ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-012
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล
คณะทำงาน ? นางพนัดดา เทพญา, นายธีระ จันทิปะ, นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ และ นางสุรีย์ ตันมงคล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ ในอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และผู้สนใจในด้านวัฒนธรรมอาหารทั่วไป

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 7.45618053001719,100.43012551397
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna (Owner)  
 • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)  
 • areeandamanareeandaman (Owner)  
 • Sitisak TanmongkolSitisak Tanmongkol (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 ม.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 25 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 80,000.00
2 1 พ.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 110,000.00
3 1 ธ.ค. 2561 30 ม.ค. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

จากการทบทวนข้อมูล รายงานการศึกษา วิจัย ด้านวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ พบว่า มีการศึกษา วิจัย และนำไปสู่การพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการอนุรักษ์-ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น คาบสมุทรสทิงพระ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” “ครัวใบโหนด” “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก” และฐานการเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน หรือน้ำตาลแว่น เป็นต้น เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกคนในท้องถิ่นให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ อันเป็นฐานทรัพยากรอาหารที่จะช่วยให้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชนมิให้สูญหายไป ตามวิถี “โหนด-นา-เล” อย่างไรก็ดี รูปธรรมของการพัฒนายังจับต้องได้ไม่ง่ายนัก จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดการศึกษาที่มีอยู่เดิมแบบบูรณาการระหว่างอาหาร วัตถุดิบ และถิ่นกำเนิดวัตถุดิบ/วัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มักจะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ พร้อมกับการเสาะแสวงหาอาหารรสชาติดี และบรรยากาศดี

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การพัฒนาต่อยอดการศึกษาด้านวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ เป็นการบูรณาการระหว่างเรื่องอาหาร วัตถุดิบ และถิ่นกำเนิดวัตถุดิบ/วัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มักจะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ พร้อมกับการเสาะแสวงหาอาหารรสชาติดี และบรรยากาศดี บนแนวคิด “การสื่อสาร” “การสัมผัส” และ “การกลับสู่ถิ่นกำเนิด”

โดยจะจัดให้มีการรวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ที่มีองค์ประกอบทั้งสูตรอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ จากนั้นนำข้อมูลอาหารที่รวบรวมได้มาทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ การประกวดอาหารพื้นบ้านระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอทั้ง 4 ของคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวลงไปในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านเป็นลำดับแรก ทั้งอาหารประเภทเผ็ด ประเภทต้ม เครื่องจิ้ม ขนมหวาน และข้าวพื้นเมือง เดือนละ 1 อำเภอ จากนั้น คัดเลือกตัวแทนจาก 4 อำเภอไปประกวดอีกครั้งในเดือนที่ 5 ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา การจัดประกวดใน 5 เดือนแรกนี้นอกจากเป็นการกระตุ้นดังที่กล่าวแล้ว ยังเป็นผลให้เกิดการรวบรวมข้อมูลชื่อผู้ทำอาหาร สูตรอาหาร กรรมวิธีการทำ แหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการนำมาสู่การพัฒนาแบบบูรณาการในขั้นตอนต่อไป

การดำเนินโครงการในเดือนที่ 5 ถึงเดือนที่ 12 จะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยในภาคเช้า จะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้ได้เดินทางไปสัมผัสถึงแหล่งวัฒนธรรมอาหาร ให้ได้สัมผัสกับถิ่นกำเนิดวัตถุดิบ ซึ่งมีวัตถุดิบประเภทที่มีทั้งปีและมีเป็นฤดูกาล ได้เห็นตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการก่อนจะนำมาสู่การเก็บ รวบรวม เตรียมการ การปรุง กระทั่งพร้อมให้ได้รับประทาน ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทำอาหารกับเจ้าของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระโดยตรง ก่อนที่จะกลับเข้าสู่สถาบันทักษิณคดีศึกษาในช่วงเย็น ที่ลานดาดฟ้าอาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณและเวทีกลางแจ้ง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี ในกิจกรรมลานวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ จะเป็นเวทีการประกวดอาหาร การออกแบบอาหารใหม่ๆ สู่สากลบนฐานวัฒนธรรมเดิมแบบ Chef’s Table โดยเชฟรับเชิญ การลองชิมอาหาร การเรียนรู้ในการคัดเลือกวัตถุดิบและการปรุงอาหาร เคล้าการแสดงทางวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ

ในการดำเนินโครงการจะบันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์เพื่อจัดทำสื่อดิจิตัลผ่าน Facebook และ YouTube เป็นการสื่อสารกับสังคม และเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจเข้าถึงได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1) เพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

ข้อมูลด้านอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระได้รับการเผยแพร่และยกระดับขึ้นเป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ

2) เพื่อหนุนเสริมแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ

วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระถูกยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระทั่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน

3) เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระผ่านกระบวนการพัฒนาอาหารแบบบูรณาการ

ผู้บริโภคที่ชื่นชอบวัฒนธรรมอาหารเดินทางไปท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

4) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

เกิดการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระที่มีการจัดการโดยชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 2,000.00 10 6 15,001.00 6 17,528.00
20 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
11 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ 2 - -
21 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
26 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
7 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 40 - -
5 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 - -
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2,000.00 40 - - - -
3 รวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ 20,000.00 40 3 4,000.00 3 3,120.00
6 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่ประสานงานอำเภอสิงหนคร 5 - -
7 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอระโนด 2 - -
8 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอกระแสสินธุิ์ 4 - -
4 การทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ 10,000.00 200 - - - -
5 จัดประกวดอาหาร อำเภอระโนด 15,000.00 50 - - - -
6 จัดประกวดอาหาร อำเภอกระแสสินธุ์ 15,000.00 50 - - - -
7 จัดประกวดอาหาร อำเภอสทิงพระ 15,000.00 50 - - - -
8 จัดประกวดอาหาร อำเภอสิงหนคร 15,000.00 50 - - - -
9 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 1 13,000.00 20 - - - -
10 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 2 13,000.00 20 - - - -
11 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 3 13,000.00 20 - - - -
12 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 4 13,000.00 20 - - - -
13 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 5 13,000.00 40 - - - -
14 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 6 13,000.00 40 - - - -
15 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 7 13,000.00 40 - - - -
16 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 8 13,000.00 40 - - - -
17 ประชุมสรุปโครงการ 2,000.00 20 - - - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

25 ม.ค. 2561 ประชุมคณะทำงานชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ 5 2000.00
11 ก.ค. 2561 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 1000.00
19 ก.ค. 2561 ประชุมคณะทำงาน 10 0.00
15 ต.ค. 2561 ประชุมวางแผนจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ 4 1000.00
19 พ.ย. 2561 ประชุมโปรแกรมท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด 10 2000.00
24 พ.ย. 2561 จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารอำเภอสิงหนคร ครั้งที่1 30 0.00
25 พ.ย. 2561 จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารอำเภอกระแสสินธิ์ ครั้งที่2 15 5000.00
1 ธ.ค. 2561 จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหาร อำเภอสทิงพระ ครั้งที่3 30 10000.00
2 ธ.ค. 2561 จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหาร อำเภอระโนด ครั้งที่ 4 15 5000.00
7 ธ.ค. 2561 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10 2000.00
25 ม.ค. 2562 เรียบเรียงข้อมูล เมนูอาหารคาบสมุทรสทิงพระ และจัดทำรายงาน 2 5000.00
รวม 200,000.00 750 20 52,001.00 20 80,000.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (52,001.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
25 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 29 พ.ค. 2562 12:25:47
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 14:47:26 น.

