การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะยือรี หะแว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุไลมาน งอปูแล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน ? 1.นายนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2. ทพ.ศรันย์ ขับสรา ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 3. น.ส.นัยนา มะแซ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. น.ส.นิติมา สาและ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5.นส.ชุติมา ชูดวง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณโครงการ 180,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  1. เด็กก่อนวัยเรียน
  2. เด็กประถม
  3. เด็กมัธยม 4.หญิงตั้งครรภ์ 5.เจ้าหน้าที่ศพด.
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • มะยือรี หะแวมะยือรี หะแว (Owner)  
  • IlhamIlham (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (180,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน นำหลักศาสนาควบคู่หลักการบริการสุขภาพ

1.ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนแบบวิถีศาสนา

2.เพื่อนำหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำมาปฎิบัติในระบบบริการสุขภาพสถานบริการสาธารณสุข

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาการเด็ก

เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน มีคุณภาพพัฒนาการสมวัย

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 61,350.00 80 10 59,332.00 37 13,940.00
1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 1 19 - -
1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 4 - -
1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 2 19 - -
1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 4 - -
1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.)ครั้งที่ 3 19 - -
1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 4 - -
1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 4 19 - -
1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 4 - -
7 ก.พ. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ 2 - -
20-21 พ.ย. 61 การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับเครือข่าย 14 - -
2 กิจกรรมอบรมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก , อสม. ,ผู้นำศาสนา และทีมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 20,250.00 0 2 20,250.00 38 52,850.00
1 เม.ย. 61-31 พ.ค. 61 กิจกรรมอบรมบทเรียนพัฒนาการและสุขภาพเด็กสำหรับครูสอนศาสนา 50 - -
5 ก.ค. 61 ประชุมอบรมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก , อสม. 40 - -
3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก 36,550.00 100 2 36,550.00 2 36,550.00
11 เม.ย. 61 อบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ศพด. 100 - -
1 พ.ค. 61-31 ก.ค. 61 กิจกรรมอบรมติดตาม ตรวจพัฒนาการเด็ก ตรวจสุขภาพช่องฟันในศพด.และเสริมความรู้ผู้ปกครอง 520 - -
4 กิจกรรมหญิงตั้งครรภ์สดใส ปลอดภัยแม่ลูก 16,350.00 60 1 16,350.00 1 16,350.00
16 ต.ค. 61 อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม 60 - -
5 กิจกรรมค่ายฤดูร้อนและพัฒนาความรู้สุขภาพ 24,550.00 100 1 24,550.00 3 24,550.00
10 เม.ย. 61 กิจกรรมค่ายฤดูร้อนและพัฒนาความรู้สุขภาพ 100 - -
6 กิจกรรมอบรมความรู้สุขภาพและการคูซุส (การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย 20,950.00 100 1 20,950.00 1 20,950.00
18 ก.ย. 61 กิจกรรมอบรมความรู้สุขภาพและการคูซุส (การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย 100 - -
รวม 180,000.00 440 17 177,982.00 82 165,190.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (180,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (177,982.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 15:58 น.