การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
14 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 21 มกราคม 2562 11:01:17
Project owner
แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 20 มีนาคม 2562 10:27:54 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมค่ายฤดูร้อนและพัฒนาความรู้สุขภาพ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
           วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้นักเรียนประถมที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะด้านการปฏิบัติธรรม
           2. เพื่อให้นักเรียนประถมที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านสุขภาพ
           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           นักเรียนประถมในพื้นที่อ.ธารโต

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           กำหนดการอบรมโครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมค่ายจริยธรรมและพัฒนาความรู้สุขภาพ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เวลา  กิจกรรม  วิทยากร 08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน             - Pretest ความรู้ด้านจริยธรรมและสุขภาพ 09.00 - 09.30 น. - กล่าวรายงาน             - พิธีเปิดและให้โอวาท 09.30 - 10.00 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยทีมผู้จัด 10.00 - 12.00 น. - การบรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก โดยนางโสภา เก้าเอี้ยน และนางสุดา ชาภักดี             - การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมาธิ โดย ทพ.ศรัณย์ ขับสรา และนางสาวเกษมศรี สุขเลี้ยง 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 13.30 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 13.30 - 15.30 น. - การบรรยายเรื่อง อาหารกับการดูแลสุขภาพ โดยนางสาวสุบูรียะห์ วาเลาะ             - การบรรยายเชิงปฎิบัติการเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ โดย ทพ.พรทิทักษ์ ภักดี 15.30 - 16.00 น. - Post test ซักถาม อภิปรายทั่วไป

           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 138 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           นักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอธารโต

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           1. ขออนุมัติดำเนินงาน
           2. ประสานวิทยากร ประสานพื้นที่ดำเนินการ
           3. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย
           4. จัดกิจกรรมอบรม
           5. สรุปผลการดำเนินงาน
           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

           นักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอธารโต จำนวน 138 คน มีทักษะในการปฎิบัติธรรมตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา และมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในด้านอบายมุข และมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           -

           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            

           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            

           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           -

           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
           -
           14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
           รายงานจากพื้นที่
           โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 14:21:19
           Project owner
           แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 25 มีนาคม 2562 09:59:37 น.

           ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมบทเรียนพัฒนาการและสุขภาพเด็กสำหรับครูสอนศาสนา

           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
               วัตถุประสงค์

               1.เพื่อให้ครูสอนศาสนาในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็ก 2.เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับครูสอนศาสนาในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเด็ก 3.เพื่อให้ครูสอนศาสนาเข้าใจและมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               1.ครูสอนศาสนาและนักเรียนศาสนาชั้นปีที่ 10 ในพื้นที่อ.ธารโต

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               1.ประสานวิทยากรสุขภาพและผู้รู้ทางศาสนา 2.ประสานพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 3.บรรยายและเสวนาเรื่อง - การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็กกับบทบาทครูสอนศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม - ถ่ายทอดประสบการณ์ความเข้าใจหลักศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพ - ทักษะการสร้างสื่อ การสื่อสาร และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กใน GEN Z ให้มีคุณภาพในชั้นเรียน 5.ประเมินผล

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

               1.ครูสอนศาสนา (ตาดีกา กีรอาตี สอนในสถาบันปอเนาะ) จำนวน 60 คน 2.นักเรียนศาสนาชั้น 10 (กำลังจะจบชั้นเรียน) จำนวน 40 คน

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               1.ประสานวิทยากรสุขภาพและผู้รู้ทางศาสนา 2.ประสานพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 3.บรรยายและเสวนาเรื่อง   08.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 - 09.00 กล่าวรายงาน พิธีเปิด 09.00 - 11.00 น. บรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารด้านหลักการทางศาสนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการดูแลบุตรให้มีคุณภาพ 11.00 - 12.00 บรรยายการสังเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการเด็กกับผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก 13.00 - 14.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการทักษะการสรา้งสื่อ การบริหารจัดการเด็กเพื่อพัฒนาการเด็กใน GEN Z ให้มีคุณภาพ 14.00 - 16.00 น. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก บรรยายการสร่้างเสริมสุภาพจิตในเด็กนักเรียน กลุ่ม 2 หลักการศาสนากับการส่งเสรมิสุขภาพ   - การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็กกับบทบาทครูสอนศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม - ถ่ายทอดประสบการณ์ความเข้าใจหลักศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพ - ทักษะการสร้างสื่อ การสื่อสาร และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กใน GEN Z ให้มีคุณภาพในชั้นเรียน 4.ประเมินผล

