พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.นงลักษณ์ เหนี่ยวทอง
คณะทำงาน ? พญ.เอมอร แซ่หลี ,น.ส.หทัยรัตน์ ชัยดวง, น.ส.วดี นัคราบัณฑิตย์ , น.ส.ซอฟียะห์ เดะหมัดมะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณโครงการ 180,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 240
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา , ผู้รู้ของวิถีพุทธและวิถีมุสลิมของแต่ละพื้นที่ในอำเภอเทพา ,คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา ,เจ้าหน้าที่รพ.สต.ในอำเภอเทพา และสสอ.อำเภอเทพา

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลเทพา และ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเทพา
จังหวัด สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • อภิชาดา สุขแดงอภิชาดา สุขแดง (Owner)  
  • นงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทอง (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ม.ค. 2561 11 ก.ค. 2561 60,000.00
รวมงบประมาณ 60,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (60,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (180,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมวดที่ 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพมาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตจำนง ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ซึ่งความเป็นมาและความสำคัญของหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่ทำหนังสือแสดงเจตนาสามารถปฏิเสธการรักษาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต เช่นผู้ป่วยที่มีสภาพฟื้นไม่ได้ตายไม่ลง มีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคบางโรคในระยะยาวโดยไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆ การรักษาบางวิธีการอาจเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็น หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ นอกจากนั้น ยังเป็นภาระต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยรวม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีจำนวนผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวก็มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกันดังจะเห็นได้จากข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมกราคม 2561 มีจำนวนผู้ป่วย 25 ,34 ,35 และ 40 ราย ตามลำดับ พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจำนวน 3 ,5 ,4 และ 5 ราย ตามลำดับซึ่งเมื่อจำแนกโรค พบว่าอันดับหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง รองลงมาเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย การดูแลที่ผ่านมาเน้นการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตสังคม แต่ยังไม่ครอบคลุมมิติทางด้านจิตวิญญาณ คณะกรรมการ Palliative care โรงพยาบาลเทพาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเล็งเห็นความสำคัญว่าควรพัฒนาให้เกิดบริการนี้ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลเทพา และเครือข่ายสาธารณสุข เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วย ให้มีเจตคติที่ดีต่อการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนครอบคลุมมิติทางด้านกาย จิต จิตสังคม และจิตวิญญาณ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพื้นที่อำเภอเทพาให้มีศักยภาพ

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1.การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.ถอดบทเรียนการแพทย์วิถีอิสลาม และวิถีพุทธจากสถานพยาบาล และพื้นที่อำเภอเทพา 3.สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่รพ.เทพา และสนทนากลุ่มผู้รู้ของแต่ละพื้นที่อำเภอเทพา จำนวน 14 แห่ง 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยน และสรุปผล

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. เพื่่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม

1.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาที่เข้าร่วมประชุม 2.ผลการประเมินความรู้หลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

2.เพื่อจัดรูปแบบการบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายในพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

1.คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา 2.ระบบการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชนสอดคล้องวิถีชีวิตชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะทางวัฒนธรรม 142,500.00 240 9 133,000.00 9 110,461.00
17 ม.ค. 61 ประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงโครงการ 25 - -
1-28 ก.พ. 61 ประชุมครั้งที่ 2 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ 25 - -
26-27 เม.ย. 61 จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่1 รุ่นที่ 1 จำนวน 2 วัน รุ่นละ 2 วัน 50 - -
10 ก.ค. 61 จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่2 รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 1 วัน 50 - -
17 ก.ค. 61 จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 ระยะเวลา 1 วัน 50 - -
24 ก.ค. 61 จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่4 รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 วัน 50 - -
1-31 ส.ค. 61 ศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มที่ 1 50 - -
1-31 ส.ค. 61 ศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มที่ 2 จำนวน 4 รอบๆละ 7 คน 56 - -
7 ธ.ค. 61 ประชุมวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 25 - -
2 จัดระบบบริการ 13,000.00 25 2 12,100.00 2 42,200.00
11 ธ.ค. 61 จัดระบบการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชน 25 - -
12 ธ.ค. 61 จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา 25 - -
3 ประเมินผลกิจกรรม 7,000.00 25 1 7,000.00 1 5,000.00
13 ธ.ค. 61 ประชุมประเมินผลกิจกรรม 25 - -
4 เวทีแลกเปลี่ยน 14,000.00 105 1 14,000.00 1 12,500.00
6 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 50 - -
5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 3,500.00 25 1 13,000.00 1 9,750.00
14 ธ.ค. 61 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 25 - -
รวม 180,000.00 420 14 179,100.00 14 179,911.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (180,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (179,100.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 15:55 น.