บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
6 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 09:40:17
Project owner
แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 10:54:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มที่ 2 จำนวน 4 รอบๆละ 7 คน

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในวิถีพุทธ และวิถีมุสลิม

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       • ผู้รู้ในวิถีพุทธและวิถีมุสลิมของแต่ชุมชนในอำเภอเทพา

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       • ทำสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น 2 วิถี วิถีพุทธเลือก 2 พื้นที่ วิถีมุสลิมเลือก 2 พื้นที่
       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 41 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       ผู้รู้ของแต่ชุมชนในอำเภอเทพา ในวิถีพุทธจำนวน 23 คน และผู้รู้ในวิถีมุสลิมจำนวน 18 คน 

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1.เลือกพื้นที่จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม โดยวิถีพุทธเลือกจัด 2 ที่ ได้แก่ วัดคลองยอ ต.วังใหญ่ จัดในวันที่ 6 กันยายน 2561 และห้องประชุมสสอ.เทพา จัดในวันที่ 10 กันยายน 2561 ส่วนวิถีมุสลิมเลือก 2 ที่ ได้แก่ มัสยิดพรุหมาก จัดวันที่ 13 กันยายน 2561 และห้องประชุมสสอ.เทพา จัดในวันที่ 20 กันยายน 2561 2.ทำหนังสือแจ้งในส่วนของของงานเวช ซึ่งรับผิดชอบ PCU1-3 และสสอ.ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของรพ.สต.ทั้ง 11 แห่ง 3.ให้แต่ละพื้นที่ดึงตัวแทนของผู้รู้วิถีละ 2 คน มาร่วมสนทนากลุ่มตามวันและเวลาที่กำหนด 4.แบ่งการสนทนากลุ่มเป็น 2 รอบ/วัน รอบละ 7 คน ( 7 พื้นที่ ) ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชม./รอบ 5.แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการ

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       1.ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในวิถีพุทธ และวิถีมุสลิม 2.เครือข่าย อาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในแต่ละพื้นที่ 3.แบบแผนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในวิถีพุทธ และวิถีมุสลิม

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       1.สถานที่ ที่ใช้ในการจัดการทำสนทนากลุ่มในครั้งแรก ไม่เอื้อต่อการดำเนินการ เนื่องจากช่วงเช้าอากาศร้อนมาก พัดลมมีจำนวนน้อย ไม่ทั่วถึง ส่วนรอบบ่ายฝนตกหนัก ลมแรง พูดคุยไม่ได้ยิน จึงปรับเปลี่ยนสถานที่การทำสนทนากลุ่มรอบ 2 เป็นห้องประชุมสสอ.เทพา ซึ่งเงียบ บรรยากาศผ่อนคลาย สบาย จึงได้ประเด็นมากขึ้น 2.บางพื้นที่ไม่มีตัวแทนวิถีพุทธ และบางพื้นที่ ไม่มีตัวแทนวิถีมุสลิม

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       1 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 11:18:29
       Project owner
       แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 11:20:31 น.

       ชื่อกิจกรรม : ศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มที่ 1

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในวิถีพุทธ และวิถีมุสลิม

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       เจ้าหน้าที่รพ.เทพา

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       • สัมภาษณ์เชิงลึก
       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       เจ้าหน้าที่รพ.เทพาที่ผ่านการอบรม

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       1.มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายภายใต้พหุวัฒนธรรมมากขึ้น 2.นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยเหลือ/ดูแลผู้ป่วยระแวกบ้าน 3.แบบแผนการดูแลผู้ป่วย

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 2 สิงหาคม 2561 09:20:56
       Project owner
       แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 09:26:07 น.

       ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่4 รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 วัน

       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo

              ไฟล์ประกอบกิจกรรม

              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
              วัตถุประสงค์

              1.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธ วิถีมุสลิม 2.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 3.เพิ่มแรงจูงใจ/แนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพในพ

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              เจ้าหน้าที่รพ.เทพา 

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม วิถีอิสลาม วิถีพุทธ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเทพาทุกหน่วยงาน

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธ โดยผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และอาจารย์วิไลพร สมานกสิกรณ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีม 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

              จากการถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรม และเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธมากขึ้น ชื่นชมวิทยากรว่ามีความรู้ความสามารถในการถ่ายถอดข้อมูลได้ดีมาก และบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน

              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              -

              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              1.เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเทพาได้จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสุขให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภากส่วน

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              1.เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเทพาได้จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสุขให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภากส่วน

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              -

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
              -
              17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น.
              รายงานจากพื้นที่
              โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 2 สิงหาคม 2561 09:03:21
              Project owner
              แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 09:23:57 น.

              ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 ระยะเวลา 1 วัน

              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                        วัตถุประสงค์

                        1.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธ วิถีมุสลิม 2.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 3.เพิ่มแรงจูงใจ/แนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพในพ

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม วิถีอิสลาม วิถีพุทธ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาทุกหน่วยงาน

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธ โดยผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และอาจารย์วิไลพร สมานกสิกรณ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีม 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                         

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                        จากการถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรม และเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธมากขึ้น ชื่นชมวิทยากรว่ามีความรู้ความสามารถในการถ่ายถอดข้อมูลได้ดีมาก และบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน

                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        -

                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        1.เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเทพาได้จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสุขให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภากส่วน

                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                        ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        -

                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                        -
                        10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น.
                        รายงานจากพื้นที่
                        โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 09:42:26
                        Project owner
                        แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 12:08:40 น.

                        ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่2 รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 1 วัน

                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo

                                          ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                          วัตถุประสงค์

                                          1.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธ วิถีมุสลิม 2.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 3.เพิ่มแรงจูงใจ/แนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพในพ

                                          กิจกรรมตามแผน

                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                          • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา

                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                          1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม วิถีอิสลาม วิถีพุทธ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                          เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาทุกแผนก รวม 50 คน

                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                          1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธ โดยผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และอาจารย์วิไลพร สมานกสิกรณ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีม 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                           

                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                          จากการถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรม และเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธมากขึ้น ชื่นชมวิทยากรว่ามีความรู้ความสามารถในการถ่ายถอดข้อมูลได้ดีมาก และบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน

                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                          ความร่วมมือของคณะทำงาน

                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                          1.เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเทพาได้จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสุขให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภากส่วน

                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                          ไม่มี

                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                          -

                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                          -
                                          26 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.
                                          รายงานจากพื้นที่
                                          โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 8 พ.ค. 2561 18:01:28
                                          Project owner
                                          แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 11:58:49 น.

                                          ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่1 รุ่นที่ 1 จำนวน 2 วัน รุ่นละ 2 วัน

                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                  วัตถุประสงค์

                                                  1.เพื่อให้คณะทำงานทีมดูแลผู้ป่วยประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพามีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 2.เพื่อให้คณะทำงานทีมดูแลผู้ป่วยประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพามีความรู้เรื่องการจัดบริการสุขภาพภายใต้พหุวัฒนธรรม

                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                  • คณะทำงานทีมประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา
                                                  • พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเทพา

                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                  • วันที่ 1 ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
                                                  • วันที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการจัดบริการสุขภาพภายใต้พหุวัฒนธรรม
                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                  คณะทำงานทีมประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเทพาผู้ที่สนใจ จำนวนรวม 50 คน

                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                  1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเทพา จำนวน2 วัน
                                                  2. วันแรกที่จัดอบรม คือวันที่ 26 เม.ย.61 เวลา 08.30-16.00 น.เป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โดยพญ.พฤกษพร ธรรมโชติ และพว.กัลยา แซ่ชิต ซึ่งดูแลศูนย์ประคับประคองโรงพยาบาลสงขลา ( รพ.แม่ข่าย )
                                                  3. วันที่สองของการจัดอบรม คือวันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 08.30-16.00 น.เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดบริการสุขภาพภายใต้พหุวัฒนธรรม โดยนพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโพรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาสและผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์พยาบาล มอ.วิทยาเขตปัตตานี
                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                   

