ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
23 มกราคม 2562 เวลา 14:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 22:27:51
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 31 มีนาคม 2562 12:53:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโดยทีม สจรส.มอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 14.30 น. ไปหารือเรื่องการสรุปรายงานโครงการที่ สจรส.มอ. ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำค่อให้แล้วเสร็จ ทั้งรายงานในระบบเว้ปไซต์ ,เอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปรายงานโครงการที่ สจรส.มอ. ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำค่อให้แล้วเสร็จ ทั้งรายงานในระบบเว้ปไซต์ ,เอกสารการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระกิจมาก อาจจะต้องมีการหาคนมาช่วยทำงานเพิ่ม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 21:51:05
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 22:27:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโดยทีมสจรส.มอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 13.30 น. ไปหารือเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานโครงการที่ สจรส.มอ. เนื่องจากยังไม่สามารถลงรายงานในระบบเว้ปไซต์ได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไปหารือเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานโครงการที่ สจรส.มอ. เนื่องจากยังไม่สามารถลงรายงานในระบบเว้ปไซต์ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 21:15:04
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 21:17:57 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักวิจัย คณะเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 13.00 น. ประชุมทีมงาน สรุปผลการดำเนินงานที่หอเอกสารท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:56:42
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 20:37:01 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร (พื้นที่ระโนด,สทิงพระ)

 • photo
  • photo
   • photo ไปดูการขึ้นตาล/สทิงพระ
     ไปดูการขึ้นตาล/สทิงพระ
    • photo เรียนรู้การทำน้ำตาลโตนด/สทิงพระ
      เรียนรู้การทำน้ำตาลโตนด/สทิงพระ
     • photo เรียนรู้การทำไข่ครอบ/สทิงพระ
       เรียนรู้การทำไข่ครอบ/สทิงพระ
      • photo
       • photo คลองแดนระโนด
         คลองแดนระโนด
        • photo เรียนรู้การร้อยลูกปัดมโนราห์
          เรียนรู้การร้อยลูกปัดมโนราห์
         • photo ข้าวปลาอาหารที่คลองแดน
           ข้าวปลาอาหารที่คลองแดน
          • photo ร้อยลูกปัด
            ร้อยลูกปัด
           • photo ขนมด้วง/คลองแดน
             ขนมด้วง/คลองแดน
            • photo
             • photo เรียนรู้การทำลูกข่าง/ระโนด
               เรียนรู้การทำลูกข่าง/ระโนด
              • photo
               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
               วัตถุประสงค์

               จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               1.คณะทำงานโครงการ

               2.นักท่องเที่ยว 15คน

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

               1.คณะทำงานโครงการ

               2.นักท่องเที่ยว 15คน

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               กำหนดการการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนชาวบก อำเภอสทิงพระ

               หลักสูตรการเรียนรู้ วิถีโหนด-นา-เล เพื่อการท่องเที่ยวเชิงภูมินิเวศน์

               วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

               08.45 น. นักศึกษาเดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก ลงทะเบียนเพื่อการเรียนรู้

               09.00 – 10.00 น. เรียนรู้ตำนานศูนย์ฯ/ตำนานชุมชนชาวบก และวิถีโหนด-นา-เล อันเป็นทุนทางธรรมชาติของชุมชน

               10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (น้าตาลสด-ขนมลูกตาล)

               10.20 – 12.00 น. เรียนรู้การทำขนมคนที และการทำไข่ครอบ

               12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวมันแกงไก่+ผลไม้)

               13.00 – 14.00 น. ลงพื้นที่เรียนรู้การเคี่ยวน้ำผึ้งโหนด กินตังเมตาลโตนดจากขอบกระทะ กินน้ำตาลสดจากต้น กินลูกตาลสดแบบบ้านบ้านโดยการแคว็กยุม (ใต้ต้นโหนดในนา)

               14.30 – 15.00 น. สรุปสิ่งที่ได้รับ/ความประทับใจจากกิจกรรมการเรียนรู้

               15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ขนมลูกโหนดน้ำเท่ะ

               เดินทางกลับด้วยความประทับใจ และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

               -จัดการท่องเที่ยวพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก สทิงพระ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวอาสาสมัครเพิ่มขึ้น จึงใช้รถตู้ 2 คัน นัดรถตู้รับสมาชิกบางราย เริ่มตั้งแต่ เวลา 07.15 น. ไปพบกันที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา

               -นักท่องเที่ยวร่วมทำอาหารประจำถิ่น ประกอบด้วย ขนมคนที,ข้ำวมันแกงไก่,น้ำเผ็ด หรือพริกน้ำส้ม,น้ำชุบมะขาม หรือ น้ำชุบส้มขาม,กุ้งต้มน้ำผึ้ง หรือ กุ้งต้มหวาน,ปลามะลิ หรือ    ปลาไส้ตัน ชาวสงขลาเรียกว่า “ปลาลูกเมละ",ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไข่ครอบ

               อำเภอระโนด

               วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
               เป็นการจัดการท่องเที่ยวพื้นที่ เรินพี่โย คลองแดน ระโนด

               กำหนดการ 07.30 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า Homestay

               08.00 – 09.30 น. เยี่ยมชมชุมชน

               09.30 – 10.30 น. ฐานเรียนรู้ของเล่น หรือ ร้อยลูกปัดโนรา

               10.30 – 11.30 น. ฐานเรียนรู้ขนมไทย

               12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (ข้าวยำ)

               13.30 น. เรียนรู้สำรับอาหาร

               สำรับที่ 1

               (1) แกงส้ม (ปลา) เถาคัน

               (2) ปลาทอด

               (3) ผัดสายบัว + กุ้งสด (หรือ มันแกว + กุ้งสด)

               (4) แป้งแดงทรงเครื่อง

               สำรับที่ 2

               (1) คั่วกลิ้ง (หมู หรือ ไก่)

               (2) ยากุ้งหวานสมุนไพร

               (3) หมูต้มสับปะรด

               (4) น้ำพริกกะปิ

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               1.นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องอาหารและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

               2.นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำลูกปัดมโนราห์

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               -

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

               -

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

               -

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

               -

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               -
               24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 น.
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:39:33
               Project owner
               แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 20:24:41 น.

