูลโปรแกรม HDC,รหัสประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่อง DSPM ใน HOSxp

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนงานการปฏิบัติให้ความรู้/งานหัตถการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนดำเนินกิจกรรมการตรวจพัฒนาการเด็ก และการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ …………………………………………………………

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเหตุ 1 16 ก.ค.2561 ศพด.บ้านปูยุด ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 2 17 ก.ค.2561 ศพด.บ้านวังไทร ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 3 1 ส.ค.2561 ศพด.บ้านละหาด ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม                 ศพด.บ้านปะเด็ง
4 2 ส.ค.2561 ศพด.บ้านคอกช้าง ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 5 7 ส.ค.2561 ศพด.บ้านแหร ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 6 8 ส.ค.2561 ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 7 9 ส.ค.2561 ศพด.สันติ 2 ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 8 16 ส.ค.2561 ศพด.บ้านนิคม ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 9 23 ส.ค.2561 ศพด.บ้านมายอ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 10 30 ส.ค.2561 ศพด.ฉลองศิริราชครบ60ปี
11 6 ก.ย.2561 ศพด.บ้านบัวทอง
12 13 ก.ย.2561 ศพด.บ้านบ่อหิน


ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต จำนวน 40 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00

อบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ศพด.

11 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:30 น.
IlhamIlhamเมื่อ 1 มิ.ย. 2561 14:17:00
รายงานจากพื้นที่
ร่างรายงาน
Project owner
แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 4 มิ.ย. 2561 15:27:25 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยต่างๆ 2.ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 3,350.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 20,950.00

ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 1

27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
มะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 7 ก.พ. 2561 13:53:46
รายงานจากพื้นที่
ร่างรายงาน
Project owner
แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 21 ก.พ. 2561 19:55:04 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-15.00 น.
IlhamIlhamเมื่อ 20 ก.พ. 2561 19:45:14
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย มะยือรี หะแว เมื่อ 13 ก.ค. 2561 11:21:56 น.
 • photo การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
 • photo การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การคีย์ข้อมูลโครงการการจัดระบบสุขภาพในพื้นทีพหุวัฒนธรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม ครบถ้วน สมบูรณ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จ.ยะลา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00