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               1.กลุ่มครูสอนศาสนาและผู้ที่จะกำลังจะจบในชั้น 10 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้านสุขภาพและสามารถบูรณาการสอนและการส่งเสริมสุขภาพเด็ก GEN Z
               2.โรงเรียนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กและอาจต่อยอดเป็นตาดีกา/ปอเนาะส่งเสริมสุขภาพ 3.ในโรงเรียน ตาดีกา สถาบันปอเนาะ มีกิจกรรมที่บูรณาการกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพกับหลักปฏิบัติทางศาสนา เช่น แรงฟันทุกคร้ังก่อนละหมาด บริหารอาหารที่มีประโยชน์ 4.ทำสัญญาประชาคมในโรงเรียนให้มีการขายเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้น

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               1.ครูสอนศาสนาบางส่วนยังมองแยกส่วนระหว่างศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ (จากการพูดคุย) และได้กำหนดแผนให้มีกิจกรรมที่ร่วมสร้างความเข้าใจให้มีความต่อเนื่องและติดตามผลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และเน้นให้ผู้นำศาสนาเข้าร่วมในกิจกรรม

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

               ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและสถาบันทางศาสนา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ สรา้งศรัทธาร่วม เพื่อให้เกิดการร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กในพื้นที่

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

               -

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               -
               20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30-16.30 น.
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 21:41:36
               Project owner
               แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 20 มีนาคม 2562 19:24:37 น.

               ชื่อกิจกรรม : การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับเครือข่าย

               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                     วัตถุประสงค์

                     1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานนามัยแม่และเด็กในเครือข่ายบริการสุขภาพให้สามารถนำไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจบริบทพื้นที่ 2.เพื่อจัดทำแผนพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                     ผู้รับผิดชอบหลักงานแม่และเด็กระดับ รพ. สสอ. และรพ.สต. รวม 14 คน

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                     ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับเครือข่าย (บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย จัดทำแผนพัฒนา) 1) นำเสนองสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กและกลไกการพัฒนางานในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
                     2) บรรยาย มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตมุ่งสู่เป้าหมายเด็กธารโต 4.0
                     3) บรรยายหลักการและแนวคิดชุมชนมุสลิมกับรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรตามแนวทางนบี 4) สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนมุมมองวิถีคิดการทำงานในพื้นที่ 5) แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยวิทยากรกลุ่ม
                       1) การจัดระบบบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน   2) แนวทางเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   3) การสร้างสื่อเพื่อการสื่อสารพัฒนาการเด็กสำหรับพื้นที่   4) แนวทางเพื่อป้องกันและลดการตายมารดาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   5) แนวทางการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และคุณค่าขอน้ำนมในมุมมองสังคมมุสลิมในพื้นที่ 6) นำเสนอผลแต่ละกลุ่ม รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ โดยวิทยากรกลุ่ม
                     7) อภิปรายทั่วไปและปิดการอบรม 8) กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                     ผู้รับผิดชอบหลักงานแม่และเด็กระดับ รพ. สสอ. และรพ.สต. รวม 14 คน

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2.กำหนดเนื้อหาและหัวข้อการบรรยายและอภิปราย 3.จัดทำแบบฟอร์มและกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 4.ประสานวิทยากรและพื้นที่ดำเนินการ 5.บรรยายและปฏิบัติการกลุ่มตามหัวข้อดังนี้ 1) นำเสนอสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กและกลไกการพัฒนางานในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
                     2) บรรยาย มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตมุ่งสู่เป้าหมายเด็กธารโต 4.0
                     3) บรรยายหลักการและแนวคิดชุมชนมุสลิมกับรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรตามแนวทางนบี 4) สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนมุมมองวิถีคิดการทำงานในพื้นที่ 5) แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยวิทยากรกลุ่ม
                                                         1) การจัดระบบบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน                                     2) แนวทางเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                                     3) การสร้างสื่อเพื่อการสื่อสารพัฒนาการเด็กสำหรับพื้นที่                                     4) แนวทางเพื่อป้องกันและลดการตายมารดาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                                     5) แนวทางการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และคุณค่าขอน้ำนมในมุมมองสังคมมุสลิมในพื้นที่ 6) นำเสนอผลแต่ละกลุ่ม รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ โดยวิทยากรกลุ่ม
                     7) อภิปรายทั่วไปและปิดการอบรม 8) กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                     1.ผู้รับผิดชอบหลักงานอนามัยแม่และเด็กสามารถเข้าร่วมร้อยละ 100 2.ผู้รับผิดชอบมีความรู้เรื่องแนวทางการเลี้ยงดูบุตรตามแนวทางซุนนะห์ท่านนบี (ศาสดา) และสามารประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในระหว่างการให้บริการ 3.มีวิถีปฏิบัติในงานห้องคลอดของ รพ. ตามหลักการของอิสลาม 4.มีนวัตกรรมการสร้างสิ่งแวดล้อมในสถานบริการที่เอื้อต่อการใช้บริการในรพ. เช่น ผ้าปิดระหว่างให้นมบุตร

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                     ปัญหา : 1. ความเข้าใจของบุคลากรโดยรวมในการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก 2. การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของระบบบริการในพื้นที่ 3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กของชุมชน แนวทางแก้ไข : 1. จัดทำแนวทางและซักซ้อมการใช้แนวทางในการให้บริการ 2. เปิดช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางตามความต้องการการบริการของชุมชน 3. ค้นหาแกนนำอาสาจากชุมชนในการผลักดันระบบการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 4. เสนอวาระการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในที่ประชุมสภาพหุวัฒนธรรม

                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                      

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                     ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับประชาชนในพื้นที่

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                     -

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                     -
                     9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 14:45:01
                     Project owner
                     แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 20 มีนาคม 2562 00:10:48 น.