ชื่อกิจกรรม : เรียบเรียงข้อมูล เมนูอาหารคาบสมุทรสทิงพระ และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียบเรียงข้อมูล จัดทำร่างเอกสาร ตำรับอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ และจัดทำรายงานในระบบเว้ปไซต์ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและนักวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียบเรียงข้อมูล จัดทำร่างเอกสาร ตำรับอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ และจัดทำรายงานในระบบเว้ปไซต์ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นักวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรียบเรียงข้อมูล จัดทำร่างเอกสาร ตำรับอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ และจัดทำรายงานในระบบเว้ปไซต์ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดข้อมูลร่างเอกสาร ตำรับอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ และรายงานในระบบเว้ปไซต์  รายงานการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 21:15:04
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 10:20:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักวิจัย คณะเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 13.00 น. ประชุมทีมงาน สรุปผลการดำเนินงานที่หอเอกสารท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 28 พ.ค. 2562 15:08:45
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 10:17:41 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหาร อำเภอระโนด ครั้งที่ 4

 • photo ตัวแทนชุมชนต้อนรับนักวิจัย
   ตัวแทนชุมชนต้อนรับนักวิจัย
  • photo ข้าว ปลา อาหาร
    ข้าว ปลา อาหาร
   • photo ขนมด้วง
     ขนมด้วง
    • photo นักท่องเที่ยวฝึกการร้อยลูกปัดมโนราห์
      นักท่องเที่ยวฝึกการร้อยลูกปัดมโนราห์
     • photo ลูกปัดมโนราห์
       ลูกปัดมโนราห์
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       นักท่องเที่ยว,ชุมชน,นักวิจัย

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       จัดการท่องเที่ยว

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       นักท่องเที่ยว,ชุมชน,นักวิจัย

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       โปรแกรมท่องเที่ยวต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร พื้นที่อำเภอระโนด

       07.30 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า Homestay

       08.00 – 09.30 น. เยี่ยมชมชุมชน

       09.30 – 10.30 น. ฐานเรียนรู้ของเล่น หรือ ร้อยลูกปัดโนรา

       10.30 – 11.30 น. ฐานเรียนรู้ขนมไทย

       12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (ข้าวยำ)

       13.30 น. เรียนรู้สำรับอาหาร

       สำรับที่ 1

       (1) แกงส้ม (ปลา) เถาคัน

       (2) ปลาทอด

       (3) ผัดสายบัว + กุ้งสด (หรือ มันแกว + กุ้งสด)

       (4) แป้งแดงทรงเครื่อง

       สำรับที่ 2

       (1) คั่วกลิ้ง (หมู หรือ ไก่)

       (2) ยากุ้งหวานสมุนไพร

       (3) หมูต้มสับปะรด นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำอาหารคาว หวาน และการร้อยลูกปัดมโนราห์

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อาหารคาว หวาน  ของพื้นที่ชุมชน และได้ฝึกการประกอบอาหาร

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       1 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:56:42
       Project owner
       แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 10:15:07 น.

       ชื่อกิจกรรม : จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหาร อำเภอสทิงพระ ครั้งที่3

       • photo
        • photo
         • photo ไปดูการขึ้นตาล/สทิงพระ
           ไปดูการขึ้นตาล/สทิงพระ
          • photo เรียนรู้การทำน้ำตาลโตนด/สทิงพระ
            เรียนรู้การทำน้ำตาลโตนด/สทิงพระ
           • photo เรียนรู้การทำไข่ครอบ/สทิงพระ
             เรียนรู้การทำไข่ครอบ/สทิงพระ
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
             วัตถุประสงค์

             จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             1.คณะทำงานโครงการ

             2.นักท่องเที่ยว 15คน

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             1.คณะทำงานโครงการ

             2.นักท่องเที่ยว 15คน

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             โปรแกรมท่องเที่ยวต่อยอดวัฒนธรรมอาหารเรียนรู้ วิถีโหนด-นา-เล เพื่อการท่องเที่ยวเชิงภูมินิเวศน์

             08.45 น. นักศึกษาเดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก ลงทะเบียนเพื่อการเรียนรู้

             09.00 – 10.00 น. เรียนรู้ตำนานศูนย์ฯ/ตำนานชุมชนชาวบก และวิถีโหนด-นา-เล อันเป็นทุนทางธรรมชาติของชุมชน

             10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (น้าตาลสด-ขนมลูกตาล)

             10.20 – 12.00 น. เรียนรู้การทำขนมคนที และการทำไข่ครอบ

             12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวมันแกงไก่+ผลไม้)

             13.00 – 14.00 น. ลงพื้นที่เรียนรู้การเคี่ยวน้ำผึ้งโหนด กินตังเมตาลโตนดจากขอบกระทะ กินน้ำตาลสดจากต้น กินลูกตาลสดแบบบ้านบ้านโดยการแคว็กยุม (ใต้ต้นโหนดในนา)

             14.30 – 15.00 น. สรุปสิ่งที่ได้รับ/ความประทับใจจากกิจกรรมการเรียนรู้

             15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ขนมลูกโหนดน้ำเท่ะ

             เดินทางกลับด้วยความประทับใจ และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

             -จัดการท่องเที่ยวพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก สทิงพระ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวอาสาสมัครเพิ่มขึ้น จึงใช้รถตู้ 2 คัน นัดรถตู้รับสมาชิกบางราย เริ่มตั้งแต่ เวลา 07.15 น. ไปพบกันที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา

             -นักท่องเที่ยวร่วมทำอาหารประจำถิ่น ประกอบด้วย ขนมคนที,ข้ำวมันแกงไก่,น้ำเผ็ด หรือพริกน้ำส้ม,น้ำชุบมะขาม หรือ น้ำชุบส้มขาม,กุ้งต้มน้ำผึ้ง หรือ กุ้งต้มหวาน,ปลามะลิ หรือ ปลาไส้ตัน ชาวสงขลาเรียกว่า “ปลาลูกเมละ",ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไข่ครอบ

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             1.นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องอาหารและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

             2.นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำลูกปัดมโนราห์

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             -

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             -

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             -

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             -

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             -
             25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 28 พ.ค. 2562 15:01:03
             Project owner
             แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 10:10:31 น.