               ชื่อกิจกรรม : จัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร(พื้นที่สิงหนคร,กระแสสินธุิ์)

               • photo เรียนรู้ พท.สิงหนคร
                 เรียนรู้ พท.สิงหนคร
                • photo เรียนรู้การทำนา/สิงนคร
                  เรียนรู้การทำนา/สิงนคร
                 • photo ทำขนมเจาะหู/สิงหนคร
                   ทำขนมเจาะหู/สิงหนคร
                  • photo ขนมเจาะหูทอดเสร็จแล้ว/สิงหนคร
                    ขนมเจาะหูทอดเสร็จแล้ว/สิงหนคร
                   • photo
                    • photo ขนมโค/สิงหนคร
                      ขนมโค/สิงหนคร
                     • photo กระแสสินธิ์
                       กระแสสินธิ์
                      • photo กระแสสินธิ์
                        กระแสสินธิ์
                       • photo เรียนรู้ทำขนมดู/กระแสสินธิ์
                         เรียนรู้ทำขนมดู/กระแสสินธิ์
                        • photo การทำกุ้งทอด
                          การทำกุ้งทอด
                         • photo
                          • photo
                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                           วัตถุประสงค์

                           จัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           1.คณะทำงานโครงการ

                           2.นักท่องเที่ยว 15คน

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           จัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           1.นักท่องเที่ยว 15คน

                           2.คณะทำงานโครงการ 

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           -โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                           1 อำเภอสิงหนคร

                           วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

                           08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

                           09.00 – 09.30 น. ออกเดินทางไปร้านครัวใบโหนด อำเภอสิงหนคร

                           09.30 – 09.35 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์

                           09.35 – 11.00 น. ทำขนมพื้นบ้าน ขนมเจาะหู ขนมโค (มีวิทยากรคุย เล่า ขั้นตอนทำ)

                           11.00 – 12.30 น. ลงพื้นที่ทำอาหาร ณ หมู่บ้านสว่างอารมณ์ ม.2 ต.ชะแล้ -เมนูอาหาร แกงคั่วหัวโหนดกุ้ง ผัดผักบุ้งนา ,-เมนูขนมหวาน ลูกโหนดกะทิสด

                           12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมด้วยเมนูอาหารขันโต๊ะ (จากครัวใบโหนด) แกงส้มปลาหัวโหม่งกับลูกเขาคัน ,ต้มส้มปลาท่องเที่ยว ปลาทอดขมิ้น น้ำพริก ผักสด (วิทยากรคุย เล่า เมนูอาหาร) ,น้ำสมุนไพร

                           13.30 – 14.30 น. ดูวิถีการทำนา การทำน้ำตาลโตนด

                           14.30 – 15.30 น. ดูวิถีการผัดน้ำผึ้ง

                           15.30 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมอาหารสิงหนคร

                           -หัวหน้าโครงการกล่าวนาความเป็นมาของโครงการ คุณนพ หรือ ดลนภา สุวรรณรัตน์ แห่งครัวใบโหนด เริ่มด้วยการเล่าเรื่องของครัวใบโหนด การขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางอาหาร เกษตรอินทรีย์ มี7 เครือข่าย“ครัวใบโหนด” เกิดจาการรวมกลุ่มของคนในชุมชนรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ในทุกด้าน โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ชุมชนเพื่อความพร้อมรับสถานการณ์ในทุกด้าน โดยน้อมนำวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มจนประสบผลสาเร็จ อีกทั้งความเข้มแข็งด้านการรักษาสืบสานคุณค่าเดิมๆ ของท้องถิ่นที่บรรพชนสร้างเอาไว้ มาปรับใช้เพื่อการดำรงชีวิตทั้งการกินการอยู่ นาสู่วิถีสุขภาพกายใจได้อย่างเยี่ยมยอด จึงเปิด “ครัวใบโหนด” ขึ้นภายใต้แนวคิด “ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งมวล” ครัวใบโหนดจึงเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูสูตรอาหารท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างอาหารพื้นบ้านกับถิ่นกำเนิด จากนั้น เป็นการแนะนาตัว ทีมงานครัวใบโหนด เช่น ป้าแดง ป้าสาว ป้าพูน ป้าดวน ป้าดา พี่อ้น อร ลุงต่วน ฯ นศ.บี และแพง จากมหิดล และแนะนาตัวนักท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวฐานที่ 1 เริ่มจากการทาขนม โดยป้าสาว เป็นผู้นาทาขนมเจาะหู ส่วนป้านา นา ทำขนมโค ,ขนมเจาะหู , กิจกรรมก่อนเที่ยงที่ร่วมกันเตรียมอาหาร เริ่มตั้งแต่ไปปีนต้นโหนด เก็บลูกโหนด เก็บผักบุ้ง มาเตรียม ขูดมะพร้าว ทำเครื่องแกง เพื่อแกงคั่วหัวโหนดกับกุ้ง,แกงส้มกุ้งกับลูกเขาคัน,ต้มส้มปลาท่องเที่ยว และทำขนมหวานลูกโหนดน้ำเทะสด


                           2 อำเภอกระแสสินธุ์

                           วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

                           08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

                           08.45 – 09.30 น. ออกเดินทางไปบ้านเขาใน ตาบลเชิงแส อาเภอกระแสสินธุ์

                           09.30 – 10.15 น. ชิมและเรียนรู้การทาขนมพื้นบ้าน

                           10.15 – 12.00 น. ลงพื้นที่ รวบรวมวัตถุดิบ และปรุงอาหารกลางวันร่วมกัน

                           12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

                           13.00 – 14.30 น. เรียนรู้การจัดสารับอาหารเด่นของกระแสสินธุ์

                           14.30 – 15.30 น. ชมวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

                           15.30 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมอาหารกระแสสินธุ์

                           16.30 – 17.15 น. เดินทางกลับสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                           เมนูอาหารและเส้นทางท่องเที่ยว

                           ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนเขาใน - รัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์