                     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 10

                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                          วัตถุประสงค์

                          เพื่อติตตามการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม คปสอ. และผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          1.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ 2.สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา 3.วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะทำต่อไป

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 15 คน คปสอ.จำนวน 3 คน และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          1. ทำหนังสือเชิญประชุม
                          2. ดำเนินการประชุมตามแผน
                          3. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
                          4. นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะในการทำงาน
                          5. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                          • ที่ประชุมรับทราบผลการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม
                          • ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการทำอย่างไรให้เกิดการฝากครรภ์คุณภาพ โดยชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาในพื้นที่ คณะกรรมการจากชุมชนได้เสนอให้มีการกระตุ้นจากชุมชน โดยให้สามีซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องรับทราบความสำคัญ และแนะนำให้ภรรยาฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
                          • ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
                          • ที่ประชุมร่วมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมบทเรียนพัฒนาการและสุขภาพเด็กสำหรับครูสอนศาสนา
                          • ที่ประชุมร่วมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนและพัฒนาความรู้สุขภาพ
                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          -

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          -

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 14:28:07
                          Project owner
                          แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 20 มีนาคม 2562 00:06:35 น.

                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 9

                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                 วัตถุประสงค์

                                 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม คปสอ. และผู้เกี่ยวข้องด้านงานแม่และเด็ก

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 1. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
                                 2. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลกิจกรรมที่ผ่านมา
                                 3. ประชุมหารือกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม
                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 14 คน คปสอ.จำนวน 4 คน และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 1. ทำหนังสือเชิญประชุม
                                 2. ดำเนินการประชุมตามแผน
                                 3. นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและการประเมินผล
                                 4. นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
                                 5. สรุปผลการประชุม  
                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                 • ที่ประชุมรับทราบผลการจัดกิจกรรมอบรมความรู้สุขภาพและการคูซุส (การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ที่จัดขึ้นที่ รร.สุทธิศาสน์วิทยา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
                                 • ที่ประชุมร่วมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม
                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 -

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 -

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 -

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -
                                 24 กันยายน 2561 เวลา 08:30-16.30 น. น.
                                 รายงานจากพื้นที่
                                 โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 28 กันยายน 2561 11:18:03
                                 Project owner
                                 แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 22 มกราคม 2562 09:12:57 น.

                                 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมความรู้สุขภาพและการคูซุส (การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                วัตถุประสงค์

                                                1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิต ด้านปัญหายาเสพติด ด้านเพศศึกษา และหลักการสร้างครอบครัวตามแนวทางอิสลาม 2.เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนด้านพฤติกรรมสุขภาพ

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                นักเรียนมัธยมปลายในพื้นที่อ.ธารโต

                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                กำหนดการอบรมความรู้พฤติกรรมสุขภาพ (เพศศึกษา,ยาเสพติด,การกูซูสเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ตามโครงการพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต วันจันทร์ ที่ 24  กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

                                                เวลา เนื้อหา วิทยากร 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน/กิจกรรมสัมพันธ์ ทีมผู้จัด - การทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม 09.00-11.00 น. -สถานการณ์และปัญหาวัยรุ่น,วัยรัก คุณอามีนา เตะแต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา - ทักษะชีวิต (life skill)
                                                - อนามัยการเจริญพันธ์
                                                - โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                                                11.00-12.00 น. - สถานการณ์ทั่วไปยาเสพติด คุณมารียัม แวหะยี นักจิตวิตยา -โทษและภัยยาเสพติด
                                                12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                                13.00-14.00 น. - วัยรุ่นกับทักษะการป้องกันยาเสพติด คุณมารียัม แวหะยี นักจิตวิตยา - คุณค่าชีวิต
                                                14.00 -16.00น. - วัยเจริญพันธ์กับหลักศาสนา คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี วิทยากรด้านศาสนา - การดูแลสุขภาพในแบบอิสลาม
                                                - ครอบครัวกับอิสลาม 16.00-16.30 -อภิปรายทั่วไป/ซักถาม/ปิดการประชุม ทีมผู้จัด

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                แกนนำนักเรียนมัธยมปลายพื้นที่อำเภอธารโต จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จำนวน 2 คน อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาจำนวน 6 คน วิทยากร รพ.ยะลา จำนวน 4 คน วิทยากร รพ.เบตง จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ รพ.ธารโต จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแหร จำนวน 2 คน

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                1.ขออนุมัติดำเนินงาน 2.ประสานวิทยากร ประสานพื้นที่ดำเนินการ 3.หนังสือเชิญ วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย 4.จัดอบรม สร้างแกนนำ 5.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                แกนนำด้านความรู้พฤติกรรมสุขภาพ ด้านยาเสพติด เพศศึกษา จำนวน 100 คน

                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                ไม่มี

                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                ไม่มี

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                ไม่มี

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                -

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                -
                                                6 กันยายน 2561 เวลา 08:30-16:00 น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 13:32:56
                                                Project owner
                                                แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 19 มีนาคม 2562 23:55:50 น.

