พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ พญ.สุภาวรรณตันติหาชัย ,นายประดิษฐ์แดงนุ้ย
คณะทำงาน ? พญ.สุภาวรรณตันติหาชัย ,นายประดิษฐ์ แดงนุ้ย ,นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้, นายเสรี ปังหลีเส็น
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 721
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 • คณะกรรมการ/คณะทำงาน จำนวน 21 คน
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสตูล จำนวน 400 คน
  • แกนนำชุมชน 40 คน
  • เยาวชนมุสลิม เพศชาย จำนวน 40 คน / ญาติเยาวชนมุสลิมและเจ้าหน้าที่ 150 คน
  • บุคลากรทีมดูแลผุ้ป่วย ,ผู้ป่วยญาติ ในช่วงรอมาฎอน จำนวน 70 คน
พื้นที่ดำเนินการ 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล
จังหวัด สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • syuwarisyuwari (Owner)  
 • นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 23 ก.พ. 2561 80,000.00
2 23 ก.ค. 2561 80,000.00
3 28 ธ.ค. 2561 40,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 70.86 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 29.09 นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.05 มีผู้มารับบริการผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลสตูลเป็นมุสลิมร้อยละ ร้อยละ 63.7 ที่เหลือเป็นศาสนาอื่น ๆ เนื่องจากผู้รับบริการที่มีความแตกต่างกันทางด้านความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การจัดบริการบางอย่างที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม อาจเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในการไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ โรงพยาบาลสตูลมีการจัดตั้งชมรมมุสลิมและชมรมพุทธศาสนา โดยดำเนินงานกิจกรรมด้านศาสนา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ/ช่วยเหลือสังคม และช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเด็นความไม่เข้าใจกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 โดยความสมัครใจและเป็นจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งสามารถทำกิจกรรมและช่วยแก้ไขปัญหาเป็นที่ยอมรับตลอดมาและยังมีการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงพยาบาลได้กำหนดค่านิยมองค์กรในการมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และได้นำแนวคิด SHA มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งให้ความสำคัญมิติด้านจิตใจ/จิตวิญญาณ รวมทั้งเป็นการเคารพตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ได้เปิดบริการแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการซึ่งมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ความเชื่อ การนับถือศาสนาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่าง การที่จะจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ให้การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จึงจำเป็นต้องปรับระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม และให้สอดคล้องกับค่านิยมของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นผู้และผู้รับผลงาน (Customer Focus) ซึ่งคาดว่าโครงการดังกว่าจะช่วยตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และระหว่างประชาชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้สังคมเกิดสันติสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสตูลให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

1.กิจกรรมพัฒนาระบบบริการได้ตามแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2.เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสตูลมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3.เพื่อผู้รับบริการ ญาติ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสตูลได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา

1.ความพึงพอใจผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 80 %

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน 0.00 50 1 - 1 -
1-28 ก.พ. 61 แต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน 21 - -
2 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ 5,340.00 1 1 3,840.00 1 3,840.00
9 มี.ค. 61 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ 21 - -
3 อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 88,200.00 1 2 88,200.00 2 88,200.00
28 พ.ย. 61 อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 200 - -
29 พ.ย. 61 อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 200 - -
4 อบรมแกนนำชุมชน ในเรื่อง "การดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามวิถีธรรม" 17,800.00 0 1 17,800.00 1 17,800.00
11 เม.ย. 61 อบรมแกนนำชุมชน ในเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามวิถีธรรมชาติ 40 - -
5 เตรียมพร้อมสมาธิสมาธิประจำวันแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ (สวดมนต์/ดุอาร์) 2,000.00 0 1 2,000.00 1 2,000.00
16 เม.ย. 61 เตรียมพร้อมสมาธิสมาธิประจำวันแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ (สวดมนต์/ดุอาร์) 0 - -
6 พัฒนาระบบบริการแก่ พระภิกษุสามเณร 2,000.00 0 1 2,000.00 1 2,000.00
16 เม.ย. 61 พัฒนาระบบบริการแก่ พระภิกษุสามเณร 0 - -
7 ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้เสียชีวิต 1,500.00 0 1 1,500.00 1 1,500.00
16 เม.ย. 61 ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้เสียชีวิต 0 - -
8 รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้ชายมุสลิมระหว่างปิดภาคเรียนตามวิถีมุสลิม (เข้าสุนัติ) 53,740.00 0 1 53,739.55 1 53,739.55
18 เม.ย. 61 รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้ชายมุสลิมระหว่างปิดภาคเรียนตามวิถีมุสลิม (เข้าสุนัติ) 40 - -
9 การอบรม การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอน 13,400.00 0 1 13,400.00 1 13,400.00
14 ก.ค. 61 การอบรม การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอน 70 - -
10 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ 16,020.00 3 3 12,720.00 3 12,720.00
24 พ.ค. 61 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ 21 - -
7 ธ.ค. 61 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 21 - -
25 ธ.ค. 61 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3 21 - -
11 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล ปี 2561 0.00 1 1 4,800.45 1 4,800.45
11-26 ธ.ค. 61 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล ปี 2561 400 - -
รวม 200,000.00 56 14 200,000.00 14 200,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 15:56 น.