รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-079
ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ชุดโครงการ แผนงานสื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ อานนท์ มีศรี
คณะทำงาน ? สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ และกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 พ.ค. 2562
งบประมาณโครงการ 2,500,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.นักสื่อสารชุมชน ใน14จังหวัด ภาคใต้ 2.แกนนำขับเคลื่อนประเด็นสร้างสุขภาคใต้

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 8.34195307546682,99.9893188476562
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง (Owner)  
  • วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม (Owner)  
  • nicha phothawornnicha phothaworn (Owner)  
  • toranittoranit (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1 ก.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1,000,000.00
2 1 ก.พ. 2561 31 พ.ค. 2561 1 ก.พ. 2561 31 พ.ค. 2561 600,000.00
3 1 มิ.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 300,000.00
รวมงบประมาณ 1,900,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (1,900,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (2,500,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

  1. พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม โดยใช้ประเด็นร่วมพื้นที่ภาคใต้
  2. สร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1.ขยายเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้

เกิดเครือข่าย การสื่อสารสาธารณะ เพิ่มจากเดิม 7 จังหวัด เป็น 14 จังหวัด

2.สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

เครือข่ายสื่อที่เข้าร่วมโครงการ มีการผลิตสื่อ ในพื้นที่ของจังหวัดที่รับผิดชอบในประเด็นสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ทำการสื่อสารผ่านช่่องทาง ต่างๆ และทำการศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นว่า รูปแบบของเนื้อหา รูปแบบของสื่อและวิธีการสื่อสาร อย่างไร ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ และเปลี่ยนแปลงอย่างไร

3.ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและจริยธรรมเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะและขับเคลื่อนประเด็นต่างๆในมิติสุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

