การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
24 กันยายน 2561 เวลา 08:30-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 28 กันยายน 2561 11:18:03
Project owner
แก้ไขโดย มะยือรี หะแว เมื่อ 28 กันยายน 2561 11:34:11 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมความรู้สุขภาพและการคูซุส (การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิต ด้านปัญหายาเสพติด ด้านเพศศึกษา และหลักการสร้างครอบครัวตามแนวทางอิสลาม 2.เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนด้านพฤติกรรมสุขภาพ

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                นักเรียนมัธยมปลายในพื้นที่อ.ธารโต

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                กำหนดการอบรมความรู้พฤติกรรมสุขภาพ (เพศศึกษา,ยาเสพติด,การกูซูสเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ตามโครงการพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต วันจันทร์ ที่ 24  กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

                เวลา เนื้อหา วิทยากร 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน/กิจกรรมสัมพันธ์ ทีมผู้จัด - การทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม 09.00-11.00 น. -สถานการณ์และปัญหาวัยรุ่น,วัยรัก คุณอามีนา เตะแต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา - ทักษะชีวิต (life skill)
                - อนามัยการเจริญพันธ์
                - โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                11.00-12.00 น. - สถานการณ์ทั่วไปยาเสพติด คุณมารียัม แวหะยี นักจิตวิตยา -โทษและภัยยาเสพติด
                12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
                13.00-14.00 น. - วัยรุ่นกับทักษะการป้องกันยาเสพติด คุณมารียัม แวหะยี นักจิตวิตยา - คุณค่าชีวิต
                14.00 -16.00น. - วัยเจริญพันธ์กับหลักศาสนา คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี วิทยากรด้านศาสนา - การดูแลสุขภาพในแบบอิสลาม
                - ครอบครัวกับอิสลาม 16.00-16.30 -อภิปรายทั่วไป/ซักถาม/ปิดการประชุม ทีมผู้จัด

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                แกนนำนักเรียนมัธยมปลายพื้นที่อำเภอธารโต จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จำนวน 2 คน อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาจำนวน 6 คน วิทยากร รพ.ยะลา จำนวน 4 คน วิทยากร รพ.เบตง จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ รพ.ธารโต จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแหร จำนวน 2 คน

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                1.ขออนุมัติดำเนินงาน 2.ประสานวิทยากร ประสานพื้นที่ดำเนินการ 3.หนังสือเชิญ วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย 4.จัดอบรม สร้างแกนนำ 5.สรุปผลการดำเนินงาน

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                แกนนำด้านความรู้พฤติกรรมสุขภาพ ด้านยาเสพติด เพศศึกษา จำนวน 100 คน

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                ไม่มี

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                ไม่มี

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                ไม่มี

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                31 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30-16.30 น. น.
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 5 กันยายน 2561 15:09:28
                Project owner
                แก้ไขโดย มะยือรี หะแว เมื่อ 7 กันยายน 2561 10:24:08 น.

                ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม

                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                        วัตถุประสงค์

                        1.ร้อยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพ 2.ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        หญิงตั้งครรภ์ในอ.ธารโต

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม การส่งเสริมพัฒนาการลูกระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ และการเตรียมความพร้อมในการดูแลลูก

                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 61 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        หญิงตั้งครรภ์ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต,อสม,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        1.รพ.สต.แจ้งสำรวจหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่อำเภอธารโต 2.จัดทำหนังสือแจ้ง รพ.สต.นำกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม 3.ประสานวิทยากรบรรยาย 4.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 5.การติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยผู้รับผิดชอบงานระดับ รพสต.

                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                         

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                        1.)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 2.)คุณภาพการฝากครรภ์ ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 81.21 (เป้าหมาย 75) ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 72.14 (เป้าหมาย 60) 3.)ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ซีดครั้งที่ 1 ร้อยละ 32.66 ซีดครั้งที่ 2 ร้อยละ 43.33 ซีดครั้งที่ 3 ร้อยละ 20.66 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ10) 4.)แผนการติดตามหญิงตั้งครรภ์ภาวะซีดในพื้นที่

                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        ไม่มี

                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        ไม่มี

                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                        ไม่มี

                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        -

                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                        -
                        16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                        รายงานจากพื้นที่
                        โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 7 กันยายน 2561 10:26:32
                        Project owner
                        แก้ไขโดย มะยือรี หะแว เมื่อ 7 กันยายน 2561 10:47:23 น.