                           (1) ข้าวไรซ์เบอรี่

                           (2) แกงส้มปลาช่อนลูกเขาคัน

                           (3) ต้มยาแม่กุ้งน้าใส

                           (4) ปลาตรับ/ปลาช่อนแดดเดียวทอด

                           (5) ผัดผัก

                           (6) ขนมลูกตาลกะทิสด

                           (7) เครื่องดื่ม น้าสมุนไพร/น้ำมะพร้าว

                           (8) มีการสาธิตการทำขนมดูให้ชิมและขาย

                           (9) เส้นทางท่องเที่ยว 2 ที่ คือ

                           • วัดรัดปูนชม 3 ทะเล ดูต้นตาลและบรรยากาศรอบๆ

                           • นมัสการขอพรหลวงพ่อเดิมวัดเอก ชมโบสถ์ทราย

                           -นางสาวนทีธรรม ทองเนื้อแข็ง ผู้ใหญ่บ้านเขาใน บริการน้ำมะพร้าวสดเฉาะให้ดูต่อหน้า กล่าวต้อนรับ ออกตัวว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยว คณะนี้เป็นคณะแรกที่มาเที่ยวภายหลังการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ,กิจกรรมแรก ไปกวนขนมดู ขูดมะพร้าว ไปจับปลา และเตรียมอาหารด้วยกันการเรียนรู้ส่วนใหญ่ดำเนินการที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเขาใน ยังไม่มีฐานการเรียนรู้กระจายตัวในชุมชนเหมือบครัวใบโหนด สิงหนคร จึงเป็นการพูดคุยระหว่างการเตียมอาหารกลางวันมากกว่า ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ทำอาหารและขนมที่อุดมไปด้วยพลังงาน เช่น ขนมดู ซึ่งเป็นประเภทแป้งและน้ำตาล ให้พลังงานอย่างรวดเร็ว เหมาะกับชุมชนเกษตรกรรมที่ต้องออกไปทำงาน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีคุณโจ้ นายปิยะศักดิ์ สุขแก้ว เจ้าของเว็ปไซต์ กิมหยง ดอทคอม สะท้อนแนวคิดในการนาเสนอความน่าสนใจด้านวัฒนธรรม ซึ่งยอมรับว่า ผู้คนส่วนมากยังไม่ค่อยทราบถึงความสำคัญ และจะพยายามเปิดพื้นที่ด้านนี้เพิ่มขึ้น มีนายกิตธนา สุบรรพวงศ์ กรรมการของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตในคาบสมุทรสทิงพระมาก่อน ให้ข้อมูล ความรู้ในเรื่องวัตถุดิบและวิธีการปรุง แลกเปลี่ยนกันระหว่างการทำอาหาร มี อ.โต นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ผู้มีประสบการณ์เรื่องข้าวพื้นบ้าน ได้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาพันธุ์ข้าวของชุมชน มี อ.ธีระ จันทิปะนักวิชาการจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้ข้อมูลที่มาของขนมดู ว่าเป็นขนมโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทำขึ้นเพื่อบูชาพระพิฆเนศ ในสมัยที่ฮินดู และพราหมณ์ ครอบคลุมทั่วพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

                           -นักท่องเที่ยวได้ฝึกทำเมนูอาหารร่วมกัน ประกอบด้วย ขนมดู ,ขนมลูกโหนดเท่ะสด,แกงคั่วไก่สาวเคล้าหัวโหนด (แกงคั่วไก่หัวโหนด),แกงส้มปลำช่อนผักลิ้น,แกงส้มปลำช่อนเขำคัน, ปลาส้มทรงเครื่อง (ปลาชะโดส้ม),ภูมิปัญญาท้องถิ่นการถนอมอาหาร : การทำปลาส้ม

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องอาหารและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ได้สัมผัสภูมิปัญญาการทำนาปลอดสารพิษ การขึ้นตาลโตนด การผัดน้ำผึ้งโหนด และการทำ น้ำตาลโหนดผง

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           -

                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                           -

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                           -

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           -

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                           -
                           19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:35:07
                           Project owner
                           แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:38:19 น.

                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนทดลองลงพื้นที่การท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด

                           • photo
                            คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                            วัตถุประสงค์

                            เพื่อวางแผนทดลองลงพื้นที่การท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            ประชุมคณะทำงานวางแผนทดลองลงพื้นที่การท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            หัวหน้าโครงการ  นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ,นายสามารถ สะกวี และคณะ กลุ่มครัวใบโหนด

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            เวลา 13.00 น. หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล เข้าพบกับนายสามารถ สะกวี และคณะ กลุ่มครัวใบโหนด เพื่อประสานงานในการดำเนินงานที่ร้านครัวใบโหนด และกำหนดวันท่องเที่ยวรอบทดลอง จำนวน 4 พื้นที่ คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน

                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                            มีแผนการจัดท่องเที่ยวทดลองร่วมกับกลุ่มเครือข่ายครัวใบโหนด

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            -

                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                            -

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                            -

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            -

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                            -
                            28 ตุลาคม 2561 เวลา 15:00 น.
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:24:35
                            Project owner
                            แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:32:46 น.

                            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพิจารณาโปรแกรมการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                            • photo
                             คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                             วัตถุประสงค์

                             ประชุมคณะทำงานพิจารณาโปรแกรมการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             1.คณะทางานกลุ่มอดีตเยาวชนต้นกล้า เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา

                             2.ผู้รับผิดชอบโครงการ

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             ประชุมคณะทำงานกลุ่มอดีตเยาวชนต้นกล้า เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา เพื่อพิจารณาโปรแกรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ ที่วัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ โดยมีการเสนอข้อมูล ดังนี้

                             -พื้นที่ อ.สิงหนคร เลือกพื้นที่นาเป็นตัวกิจกรรมดำเนินเรื่อง เลือกสำรับคาว เป็นพืชผักในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร (ทดลองทำ) เลือกสำรับหวาน เป็นลูกตาลกะทิ (ทดลองทำ)

                             -พื้นที่ อ.สทิงพระ เลือกพื้นที่โหนด นา เล เป็นตัวกิจกรรมดำเนินเรื่อง เลือกสำรับคาว มีตัวเลือกอาหารท้องถิ่นให้เลือก (กึ่งสาเร็จรูป) เลือกสำรับหวาน ขนมท้องถิ่นตามฤดูกาล (ทดลองทำ) มีน้ำสมุนไพรและน้ำเพื่อสุขภาพรับรอง

                             -พื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ เลือกพื้นที่ทัศนียภาพในพื้นที่เป็นตัวกิจกรรมดำเนินเรื่อง เลือกสำรับคาว มีตัวเลือกอาหารท้องถิ่นให้เลือก (กึ่งสาเร็จรูป) เลือกสำรับหวาน ขนมรา (ทดลองทำ) มีน้าสมุนไพรหรือน้ำชาหรือน้ำเพื่อสุขภาพรับรอง

                             -พื้นที่ อ.ระโนด เลือกพื้นที่วิถีชีวิตในพื้นที่คลองแดนเป็นตัวกิจกรรมดำเนินเรื่อง เลือกสำรับคาว ตามวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล (ไปเลือกซื้อที่ตลาดแล้วกลับมาทำกินเอง) เลือกสำรับหวาน ตามวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล (ทดลองทำ) มีน้ำสุขภาพรับรอง

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ทบทวนโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             -

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                             -

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                             -

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             -

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             -
                             15 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:15:36
                             Project owner
                             แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 31 มีนาคม 2562 13:45:30 น.

                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการลงพื้นที่การจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                             คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                             วัตถุประสงค์

                             เพื่อวางแผนการลงพื้นที่การจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             ประชุมเตรียมแผนการลงพื้นที่ท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล และนายเกริกชัย ส่องเจริญกุล

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             ประชุมร่วมกับนายเกริกชัย ส่องเจริญกุล เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             เกิดการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยว

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             -

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                             -

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                             -

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             -

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             -
                             5 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น.
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:01:23
                             Project owner
                             แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:12:48 น.

                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ.

                             คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                             วัตถุประสงค์

                             เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             นักวิจัยและคณะทำงาน

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโดยทีม สจรส.มอ.