                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                  1. คณะทำงานทีมประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเทพา มีความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
                                                  2. มีแผนปฏิบัติการและคณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยชัดเจน
                                                  3. มีรายงานการประชุมและการรายงานผลการปฎิบัติการ
                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                  ผู้เข้าร่วมการอบรมควรหลากหลายวิชาชีพ และให้ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุข

                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                  เป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้พื้นที่ได้แสดงศักยภาพ/บทบาท ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลดีทั้งผู้ปฏิบัติ และผู้ป่วยเป็นอย่างสูง

                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                  -

                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                  -

                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                  -
                                                  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                  โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 15:08:00
                                                  Project owner
                                                  แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 9 สิงหาคม 2561 11:00:42 น.

                                                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมครั้งที่ 2 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ

                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                      วัตถุประสงค์

                                                      ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ ,วางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ,ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามโครงการพหุวัฒนธรรม

                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                      คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา

                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                      • รายละเอียดโครงการ
                                                      • ผังกำกับการปฎิบัติงาน
                                                      • แผนดำเนินงาน
                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                      คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาล และรพ.สต.จำนวน 25 คน

                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                      1.นัดหมายวันเวลาสถานที่ประชุม 2.ประธานแจ้งนโยบายแผนงานตามโครงการ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดของโครงการแก่คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา 4.ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามโครงการพหุวัฒนธรรม 5.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                      1.คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในแผนโครงการ 2.มีแผนปฏิบัติการตามโครงการ 3.มีคณะกรรมการดำเนินงาน 4.มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องในกิจกรรมศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม ตามวิธีพุทธและมุสลิม ซึ่งจัดการสนทนากลุ่ม กำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมดังนี้ - วิถีพุทธ เลือกพื้นที่เขตตำบลวังใหญ่ ณ วัดคลองยอ และอีกพื้นที่ อยู่ในเขตหมู่ 1 ตำบลเทพา ณ ตลาดนัดเทพา - วิถีมุสลิม เลือกพื้นที่เขตหมู่ 3 พรุหมาก และอีกพื้นที่ อยู่ในเขตตำบลสะกอม ณ มัสยิดบ้านสวรรค์

                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                      1.เดิมวางแผนจัดอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง จำนวน 5 รุ่น แต่วิทยากรที่จะเชิญมา ไม่สามารถมาร่วมให้ความรู้ได้ตามที่กำหนดไว้ จึงปรับลดเหลือ 3 รุ่น เพื่อความเหมาะสมของกิจกรรมตามโครงการ

                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                      -

                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                      -

                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                      -

                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                      -
                                                      17 มกราคม 2561 เวลา 08:00 น.
                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                      โพสท์โดยอภิชาดา สุขแดงอภิชาดา สุขแดงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 13:53:39
                                                      Project owner
                                                      แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 11:22:37 น.

                                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงโครงการ

                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                          วัตถุประสงค์

                                                          เพ่ื่อชี้แจงโครงการ 1.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2.การบริหารโครงการด้านการเงิน 3.การจัดทำรายงานการเงิน 4.การรายงานกิจกรรมของโครงการย่อยภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                          • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา

                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                          ประชุมชี้แจงโครงการ 1.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2.การบริหารโครงการด้านการเงิน 3.การจัดทำรายงานการเงิน 4.การรายงานกิจกรรมของโครงการย่อยภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                          • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา

                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                          1.ความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2.มีแผนปฏิบัติการและคณะทำงาน 3.มีรายงานการประชุมและการรายงานผลการปฎิบัติการ

                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                                                          • ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา
                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                          -

                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                          -