สามารถ วิเคราะห์ กระบวนการสื่อสาร ให้เห็นถึงรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและมีคุณภาพได้ และกำหนดแนวปฏบัติของนักสื่อสารชุมชน ที่มีจริยธรรมของนักสื่อสารเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนงานกลาง/บริหารจัดการ 1,002,000.00 50 27 1,319,900.00 22 860,159.89
21-22 ก.ย. 60 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน กองบก. เครือข่าย " สื่อสร้างสุขภาคใต้" ครั้งที่ 1 33 - -
18-19 ต.ค. 60 เวทีงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ภาคใต้ ปี 2560 กับการสื่อสารประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม 200 - -
23 พ.ย. 60 เวทีสมัชชา "ขับเคลื่อนเมืองนคร สู่นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข" 200 - -
15 ธ.ค. 60 หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 0 - -
26-27 ธ.ค. 60 ประชุม กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1 30 - -
17 ม.ค. 61 สานเสวนา ทางเลือก ทางรอด ของเยาวชนคนคอน ภายใต้ปัจจัยเลี่ยงต่อสุขภาพที่รุมเร้า 40 - -
22 ม.ค. 61 สนับสนุนเครือข่ายกขป.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 30 - -
26 ม.ค. 61 เวทีถกเถียงสาธารณะ ”เสวนาการจัดการน้ำเมืองคอน ทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม “ 200 - -
28 ม.ค. 61 เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ 2500 - -
21 ก.พ. 61 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อจังหวัดตรัง 20 - -
15 มี.ค. 61 ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมเช็ค 0 - -
20 มี.ค. 61 ประชุม กองบก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 30 - -
28-30 มี.ค. 61 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 "สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดกำจัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 60 - -
28-30 มี.ค. 61 เวทีสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 2000 - -
2 เม.ย. 61 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ 50 - -
2 เม.ย. 61 จัดประชุมร่างแนวปฏิบัติเพื่อกำหนดจริยธรรมสื่อในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 50 - -
2 เม.ย. 61 จัดประชุมรูปแบบการสื่อสาร นโยบายสาธารณะ 50 - -
9 พ.ค. 61 ค่าตรวจบัญชีโครงการ 0 - -
9 พ.ค. 61 ค่าตรวจบันชี 0 - -
2 มิ.ย. 61 โครงการคืนปูสู่ทะเล เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ครั้งที่2 100 - -
8 มิ.ย. 61 เวทีเสวนา ทิศทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต้ 1000 - -
9 มิ.ย. 61 เวทีสาธารณะ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 30 - -
15 มิ.ย. 61 หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 0 - -
21 มิ.ย. 61 เวทีเสวนาสาธารณะจัดการภัยพิบัติ โจทย์ท้าทายของการมีส่วนร่วมให้ถึงฝันได้อย่างไร 50 - -
31 ก.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 2 50 - -
1 ส.ค. 61-30 เม.ย. 62 ถอดบทเรียนระหว่างโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 50 - -
4 ก.ย. 61 ประชุม กองบก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3 30 - -
2 แผนงานสนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม(พื้นที่) 310,000.00 280 12 501,700.00 10 237,196.00
9 ม.ค. 61 สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงจังหวัดกระบี่ งวดที่ 1 200 - -
16 ม.ค. 61 สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงจังหวัดชุมพรงวดที่ 1 50 - -
21 มี.ค. 61 สนับสนุนพื้นที่ ประเด็นสุขภาวะทางสังคมการจัดการปัจจัยเสี่ยงจังหวัดชุมพร งวดที่ 2 70 - -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นระบบอาหาร 280 - -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 280 - -
20 มิ.ย. 61 งานวิชาการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (การจัดการระบบอาหาร) 20 - -
25 มิ.ย. 61 เวทีเสวนาสื่อสารสาธารณะ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกับการนำไปใช้ประโยชน์ เห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลง” อย่างไร 30 - -
28 มิ.ย. 61 งานวิชาการเพื่อวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 20 - -
4 ก.ค. 61 งานวิชาการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (ธรรมนูญสุขภาวะ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กับการสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนในตำบลเข้าถึงกองทุนฯ ) 20 - -
6 ก.ค. 61 งานวิชการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (การสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 20 - -
30 ก.ค. 61 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ 200 - -
17 ส.ค. 61 เวทีสื่อสารสุขภาวะทางสังคม ประเด็นอาหารปลอดภัยและวิถีฅนสายน้ำปากพนังสร้างสุข สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 200 - -
3 แผนงานสื่อสาร 1,188,000.00 50 31 1,264,100.00 26 778,452.00
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 1 500 - -
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพังงา งวดที่ 1 1000 - -
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 1 500 - -
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดชุมพร งวดที่ 1 1000 - -
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพัทลุง งวดที่ 1 500 - -
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดสงขลา งวดที่ 1 500 - -
10 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1 100 - -
16 ม.ค. 61 เวทีถกเถียงสาธารณะ ร้อยใจคนชุมพร ร่วมสร้างเมืองปลอดภัย กรณีศึกษา “อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล” 50 - -
19-20 ม.ค. 61 เวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน 50 - -
22-24 ม.ค. 61 เวทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีวิชัยสู่การสร้างพลังทางสังคม 50 - -
23 ม.ค. 61 เวทีเสวนา สมุยโมเดล “เตรียมวางแผนกิจกรรมเดินรอบเกาะ” 30 - -
12-13 ก.พ. 61 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพลังการสื่อสาร เผยเเพร่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ 15 - -
25 ก.พ. 61 เวทีประเด็นเหล้ากับระบบสุขภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 3 - -
26 ก.พ. 61 เวทีประเด็นอุบัติเหตุกับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง 3 - -
12 มี.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 2 5000 - -
19 มี.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดตรัง งวดที่ 1 50 - -
19 มี.ค. 61 เวทีสาธารณะ“คนเมืองตรังบ้านโคกออกร่วมจัดการชุมชนอยู่ดีมีสุข” 50 - -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส งวดที่ 1 50 - -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดภูเก็ตงวดที่ 1 50 - -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดตรังงวดที่ 1 50 - -
11 เม.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 2 500 - -
21 มิ.ย. 61 สนับสนุนผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้(ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ) 1500 - -
21 มิ.ย. 61 สนับสนุนผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้(ประเด็นปัจจัยเสี่ยง) 1500 - -
21 มิ.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 500 - -
12 ก.ค. 61 เวทีสาธารณะ“การจัดการน้ำทั้งระบบ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ” 20 - -
13 ก.ค. 61 เวทีสาธารณะ การจัดการขยะอยู่ที่มือของเรา 200 - -
22 ก.ค. 61 ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ สนับสนุนงานสร้างสุขภาคใต้ 0 - -
22 ก.ค. 61 พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ 2 พื้นที่ 0 - -
25 ก.ค. 61 เวทีสาธารณะ ท่าซอมโมเดลกับจุลินทรีย์สมุนไพร 20 - -
26 ก.ค. 61 เวทีสาธารณะ บทเรียนจากภัยพิบัติ ทำอย่างไรให้อยู่รอด 20 - -
12 ส.ค. 61 เวทีเสวนา ฝายมีชีวิต 100 - -
รวม 2,500,000.00 380 70 3,085,700.00 58 1,875,807.89

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (2,500,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (3,085,700.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:28 น.