             ชื่อกิจกรรม : จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารอำเภอกระแสสินธิ์ ครั้งที่2

             • photo
              • photo นักท่องเที่ยวฝึกการทำอาหาร
                นักท่องเที่ยวฝึกการทำอาหาร
               • photo แกงส้ม
                 แกงส้ม
                • photo ขนมดู
                  ขนมดู
                 • photo กุ้งทอด
                   กุ้งทอด
                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                  วัตถุประสงค์

                  จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  1.คณะทำงานโครงการ

                  2.นักท่องเที่ยว 15คน

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  จัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารพื้นที่กระแสสินธิ์

                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  นักท่องเที่ยว, ชุมชน, นักวิจัย

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ อำเภอกระแสสินธิ์

                  08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

                  08.45 – 09.30 น. ออกเดินทางไปบ้านเขาใน ตาบลเชิงแส อาเภอกระแสสินธุ์

                  09.30 – 10.15 น. ชิมและเรียนรู้การทาขนมพื้นบ้าน

                  10.15 – 12.00 น. ลงพื้นที่ รวบรวมวัตถุดิบ และปรุงอาหารกลางวันร่วมกัน

                  12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

                  13.00 – 14.30 น. เรียนรู้การจัดสารับอาหารเด่นของกระแสสินธุ์

                  14.30 – 15.30 น. ชมวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

                  15.30 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมอาหารกระแสสินธุ์

                  16.30 – 17.15 น. เดินทางกลับสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                  เมนูอาหารและเส้นทางท่องเที่ยว

                  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนเขาใน - รัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์

                  (1) ข้าวไรซ์เบอรี่

                  (2) แกงส้มปลาช่อนลูกเขาคัน

                  (3) ต้มยาแม่กุ้งน้าใส

                  (4) ปลาตรับ/ปลาช่อนแดดเดียวทอด

                  (5) ผัดผัก

                  (6) ขนมลูกตาลกะทิสด

                  (7) เครื่องดื่ม น้าสมุนไพร/น้ำมะพร้าว

                  (8) มีการสาธิตการทำขนมดูให้ชิมและขาย

                  (9) เส้นทางท่องเที่ยว 2 ที่ คือ

                  • วัดรัดปูนชม 3 ทะเล ดูต้นตาลและบรรยากาศรอบๆ

                  • นมัสการขอพรหลวงพ่อเดิมวัดเอก ชมโบสถ์ทราย

                  -นางสาวนทีธรรม ทองเนื้อแข็ง ผู้ใหญ่บ้านเขาใน บริการน้ำมะพร้าวสดเฉาะให้ดูต่อหน้า กล่าวต้อนรับ ออกตัวว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยว คณะนี้เป็นคณะแรกที่มาเที่ยวภายหลังการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ,กิจกรรมแรก ไปกวนขนมดู ขูดมะพร้าว ไปจับปลา และเตรียมอาหารด้วยกันการเรียนรู้ส่วนใหญ่ดำเนินการที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเขาใน ยังไม่มีฐานการเรียนรู้กระจายตัวในชุมชนเหมือบครัวใบโหนด สิงหนคร จึงเป็นการพูดคุยระหว่างการเตียมอาหารกลางวันมากกว่า ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ทำอาหารและขนมที่อุดมไปด้วยพลังงาน เช่น ขนมดู ซึ่งเป็นประเภทแป้งและน้ำตาล ให้พลังงานอย่างรวดเร็ว เหมาะกับชุมชนเกษตรกรรมที่ต้องออกไปทำงาน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีคุณโจ้ นายปิยะศักดิ์ สุขแก้ว เจ้าของเว็ปไซต์ กิมหยง ดอทคอม สะท้อนแนวคิดในการนาเสนอความน่าสนใจด้านวัฒนธรรม ซึ่งยอมรับว่า ผู้คนส่วนมากยังไม่ค่อยทราบถึงความสำคัญ และจะพยายามเปิดพื้นที่ด้านนี้เพิ่มขึ้น มีนายกิตธนา สุบรรพวงศ์ กรรมการของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตในคาบสมุทรสทิงพระมาก่อน ให้ข้อมูล ความรู้ในเรื่องวัตถุดิบและวิธีการปรุง แลกเปลี่ยนกันระหว่างการทำอาหาร มี อ.โต นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ผู้มีประสบการณ์เรื่องข้าวพื้นบ้าน ได้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาพันธุ์ข้าวของชุมชน มี อ.ธีระ จันทิปะนักวิชาการจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้ข้อมูลที่มาของขนมดู ว่าเป็นขนมโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทำขึ้นเพื่อบูชาพระพิฆเนศ ในสมัยที่ฮินดู และพราหมณ์ ครอบคลุมทั่วพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

                  -นักท่องเที่ยวได้ฝึกทำเมนูอาหารร่วมกัน ประกอบด้วย ขนมดู ,ขนมลูกโหนดเท่ะสด,แกงคั่วไก่สาวเคล้าหัวโหนด (แกงคั่วไก่หัวโหนด),แกงส้มปลำช่อนผักลิ้น,แกงส้มปลำช่อนเขำคัน, ปลาส้มทรงเครื่อง (ปลาชะโดส้ม),ภูมิปัญญาท้องถิ่นการถนอมอาหาร : การทำปลาส้ม

                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                  นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อาหารท้องถิ่นและได้ร่มปฎิบัติการประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง

                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  -

                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  -

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  -

                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  -

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                  -
                  24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 น.
                  รายงานจากพื้นที่
                  โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:39:33
                  Project owner
                  แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 10:07:35 น.