                        ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมติดตาม ตรวจพัฒนาการเด็ก ตรวจสุขภาพช่องฟันในศพด.และเสริมความรู้ผู้ปกครอง

                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                 วัตถุประสงค์

                                 1.)เพื่อตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 2.)เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟันด้วยวัสดุ GI 3.)เพื่อตรวจมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โภชนาการ นมโรงเรียน 4.)เสริมความรู้ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อ.ธารโต 13 แห่ง

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในช่วงวัยต่างๆ โดยให้ความรู้ด้านโภชนาการ พัฒนาการของเด็ก วัคซีน สุขภาพฟัน,กิจกรรมตรวจมาตรฐานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมหัตถการอุดฟันเด็กด้วยวัสดุ GI

                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 300 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 ทีมสหวิชาชีพ ทันตกรรม โภชนากร ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานพัฒนาการเด็ก นักจิตวิทยา และบุคลากร อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 1.ประสานพื้นที่ดำเนินการ 2.จัดทำแผนปฏิบัตงานนอกสถานที่ 3.จัดเตรียมทีมงาน 4.ส่งแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รพ.สต. อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5.ดำเนินงานตามแผนในพื้นที่ศพด. 6.สรุปผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่

                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในพื้นที่ ศพด.13แห่ง จำนวน 300 คน 2.อุดฟันเด็กนักเรียน จำนวน 340  คน 3.ตรวจพัฒนาการเด็กจำนวน 340 คน 4.ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน จำนวน 13 แห่ง 5.ประเมินคุณภาพการจัดเก็บนมโรงเรียน จำนวน 13 แห่ง

                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 ไม่มี

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 ไม่มี

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 ไม่มี

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 ไม่มี

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -
                                 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. น.
                                 รายงานจากพื้นที่
                                 โพสท์โดยมะยือรี หะแวมะยือรี หะแวเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561 09:37:03
                                 Project owner
                                 แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 16:10:33 น.

                                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมอบรมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก , อสม.

                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                     วัตถุประสงค์

                                     เพื่อแจ้งแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพสอดคล้องกับวิถีชุมชน และบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม ให้เด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน มีคุณภาพพัฒนาการสมวัย (ลดเตี้ย เด็กฉลาด)

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     1. ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานพัฒนาการเด็ก ระดับ รพ.สต./โรงพยาบาล 10 แห่งๆละ 2 คน จำนวน 20 คน
                                     2. ตัวแทน อสม. รพ.สต./โรงพยาบาล 10 แห่งๆละ 2 คน จำนวน 20 คน

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     1.จัดทำแผนบูรณาการ แก้ปัญหาเชิงรุกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 แห่ง ประเด็นแก้ปัญหา ด้านพัฒนาการเด็ก, การโภชนาการ,มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,มาตรฐานครัวฮาลาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM,และงานหัตถการด้านทันตสาธารณสุข เช่น การอุดฟันด้วย วัสดุ GI 2.จัดทำแผนให้ความรู้ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 แห่ง
                                     3.ฟื้นฟูความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก (พัฒนาการเด็ก,โภชนาการ,ทันตสุขภาพ,มาตรฐานต่างๆ) แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต.ทุกแห่ง

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                     ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต จำนวน 40 คน

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
                                     2. รายงานสถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็ก โดยนายมะยือรี หะแว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                     3. จัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทีมผู้รับผิดชอบระดับเครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บูรณาการงานพัฒนาการ งานโภชนาการ งานมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ครัวฮาลาล และงานทันตกรรม
                                     4. ฟื้นฟูความรู้ผู้รับผิดชอบงานระดับเครือข่าย 4.1 งานทันตสาธารณสุข โดย ทันตแพทย์พรพิทักษ์ ภักดี ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ 4.2 งานพัฒนาการเด็ก โดย นางสาวนัยนา มะแซ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ,นางสาวมารียัม แวหะยี ตำแหน่งนักจิตวิทยา 4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย นางสาวอัสมาร์ สะมะแอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 4.4 งานโภชนาการ โดย นางสาวสุบูรียะห์ วาเลาะ ตำแหน่ง โภชนากร 4.5 รายงานสถานการณ์โรค และแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนางสาวรุสนี มะตาเยะ
                                     5. อบรมการลงสหัสข้อมูลโปรแกรม HDC,รหัสประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่อง DSPM ใน HOSxp
                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     แผนงานการปฏิบัติให้ความรู้/งานหัตถการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนดำเนินกิจกรรมการตรวจพัฒนาการเด็ก และการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ …………………………………………………………

