บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
14 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 18:33:16
Project owner
แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 19:06:35 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     • สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา จำนวน 25 คน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     1.เชิญคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพาเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     1.คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพาเข้าร่วม จำนวน 25 คน 2.ผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้ัดที่กำหนด

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ไม่มี

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     ไม่มี

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     13 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 18:00:42
     Project owner
     แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 19:07:36 น.

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมประเมินผลกิจกรรม

     • photo
      • photo
       • photo
        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        ประเมินผลกิจกรรม

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        1.นัดประชุมประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา จำนวน 25 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        1.เชิญคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา มาร่วมประเมินผลการดำเนินงาน 2.ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        1.คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพาเข้าร่วม จำนวน 25 คน 2.มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน 3.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และผู้ได้รับการดูแล

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทำโครงการ

        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

        เป็นกิจกรรมที่ดี

        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

        -

        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
        -
        11 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.
        รายงานจากพื้นที่
        โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 12 ธันวาคม 2561 16:48:10
        Project owner
        แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 19:08:22 น.

        ชื่อกิจกรรม : จัดระบบการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชน

        • photo
         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
          วัตถุประสงค์

          จัดระบบการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          • จัดระบบการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชนสอดคล้องวิถีชีวิตชุมชน
          • วางระบบการติดตามและประเมินผล
          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา จำนวน 25 คน

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          1.ชี้แจงแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา พร้อมให้ที่ประชุมเสนอแนะ และเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ 2.วางแผนจัดทำคู่มือปฏิบัติ

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          1.คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพาเข้าร่วมจำนวน 25 คน 2.คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา 3.แนวทางการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชนสอดคล้องวิถีชีิวิตชุมชน

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          ไม่มี

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          เป็นโครงการที่ดีมาก

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          เป็นกิจกรรมที่ดี

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          -

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
          -
          7 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 7 ธันวาคม 2561 16:03:05
          Project owner
          แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 19:10:24 น.

          ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ

          • photo
           • photo
            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            • ประชุมวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            • ตัวแทนผู้รู้วิถีพุทธ มุสลิม 14 แห่ง
            • อสม.
            • คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ร่วมกันคิดวิเคราะห์ และจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            1.ผู้เข้าร่วมตามเป้าหมายที่วางไว้ 70 คน 2.มีคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            ไม่มี

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            ขอบคุณที่มอบโอกาสให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            เป็นกิจกรรมที่ดี

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            6 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 7 ธันวาคม 2561 11:38:40
            Project owner
            แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 7 ธันวาคม 2561 11:47:59 น.

            ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                    วัตถุประสงค์

                    เพื่อรับทราบวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในวิถีพุทธ และมุสลิม

                    กิจกรรมตามแผน

                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                    • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา
                    • เจ้าหน้าที่ทั่วไปที่ผ่านการอบรม
                    • Care Giver

                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                    1. เชิญตัวแทนผู้รู้วิถีพุทธ มุสลิมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้แก่ รพ.สต.11 แห่ง และ PCU 3 แห่ง
                    2. เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
                    3. เชิญคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา
                    4. ทำกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                    1. ตัวแทนผู้รู้วิถีพุทธ มุสลิมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้แก่ รพ.สต.11 แห่ง และ PCU 3 แห่ง จำนวน 20 คน
                    2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จำนวน 16 คน
                    3. คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา จำนวน 25 คน

                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                    ขั้นเตรียมการ 1. ทำหนังสือ และบันทึกข้อความเชิญ - คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา
                    - ตัวแทนผู้รู้วิถีพุทธ มุสลิมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้แก่ รพ.สต.11 แห่ง และ PCU 3 แห่ง - ผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ขั้นดำเนินการ 1. ทำกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยลักษณะแบ่งกลุ่ม ร่วมกันคิด พร้อมนำเสนอ 2. สรุปผลการดำเนิน

                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                     

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                    ผลผลิต 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
                    ผลลัพธ์ 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากโครงการ ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ทั้งในวิถีพุทธ และมุสลิม

                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                    ไม่มี

                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                    ขอบคุณที่เปิดโอกาส และสนับสนุนงบประมาณให้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้

                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                    เป็นกิจกรรมที่ดีมาก

                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                    -

                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                    -
                    6 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
                    รายงานจากพื้นที่
                    โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 09:40:17
                    Project owner
                    แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 10:54:17 น.