                                                ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 8

                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                    วัตถุประสงค์

                                                    เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน

                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                    คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน คปสอ. และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก

                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                    1. ติดตามการดำเนินงาน
                                                    2. ประเมินผลการดำเนินงาน
                                                    3. นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ
                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                    คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 13 คน คปสอ.จำนวน 5 คน ผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน ผู้เกี่ยวข้องด้านทันตกรรม จำนวน 1 คน 

                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                    1. ทำหนังสือเชิญประชุม
                                                    2. ดำเนินการประชุมตามแผน
                                                    3. นำเสนอการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ
                                                    4. สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ
                                                    5. สรุปผลการประชุม
                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                    • ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมการตรวจพัฒนาการเด็ก และการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน
                                                    • ที่ประชุมร่วมเสนอแนวคิดและกำหนดรูปแบบ กิจกรรมอบรมความรู้สุขภาพและการคูซุส (การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย 
                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                    -

                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                    -

                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                    -

                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                    -

                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                    -
                                                    31 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30-16.30 น. น.
                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                    โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 5 กันยายน 2561 15:09:28
                                                    Project owner
                                                    แก้ไขโดย มะยือรี หะแว เมื่อ 7 กันยายน 2561 10:24:08 น.

                                                    ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม

                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                            วัตถุประสงค์

                                                            1.ร้อยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพ 2.ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์

                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                            หญิงตั้งครรภ์ในอ.ธารโต

                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                            อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม การส่งเสริมพัฒนาการลูกระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ และการเตรียมความพร้อมในการดูแลลูก

                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 61 คน

                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                            หญิงตั้งครรภ์ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต,อสม,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                            1.รพ.สต.แจ้งสำรวจหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่อำเภอธารโต 2.จัดทำหนังสือแจ้ง รพ.สต.นำกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม 3.ประสานวิทยากรบรรยาย 4.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 5.การติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยผู้รับผิดชอบงานระดับ รพสต.

                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                             

                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                            1.)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 2.)คุณภาพการฝากครรภ์ ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 81.21 (เป้าหมาย 75) ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 72.14 (เป้าหมาย 60) 3.)ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ซีดครั้งที่ 1 ร้อยละ 32.66 ซีดครั้งที่ 2 ร้อยละ 43.33 ซีดครั้งที่ 3 ร้อยละ 20.66 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ10) 4.)แผนการติดตามหญิงตั้งครรภ์ภาวะซีดในพื้นที่

                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                            ไม่มี

                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                            ไม่มี

                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                            ไม่มี

                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                            -

                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                            -
                                                            9 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                            โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 13:23:40
                                                            Project owner
                                                            แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 19 มีนาคม 2562 23:17:22 น.

                                                            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 7

                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                วัตถุประสงค์

                                                                เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน

                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม คปสอ. และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก

                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                1. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
                                                                2. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา
                                                                3. ร่วมกันเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน
                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 14 คน คปสอ.จำนวน 5 คน และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน

                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                1.ทำหนังสือเชิญประชุม
                                                                2.ดำเนินการประชุมตามแผน
                                                                3.นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน
                                                                4. สรุปผลการประชุม

                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                 

                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                1. ที่ประชุมรับทราบผลการลงเยี่ยม ศพด. ตามแผน และร่วมกันสะท้อนปัญหาที่พบ ใน ศพด. ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขสำหรับการลงเยี่ยม ใน ศพด.อื่นๆ
                                                                2. ที่ประชุมรับทราบแผนการปฏิบัติงานตามโครงการที่ต้องดำเนินการ
                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                -

                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                -

                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                -

                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                -

                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                -
                                                                16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16.00 น.
                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 7 กันยายน 2561 10:26:32
                                                                Project owner
                                                                แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 18 มีนาคม 2562 21:08:48 น.