                  ชื่อกิจกรรม : จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารอำเภอสิงหนคร ครั้งที่1

                  • photo เรียนรู้ พท.สิงหนคร
                    เรียนรู้ พท.สิงหนคร
                   • photo เรียนรู้การทำนา/สิงนคร
                     เรียนรู้การทำนา/สิงนคร
                    • photo ทำขนมเจาะหู/สิงหนคร
                      ทำขนมเจาะหู/สิงหนคร
                     • photo ขนมเจาะหูทอดเสร็จแล้ว/สิงหนคร
                       ขนมเจาะหูทอดเสร็จแล้ว/สิงหนคร
                      • photo
                       • photo ขนมโค/สิงหนคร
                         ขนมโค/สิงหนคร
                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                        วัตถุประสงค์

                        จัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        1.คณะทำงานโครงการ

                        2.นักท่องเที่ยว 15คน

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        จัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        1.นักท่องเที่ยว 15คน

                        2.คณะทำงานโครงการ 

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ อำเภอสิงหนคร

                        วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

                        08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

                        09.00 – 09.30 น. ออกเดินทางไปร้านครัวใบโหนด อำเภอสิงหนคร

                        09.30 – 09.35 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์

                        09.35 – 11.00 น. ทำขนมพื้นบ้าน ขนมเจาะหู ขนมโค (มีวิทยากรคุย เล่า ขั้นตอนทำ)

                        11.00 – 12.30 น. ลงพื้นที่ทำอาหาร ณ หมู่บ้านสว่างอารมณ์ ม.2 ต.ชะแล้ -เมนูอาหาร แกงคั่วหัวโหนดกุ้ง ผัดผักบุ้งนา ,-เมนูขนมหวาน ลูกโหนดกะทิสด

                        12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมด้วยเมนูอาหารขันโต๊ะ (จากครัวใบโหนด) แกงส้มปลาหัวโหม่งกับลูกเขาคัน ,ต้มส้มปลาท่องเที่ยว ปลาทอดขมิ้น น้ำพริก ผักสด (วิทยากรคุย เล่า เมนูอาหาร) ,น้ำสมุนไพร

                        13.30 – 14.30 น. ดูวิถีการทำนา การทำน้ำตาลโตนด

                        14.30 – 15.30 น. ดูวิถีการผัดน้ำผึ้ง

                        15.30 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมอาหารสิงหนคร

                        -หัวหน้าโครงการกล่าวนาความเป็นมาของโครงการ คุณนพ หรือ ดลนภา สุวรรณรัตน์ แห่งครัวใบโหนด เริ่มด้วยการเล่าเรื่องของครัวใบโหนด การขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางอาหาร เกษตรอินทรีย์ มี7 เครือข่าย“ครัวใบโหนด” เกิดจาการรวมกลุ่มของคนในชุมชนรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ในทุกด้าน โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ชุมชนเพื่อความพร้อมรับสถานการณ์ในทุกด้าน โดยน้อมนำวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มจนประสบผลสาเร็จ อีกทั้งความเข้มแข็งด้านการรักษาสืบสานคุณค่าเดิมๆ ของท้องถิ่นที่บรรพชนสร้างเอาไว้ มาปรับใช้เพื่อการดำรงชีวิตทั้งการกินการอยู่ นาสู่วิถีสุขภาพกายใจได้อย่างเยี่ยมยอด จึงเปิด “ครัวใบโหนด” ขึ้นภายใต้แนวคิด “ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งมวล” ครัวใบโหนดจึงเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูสูตรอาหารท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างอาหารพื้นบ้านกับถิ่นกำเนิด จากนั้น เป็นการแนะนาตัว ทีมงานครัวใบโหนด เช่น ป้าแดง ป้าสาว ป้าพูน ป้าดวน ป้าดา พี่อ้น อร ลุงต่วน ฯ นศ.บี และแพง จากมหิดล และแนะนาตัวนักท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวฐานที่ 1 เริ่มจากการทาขนม โดยป้าสาว เป็นผู้นาทาขนมเจาะหู ส่วนป้านา นา ทำขนมโค ,ขนมเจาะหู , กิจกรรมก่อนเที่ยงที่ร่วมกันเตรียมอาหาร เริ่มตั้งแต่ไปปีนต้นโหนด เก็บลูกโหนด เก็บผักบุ้ง มาเตรียม ขูดมะพร้าว ทำเครื่องแกง เพื่อแกงคั่วหัวโหนดกับกุ้ง,แกงส้มกุ้งกับลูกเขาคัน,ต้มส้มปลาท่องเที่ยว และทำขนมหวานลูกโหนดน้ำเทะสด

                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                         

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                        นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องอาหารและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ได้สัมผัสภูมิปัญญาการทำนาปลอดสารพิษ การขึ้นตาลโตนด การผัดน้ำผึ้งโหนด และการทำ น้ำตาลโหนดผง

                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        -

                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        -

                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                        -

                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        -

                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                        -
                        19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
                        รายงานจากพื้นที่
                        โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:35:07
                        Project owner
                        แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 29 พ.ค. 2562 12:04:55 น.

                        ชื่อกิจกรรม : ประชุมโปรแกรมท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด

                        • photo
                         คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                         วัตถุประสงค์

                         เพื่อวางแผนทดลองลงพื้นที่การท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         ประชุมคณะทำงานวางแผนทดลองลงพื้นที่การท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         หัวหน้าโครงการ  นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ,นายสามารถ สะกวี และคณะ กลุ่มครัวใบโหนด

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         เวลา 13.00 น. หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล เข้าพบกับนายสามารถ สะกวี และคณะ กลุ่มครัวใบโหนด เพื่อประสานงานในการดำเนินงานที่ร้านครัวใบโหนด และกำหนดวันท่องเที่ยวรอบทดลอง จำนวน 4 พื้นที่ คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         มีแผนการจัดท่องเที่ยวทดลองร่วมกับกลุ่มเครือข่ายครัวใบโหนด

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         -

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         -

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         -

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -
                         15 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 19:15:36
                         Project owner
                         แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 09:56:38 น.

                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                          วัตถุประสงค์

                          เพื่อวางแผนการลงพื้นที่การจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          ประชุมเตรียมแผนการลงพื้นที่ท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล และนายเกริกชัย ส่องเจริญกุล

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          วางแผนจัดการท่องเที่ยวร่วมกับนายเกริกชัย ส่องเจริญกุล ณ ห้าง Big C หาดใหญ่  ซึ่งนายเกริกชัยเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ และโปรแกรมที่จะลงเที่ยวชม

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          เกิดการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยว

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          -

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          -

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          5 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:01:23
                          Project owner
                          แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 29 พ.ค. 2562 11:57:49 น.

                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ.

                          คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                          วัตถุประสงค์

                          เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          นักวิจัยและคณะทำงาน

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโดยทีม สจรส.มอ.