                    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มที่ 2 จำนวน 4 รอบๆละ 7 คน

                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                          วัตถุประสงค์

                          ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในวิถีพุทธ และวิถีมุสลิม

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          • ผู้รู้ในวิถีพุทธและวิถีมุสลิมของแต่ชุมชนในอำเภอเทพา

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          • ทำสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น 2 วิถี วิถีพุทธเลือก 2 พื้นที่ วิถีมุสลิมเลือก 2 พื้นที่
                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 41 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          ผู้รู้ของแต่ชุมชนในอำเภอเทพา ในวิถีพุทธจำนวน 23 คน และผู้รู้ในวิถีมุสลิมจำนวน 18 คน 

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          1.เลือกพื้นที่จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม โดยวิถีพุทธเลือกจัด 2 ที่ ได้แก่ วัดคลองยอ ต.วังใหญ่ จัดในวันที่ 6 กันยายน 2561 และห้องประชุมสสอ.เทพา จัดในวันที่ 10 กันยายน 2561 ส่วนวิถีมุสลิมเลือก 2 ที่ ได้แก่ มัสยิดพรุหมาก จัดวันที่ 13 กันยายน 2561 และห้องประชุมสสอ.เทพา จัดในวันที่ 20 กันยายน 2561 2.ทำหนังสือแจ้งในส่วนของของงานเวช ซึ่งรับผิดชอบ PCU1-3 และสสอ.ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของรพ.สต.ทั้ง 11 แห่ง 3.ให้แต่ละพื้นที่ดึงตัวแทนของผู้รู้วิถีละ 2 คน มาร่วมสนทนากลุ่มตามวันและเวลาที่กำหนด 4.แบ่งการสนทนากลุ่มเป็น 2 รอบ/วัน รอบละ 7 คน ( 7 พื้นที่ ) ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชม./รอบ 5.แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการ

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          1.ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในวิถีพุทธ และวิถีมุสลิม 2.เครือข่าย อาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในแต่ละพื้นที่ 3.แบบแผนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในวิถีพุทธ และวิถีมุสลิม

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          1.สถานที่ ที่ใช้ในการจัดการทำสนทนากลุ่มในครั้งแรก ไม่เอื้อต่อการดำเนินการ เนื่องจากช่วงเช้าอากาศร้อนมาก พัดลมมีจำนวนน้อย ไม่ทั่วถึง ส่วนรอบบ่ายฝนตกหนัก ลมแรง พูดคุยไม่ได้ยิน จึงปรับเปลี่ยนสถานที่การทำสนทนากลุ่มรอบ 2 เป็นห้องประชุมสสอ.เทพา ซึ่งเงียบ บรรยากาศผ่อนคลาย สบาย จึงได้ประเด็นมากขึ้น 2.บางพื้นที่ไม่มีตัวแทนวิถีพุทธ และบางพื้นที่ ไม่มีตัวแทนวิถีมุสลิม

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          -

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          1 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 11:18:29
                          Project owner
                          แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 11:20:31 น.

                          ชื่อกิจกรรม : ศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มที่ 1

                          • photo
                           • photo

                            ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                            วัตถุประสงค์

                            ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในวิถีพุทธ และวิถีมุสลิม

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            เจ้าหน้าที่รพ.เทพา

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            • สัมภาษณ์เชิงลึก
                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            เจ้าหน้าที่รพ.เทพาที่ผ่านการอบรม

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม

                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                            1.มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายภายใต้พหุวัฒนธรรมมากขึ้น 2.นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยเหลือ/ดูแลผู้ป่วยระแวกบ้าน 3.แบบแผนการดูแลผู้ป่วย

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            -

                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                            -

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                            -

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            -

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                            -
                            24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น.
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 2 สิงหาคม 2561 09:20:56
                            Project owner
                            แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 21:13:47 น.