                                                                ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมติดตาม ตรวจพัฒนาการเด็ก ตรวจสุขภาพช่องฟันในศพด.และเสริมความรู้ผู้ปกครอง

                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                         วัตถุประสงค์

                                                                         1.)เพื่อตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 2.)เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟันด้วยวัสดุ GI 3.)เพื่อตรวจมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โภชนาการ นมโรงเรียน 4.)เสริมความรู้ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                                                         กิจกรรมตามแผน

                                                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อ.ธารโต 13 แห่ง

                                                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                         อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในช่วงวัยต่างๆ โดยให้ความรู้ด้านโภชนาการ พัฒนาการของเด็ก วัคซีน สุขภาพฟัน,กิจกรรมตรวจมาตรฐานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมหัตถการอุดฟันเด็กด้วยวัสดุ GI

                                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 300 คน

                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                         ทีมสหวิชาชีพ ทันตกรรม โภชนากร ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานพัฒนาการเด็ก นักจิตวิทยา และบุคลากร อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                         1.ประสานพื้นที่ดำเนินการ 2.จัดทำแผนปฏิบัตงานนอกสถานที่ 3.จัดเตรียมทีมงาน 4.ส่งแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รพ.สต. อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5.ดำเนินงานตามแผนในพื้นที่ศพด. 6.สรุปผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่

                                                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                          

                                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                         1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในพื้นที่ ศพด.13แห่ง จำนวน 300 คน 2.อุดฟันเด็กนักเรียน จำนวน 340  คน 3.ตรวจพัฒนาการเด็กจำนวน 340 คน 4.ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน จำนวน 13 แห่ง 5.ประเมินคุณภาพการจัดเก็บนมโรงเรียน จำนวน 13 แห่ง

                                                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                         ไม่มี

                                                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                         ไม่มี

                                                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                         ไม่มี

                                                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                         -

                                                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                         -
                                                                         12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
                                                                         รายงานจากพื้นที่
                                                                         โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 13:13:31
                                                                         Project owner
                                                                         แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 22 มีนาคม 2562 11:17:42 น.

                                                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 6

                                                                         • photo สรุปติดตามความก้าวหน้า
                                                                           สรุปติดตามความก้าวหน้า
                                                                          • photo แบ่งกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนและต่อยอดกิจกรรมด้านแม่และเด็ก
                                                                            แบ่งกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนและต่อยอดกิจกรรมด้านแม่และเด็ก
                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                             วัตถุประสงค์

                                                                             เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน

                                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                             คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม คปสอ. และผู้เกี่ยวข้องด้านงานแม่และเด็ก

                                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                             1. ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน
                                                                             2. นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน
                                                                             3. สรุปแบ่งกลุ่มย่อยถอดบทเรียนและนำเสนอผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมา
                                                                             4. จัดทำแผนพัฒนาและต่อยอดกิจกรรม
                                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

                                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                             คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม จำนวน 10 คน  คปสอ.จำนวน 2 คน และผู้เกี่ยวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 5 คน

                                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                             1. ทำหนังสือเชิญประชุม
                                                                             2. ดำเนินการประชุมตามแผน
                                                                             3. นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน
                                                                             4. สรุปแบ่งกลุ่มย่อยถอดบทเรียนและนำเสนอผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมา
                                                                             5. จัดทำแผนพัฒนาและต่อยอดกิจกรรม
                                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                              

                                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                             1.คณะกรรมการได้รับทราบแผนการลงเยี่ยมให้ความรู้ในศพด.เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ในชุมชน
                                                                             2.คณะกรรมการได้ทราบผลการจัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้ อสม.ในภาพรวม 3.คณะกรรมการไดร่วมจัดทำแผนพัฒนาต่อยอดกิจกรรม

                                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                             -

                                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                             -

                                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                             -

                                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                             -

                                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                             -
                                                                             5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. น.
                                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                                             โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561 09:37:03
                                                                             Project owner
                                                                             แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 27 มีนาคม 2562 23:59:42 น.

                                                                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมอบรมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก , อสม.

                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                 วัตถุประสงค์

                                                                                 เพื่อแจ้งแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพสอดคล้องกับวิถีชุมชน และบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม ให้เด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน มีคุณภาพพัฒนาการสมวัย (ลดเตี้ย เด็กฉลาด)

                                                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                 1. ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานพัฒนาการเด็ก ระดับ รพ.สต./โรงพยาบาล 10 แห่งๆละ 2 คน จำนวน 20 คน
                                                                                 2. ตัวแทน อสม. รพ.สต./โรงพยาบาล 10 แห่งๆละ 2 คน จำนวน 20 คน

                                                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                 1.จัดทำแผนบูรณาการ แก้ปัญหาเชิงรุกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 แห่ง ประเด็นแก้ปัญหา ด้านพัฒนาการเด็ก, การโภชนาการ,มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,มาตรฐานครัวฮาลาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM,และงานหัตถการด้านทันตสาธารณสุข เช่น การอุดฟันด้วย วัสดุ GI 2.จัดทำแผนให้ความรู้ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 แห่ง
                                                                                 3.ฟื้นฟูความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก (พัฒนาการเด็ก,โภชนาการ,ทันตสุขภาพ,มาตรฐานต่างๆ) แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต.ทุกแห่ง

