ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-00-1889
ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ชุดโครงการ แผนงานกลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
คณะทำงาน ? -
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณโครงการ 736,739.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 60
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)  
  • sirimonsirimon (Owner)  
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • Pawint SaekuPawint Saeku (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 736,739.00
รวมงบประมาณ 736,739.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

บริหารจัดการโครงการ ศวสต.

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนบริหารงานกลาง 0.00 100 9 1,621,643.00 8 1,843,199.00
5 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 10 - -
7 พ.ย. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 1 100 - -
14-15 พ.ย. 60 ประชุุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.ครั้งที่ 1/2560 60 - -
28 ก.พ. 61-1 มี.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางครั้งที่ 2 100 - -
1 มิ.ย. 61 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 2 100 - -
4-5 มิ.ย. 61 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ HIA RC 8 - -
5 มิ.ย. 61 วางแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1 4 - -
28 ก.ค. 61-1 ส.ค. 61 ประชุมกรรมการกำกับทิศ ศวสต 30 - -
9 เม.ย. 62 Test 100 - -
รวม 0.00 100 9 1,621,643.00 8 1,843,199.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (1,621,643.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (736,739.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:27 น.