ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
ชื่อโครงการ ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาหามัด จาลงค์ และ นายธีรพจน์ บัวสุวรรณ
คณะทำงาน ? คณะทำงานหลัก ได้แก่ อาหามัด จาลงค์,ธีรพจน์ บัวสุวรรณ,ทพญ.นาริศา หีมสุหรี,ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา,นอซีด๊ะ เจะเสาเหาะ,วรรณาพร บัวสุวรรณ,ยินดี คงถาวร,สายจิตร สกุลหนู
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณโครงการ 180,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

-จนท.รพ./รพสต./สสอ. -ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา -ผู้นำท้องถิ่น -แกนนำชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sareeya samasareeya sama (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 22 ก.พ. 2561 31 มี.ค. 2561 36,800.00
2 1 เม.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 87,000.00
3 1 ต.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 56,200.00
รวมงบประมาณ 180,000.00

หลักการและเหตุผล

พื้นที่อำเภอยะหริ่งมีประชากรทั้งสิ้น86,684 คน (HDC 1 มค.2560)ความหนาแน่นของประชากร 423 คน/ตารางกิโลเมตรร้อยละ 95.72 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 4.28 นับถือศาสนาพุทธและเป็นหนึ่งใน 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งด้านภาษา (ภาษามลายูท้องถิ่น) และการดำเนินชีวิตที่บ่งบอกถึงความคิดความเชื่อ และพฤติกรรมที่เป็นไปตามหลักคิดของศาสนาอิสลามรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติสังคมที่ยังคงความเป็นเครือญาติค่อนข้างสูง การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันใช้ภาษามลายูท้องถิ่น การยึดมั่นในหลักคำสอนอย่างเคร่งครัด จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ด้านการจัดบริการผู้ป่วยการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ หรือการเป็นองค์การที่มีคุณภาพ หากวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานต่าง ๆ อาจไม่ได้เป็นคำตอบเดียวที่จะวัดได้ว่าโรงพยาบาลของประชาชน เว้นแต่การได้รับการยอมรับ ศรัทธาของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่พหุวัมนธรรมที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเรื่องยากและท้าทายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญการมองผุ้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รับรู้ความต้องกาที่แท้จริงของผู้รับบริการและสามารถตอบสนองความต้องการได้นั้น จะนำสู่โรงพยาบาลชุมชนอย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1.เพื่อกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับพหุวัมนธรรม

1.รพ.มีคู่มือและแนวทางบบริการให้สอดคล้องกับวิถี มุสลิม และพุทธ

2.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

2.โรงพยาบาลได้รับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการที่สอดคล้องกัวิถีชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 1. จัดเวทีชุมชนรับฟังความคิดเห็นเรียบนรู้วิถีชุมชนสู่งานบริการสาธารณสุขบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและจัดรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับวิถี มุสลิม และพุทธ 6,000.00 0 2 6,000.00 2 6,000.00
5 ก.พ. 61 1. ประชุมเตรียมงานจัดเวทีชุมชนรับฟังความคิดเห็นเรียบนรู้วิถีชุมชน 10 - -
22 ก.พ. 61 2.ดำเนินการจัดเวทีชุมชนรับฟังความคิดเห็นเรียนรู้วิถีชุมชน 60 - -
2 2.อบรมหลักธรรมทางศาสนากับบริการที่มีคุณภาพตามวิถีชุมชน 30,800.00 100 1 30,800.00 1 30,800.00
8-9 มี.ค. 61 -อบรมหลักธรรมทางศาสนากับบริการที่มีคุณภาพตามวิถีชุมชน 100 - -
3 3.การดูแลเด็กยะหริ่ง Smart kid ด้วยวิถีชุมขน 37,000.00 120 1 37,000.00 1 37,000.00
23-26 ก.ค. 61 -อบรมการดูแลเด็กยะหริ่ง Smart kid ด้วยวิถีชุมขน 120 - -
4 4.การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (บริการพหุวัฒนธรรม) 50,000.00 21 1 50,000.00 1 50,000.00
13 ส.ค. 61-30 ก.ย. 61 -ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (บริการพหุวัฒนธรรม) 21 - -
5 5.การพัฒนาคุณภาพบริการตามวิถีชุมชน โดยกระบวนการ CQI R to R และนวัตกรรม 25,000.00 5 1 25,000.00 1 25,000.00
1 ส.ค. 61-30 พ.ย. 61 -ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการตามวิถีชุมชน โดยกระบวนการ CQI R to R และนวัตกรรม 5 - -
6 6.สื่อสารทันตสุขภาพในงานอนามัยแม่และเด็ก 25,200.00 5 1 25,200.00 1 25,200.00
1-30 พ.ย. 61 -สื่อสารทันตสุขภาพในงานอนามัยแม่และเด็ก 20 - -
7 7.จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินการจัดบริการภายต้พหุวัฒนธรรม 6,000.00 0 1 6,000.00 1 6,000.00
29 พ.ย. 61 -จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินการจัดบริการภายใต้พหุวัฒนธรรม 40 - -
รวม 180,000.00 251 8 180,000.00 8 180,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 15:57 น.