                                                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

                                                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                 ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต จำนวน 40 คน

                                                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                 1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
                                                                                 2. รายงานสถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็ก โดยนายมะยือรี หะแว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                                                                 3. จัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทีมผู้รับผิดชอบระดับเครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บูรณาการงานพัฒนาการ งานโภชนาการ งานมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ครัวฮาลาล และงานทันตกรรม
                                                                                 4. ฟื้นฟูความรู้ผู้รับผิดชอบงานระดับเครือข่าย 4.1 งานทันตสาธารณสุข โดย ทันตแพทย์พรพิทักษ์ ภักดี ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ 4.2 งานพัฒนาการเด็ก โดย นางสาวนัยนา มะแซ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ,นางสาวมารียัม แวหะยี ตำแหน่งนักจิตวิทยา 4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย นางสาวอัสมาร์ สะมะแอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 4.4 งานโภชนาการ โดย นางสาวสุบูรียะห์ วาเลาะ ตำแหน่ง โภชนากร 4.5 รายงานสถานการณ์โรค และแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนางสาวรุสนี มะตาเยะ
                                                                                 5. อบรมการลงสหัสข้อมูลโปรแกรม HDC,รหัสประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่อง DSPM ใน HOSxp
                                                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                  

                                                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                 แผนงานการปฏิบัติให้ความรู้/งานหัตถการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนดำเนินกิจกรรมการตรวจพัฒนาการเด็ก และการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ …………………………………………………………

                                                                                 ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเหตุ 1 16 ก.ค.2561 ศพด.บ้านปูยุด ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 2 17 ก.ค.2561 ศพด.บ้านวังไทร ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 3 1 ส.ค.2561 ศพด.บ้านละหาด ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม     ศพด.บ้านปะเด็ง
                                                                                 4 2 ส.ค.2561 ศพด.บ้านคอกช้าง ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 5 7 ส.ค.2561 ศพด.บ้านแหร ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 6 8 ส.ค.2561 ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 7 9 ส.ค.2561 ศพด.สันติ 2 ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 8 16 ส.ค.2561 ศพด.บ้านนิคม ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 9 23 ส.ค.2561 ศพด.บ้านมายอ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 10 30 ส.ค.2561 ศพด.ฉลองศิริราชครบ60ปี
                                                                                 11 6 ก.ย.2561 ศพด.บ้านบัวทอง
                                                                                 12 13 ก.ย.2561 ศพด.บ้านบ่อหิน

                                                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                 ไม่มี

                                                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                 ไม่มี

                                                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                 ไม่มี

                                                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                 -

                                                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                 -
                                                                                 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30-16:00 น.
                                                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                                                 โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 10:45:28
                                                                                 Project owner
                                                                                 แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 19 มีนาคม 2562 22:42:43 น.

                                                                                 ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 5

                                                                                 • photo
                                                                                  • photo
                                                                                   • photo
                                                                                    • photo
                                                                                     • photo
                                                                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                      วัตถุประสงค์
                                                                                      1. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน 2. เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้อสม.
                                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                      คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม ตัวแทนคปสอ.และผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก

                                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                      1. ชี้แจงการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
                                                                                      2. ระดมความคิดเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้แก่อสม.
                                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                      คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 14 คน ตัวแทนคปสอ.จำนวน 4 คน และผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน

                                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                      1. ทำหนังสือเชิญประชุม
                                                                                      2. ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
                                                                                      3. ดำเนินการประชุมตามแผน
                                                                                      4. นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน
                                                                                      5. สรุปผลการประชุม
                                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                       

                                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                      1. ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดหัวข้อในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ อสม. และค้นหาวิทยากรที่เหมาะสม
                                                                                      2. ที่ประชุมได้แจ้งปัญหาที่เกิดจากการคัดกรองพัฒนาการเด็ก และปัญหาอื่นๆ ในเด็กที่พบในชุมชน เช่น การป่วยด้วยโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพฟัน เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้ อสม. และ ผู้รัผิดชอบระดับ รพ.สต. ได้รับการฟื้นฟูความรู้ที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์
                                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                      -

                                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                      -

                                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                      -

                                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                      -

                                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                      -
                                                                                      3 พ.ค. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
                                                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                                                      โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 14 มกราคม 2562 15:29:13
                                                                                      Project owner
                                                                                      แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 19 มีนาคม 2562 22:43:17 น.