                            ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่4 รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 วัน

                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo

                                   ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                   วัตถุประสงค์

                                   1.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธ วิถีมุสลิม 2.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 3.เพิ่มแรงจูงใจ/แนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพในพ

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   เจ้าหน้าที่รพ.เทพา 

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม วิถีอิสลาม วิถีพุทธ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเทพาทุกหน่วยงาน

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธ โดยผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และอาจารย์วิไลพร สมานกสิกรณ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีม 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                   จากการถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรม และเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธมากขึ้น ชื่นชมวิทยากรว่ามีความรู้ความสามารถในการถ่ายถอดข้อมูลได้ดีมาก และบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน

                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   -

                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   1.เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเทพาได้จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสุขให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภากส่วน

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   1.เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเทพาได้จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสุขให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภากส่วน

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   -

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                   -
                                   17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น.
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 2 สิงหาคม 2561 09:03:21
                                   Project owner
                                   แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 09:23:57 น.

                                   ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 ระยะเวลา 1 วัน

                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                             วัตถุประสงค์

                                             1.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธ วิถีมุสลิม 2.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 3.เพิ่มแรงจูงใจ/แนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพในพ

                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม วิถีอิสลาม วิถีพุทธ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาทุกหน่วยงาน

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธ โดยผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และอาจารย์วิไลพร สมานกสิกรณ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีม 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                              

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                             จากการถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรม และเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธมากขึ้น ชื่นชมวิทยากรว่ามีความรู้ความสามารถในการถ่ายถอดข้อมูลได้ดีมาก และบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน

                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             -

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                             1.เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเทพาได้จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสุขให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภากส่วน

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                             ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             -

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             -
                                             10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น.
                                             รายงานจากพื้นที่
                                             โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 09:42:26
                                             Project owner
                                             แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 21:08:50 น.

                                             ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่2 รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 1 วัน

                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              • photo

                                                               ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                               วัตถุประสงค์

                                                               1.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีพุทธ วิถีมุสลิม 2.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 3.เพิ่มแรงจูงใจ/แนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพในพ

                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                               • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา

                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                               1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม วิถีอิสลาม วิถีพุทธ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                               เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาทุกแผนก รวม 50 คน

                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                               1.ชี้แจงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธ โดยผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และอาจารย์วิไลพร สมานกสิกรณ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีม 3.ถอดบทเรียนกิจกรรม

                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                

                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                               จากการถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรม และเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีอิสลาม และวิถีพุทธมากขึ้น ชื่นชมวิทยากรว่ามีความรู้ความสามารถในการถ่ายถอดข้อมูลได้ดีมาก และบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน

                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                               ความร่วมมือของคณะทำงาน

                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                               1.เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเทพาได้จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสุขให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภากส่วน

                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                               ไม่มี

                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                               -

                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                               -
                                                               26 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.
                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                               โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 8 พ.ค. 2561 18:01:28
                                                               Project owner
                                                               แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 11:58:49 น.

                                                               ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่1 รุ่นที่ 1 จำนวน 2 วัน รุ่นละ 2 วัน

                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                       วัตถุประสงค์

                                                                       1.เพื่อให้คณะทำงานทีมดูแลผู้ป่วยประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพามีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 2.เพื่อให้คณะทำงานทีมดูแลผู้ป่วยประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพามีความรู้เรื่องการจัดบริการสุขภาพภายใต้พหุวัฒนธรรม

                                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                       • คณะทำงานทีมประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา
                                                                       • พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเทพา

                                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                       • วันที่ 1 ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
                                                                       • วันที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการจัดบริการสุขภาพภายใต้พหุวัฒนธรรม
                                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                       คณะทำงานทีมประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเทพาผู้ที่สนใจ จำนวนรวม 50 คน

