ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

ศวสต.

banner1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวสต.

คณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต และคณะ ลงพื้นที่ จ.พังงา (15/2/62)

@February,16 2019 07.06
คณะกรรมการกำกับทิศโครงการ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.) และคณะ ลงพื้นที่ ทำงานของเครือข่าย ชุมชนมอแกนบ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า และ ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม อ.เขาหลัก จังหวัดพังงา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ทีมศวสต ลงจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping)

@December,21 2018 12.14
ทีมศวสต. สจรส.ม.อ. ร่วมกับ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมนักประเมินฯ ประชุมเตรียมงาน และจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping) สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบนระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2

ทีมศว.สต. ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โซนใต้ล่าง 13 พย. 61

@November,13 2018 14.00
ดร.เพ็ญ สุขมาก นำทีมศว.สต. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม (โซนใต้ล่าง) ณ.ห้องประชุม โรงพยาบาลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (13 พ.ย. 2561)

ศวสต. ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ จ.ระนอง

@September,09 2018 13.45
คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคใต้ (ศวสต.) ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ และ การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 2 ระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561

ทีม ศวสต. ลงพื้นที่โซนใต้บน ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ.ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น

@May,09 2018 09.54
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)นำทีม ศวสต. ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ. ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10

  สรุปผลการดำเนินงาน  1) จัดเวทีประชุมชี้แจงรวมกับ พชอ. 5 เวที 2) จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาวะเพื่อจัดทำแผน 7 เวที  3) จัดเวทีพัฒนาโครงการ 6 เวที ยังเหลือ 1 เวที พื้นที่ ทม.วารินชำราบ เลื่อนการจัดเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนแผนการดำเนินงานต่อไปคือการติดตามการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุนในระบบโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ จากการตรวจสอบข้อมูลจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุนในระบบโปรแกรม พบว่า มีการจัดทำแผนทั้งหมด 91 แผนงาน มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 13 แผนงาน ส่วนที่เหลือการกรอกข้อมูลสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่ถูกต้อง และทดลองเข้าใช้โปรแกรม  ในส่วนของโครงการที่พัฒนาพบข้อมูลทั้งหมด 74 โครงการ พบว่า การกรอกข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายไม่สอดคล้องกิจกรรม รายละเอียดในกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งจะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน แผนการติดตามการจัดทำแผน ให้พี่เลี้ยงแต่ละจังหวัดตรวจสอบการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ สรุปข้อมูล ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดทำแผนและพัฒนาโครงการครบถ้วนสมบูรณ์ และประสานคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อกำหนดแผนการติดตามการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุนในระบบโปรแกรม@26 พ.ค. 63 17:45
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12

  แผน การบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนงานสุขภาวะ ( บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ) ให้สมบูรณ์@01 พ.ค. 63 13:50
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12

  เกิดความเข้าใจ การทำแผนงานโครงการ การลงรายละเอียดแผนงานผ่านเว็บไซต์ จากการอบรมตามโครงการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับตำบล พื้นที่นำร่อง@03 เม.ย. 63 14:29
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

  ผลผลิต ทบทวนแผนติดตามการดำเนินงาน ผลลัพธ์  ได้แผนปฏิบัติการรายพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม@30 มี.ค. 63 11:15
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9

  ผลผลิต  ผู้รับผิดชอบกองทุนสามารถบันทึกแผนงานโครงการเพื่อขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  มีการใช้เวบไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการและมีการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการโดยผู้รับผิดชอบกองทุน@30 มี.ค. 63 11:05
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

  ผผลิต การสร้างการรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาแผนงานและการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการลงในเว็บไซต์ของกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  มีการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนาพู่@30 มี.ค. 63 09:04
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4