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             เวลา 10.00 น. หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล เข้าประชุมรายงานความก้าวหน้า ที่ สจรส.มอ. ความว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบาย และแนวคิดของ อ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา คือใช้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมความก้าวหน้าที่ค่อนข้างจะแน่นอนคือการยินดีร่วมงานของ node ทั้ง 4 อำเภอ ที่มีทุนเดิมทำงานด้านวัฒนธรรมอาหารอยู่แล้ว จึงจะปรับปรุงแผนงานใหม่ ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ โดยจะใช้บุคลากรภายนอกเข้ามาช่วย ได้แก่ นายเกริกชัย ส่องเจริญกุล และกลุ่มอดีตเยาวชนต้นกล้า เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จะให้เป็นผู้ลงไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ประสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ โดยเชื่อมกับ node ที่มีในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ ดังนี้

                             (1) อำเภอสิงหนคร ร้านครัวใบโหนด

                             (2) อำเภอสทิงพระ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก

                             (3) อำเภอกระแสสินธุ์ บ้านเขาใน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ และ ผู้ใหญ่บ้านเขาใน

                             (4) อำเภอระโนด เรินพี่โย คลองแดน

                             โดยจะจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนี้

                             1) เดือนตุลาคม สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ทดลองเที่ยว เพื่อทำโปรแกรม ทั้ง 4 อำเภอ โดย

                             (1) ประชุม node ทั้ง 4 อาเภอ ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก เพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยวเพื่อการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร

                             (2) จัดทำเกณฑ์ประเมินผล ทั้งผลลัพธ์ และผลกระทบ จากกิจกรรมที่จะดำเนินการ

                             (3) จัดทำแผนการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กิจกรรมที่จะทา เส้นทาง โปรแกรม แผนที่ ปฏิทินเนื้อหาการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารแต่ละอำเภอ

                             (4) วางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

                             (5) วางแผนการทางานเอกสารคู่ขนานกับการทำกิจกรรม

                             (6) จัดทำแผนงบประมาณเบื้องต้น

                             2) เดือนพฤศจิกำยน จัดนาเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวสมมุติ เพื่อรับฟัง Feed back (VOC : Voiceof Customer) โดย

                             (1) ทดลองท่องเที่ยวตามโปรแกรม ครั้งละอำเภอ รวม 4 ครั้ง 4 อำเภอ

                             (2) ประชุมเพื่อประเมินและปรับปรุง

                             3) เดือนธันวำคม จัดให้เกิดการท่องเที่ยวจริง โดย

                             (1) รับสมัครนักท่องเที่ยว เพื่อเที่ยวจริง ครั้งละอำเภอ รวม 4 ครั้ง 4 อำเภอ

                             (2) ประชุมเพื่อประเมินและปรับปรุง

                             4) เดือนมกรำคม จัดการท่องเที่ยว ประเมินผล และปรับปรุงโปรแกรม (PDCA : Plan – Do –Check - Action) โดย

                             (1) รับสมัครนักท่องเที่ยว เพื่อเที่ยวจริง ครั้งละอำเภอ รวม 4 ครั้ง 4 อำเภอ

                             (2) ประชุมเพื่อประเมินและปรับปรุง

                             (3) สรุปผลการดาเนินงาน และปิดโครงการ

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             1.การดำเนินงานยังคงล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

                             2.มีการประสานกับภาคี เครือข่ายอื่นในการทำงานร่วมกัน เพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความสำเร็จ

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             -ระยะเวลาของโครงการ 12 เดือน ผ่านไปแล้ว 8 เดือน เหลือเพียง 4 เดือน ความคืบหน้ามีน้อยมาก เหตุเพราะมีงานเพิ่มเติมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น จะต้องรวบรวมข้อมูลเดิมที่ควรจะมีอยู่แล้วคือ ข้อมูลวัฒนธรรมอาหาร และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวคณะทางานพบปัญหาภายในของตนเอง หัวหน้าโครงการมีงานส่วนตัวเข้ามามากเกินไป

                             -คณะทำงานจากสถาบันทักษิณคดีศึกษามีความไม่นิ่งในหน่วยงานที่มีสภาพเป็นสุญญากาศชั่วขณะ อันเนื่องมาจากการลาออกอย่างกะทันหันของผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และการเพิ่มภารกิจงานให้บุคลากรของสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                             -ปัญหาของชุมชนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง อันเนื่องมาจากโครงการของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และสานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ขับเคลื่อน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการด่วน ตามนโยบายรัฐบาล

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                             -

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                             -

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             -

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             -
                             8 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:21:26
                             Project owner
                             แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 25 เมษายน 2562 09:13:54 น.

                             ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอกระแสสินธุิ์

                             • photo
                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                              วัตถุประสงค์

                              เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านอาหารคาบสมุทรสทิงพระ ในอำเภอกระแสสินธุิ์

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              นักวิจัยและคณะทำงานโครงการ

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นางสุรีย์ ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายอุดม ซุ้นสุวรรณ และ นางสาวอันดามัน เทพญา

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              -หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นางสุรีย์ ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายอุดม ซุ้นสุวรรณ และ นางสาวอันดามัน เทพญา ลงพื้นที่เข้าร่วมดูกิจกรรมของกลุ่มบ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี จัดที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรัดปูน ตาบลเชิงแสซึ่งมีแนวคิดบางส่วนสอดคล้องกับโครงการ มีการนำเมนูอาหารที่คัดเลือกแล้วมาทำและทดลองชิมกัน ภายใต้การนำของผู้ใหญ่บ้านเขาใน (นางสาวนทีธรรม หรือตาล ทองเนื้อแข็ง โทรศัพท์ 089-8695013) และพัฒนาการอำเภอกระแสสินธ์ (นางนงลักษณ์ ย้อยดา โทรศัพท์ 081-8227158)

                              -รายการอาหารที่ชุมชนบ้านเขาใน จัดทำขึ้นทดลอง ประกอบด้วย แกงคั่วหัวโหนด แกงส้มปลาช่อนเขาคัน ข้าวโพดบวด ข้าวยา ต้มยากุ้ง น้าพริก ปลาช่อนแห้งทอด ปลาส้มทอด ปลาส้มต้มกะทิ และ ผักเหนาะ ซึ่งมีการจัดเป็นสำรับสวยงาม

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              เห็นความตั้งใจของคณะทำงานในพื้นที่ที่มีการนำเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ และสามารถสื่อถึงวิถีของคนแถบคาบสมุทรสทิงพระ

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              -

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              -

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              -

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              -

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              -
                              7 กันยายน 2561 เวลา 14:00 น.
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:14:47
                              Project owner
                              แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:20:12 น.

                              ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอระโนด

                              • photo
                               • photo
                                คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                วัตถุประสงค์

                                เพื่อรวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ

                                กิจกรรมตามแผน

                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                นักวิจัยและคณะทำงานโครงการ

                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                รวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ

                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล และนางสุรีย์ ตันมงคล

                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                เวลา 14.00 น. หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคลและนางสุรีย์ ตันมงคล ลงสารวจข้อมูลที่คลองแดนอำเภอระโนด ไปพบพี่โย (นายอภิชาติ เหมือนทอง) และภรรยา (นางอุบล เหมือนทอง) ที่เรินพี่โย คลอง แดน  เพื่อพูดคุยข้อมูล

                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                 

                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                ได้เรียนรู้ข้อมูลและเห็นว่าบ้านพี่โยมีความเหมาะสมที่จะเป็น Node ของอำเภอระโนด เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ เตรียม ปรุง และกิน และหากมาในวันเสาร์ จะมี ตลาดน้ำในช่วงเย็น-ค่ำด้วย โดยสามารถพักแรมแบบโฮมสเตย์ได้

                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                -

                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                -

                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                -

                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                -

                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                -
                                7 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                รายงานจากพื้นที่
                                โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 17:31:03
                                Project owner
                                แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 25 เมษายน 2562 12:39:20 น.