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          เวลา 10.00 น. หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล เข้าประชุมรายงานความก้าวหน้า ที่ สจรส.มอ. ความว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบาย และแนวคิดของ อ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา คือใช้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมความก้าวหน้าที่ค่อนข้างจะแน่นอนคือการยินดีร่วมงานของ node ทั้ง 4 อำเภอ ที่มีทุนเดิมทำงานด้านวัฒนธรรมอาหารอยู่แล้ว จึงจะปรับปรุงแผนงานใหม่ ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ โดยจะใช้บุคลากรภายนอกเข้ามาช่วย ได้แก่ นายเกริกชัย ส่องเจริญกุล และกลุ่มอดีตเยาวชนต้นกล้า เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จะให้เป็นผู้ลงไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ประสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ โดยเชื่อมกับ node ที่มีในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ ดังนี้

                          (1) อำเภอสิงหนคร ร้านครัวใบโหนด

                          (2) อำเภอสทิงพระ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก

                          (3) อำเภอกระแสสินธุ์ บ้านเขาใน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ และ ผู้ใหญ่บ้านเขาใน

                          (4) อำเภอระโนด เรินพี่โย คลองแดน

                          โดยจะจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนี้

                          1) เดือนตุลาคม สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ทดลองเที่ยว เพื่อทำโปรแกรม ทั้ง 4 อำเภอ โดย

                          (1) ประชุม node ทั้ง 4 อาเภอ ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก เพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยวเพื่อการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร

                          (2) จัดทำเกณฑ์ประเมินผล ทั้งผลลัพธ์ และผลกระทบ จากกิจกรรมที่จะดำเนินการ

                          (3) จัดทำแผนการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กิจกรรมที่จะทา เส้นทาง โปรแกรม แผนที่ ปฏิทินเนื้อหาการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารแต่ละอำเภอ

                          (4) วางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

                          (5) วางแผนการทางานเอกสารคู่ขนานกับการทำกิจกรรม

                          (6) จัดทำแผนงบประมาณเบื้องต้น

                          2) เดือนพฤศจิกำยน จัดนาเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวสมมุติ เพื่อรับฟัง Feed back (VOC : Voiceof Customer) โดย

                          (1) ทดลองท่องเที่ยวตามโปรแกรม ครั้งละอำเภอ รวม 4 ครั้ง 4 อำเภอ

                          (2) ประชุมเพื่อประเมินและปรับปรุง

                          3) เดือนธันวำคม จัดให้เกิดการท่องเที่ยวจริง โดย

                          (1) รับสมัครนักท่องเที่ยว เพื่อเที่ยวจริง ครั้งละอำเภอ รวม 4 ครั้ง 4 อำเภอ

                          (2) ประชุมเพื่อประเมินและปรับปรุง

                          4) เดือนมกรำคม จัดการท่องเที่ยว ประเมินผล และปรับปรุงโปรแกรม (PDCA : Plan – Do –Check - Action) โดย

                          (1) รับสมัครนักท่องเที่ยว เพื่อเที่ยวจริง ครั้งละอำเภอ รวม 4 ครั้ง 4 อำเภอ

                          (2) ประชุมเพื่อประเมินและปรับปรุง

                          (3) สรุปผลการดาเนินงาน และปิดโครงการ

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          1.การดำเนินงานยังคงล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

                          2.มีการประสานกับภาคี เครือข่ายอื่นในการทำงานร่วมกัน เพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความสำเร็จ

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          -ระยะเวลาของโครงการ 12 เดือน ผ่านไปแล้ว 8 เดือน เหลือเพียง 4 เดือน ความคืบหน้ามีน้อยมาก เหตุเพราะมีงานเพิ่มเติมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น จะต้องรวบรวมข้อมูลเดิมที่ควรจะมีอยู่แล้วคือ ข้อมูลวัฒนธรรมอาหาร และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวคณะทางานพบปัญหาภายในของตนเอง หัวหน้าโครงการมีงานส่วนตัวเข้ามามากเกินไป

                          -คณะทำงานจากสถาบันทักษิณคดีศึกษามีความไม่นิ่งในหน่วยงานที่มีสภาพเป็นสุญญากาศชั่วขณะ อันเนื่องมาจากการลาออกอย่างกะทันหันของผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และการเพิ่มภารกิจงานให้บุคลากรของสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                          -ปัญหาของชุมชนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง อันเนื่องมาจากโครงการของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และสานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ขับเคลื่อน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการด่วน ตามนโยบายรัฐบาล

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          -

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          8 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:21:26
                          Project owner
                          แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 14:45:09 น.

                          ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอกระแสสินธุิ์

                          • photo
                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                           วัตถุประสงค์

                           เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านอาหารคาบสมุทรสทิงพระ ในอำเภอกระแสสินธุิ์

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           นักวิจัยและคณะทำงานโครงการ

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นางสุรีย์ ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายอุดม ซุ้นสุวรรณ และ นางสาวอันดามัน เทพญา

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           -หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นางสุรีย์ ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายอุดม ซุ้นสุวรรณ และ นางสาวอันดามัน เทพญา ลงพื้นที่เข้าร่วมดูกิจกรรมของกลุ่มบ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี จัดที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรัดปูน ตาบลเชิงแสซึ่งมีแนวคิดบางส่วนสอดคล้องกับโครงการ มีการนำเมนูอาหารที่คัดเลือกแล้วมาทำและทดลองชิมกัน ภายใต้การนำของผู้ใหญ่บ้านเขาใน (นางสาวนทีธรรม หรือตาล ทองเนื้อแข็ง โทรศัพท์ 089-8695013) และพัฒนาการอำเภอกระแสสินธ์ (นางนงลักษณ์ ย้อยดา โทรศัพท์ 081-8227158)

                           -รายการอาหารที่ชุมชนบ้านเขาใน จัดทำขึ้นทดลอง ประกอบด้วย แกงคั่วหัวโหนด แกงส้มปลาช่อนเขาคัน ข้าวโพดบวด ข้าวยา ต้มยากุ้ง น้าพริก ปลาช่อนแห้งทอด ปลาส้มทอด ปลาส้มต้มกะทิ และ ผักเหนาะ ซึ่งมีการจัดเป็นสำรับสวยงาม

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           เห็นความตั้งใจของคณะทำงานในพื้นที่ที่มีการนำเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ และสามารถสื่อถึงวิถีของคนแถบคาบสมุทรสทิงพระ

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           -

                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                           -

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                           -

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           -

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                           -
                           7 กันยายน 2561 เวลา 14:00 น.
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:14:47
                           Project owner
                           แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 09:54:07 น.