                                                                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 4

                                                                                      • photo
                                                                                       • photo
                                                                                        • photo
                                                                                         • photo
                                                                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                                          1.เพื่่อชี้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ 2.เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 3.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                          คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) คปสอ. และผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก 

                                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                          1. ชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
                                                                                          2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการตรวจพัฒนาการเด็กใน ศพด.และชุมชน 
                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                          คณะกรรมการพหุวัฒนธรรมจำนวน 14 คน ตัวแทนคปสอ.จำนวน 3 คน และผู้รับผิดชอบงานด้านแม่และเด็ก 3 คน 

                                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                          1. จัดทำหนังสือเชิญประชุม
                                                                                           2.ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กลุ่มเป้าหมาย 3.ประ่ชุมตามแผน 4.สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ทำแล้ว
                                                                                          2. สรุปผลการประชุม
                                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                           

                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                          1.นำเสนอผลการดำเนินงานคัดกรองเด็กใน ศพด.ของพื้นที่เป้าหมาย
                                                                                          2.เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมคัดกรองพัฒนาการตามแผน
                                                                                          3.กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาทั้งที่พบจากชุมชนและศพด. 

                                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                          ปัญหา : ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ
                                                                                          แนวทางแก้ไข : กำหนดให้ รพ.สต.ที่รับผิดชอบให้ความรู้อสม.และใช้แบบประเมินการคัดกรอง

                                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                          ไม่มี

                                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                          ไม่มี

                                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                          -

                                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                          -
                                                                                          18 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
                                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                                          โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 14 มกราคม 2562 15:23:19
                                                                                          Project owner
                                                                                          แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 20 มีนาคม 2562 00:27:31 น.

                                                                                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.)ครั้งที่ 3

                                                                                          • photo กรรมการพหุเดินสำรวจจุดบริการสำหรับพระ
                                                                                            กรรมการพหุเดินสำรวจจุดบริการสำหรับพระ
                                                                                           • photo กรรมการพหุกำหนดผังห้องสำหรับพระ
                                                                                             กรรมการพหุกำหนดผังห้องสำหรับพระ
                                                                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                            วัตถุประสงค์

                                                                                            1.เพื่อร่วมวางแผนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

                                                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                            คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) คปสอ. และผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก

                                                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                            1.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 2.ลงพื้นที่หน้างานเพื่อวางระบบการให้บริการในสถานพยาบาล

                                                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

                                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                            คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 13 คน คปสอ.จำนวน 3 คน และผู้เกี่ยวข้อง 2 คน

                                                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                            1.ทำหนังสือเชิญประชุม
                                                                                            2.ดำเนินการประชุมตามแผน
                                                                                            3.นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน
                                                                                            4.ร่วมถอดบทเรียนไตรมาสที่ผ่านมา

                                                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                             

                                                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                            1.ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน
                                                                                            2.นำเสนอผลการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ศพด.
                                                                                            3.แจ้งแผนการติดตามเสริมความรู้ให้กับผู้ปกครอง และตรวจพัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กำหนดจากการอบรม
                                                                                            4.เอกสารถอดบทเรียน 1 ชุด 5.กำหนดจุดบริการสำหรับพระสงค์

                                                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                            ไม่มี

                                                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                            ไม่มี

                                                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                            ไม่มี

                                                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                            -

                                                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                            -
                                                                                            11 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:30 น.
                                                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                                                            โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 14:17:00
                                                                                            Project owner
                                                                                            แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 27 มีนาคม 2562 23:58:02 น.

                                                                                            ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ศพด.

                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo
                                                                                               • photo
                                                                                                • photo
                                                                                                 • photo
                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo
                                                                                                    • photo
                                                                                                     • photo
                                                                                                      • photo
                                                                                                       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                       วัตถุประสงค์

                                                                                                       1.เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูและการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กตามวิถีศาสนาแก่ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ศพด. 2.เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูลูกและเสริมสร้างรากฐานที่ดีแก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์

                                                                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                       ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ศพด.ในพื้นที่อำเภอธารโต

                                                                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                       กำหนดการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามแนวทาง "กิน เล่น สอน กวดขัน ปฏิบัติ'' 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน - การทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม 09.00-09.30 น. - นโยบายการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 09.30-11.30 น. - การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ปัจจัยสนับสนุนต่อพัฒนาการเด็ก (โภชนาการ, พัฒนาการ,วัคซีน,สุขภาพฟัน) 11.30-12.00 น. - เด็กพัฒนาการสมวัย 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.30 น. - เสริมสร้างพัฒนาการเด็กรูปแบบ “กิน เล่น สอน กวดขัน ปฏิบัติ 14.30-16.30 น. - บรรยาย เรื่องเลี้ยงดูให้ดีตามวิถีอิสลาม 16.30 น. -การทดสอบความรู้,อภิปราย/ซักถาม

                                                                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                                                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                       -ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 แห่ง -ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 แห่ง -เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                                                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                       1.หนังสือเชิญประชุม/เชิญวิทยากร 2.จัดทำเอกสารการประชุม 3.แบบสอบถามวัดความรู้ก่อน-หลัง 4.จัดอบรมให้ความรู้ 5. ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

                                                                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                        

                                                                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                       กิจกรรม อบรมให้ความรู้ การเลี้ยงดูพัฒนาการเด็ก (พัฒนาการ โภชนาการ วัคซีน สุขภาพฟัน)
                                                                                                       1. จำนวนผู้ร่วมอบรม 100 คน 2. ทดสอบความรู้ก่อน-หลัง ผลลัพธ์ผู้เข้าอบรมตอบแบบสอบถาม 87 คน มีความรู้เพิ่มขึ้นจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 78.16
                                                                                                       3. มีร่างกำหนด ผ่านการติดตามเสริมความรู้ให้กับผู้ปกครอง และตรวจพัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                                                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                       ไม่มี

                                                                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                       ไม่มี

                                                                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                       ไม่มี

                                                                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                       -

                                                                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                       -
                                                                                                       21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
                                                                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                                                                       โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 14 มกราคม 2562 15:00:45
                                                                                                       Project owner
                                                                                                       แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 27 มีนาคม 2562 22:47:13 น.