  ประกอบไปด้วย 13 กองทุนฯ ดังนี้ 1. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม 2. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว 3. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาลเดี่ยว 4. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เตาปูน 5. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าตูม 6. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่ามะปราง 7. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านป่า 8. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สองคอน 9. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแห้ง 10. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หินซ้อน 11. กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองแก่งคอย 12. กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทับกวาง 13. กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ ปัญหาการเจ็บป่วย 1 1. เกิดจากพันธุกรรม 2. สิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษทางอากาศและสารเคมี 3. พฤติกรรมการอยู่อาศัย การกิน ประมาท ไม่ออกกำลังกายเฉพาะบุคคลเอง 4. ประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ประมาทในการดำรงชีพ อยากเห็น 1. สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้จริง 2. ให้ความรู้ 3. ตรงตามวัตถุประสงค์ 4. มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผล 5. มีแผนการการดำเนินงานที่ชัดเจนแผนงานของโครงการที่ดี 6. สนับสนุนงบประมาณกลุ่มองค์กรมากขึ้น 7. มีการสร้างเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ 8. คณะกรรมการการบริหารมีการขับเคลื่อนงานที่มีศักยภาพ และให้ความสำคัญในการป้องกันโรค 9. คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง ความภาคภูมิใจ 1. ได้ใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมดูแลคุณภาพชีวิต 2. คณะกรรมการให้ความร่วมมือในการประชุมจัดกิจกรรมให้ความสำคัญกับกองทุนฯและมีเงินช่วยเหลือตรงกลางงบประมาณกองทุน 3. ประชาชนเสนอโครงการที่ดี และปฏิบัติในพื้นที่ในการขอรับงบประมาณ และได้รับประโยชน์ในด้านสุขภาพมีกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน 4. สามารถแก้ไขปัญหาในท้องที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและคนพิการ ปัญหา 1. การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในบางประเด็น 2. มีองค์กรขอรับงบสนับสนุนน้อยงบประมาณเหลือเยอะ 3. บางคนยังไม่เข้าใจกองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. การจัดการคณะกรรมการยังไม่มีความรู้ ในบางคนไม่รู้หน้าที่ การใช้เงินสนับสนุน ยังทำได้ไม่เข้าที่ติดระเบียบฯ จะทำอะไร 1. ณรงค์ให้ความรู้มลพิษทางอากาศและอาหารการกิน 2. ประชาสัมพันธ์ในการดูแลสุขภาพ 3. จัดทำแผนงาน และการติดตามในพื้นที่ 4. สร้างกลุ่มขยายการดำเนินงาน และช่วยกันดูแลใกล้ชิดชาวบ้าน แนวทางแก้ไข 1. คณะกรรมการร่วมคิด ร่วมโครงการ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทที่มีต่อกองทุนฯ 3. การติดตามประเมินผลแก่ประชาชน 4. แต่ละกลุ่มให้การดำเนินงานร่วมมืออย่างจริงจังมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนดำเนินงาน ทำงานติดตามแผนตามเงื่อนไข สปสช. เข้าใจบทบาทหน้าที่และประชาชนมีส่วนร่วมต่อตนเองและกองทุนฯ 5. สร้างเครือข่าย 6. มีพี่เลี้ยงแนะนำ@24 มี.ค. 63 08:41
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7

  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7

  ได้ทีม/แกนนำทำงานโครงการฯ ของเขต จำนวน  15 คน ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สปสช.เขต 7, สสจ.และ สสอ. แต่ละจังหวัด, ตัวแทน พชอ., เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงานกองทุน ทีมเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวธีการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกัน เกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนงาน กิจกรรม และกระบวนการทำงานร่วมกัน และได้แผนการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่หรือสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ จำนวน 4 แผน ที่แตกต่างกัน ทีมเข้าใจบทบาท หน้าที่ และมีแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน โดยการกำหนดผู้มีส่วนเกี่ยวของในพื้นที่ บทบาทของแต่ละภาคส่วน และรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานกองทุน รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของการขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของแต่ละจังหวัด ที่ประชุมได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือ/โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์เบื้องต้น พร้อมแลกเปลี่ยน และแนะนำวิธีการในการใช้งานอย่างง่ายและสะดวกเมื่อนำไปใช้จริง ได้แนวทางในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานกองทุนร่วมกับ พชอ. เช่น การจัดเวทีปรึกษาหารือย่อยเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน การจัดเวทีประสานแผนงานโครงการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. แผนงานที่สอดคล้องกับ พชอ. และ 2. การผลักดันแผนงานอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องในปีงบประมาณถัดไป@11 มี.ค. 63 16:27