                                ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                      วัตถุประสงค์

                                      เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      1.นักวิจัยคณะทำงาน 2.กลุ่มเป้าหมายใน4อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร ระโนด สทิงพระ และกระแสสินธุ์

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 33 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      1.อำเภอระโนด 12 คน

                                      2.อำเภอสทิงพระ 2 คน

                                      3.อำเภอสิงหนคร 9 คน

                                      4.คณะทำงานและผู้ช่วย 8 คน

                                      5.สจรส. 2 คน

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      -นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ แห่งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก กล่าวต้อนรับ และนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคลและผู้เข้าร่วมประชุม

                                      -นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล หัวหน้าโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยจะ จัดการท่องเที่ยวผ่าน Node ทั้ง 4 อำเภอ โดยครัวใบโหนด จะเป็น Node แรก ที่อำเภอสิงหนคร ที่เป็นเหมือนประตูเข้าพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพิ่มความน่าสนใจในงานเดิม คืองานความมั่นคงด้านอาหาร ให้เข้มขึ้น พร้อมกับเพิ่มเติมการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารเข้าไป และให้พัฒนาบทบาทให้เป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ เป็นจุดแวะจุดแรกๆ เมื่อเข้าพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

                                      -การนำเสนอของกลุ่มอำเภอ ดังนี้

                                      -บ้านรำแดง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีพื้นที่นากว่า 300 ไร่ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี จะมีการจัด “เทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้าน รำแดง” ก่อนที่ดอกปอเทืองจะแปรสภาพเป็นปุ๋ยสดบารุงดินตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ,ตลาดพรีเมี่ยมรำแดง หมู่ที่ 7 บ้านป่าขวาง ตำบลราแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (เปิดทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 12.00 – 17.00 น. และ 08.00 – 17.00 น.) เป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาข้าว พร้อมวิวต้นตาลโตนด และเป็นตัวอย่างของชุมชนนาร่องในการพัฒนาให้เป็นชุมชนวิถีเกษตรกรรมไทยตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน พร้อมต่อยอดสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมนามาจาหน่ายในตลาดพรีเมี่ยมราแดง OTOP นวัตวิถีบ้ำนรำแดง “โหนด–นา–ไผ่” อัตลักษณ์ของบ้านรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งทาง อบต.รำแดง มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวีถีเกษตรชุมชน โดยมีการเน้นการทำกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น

                                      (1) ฐานการเรียนรู้ตาลโตนด

                                      (2) ฐานการเรียนรู้บ้านต้นแบบ

                                      (3) ฐานการเรียนรู้บ้านทักษิณาทาน

                                      (4) ฐานการเรียนรู้วัดป่าขวาง

                                      (5) ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

                                      (6) ฐานการเรียนรู้ครัวรำแดงด้านอาหารพื้นบ้าน

                                      (1) ยาหัวโหนด

                                      (2) ไก่บ้านคั่วโหนด

                                      (3) แกงเลียง (ผักพื้นบ้าน)

                                      (4) ลูกตาลกะทิสด

                                      (5) ปลากะตักทอด

                                      (6) ชาปอเทือง

                                      ด้านอาหาร OTOP 10 อย่ำง

                                      (1) ไข่เค็ม

                                      (2) กล้วยฉาบ

                                      (3) ข้าวกล้อง (ข้าวสังข์หยด)

                                      (4) พายลูกตาล

                                      (5) น้าตาลผง (ขนมขี้มอด)

                                      (6) น้าพริกสมุนไพร

                                      (7) น้าส้มสายชูตาลโหนด

                                      (8) เครื่องจักสานจากใบตาล

                                      -อำภอระโนด เสนอแหล่งท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยววิถี “โหนด-นำ-เล”

                                      (1) วิถีโหนด ตาบล ระวะ มีการแปรรูปตาลโหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

                                      (2) วิถีนำ ตาบล ตะเครียะ กาลังจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรกลางทุ่งนา

                                      (3) วิถีเล ตาบล ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวประมงในการออกเรือหาปลา

                                      -ด้านสถานที่ท่องเที่ยว

                                      -ตลาดน้ำคลองแดน ตำบลแดนสงวน (เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.30 – 21.00 น.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงชาวบ้าน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน

                                      -“สำมคลอง สองเมือง” สโลแกนของตลาดน้ำคลองแดน ซึ่งมีที่มาจากลาคลองธรรมชาติ 3 ลำคลองที่มาบรรจบกัน คือ ลำคลองสายแรกไหลสู่ อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ลงไปทางใต้ ลำคลองสายที่สองเป็นลำคลองไหลสู่ อ.ระโนด จ.สงขลา และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ส่วนลำคลองสายที่สามจากทางทิศตะวันตกไหลสู่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

                                      -ตลาดน้ำปากแตระ ตำบล ปากแตระ (เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.) เป็นตลาดน้ำที่ทางเทศบาลมีการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านได้ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในตำบล และสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยจะมีการนาผลิตภัณฑ์การเกษตร พืชผลทางการเกษตรมาค้าขาย และมีกิจกรรมบันเทิงจากน้องๆ นักเรียนในพื้นที่มาร่วมกันแสดงดนตรี และสีสันให้กับตลาดน้าปากแตระ ,ตลาดริมน้ำคลองระโนด อำเภอระโนด (เปิดทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.30 น.) เสน่ห์สงขลา อีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

                                      -“ตลาดริมน้ำคลองระโนด” หรือ “ตลาดน้ำคลองระโนด” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ของชาวระโนด ที่มีการนาสินค้าต่างๆมากมายมาวางจัดจำหน่ายใ ห้แก่นักท่องเที่ยวสายเฮลล์ตี้ ได้ลองชม ชิม ช็อป สินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ชมการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ชิมอาหารรสเด็ด หรือช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมค เป็นต้น ด้านแหล่งอำหำรพื้นเมือง

                                      (1) ตำบล บ่อตรุ ไข่ครอบ ไข่เค็มต้ม น้าพริกเผา น้าพริกปู กะหรี่ปั๊บ ปลาเส้น ปลาแห้ง

                                      (2) ตำบล พังยำง ขนมลา (ลากรอบ) ขนมถาด ขนมเปียกปูน

                                      (3) ตำบล ระวะ แปรรูปลูกตาล ชนิด อบแห้ง ลอยแก้ว เชื่อม และวุ้นลูกตาลกรอบ

                                      (4) ตำบลปำกแตระ ไข่เป็ด ไข่เค็ม มันกุ้ง

                                      (5) อำเภอระโนด ข้าวยาใบบัว ข้าวห่อใบบัว

                                      (6) ตำบลบ้ำนขำว ปลาดุกร้า

                                      (7) ตำบลท่ำบอน น้าพริกแม่ปลื้ม น้าพริกสาเร็จรูป

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      1.กลุ่มเป้าหมายใน3อำเภอที่เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยว

                                      2.เกิดข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ในด้านภูมิปัญญา เรื่องเล่าตำนาน วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      กลุ่มเป้าหมายในอำเภอกระแสสินธุิ์ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้ไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      -

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 16:36:33
                                      Project owner
                                      แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 17:00:57 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                         วัตถุประสงค์

                                         ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         นักวิจัย และเครือข่ายมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         1.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล และ นางพนัดดา เทพญา

                                         2.นักวิจัย คณะทำงาน เครือข่ายมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         1.เวลา 9.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล และ นางพนัดดา เทพญา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาตั้งขึ้น ครั้งที่ 1 อาคารอาศรมศิลปกรรม สถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการที่ทำร่วมกับ สจรส.มอ.

                                         2.นายธีระ จันทิปะ คณะทำงาน นำเสนอรายละเอียดการประกวดอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ ดังนี้

                                         1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

                                         1.1 ทีมที่สมัครได้ผ่านการพิจารณาจากระดับอำเภอมาแล้ว

                                         1.2 เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน คนละ 1 ชุด

                                         1.3 จำนวนผู้สมัคร สมัครเป็นทีมๆ ละ 4 คน แบ่งเป็นผู้ปรุงอาหาร 2 คน สามารถทากิจกรรมในการแข่งขันปรุงอาหารได้ทุกหน้าที่ ,ผู้ช่วย 2 คน ห้ามปรุงอาหาร ให้ทำเฉพาะส่วนบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปรุงอาหาร การจัดตกแต่ง ดูแลสถานที่ในพื้นที่ปรุงอาหารของทีม

                                         2.กฎ กติกา การประกวด

                                         2.1 ทีมสมัครจะต้องเตรียมสูตรอาหารที่จะปรุง จำนวน 1 ชุด ให้คณะทำงานในวันที่ลงทะเบียนเข้าประกวด

                                         2.2 ให้ลงทะเบียน และรายงานตัวก่อนเริ่มประกวด 30 นาที

                                         2.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องมือปรุงอาหาร ภาชนะสาหรับปรุงและตกแต่งอาหารมาเอง

                                         2.4 การปรุงอาหารต้องเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง

                                         2.5 อาหารที่ส่งประกวดให้บรรจุลงในภาชนะ จัดเป็นสำรับรวมกัน และเสิร์ฟพร้อมกัน

                                         2.6 กรณีปรุงไม่เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด จะต้องถูกหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน

                                         2.7 สามารถจัดเตรียมงานใบตอง ดอกไม้ ภาชนะบรรจุอาหารที่จะเสิร์ฟมาได้ก่อนล่วงหน้า

                                         2.8 ผักและผลไม้ ที่นำมาประกอบอาหาร สามารถปอกเปลือก ตัด หรือตกแต่งก่อนได้ แต่ห้ามปรุงให้สุก

                                         2.9 วัตถุดิบ เช่น ปลา หอย ซีฟู้ด สามารถทาความสะอาดมาก่อนได้ ปลาแล่ได้ แต่ห้ามตัดเป็นชิ้นและห้ามปรุงสุก

                                         2.10 อาหารที่ต้องหมัก อนุญาตให้หมักมาก่อนได้

                                         2.11 ผู้จัดประกวด สนับสนุนงบประมาณค่าวัตถุดิบทีมละไม่เกิน 2,000 บาท และค่าเดินทางทีมละไม่เกิน 500 บาท ,แก๊สและเตาแก๊ส 2 หัว ต่อทีม โต๊ะปรุงอาหาร โต๊ะโชว์อาหาร

                                         3.องค์ประกอบในสำรับ

                                         • วัตถุดิบหลักของอาหารแต่ละรายการในสำรับ ต้องเป็นวัตถุดิบที่ปลูก เพาะเลี้ยง หรือเก็บเกี่ยว ได้จากลุ่มทะเลสาบสงขลา (พื้นที่นับตั้งแต่ต้นน้า ถึงทะเลสาบ และคาบสมุทรสทิงพระ)

                                         • อาหารทุกรายการในสำรับต้องเป็นอาหารที่มีสูตรและรสชาติแบบพื้นถิ่นคาบสมุทรสทิงพระ ต้องคงลักษณะพื้นถิ่นไว้

                                         • สาหรับข้าวสุกคู่สำรับ ทางผู้จัดจะเป็นฝ่ายเตรียมให้ ประกอบด้วยข้าวพันธุ์ท้องถิ่น อาทิ ข้าว เล็บนก ข้าวเฉี้ยง ข้าวเหนียวดาพื้นบ้าน

                                         หมำยเหตุ การพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบและคุณสมบัติอื่นๆ ให้ถือเอาดุลพินิจของ คณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด

                                         4.เกณฑ์การตัดสิน พิจาณาจากความเหมาะสมด้านโภชนาการ รสชาติและความลงตัวตามแบบสำรับอาหารในพื้นที่ บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ

                                         4.1 การทำงาน 30 คะแนน ประกอบด้วย

                                         • การเตรียมงาน และภาพรวมของของการทางาน 10 คะแนน

                                         • สุขอนามัยและความปลอดภัย 10 คะแนน

                                         • การใช้วัตถุดิบ วัสดุ และความคุ้มค่า 10 คะแนน

                                         4.2 ผลงาน 70 คะแนน ประกอบด้วย

                                         • รสชาติ กลิ่น ผิวสัมผัส สีอาหาร ความสอดคล้องกับคุณค่ามาตรฐานทางโภชนาการอาหารปัจจุบัน 50 คะแนน

                                         • การจัดตกแต่งอาหาร 10 คะแนน

                                         • การจัดตกแต่งสำรับและองค์ประกอบ 10 คะแนน

                                         5.รางวัล

                                         • รางวัลเหรียญทอง เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

                                         • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

                                         6.รายละเอียดสูตรอำหำร (ตามแบบฟอร์มที่แนบท้าย)

                                         7.การประกวด ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากอำเภอแล้ว ต้องเข้าร่วมประกวดปรุงอาหารและจัดสำรับในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ.............................

                                         8.คณะกรรมกำรตัดสิน ประกอบด้วย

                                         • ผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

                                         • ตัวแทนภาคเอกชนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารด้านบริหารจัดการ

                                         9.ความร่วมมือหลังการประกวด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ผู้จัดจะทำโปรแกรมการท่องเที่ยว... เพื่อให้ นักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมเรียนรู้ การปรุงและรับประทานอาหารในพื้นที่

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         1.คณะทำงานมีความเข้าใจในการดำเนินงานภายใต้โครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อนำไปสูการพัฒนาท้องถิ่น และการสืบทอดวัฒนธรรมด้านอาหารของคนในชุมชน ใน 4อำเภอ คาบสมุทรสทิงพระ

                                         2.มีข้อมูลในการเปิดรับสมัครคนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดอาหาร 

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         -

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 16:31:02
                                         Project owner
                                         แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 16:34:19 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ.

                                         คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         คณะทำงานโครงการ /ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         ประชุมติดตามการดำเนินงานโดยทัม สจรส.มอ.

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         เวลา 9.00 น. หัวหน้าโครงการเข้าประชุม เรื่องการจัดทำเอกสารและรายงานด้านบัญชี และการเงิน ที่ สจรส.มอ.

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานการเงินให้เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. ถึงการดำเนินงานในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล 

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         -

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 15:56:12
                                         Project owner
                                         แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 24 เมษายน 2562 09:53:21 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         ประชุมคณะทำงาน

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         1.นายสิทธิศักดิ์ตันมงคล

                                         2.นางพนัดดา เทพญา
                                         3.นายธีระ จันทิปะ
                                         4.นางสุรีย์ ตันมงคล

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         เวลา 14.00 น. คณะทำงาน ประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายธีระ จันทิปะ และนางสุรีย์ ตันมงคลประชุม ณ ร้าน Coffee Time ตำบลเกาะยอ มีรายละเอียดดังนี้

                                         1) เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 คณะทำงาน โดยนางพนัดดา เทพญา และนายธีระ จันทิปะ ได้ลงไปประสานงานเบื้องต้นในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแส สินธุ์ และอำเภอระโนด

                                         2) นางพนัดดา เทพญา และนางสาวนงลักษณ์ ก้งเซ่ง ได้ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมรายชื่ออาหาร พื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ โดยการสัมภาษณ์ร้านครัวใบโหนด พบว่า มีรายการอาหารที่กลุ่มครัวใบโหนดได้รวบรวมไว้ ดังนี้

                                         (1) ยาลูกโหนด (ลูกโหนดหรือลูกตาลมีสรรพคุณช่วยลดความร้อนในร่างกาย บรรเทาอาการ ไอ ละลายเสมหะ)

                                         (2) ยาหัวโหนด (ปรุงรสด้วยน้าส้มโหนด โรยยอดหรือใบกะสัง)

                                         (3) ลูกโหนดน้ากะทิ

                                         (4) หมึกต้มหวาน

                                         (5) ต้มกะทิไก่บ้านใส่มะยม

                                         (6) ต้มกะทิยอดเลียบ (ยอดเลียบมีรสเปรี้ยวมัน ช่วยให้เจริญอาหาร และระบายท้อง)

                                         (7) ต้มยากุ้งแม่น้า (ครบเครืองสมุนไพร ช่วยย่อยอาหาร แก้หวัด)

                                         (8) แกงส้มกุ้งใส่ลูกเขาคัน (ลูกเขาคันมีรสเปรี้ยว ช่วยในการระบาย)

                                         (9) แกงส้มตะลิงปลิง

                                         (10) แกงคั่วหยวกไก่บ้าน (หยวกกล้วย ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย)

                                         (11) แกงคั่วปูดาใส่สับปะรด

                                         (12) แกงพุงปลา

                                         (13) แกงหอยใส่ใบชะพลู

                                         (14) แกงคั่วหัวโหนดไก่บ้าน

                                         (15) ผัดเผ็ดปลามิหลังข่าอ่อน

                                         (16) ผัดเผ็ดปลายอดสนใส่ใบยี่หร่า (หอมยี่หร่า รสร้อนแรง)

                                         (17) น้าชุบแมงดา

                                         3) กติกาการประกวดอาหาร/ขนม หรือสารับ จากมติการประชุมที่มอบให้ นายธีระ จันทิปะ จัดทำ (ร่าง) กติกาการประกวด โดยประสานงาน กับ อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลกติกาการประกวด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ซึ่งนายธีระ จันทิปะ จะเร่งจัดทำ ร่าง กติกาให้แล้วเสร็จ เพื่อได้นาเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

                                         4) กำหนดแผนการจัดประกวดอาหาร จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ตลาดสิงหนคร กิจกรรมการประกวดอาหาร ที่ประชุมได้เสนอให้มีการประกวดอาหารในรูปแบบของสำรับอาหาร โดยใน 1 สำหรับ ประกอบด้วย อาหาร 4 ประเภท ได้แก่

                                         (1) อาหารที่มีรสเผ็ด

                                         (2) อาหารที่มีรสไม่เผ็ด เช่น ต้ม ผัด หรือทอด

                                         (3) อาหารที่เป็นของหวาน เช่น ขนม ต่างๆ

                                         (4) อาหารประเภทเครื่องเคียง เช่น น้ำพริกต่างๆ + ผักสด

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         1.เกิดข้อมูลอาหารคาบสมุทรสทิงพระ จากร้านครัวในโหนด ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ลูกโหนดมาประกอบอาหารทั้งคาว เช่น ยำลูกโหนด และหวาน เช่น ลูกโหนดน้ำกระทิ ตลอดจนสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยปลามิหลัง ปลาหมึก กุ้งแม่น้ำ ฯ เพื่อมาทำเป็นกับข้าว(แกง) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (ชาวบก) ที่มีการผสมเครื่องเทศ สมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ใบยี่หร่า ใบชะพลู สัปรด ลูกเถาคัน ใบกะสัง ฯลฯ เป็นส่วนผสมทำให้แกงมีรสชาดดี อร่อย และมีสรรพคุณทางยา สาารถช่วยลดอาการเจ็บป่วย เช่น โรคหวัด และลดความร้อนในร่างกาย เป็นต้น

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล อาหารพื้นบ้านได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 4 อาเภอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นพัฒนาการอาเภอของแต่ละ อาเภอ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสานกับชาวบ้านหรือกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตอาหาร ทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อ จาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปติดภารกิจ อีกทั้งชาวบ้านเองก็ติดภารกิจโครงการ OTOP นวัตวิถี

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         21 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 15:34:41
                                         Project owner
                                         แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 15:53:01 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         นักวิจัยและคณะทำงานโครงการ

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         ประชุมคณะทำงานโครงการ

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         1.นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                                         2.นางพนัดดา เทพญา

