รหัสโครงการ -
สัญญาเลขที่ 60-ข-079
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 พ.ค. 2561

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 พ.ค. 2561

ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพลังการสื่อสาร เผยเเพร่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ
2) เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อจังหวัดตรัง
3) เวทีประเด็นเหล้ากับระบบสุขภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
4) เวทีประเด็นอุบัติเหตุกับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง
5) สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 2
6) ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมเช็ค
7) เวทีสาธารณะ“คนเมืองตรังบ้านโคกออกร่วมจัดการชุมชนอยู่ดีมีสุข”
8) สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดตรัง งวดที่ 1
9) ประชุม กองบก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2
10) สนับสนุนพื้นที่ ประเด็นสุขภาวะทางสังคมการจัดการปัจจัยเสี่ยงจังหวัดชุมพร งวดที่ 2
11) ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 "สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดกำจัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
12) เวทีสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561
13) สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 2
14) ค่าตรวจบัญชีโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 44,393.23 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 600,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 9,994.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 3,549.23 บาท
รวมรายรับ (1) = 644,393.23 บาท รวมรายจ่าย (2) = 630,850.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 13,543.23 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 500,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( อานนท์ มีศรี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( อานนท์ มีศรี )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง )