ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-00-1889
ชื่อโครงการ แผนงานกลางโซนอันดามัน
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
คณะทำงาน ?
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 500
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

คณะทำงานโครงการพื้นทีโซนอันดามัน

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  

หลักการและเหตุผล

  1. ผลักดันการนำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง สู่การปฎิบัติ โดยการบรรจุแผนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยจะบูรณาการเรื่องการจัดการปัจจัยเสี่ยงและการจัดการปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เข้ากับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน
  2. ผลักดันให้เกิดการต่อยอดระดับจังหวัดไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ระดับโซนอันดามัน
  3. การพัฒนากลไกและรูปแบบการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่โซนอันดามัน
  4. ยกระดับกลไกการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคสื่อ สถาบันวิชาการ กับ สสส. เช่น การจัดหลักหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนกับสุขภาวะ

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

ผลักดันการนำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง สู่การปฎิบัติ โดยการบรรจุแผนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยจะบูรณาการเรื่องการจัดการปัจจัยเสี่ยงและการจัดการปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เข้ากับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน

ข้อมูลสถานการณ์ Mapping และเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

ผลักดันให้เกิดการต่อยอดระดับจังหวัดไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ระดับโซนอันดามัน
  • ผลการประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดทำนโยบายของโซนอันดามัน

  • เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์

การพัฒนากลไกและรูปแบบการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่โซนอันดามัน

ได้ รูปแบบ (Model) การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่โซนอันดามัน

ยกระดับกลไกการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคสื่อ สถาบันวิชาการ กับ สสส. เช่น การจัดหลักหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนกับสุขภาวะ

เกิดหลักสูตรการจัดการระยะสั้น ในการจัดการท่องเที่ยวโซนอันดามัน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กิจกรรมแผนงานกลางโซนอันดามัน 0.00 10 6 141,028.00 6 166,546.00
18 ต.ค. 60 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ ศวสต.พื้นที่โซนอันดามัน(แผนงานภัยพิบัติ) 10 - -
17 พ.ย. 60 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปีที่ 2 พื้นที่โซนอันดามัน 50 - -
10 ม.ค. 61 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน 12 - -
29 มิ.ย. 61 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 12 - -
13-14 ก.ค. 61 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมวิชาการเรื่อง การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน 10 - -
17 ธ.ค. 61 ประชชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน 25 - -
รวม 0.00 10 6 141,028.00 6 166,546.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (141,028.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:25 น.