                                         3.นายธีระ จันทิปะ

                                         4.นางสุรีย์ ตันมงคล

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         คณะทำงาน จำนวน 4คน ประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายธีระ จันทิปะ และนางสุรีย์ ตันมงคล ร่วมประชุม ณ ร้านกาแฟ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อปรับแผนการทำงานกันใหม่ เนื่องจากการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ดังนี้ 1) จัดทำข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ โดยให้หาคณะทำงานมาช่วยทางานเอกสารเพิ่มเติม และให้นางพนัดดา เทพญา นำหนังสือ (1) หนังสือ หรอยจังฮู้ (อร่อยที่สุดในโลก) โดยลุงพร สอนอาชีพ (2) หนังสือ ผักแถวพื้น : แกงแถวบ้าน โดยมูลนิธิชีววิถี ทำสำเนาเพื่อแบ่งกันไปศึกษาของทีมคณะทำงาน

                                         2) ประสานงานข้อมูลกับร้านครัวใบโหนด กำหนดให้จัดทำข้อมูลอาหารพื้นบ้านเสร็จในวันที่ 15 มิ.ย. 2561

                                         3) จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ ทำ Mapping เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ และหากทาเป็น application บน โทรศัพท์มือถือ

                                         4) จัดประกวดอาหาร/ขนม หรือสำรับ จะจัดรวมทั้ง 4 อำเภอในครั้งเดียว เนื่องจากพิจารณาแล้วพบข้อจำกัดด้านงบประมาณ ไม่สามารถจัดตามแผนเดิมได้ โดยให้ นายธีระ จันทิปะ ประสานงานผ่านพัฒนาการอำเภอ แต่ละอำเภอ ผ่านนายอำเภอ เพื่อร่วมพิจารณา วัน เวลา สถานที่ กติกาทั้งนี้กำหนดแผนล่วงหน้า ดังนี้

                                         -ก่อนวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ร่างกติกา คัดเลือกรายการ ส่งหนังสือเชิญถึงทุกอำเภอ

                                         -วันที่ 18 - 22 มิ.ย. 2561 ประชุมพัฒนาการอำเภอ 4 อำเภอ และ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา

                                         -วันที่ 25 - 29 มิ.ย. 2561 สรุปเรื่องการประกวด เตรียมประชาสัมพันธ์ แจ้งหน่วยงานต่างๆ

                                         -ไม่เกินวันที่ 15 ก.ค. 2561 จัดประกวด

                                         อย่างไรก็ดี วันที่ 22 ก.ค. 2561 ทางวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โดย อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ จะจัด ประกวดอาหาร ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (พัทลุง)

                                         5) การจัดการท่องเที่ยว 8 ครั้ง ตามแผนเดิม จะหารือกันในโอกาสต่อไป

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         1.เกิดแผนในการวางโปรแกรมการท่องเที่ยว

                                         2.คณะทำงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อนำไปสู่การจัดโปรแกรมท่องเทียว และการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นคาบสมุทรสทิงพระ

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         -

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         11 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 25 มีนาคม 2562 23:20:05
                                         Project owner
                                         แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:01:01 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ

                                         คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         ประชุมคณะทำงานร่วมกับ สจรส.มอ

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         เวลา 10.00 น. หัวหน้าโครงการนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.มอ. ) เพื่อเรียนรู้การบันทึกรายงานใน website ระบบติดตามโครงการ ศวสต.

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         หัวหน้าโครงการนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ได้เรียนรู้การบันทึกรายงานใน website ระบบติดตามโครงการ ศวสต. เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         -

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 25 มีนาคม 2562 20:24:02
                                         Project owner
                                         แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 26 มีนาคม 2562 15:54:40 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                         • photo
                                          • photo
                                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                           วัตถุประสงค์

                                           เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                           นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                           ประชุมคณะทำงาน

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                           นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           เวลา 17.00 น. ประชุมคณะทางานที่ร้านครัวทองแดง ห้าแยกน้ำกระจาย ประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ นายธีระ จันธิปะ และนางสุรีย์ ตันมงคล ความว่า

                                           ประเด็นที่ 1.การมองความเชื่อมโยงจากวัตถุดิบ และภูมิปัญญา จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พืชพรรณ สัตว์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา อาจจะดูเรื่องการ ตั้งถิ่นฐานและ Time line ดูเรื่องอาหารพื้นบ้าน และพัฒนาการ ทำข้อมูลอาหาร (สูตร คุณค่า กรรมวิธี ปรุง วัตถุดิบ) การพัฒนาอาหาร พัฒนาเศรษฐกิจ/การท่องเที่ยว ทาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และดูเรื่อง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้จากเอกสาร 2 เล่ม คือ

                                           (1) หนังสือ หรอยจังฮู้ (อร่อยที่สุดในโลก) โดยลุงพร สอนอาชีพ ร้านซีเอ็ด

                                           (2) หนังสือ ผักแถวพื้น : แกงแถวบ้าน ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นจากคาบสมุทรสทิงพระ

                                           (3) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท้องถิ่น คาบสมุทรสทิงพระ โดย มูลนิธิชีววิถี

                                           (4) ขอข้อมูลได้จากร้านครัวใบโหนด

                                           ประเด็นที่2 กำหนดวันประชุมสัมมนาเปิดโครงการในวันที่ 10 มีนาคม 2561 โดยจะเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดังนี้ 1) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

                                           2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

                                           3) ประธานสภาวัฒนธรรมทั้ง 4 อำเภอ

                                           (1) อำเภอสิงหนคร อ.ภิรมย์ ศรีเมือง 086-2934527 อดีต ผอ. รร. สงขลาวิทยาคม ที่ปรึกษานายก อบต. รำแดง

                                           (2) อำเภอสทิงพระ นางเรณู เที่ยงแก้ว 087-2997433 ผญบ. ม. 4 ต.บ่อดาน

                                           (3) อำเภอกระแสสินธุ์ นายภรณ์ ดวงจักร 089-9783936

                                           (4) อำเภอระโนด นายถิรคุณ จันทรพงศ์ 061-6959866 สท. ทต. ระโนด

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           1.คณะทำงานมีความเข้าใจในการทำงานโครงการ

                                           2.เกิดการวางแผนการทำงานร่วมกัน ในการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

                                           3.เกิดการประสานงานในการจัดประชุมชี้แจงโครงการ เพื่อให้เกิดการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                           -

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                           -

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                           -

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                           -

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           -
                                           25 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 24 มีนาคม 2562 18:29:55
                                           Project owner
                                           แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 31 มีนาคม 2562 12:57:01 น.

                                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ

                                           • photo
                                            • photo
                                             คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                             วัตถุประสงค์

                                             เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             ประชุมเตรียมดำเนินงาน วางแผนในรายละเอียดของกิจกรรมที่จะทำ และปรับแผนให้สอดคล้องกับบริบทตลอดระยะเวลาโครงการ

                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             1.นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                                             2.เจ้าหน้าที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา นำโดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ตันมงคล และคณะ ประชุมร่วมกันกับตัวแทน สจรส.มอ. นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี  โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ การจัดทำรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ website ระบบติดตามโครงการ ศวสต

                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                              

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                             1.คณะทำงานมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ
                                             2.มีข้อกังวลในการรายงานผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งระบบมีข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             -

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                             -

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                             -

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             -

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             -