                           ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอระโนด

                           • photo
                            • photo
                             คุณภาพกิจกรรม : ()
                             วัตถุประสงค์

                             เพื่อรวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             นักวิจัยและคณะทำงานโครงการ

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             รวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล และนางสุรีย์ ตันมงคล

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             เวลา 14.00 น. หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคลและนางสุรีย์ ตันมงคล ลงสารวจข้อมูลที่คลองแดนอำเภอระโนด ไปพบพี่โย (นายอภิชาติ เหมือนทอง) และภรรยา (นางอุบล เหมือนทอง) ที่เรินพี่โย คลอง แดน  เพื่อพูดคุยข้อมูล

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ได้เรียนรู้ข้อมูลและเห็นว่าบ้านพี่โยมีความเหมาะสมที่จะเป็น Node ของอำเภอระโนด เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ เตรียม ปรุง และกิน และหากมาในวันเสาร์ จะมี ตลาดน้ำในช่วงเย็น-ค่ำด้วย โดยสามารถพักแรมแบบโฮมสเตย์ได้

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             -

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                             -

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                             -

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             -

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             -
                             7 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 17:31:03
                             Project owner
                             แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 11:23:07 น.

                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                   วัตถุประสงค์

                                   เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   1.นักวิจัยคณะทำงาน 2.กลุ่มเป้าหมายใน4อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร ระโนด สทิงพระ และกระแสสินธุ์

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 33 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   1.อำเภอระโนด 12 คน

                                   2.อำเภอสทิงพระ 2 คน

                                   3.อำเภอสิงหนคร 9 คน

                                   4.คณะทำงานและผู้ช่วย 8 คน

                                   5.สจรส. 2 คน

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ แห่งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก กล่าวต้อนรับ และนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล หัวหน้าโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ การพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยจะจัดการท่องเที่ยวผ่าน Node ทั้ง 4 อำเภอ

                                   1.ครัวใบโหนด จะเป็น Node แรก ที่อำเภอสิงหนคร ที่เป็นเหมือนประตูเข้าพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ หากเข้าพื้นที่ทางทิศใต้ของคาบสมุทรสทิงพระ ควรปรับปรุงสถานที่ และการจัดนิทรรศการต่างๆ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก ของนายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ จะเป็น Node ที่ 2 ที่อำเภอสทิงพระ เป็นที่ที่มีผู้เข้ามาเรียนรู้สม่ำเสมอ มีความเห็นว่า นอกจากการพัฒนาต่อยอดตามโครงการแล้ว ควรมีการสืบสานวัฒนธรรมอาหารด้วย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีปัญหาการสืบสานด้านวัฒนธรรมอาหาร

                                   2.ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร เสนอแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

                                   -ทุ่งปอเทือนรำแดง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีพื้นที่นากว่า 300 ไร่ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี จะมีการจัด “เทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง” ก่อนที่ดอกปอเทืองจะแปรสภาพเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

                                   -ตลาดพรีเมี่ยมรำแดง หมู่ที่ 7 บ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (เปิดทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 12.00 – 17.00 น. และ 08.00 – 17.00 น.) เป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาข้าว พร้อมวิวต้นตาลโตนด และเป็นตัวอย่างของชุมชนนำร่องในการพัฒนาให้เป็นชุมชนวิถีเกษตรกรรมไทยตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน พร้อมต่อยอดสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมนำมาจำหน่ายในตลาดพรีเมี่ยมรำแดง

                                   -OTOP นวัตวิถีบ้านรำแดง “โหนด–นา–ไผ่” อัตลักษณ์ของบ้านรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งทาง อบต.รำแดง มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวีถีเกษตรชุมชน โดยมีการเน้นการทำกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น (1) ฐานการเรียนรู้ตาลโตนด (2) ฐานการเรียนรู้บ้านต้นแบบ (3) ฐานการเรียนรู้บ้านทักษิณาทาน (4) ฐานการเรียนรู้วัดป่าขวาง (5) ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (6) ฐานการเรียนรู้ครัวรำแดง ด้านอาหารพื้นบ้าน (1) ยำหัวโหนด (2) ไก่บ้านคั่วโหนด (3) แกงเลียง (ผักพื้นบ้าน) (4) ลูกตาลกะทิสด (5) ปลากะตักทอด (6) ชาปอเทือง ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP (1) ไข่เค็ม (2) กล้วยฉาบ (3) ข้าวกล้อง (ข้าวสังข์หยด) (4) พายลูกตาล (5) น้ำตาลผง (ขนมขี้มอด) (6) น้ำพริกสมุนไพร (7) น้ำส้มสายชูตาลโหนด (8) เครื่องจักสานจากใบตาล

                                   3.อำเภอระโนด เสนอแหล่งท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยววิถี “โหนด-นา-เล”ดังนี้
                                   (1) วิถีโหนด ตำบล ระวะ มีการแปรรูปตาลโหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

                                   (2) วิถีนา ตำบล ตะเครียะ กำลังจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรกลางทุ่งนา

                                   (3) วิถีเล ตำบล ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวประมงในการออกเรือหาปลา
                                   ด้านสถานที่ท่องเที่ยว

                                   -ตลาดน้ำคลองแดน ตำบลแดนสงวน (เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.30 – 21.00 น.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงชาวบ้าน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน

                                   “สามคลอง สองเมือง” สโลแกนของตลาดน้ำคลองแดน ซึ่งมีที่มาจากลำคลองธรรมชาติ 3 ลำคลองที่มาบรรจบกัน คือ ลำคลองสายแรกไหลสู่ อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ลงไปทางใต้ ลำคลองสายที่สองเป็นลำคลองไหลสู่ อ.ระโนด จ.สงขลา และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ส่วนลำคลองสายที่สามจากทางทิศตะวันตกไหลสู่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

                                   -ตลาดน้ำปากแตระ ตำบลปากแตระ (เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.) เป็นตลาดน้ำที่ทางเทศบาลมีการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านได้ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในตำบล และสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยจะมีการนำผลิตภัณฑ์การเกษตร พืชผลทางการเกษตรมาค้าขาย และมีกิจกรรมบันเทิงจากน้องๆ นักเรียนในพื้นที่มาร่วมกันแสดงดนตรี และสีสันให้กับตลาดน้ำปากแตระ

                                   -ตลาดริมน้ำคลองระโนด อำเภอระโนด (เปิดทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.30 น.) เสน่ห์สงขลาอีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม “ตลาดริมน้ำคลองระโนด” หรือ “ตลาดน้ำคลองระโนด” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ของชาวระโนด ที่มีการนำสินค้าต่างๆมากมายมาวางจัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวสายเฮลล์ตี้ ได้ลองชม ชิม ช็อป สินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ชมการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ ชิมอาหารรสเด็ด หรือช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมค เป็นต้น