                                     ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเหตุ 1 16 ก.ค.2561 ศพด.บ้านปูยุด ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 2 17 ก.ค.2561 ศพด.บ้านวังไทร ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 3 1 ส.ค.2561 ศพด.บ้านละหาด ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม         ศพด.บ้านปะเด็ง
                                     4 2 ส.ค.2561 ศพด.บ้านคอกช้าง ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 5 7 ส.ค.2561 ศพด.บ้านแหร ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 6 8 ส.ค.2561 ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 7 9 ส.ค.2561 ศพด.สันติ 2 ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 8 16 ส.ค.2561 ศพด.บ้านนิคม ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 9 23 ส.ค.2561 ศพด.บ้านมายอ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ออกร่วม 10 30 ส.ค.2561 ศพด.ฉลองศิริราชครบ60ปี
                                     11 6 ก.ย.2561 ศพด.บ้านบัวทอง
                                     12 13 ก.ย.2561 ศพด.บ้านบ่อหิน

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     ไม่มี

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                     ไม่มี

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                     ไม่มี

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     -

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     -
                                     11 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:30 น.
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 14:17:00
                                     Project owner
                                     แก้ไขโดย มะยือรี หะแว เมื่อ 5 กันยายน 2561 11:12:00 น.

                                     ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ศพด.

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                วัตถุประสงค์

                                                1.เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูและการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กตามวิถีศาสนาแก่ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ศพด.  2.เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูลูกและเสริมสร้างรากฐานที่ดีแก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ศพด.ในพื้นที่อำเภอธารโต

                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                กำหนดการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามแนวทาง "กิน เล่น สอน กวดขัน ปฏิบัติ'' 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน - การทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม 09.00-09.30 น. - นโยบายการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 09.30-11.30 น. - การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ปัจจัยสนับสนุนต่อพัฒนาการเด็ก (โภชนาการ, พัฒนาการ,วัคซีน,สุขภาพฟัน) 11.30-12.00 น. - เด็กพัฒนาการสมวัย 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.30 น. - เสริมสร้างพัฒนาการเด็กรูปแบบ “กิน เล่น สอน กวดขัน ปฏิบัติ 14.30-16.30 น. - บรรยาย เรื่องเลี้ยงดูให้ดีตามวิถีอิสลาม 16.30 น. -การทดสอบความรู้,อภิปราย/ซักถาม

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                -ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 แห่ง -ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 แห่ง -เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                1.หนังสือเชิญประชุม/เชิญวิทยากร 2.จัดทำเอกสารการประชุม 3.แบบสอบถามวัดความรู้ก่อน-หลัง 4.จัดอบรมให้ความรู้ 5. ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                กิจกรรม อบรมให้ความรู้ การเลี้ยงดูพัฒนาการเด็ก (พัฒนาการ โภชนาการ วัคซีน สุขภาพฟัน)
                                                1. จำนวนผู้ร่วมอบรม 100 คน 2. ทดสอบความรู้ก่อน-หลัง ผลลัพธ์ผู้เข้าอบรม ตอบแบบสอบถาม 87 คน มีความรู้เพิ่มขึ้นจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 78.16
                                                3. มีร่างกำหนด ผ่านการติดตามเสริมความรู้ให้กับผู้ปกครอง และตรวจพัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                ไม่มี

                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                ไม่มี

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                ไม่มี

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                -

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                -
                                                7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-15.00 น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 19:45:14
                                                Project owner
                                                แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 15:04:59 น.

                                                ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

                                                • photo การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
                                                  การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
                                                 • photo การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
                                                   การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                  วัตถุประสงค์

                                                  เพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                  ผู้รับผิดชอบโครงการจัดระบบสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต

                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                  ผู้รับผิดชอบโครงการระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จ.ยะลา

                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                  การคีย์ข้อมูลโครงการการจัดระบบสุขภาพในพื้นทีพหุวัฒนธรรม

                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                   

                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                  เพื่อการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม ครบถ้วน สมบูรณ์

                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                  ไม่มี

                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                  ไม่มี

                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                  ไม่มี

                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                  -

                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                  -