                                                                                                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 2

                                                                                                       • photo
                                                                                                        • photo
                                                                                                         • photo
                                                                                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                                                          1.เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน

                                                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                          คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอธารโต (คปสอ.) และผู้เกี่ยวข้องด้านงานแม่และเด็ก

                                                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                          1. ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) 2.นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามวาระที่กำหนด
                                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

                                                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                          คณะกรรมการพหุวัฒนธรรมจำนวน 16 คน คปสอ.จำนวน 5 คน และผู้เกี่ยวข้องด้านงานแม่และเด็ก 2 คน

                                                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                          1.จัดทำหนังสือเชิญประชุม
                                                                                                          2.ส่งหนังสือเชิญให้กลุ่มเป้าหมาย 3.ติดต่อประสานงาน 4.ดำเนินการประชุมตามแผน
                                                                                                          5.สรุปผลการประชุม

                                                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                           

                                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                          1.ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพหุวัฒนธรรมจำนวน 15 คน และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอธารโต จำนวน 15 คน 2.มีการนำเสนอ 1 ผลงาน

                                                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                                                                                                          • คณะกรรมการพหุวัฒนธรรมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกคน
                                                                                                          • แนวทางแก้ไข : ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมทุกคน
                                                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                          ไม่มี

                                                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                          จัดให้มีการประชุมสภาพหุวัฒนธรรมสัญจรในพื้นที่เป้าหมาย

                                                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                          -

                                                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                          -
                                                                                                          7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-15.00 น.
                                                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                                                          โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 19:45:14
                                                                                                          Project owner
                                                                                                          แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 18 มีนาคม 2562 21:06:28 น.

                                                                                                          ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

                                                                                                          • photo การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
                                                                                                            การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
                                                                                                           • photo การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
                                                                                                             การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
                                                                                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                            วัตถุประสงค์

                                                                                                            เพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

                                                                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                            ผู้รับผิดชอบโครงการจัดระบบสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต

                                                                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                            ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

                                                                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                            ผู้รับผิดชอบโครงการระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จ.ยะลา

                                                                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                            ชี้แจงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการการจัดระบบสุขภาพในพื้นทีพหุวัฒนธรรม

                                                                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                             

                                                                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                            สามารถบันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินลงในเว็บไซต์สจรส.ได้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

                                                                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                            ไม่มี

                                                                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                            ไม่มี

                                                                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                            ไม่มี

                                                                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                            -

                                                                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                            -
                                                                                                            23 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. น.
                                                                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                                                                            โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 13:53:46
                                                                                                            Project owner
                                                                                                            แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 27 มีนาคม 2562 10:54:01 น.

                                                                                                            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 1

                                                                                                            • photo พบปะยามเช้าก่อนประชุมสภาพหุ
                                                                                                              พบปะยามเช้าก่อนประชุมสภาพหุ
                                                                                                             • photo พบปะยามเช้าทีมพหุก่อนประชุมสภาพหุ
                                                                                                               พบปะยามเช้าทีมพหุก่อนประชุมสภาพหุ
                                                                                                              • photo
                                                                                                               • photo
                                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                                วัตถุประสงค์
                                                                                                                1. เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของโครงการการจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม  2. ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการและร่วมวางแผนการดำเนินงาน
                                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
                                                                                                                2. ตัวแทนผู้นำศาสนาพุทธ อิสลาม
                                                                                                                3. ตัวแทนผู้นำชุมชน
                                                                                                                4. ปราชญ์ชาวบ้าน

                                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.)เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินการ

                                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ตัวแทนคปสอ. ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ตัวแทนผู้นำศาสนาพุทธและอิสาม และผู้เกี่ยวข้อง

                                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                1.คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2.ติดต่อประสานงาน 3.ส่งหนังสือเชิญ 4.ประชุมตามแผนการดำเนินงาน 5.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม

                                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                                1. มีตัวแทนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมครบ 19 คน 2.คณะกรรมการมีความเข้าใจแผนการดำเนินงานโครงการ 3. มีแผนปฏิบัติการการดำเนินงาน
                                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                ไม่มี

                                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                ไม่มี

                                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                ไม่มี

                                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                -

                                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                -