                                   -ด้านแหล่งอาหารพื้นเมือง (1) ตำบลบ่อตรุ ไข่ครอบ ไข่เค็มต้ม น้ำพริกเผา น้ำพริกปู กะหรี่ปั๊บ ปลาเส้น ปลาแห้ง (2) ตำบลพังยาง ขนมลา (ลากรอบ) ขนมถาด ขนมเปียกปูน (3) ตำบลระวะ แปรรูปลูกตาล ชนิด อบแห้ง ลอยแก้ว เชื่อม และวุ้นลูกตาลกรอบ (4) ตำบลปากแตระ ไข่เป็ด ไข่เค็ม มันกุ้ง (5) อำเภอระโนด ข้าวยำใบบัว ข้าวห่อใบบัว (6) ตำบลบ้านขาว ปลาดุกร้า (7) ตำบลท่าบอน น้ำพริกแม่ปลื้ม น้ำพริกสำเร็จรูป

                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                   1.กลุ่มเป้าหมายใน3อำเภอที่เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยว

                                   2.เกิดข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ในด้านภูมิปัญญา เรื่องเล่าตำนาน วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว

                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   กลุ่มเป้าหมายในอำเภอกระแสสินธุิ์ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้ไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล

                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   -

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   -

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   -

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                   -
                                   19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 16:36:33
                                   Project owner
                                   แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 09:47:48 น.

                                   ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                      วัตถุประสงค์

                                      ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      นักวิจัย และเครือข่ายมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      1.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล และ นางพนัดดา เทพญา

                                      2.นักวิจัย คณะทำงาน เครือข่ายมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      1.เวลา 9.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล และ นางพนัดดา เทพญา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาตั้งขึ้น ครั้งที่ 1 อาคารอาศรมศิลปกรรม สถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการที่ทำร่วมกับ สจรส.มอ.

                                      2.นายธีระ จันทิปะ คณะทำงาน นำเสนอรายละเอียดการประกวดอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ ดังนี้

                                      1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

                                      1.1 ทีมที่สมัครได้ผ่านการพิจารณาจากระดับอำเภอมาแล้ว

                                      1.2 เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน คนละ 1 ชุด

                                      1.3 จำนวนผู้สมัคร สมัครเป็นทีมๆ ละ 4 คน แบ่งเป็นผู้ปรุงอาหาร 2 คน สามารถทากิจกรรมในการแข่งขันปรุงอาหารได้ทุกหน้าที่ ,ผู้ช่วย 2 คน ห้ามปรุงอาหาร ให้ทำเฉพาะส่วนบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปรุงอาหาร การจัดตกแต่ง ดูแลสถานที่ในพื้นที่ปรุงอาหารของทีม

                                      2.กฎ กติกา การประกวด

                                      2.1 ทีมสมัครจะต้องเตรียมสูตรอาหารที่จะปรุง จำนวน 1 ชุด ให้คณะทำงานในวันที่ลงทะเบียนเข้าประกวด

                                      2.2 ให้ลงทะเบียน และรายงานตัวก่อนเริ่มประกวด 30 นาที

                                      2.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องมือปรุงอาหาร ภาชนะสาหรับปรุงและตกแต่งอาหารมาเอง

                                      2.4 การปรุงอาหารต้องเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง

                                      2.5 อาหารที่ส่งประกวดให้บรรจุลงในภาชนะ จัดเป็นสำรับรวมกัน และเสิร์ฟพร้อมกัน

                                      2.6 กรณีปรุงไม่เสร็จทันตามเวลาที่

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      เกิดแผนงานและรูปแบบในการจัดประเภทประกวดอาหาร และการจัดหาทีมเข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนกติกาของการแข่งขัน

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      -

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      -

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 16:31:02
                                      Project owner
                                      แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 29 พ.ค. 2562 11:39:53 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ.

                                      คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                      วัตถุประสงค์

                                      เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      คณะทำงานโครงการ /ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      ประชุมติดตามการดำเนินงานโดยทัม สจรส.มอ.

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      เวลา 9.00 น. หัวหน้าโครงการเข้าประชุม เรื่องการจัดทำเอกสารและรายงานด้านบัญชี และการเงิน ที่ สจรส.มอ.

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานการเงินให้เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. ถึงการดำเนินงานในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล 

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      -

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      -

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 15:56:12
                                      Project owner
                                      แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 29 พ.ค. 2562 11:39:25 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                      วัตถุประสงค์

                                      เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีศึกษา

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      ประชุมคณะทำงาน

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      1.นายสิทธิศักดิ์ตันมงคล

                                      2.นางพนัดดา เทพญา
                                      3.นายธีระ จันทิปะ
                                      4.นางสุรีย์ ตันมงคล

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      เวลา 14.00 น. คณะทำงาน ประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายธีระ จันทิปะ และนางสุรีย์ ตันมงคลประชุม ณ ร้าน Coffee Time ตำบลเกาะยอ มีรายละเอียดดังนี้

                                      1) เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 คณะทำงาน โดยนางพนัดดา เทพญา และนายธีระ จันทิปะ ได้ลงไปประสานงานเบื้องต้นในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแส สินธุ์ และอำเภอระโนด

                                      2) นางพนัดดา เทพญา และนางสาวนงลักษณ์ ก้งเซ่ง ได้ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมรายชื่ออาหาร พื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ โดยการสัมภาษณ์ร้านครัวใบโหนด พบว่า มีรายการอาหารที่กลุ่มครัวใบโหนดได้รวบรวมไว้ ดังนี้

                                      (1) ยาลูกโหนด (ลูกโหนดหรือลูกตาลมีสรรพคุณช่วยลดความร้อนในร่างกาย บรรเทาอาการ ไอ ละลายเสมหะ)

                                      (2) ยาหัวโหนด (ปรุงรสด้วยน้าส้มโหนด โรยยอดหรือใบกะสัง)

                                      (3) ลูกโหนดน้ากะทิ

                                      (4) หมึกต้มหวาน

                                      (5) ต้มกะทิไก่บ้านใส่มะยม

                                      (6) ต้มกะทิยอดเลียบ (ยอดเลียบมีรสเปรี้ยวมัน ช่วยให้เจริญอาหาร และระบายท้อง)

                                      (7) ต้มยากุ้งแม่น้า (ครบเครืองสมุนไพร ช่วยย่อยอาหาร แก้หวัด)

                                      (8) แกงส้มกุ้งใส่ลูกเขาคัน (ลูกเขาคันมีรสเปรี้ยว ช่วยในการระบาย)

                                      (9) แกงส้มตะลิงปลิง

                                      (10) แกงคั่วหยวกไก่บ้าน (หยวกกล้วย ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย)