                                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                       1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเทพา จำนวน2 วัน
                                                                       2. วันแรกที่จัดอบรม คือวันที่ 26 เม.ย.61 เวลา 08.30-16.00 น.เป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โดยพญ.พฤกษพร ธรรมโชติ และพว.กัลยา แซ่ชิต ซึ่งดูแลศูนย์ประคับประคองโรงพยาบาลสงขลา ( รพ.แม่ข่าย )
                                                                       3. วันที่สองของการจัดอบรม คือวันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 08.30-16.00 น.เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดบริการสุขภาพภายใต้พหุวัฒนธรรม โดยนพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโพรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาสและผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์พยาบาล มอ.วิทยาเขตปัตตานี
                                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                        

                                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                       1. คณะทำงานทีมประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเทพา มีความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
                                                                       2. มีแผนปฏิบัติการและคณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยชัดเจน
                                                                       3. มีรายงานการประชุมและการรายงานผลการปฎิบัติการ
                                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                       ผู้เข้าร่วมการอบรมควรหลากหลายวิชาชีพ และให้ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุข

                                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                       เป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้พื้นที่ได้แสดงศักยภาพ/บทบาท ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลดีทั้งผู้ปฏิบัติ และผู้ป่วยเป็นอย่างสูง

                                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                       -

                                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                       -

                                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                       -
                                                                       22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
                                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                                       โพสท์โดยนงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทองเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 15:08:00
                                                                       Project owner
                                                                       แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 9 สิงหาคม 2561 11:00:42 น.

                                                                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมครั้งที่ 2 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ

                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          • photo
                                                                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                           ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ ,วางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ,ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามโครงการพหุวัฒนธรรม

                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                           คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา

                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                           • รายละเอียดโครงการ
                                                                           • ผังกำกับการปฎิบัติงาน
                                                                           • แผนดำเนินงาน
                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                           คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาล และรพ.สต.จำนวน 25 คน

                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                           1.นัดหมายวันเวลาสถานที่ประชุม 2.ประธานแจ้งนโยบายแผนงานตามโครงการ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดของโครงการแก่คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา 4.ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามโครงการพหุวัฒนธรรม 5.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                           1.คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในแผนโครงการ 2.มีแผนปฏิบัติการตามโครงการ 3.มีคณะกรรมการดำเนินงาน 4.มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องในกิจกรรมศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม ตามวิธีพุทธและมุสลิม ซึ่งจัดการสนทนากลุ่ม กำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมดังนี้ - วิถีพุทธ เลือกพื้นที่เขตตำบลวังใหญ่ ณ วัดคลองยอ และอีกพื้นที่ อยู่ในเขตหมู่ 1 ตำบลเทพา ณ ตลาดนัดเทพา - วิถีมุสลิม เลือกพื้นที่เขตหมู่ 3 พรุหมาก และอีกพื้นที่ อยู่ในเขตตำบลสะกอม ณ มัสยิดบ้านสวรรค์

                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                           1.เดิมวางแผนจัดอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง จำนวน 5 รุ่น แต่วิทยากรที่จะเชิญมา ไม่สามารถมาร่วมให้ความรู้ได้ตามที่กำหนดไว้ จึงปรับลดเหลือ 3 รุ่น เพื่อความเหมาะสมของกิจกรรมตามโครงการ

                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                           -

                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                           -

                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                           -

                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                           -
                                                                           17 มกราคม 2561 เวลา 08:00 น.
                                                                           รายงานจากพื้นที่
                                                                           โพสท์โดยอภิชาดา สุขแดงอภิชาดา สุขแดงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 13:53:39
                                                                           Project owner
                                                                           แก้ไขโดย นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 11:22:37 น.

                                                                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงโครงการ

                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                               วัตถุประสงค์

                                                                               เพ่ื่อชี้แจงโครงการ 1.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2.การบริหารโครงการด้านการเงิน 3.การจัดทำรายงานการเงิน 4.การรายงานกิจกรรมของโครงการย่อยภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                               • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา

                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                               ประชุมชี้แจงโครงการ 1.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2.การบริหารโครงการด้านการเงิน 3.การจัดทำรายงานการเงิน 4.การรายงานกิจกรรมของโครงการย่อยภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                               • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา

                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                               1.ความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2.มีแผนปฏิบัติการและคณะทำงาน 3.มีรายงานการประชุมและการรายงานผลการปฎิบัติการ

                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                                                                               • ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา
                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                               -

                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                               -