                                      (11) แกงคั่วปูดาใส่สับปะรด

                                      (12) แกงพุงปลา

                                      (13) แกงหอยใส่ใบชะพลู

                                      (14) แกงคั่วหัวโหนดไก่บ้าน

                                      (15) ผัดเผ็ดปลามิหลังข่าอ่อน

                                      (16) ผัดเผ็ดปลายอดสนใส่ใบยี่หร่า (หอมยี่หร่า รสร้อนแรง)

                                      (17) น้าชุบแมงดา

                                      3) กติกาการประกวดอาหาร/ขนม หรือสารับ จากมติการประชุมที่มอบให้ นายธีระ จันทิปะ จัดทำ (ร่าง) กติกาการประกวด โดยประสานงาน กับ อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลกติกาการประกวด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ซึ่งนายธีระ จันทิปะ จะเร่งจัดทำ ร่าง กติกาให้แล้วเสร็จ เพื่อได้นาเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

                                      4) กำหนดแผนการจัดประกวดอาหาร จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ตลาดสิงหนคร กิจกรรมการประกวดอาหาร ที่ประชุมได้เสนอให้มีการประกวดอาหารในรูปแบบของสำรับอาหาร โดยใน 1 สำหรับ ประกอบด้วย อาหาร 4 ประเภท ได้แก่

                                      (1) อาหารที่มีรสเผ็ด

                                      (2) อาหารที่มีรสไม่เผ็ด เช่น ต้ม ผัด หรือทอด

                                      (3) อาหารที่เป็นของหวาน เช่น ขนม ต่างๆ

                                      (4) อาหารประเภทเครื่องเคียง เช่น น้ำพริกต่างๆ + ผักสด

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      1.เกิดข้อมูลอาหารคาบสมุทรสทิงพระ จากร้านครัวในโหนด ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ลูกโหนดมาประกอบอาหารทั้งคาว เช่น ยำลูกโหนด และหวาน เช่น ลูกโหนดน้ำกระทิ ตลอดจนสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยปลามิหลัง ปลาหมึก กุ้งแม่น้ำ ฯ เพื่อมาทำเป็นกับข้าว(แกง) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (ชาวบก) ที่มีการผสมเครื่องเทศ สมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ใบยี่หร่า ใบชะพลู สัปรด ลูกเถาคัน ใบกะสัง ฯลฯ เป็นส่วนผสมทำให้แกงมีรสชาดดี อร่อย และมีสรรพคุณทางยา สาารถช่วยลดอาการเจ็บป่วย เช่น โรคหวัด และลดความร้อนในร่างกาย เป็นต้น

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล อาหารพื้นบ้านได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 4 อาเภอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นพัฒนาการอาเภอของแต่ละ อาเภอ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสานกับชาวบ้านหรือกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตอาหาร ทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อ จาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปติดภารกิจ อีกทั้งชาวบ้านเองก็ติดภารกิจโครงการ OTOP นวัตวิถี

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      -

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      6 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 29 พ.ค. 2562 11:32:02
                                      Project owner
                                      แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 09:40:06 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ประสานงานอำเภอสิงหนคร

                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                      วัตถุประสงค์

                                      เพื่อรวบรวมตำรับอาหารของคาบสมุทรสทิงพระในพื้นที่สิงหนคร

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      ตัวแทนชุมชน ,นักวิจัย

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      รวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      ตัวแทนชุมชน ,นักวิจัย

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      ลงพื้นที่สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้เรื่องอาหารพื้นบ้าน ในการจัดเก็บเป็นข้อมูลในการนำไปต่อยอดเกี่ยววัฒนธรรมด้านอาหารของคนคาบสมุทรสทิงพระ

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      มีข้อมูลตำรับอาหารเบื้องต้น เพื่อนำไปเรียบเรียงในลำดับต่อไป

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      -

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      -

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      21 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 น.
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 15:34:41
                                      Project owner
                                      แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 09:36:04 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                      วัตถุประสงค์

                                      เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      นักวิจัยและคณะทำงานโครงการ

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      ประชุมคณะทำงานโครงการ

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      1.นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                                      2.นางพนัดดา เทพญา

                                      3.นายธีระ จันทิปะ

                                      4.นางสุรีย์ ตันมงคล

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      คณะทำงาน จำนวน 4คน ประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายธีระ จันทิปะ และนางสุรีย์ ตันมงคล ร่วมประชุม ณ ร้านกาแฟ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อปรับแผนการทำงานกันใหม่ เนื่องจากการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ดังนี้ 1) จัดทำข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ โดยให้หาคณะทำงานมาช่วยทางานเอกสารเพิ่มเติม และให้นางพนัดดา เทพญา นำหนังสือ (1) หนังสือ หรอยจังฮู้ (อร่อยที่สุดในโลก) โดยลุงพร สอนอาชีพ (2) หนังสือ ผักแถวพื้น : แกงแถวบ้าน โดยมูลนิธิชีววิถี ทำสำเนาเพื่อแบ่งกันไปศึกษาของทีมคณะทำงาน

                                      2) ประสานงานข้อมูลกับร้านครัวใบโหนด กำหนดให้จัดทำข้อมูลอาหารพื้นบ้านเสร็จในวันที่ 15 มิ.ย. 2561

                                      3) จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ ทำ Mapping เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ และหากทาเป็น application บน โทรศัพท์มือถือ

                                      4) จัดประกวดอาหาร/ขนม หรือสำรับ จะจัดรวมทั้ง 4 อำเภอในครั้งเดียว เนื่องจากพิจารณาแล้วพบข้อจำกัดด้านงบประมาณ ไม่สามารถจัดตามแผนเดิมได้ โดยให้ นายธีระ จันทิปะ ประสานงานผ่านพัฒนาการอำเภอ แต่ละอำเภอ ผ่านนายอำเภอ เพื่อร่วมพิจารณา วัน เวลา สถานที่ กติกาทั้งนี้กำหนดแผนล่วงหน้า ดังนี้

                                      -ก่อนวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ร่างกติกา คัดเลือกรายการ ส่งหนังสือเชิญถึงทุกอำเภอ

                                      -วันที่ 18 - 22 มิ.ย. 2561 ประชุมพัฒนาการอำเภอ 4 อำเภอ และ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา

                                      -วันที่ 25 - 29 มิ.ย. 2561 สรุปเรื่องการประกวด เตรียมประชาสัมพันธ์ แจ้งหน่วยงานต่างๆ

                                      -ไม่เกินวันที่ 15 ก.ค. 2561 จัดประกวด

                                      อย่างไรก็ดี วันที่ 22 ก.ค. 2561 ทางวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โดย อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ จะจัด ประกวดอาหาร ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (พัทลุง)

                                      5) การจัดการท่องเที่ยว 8 ครั้ง ตามแผนเดิม จะหารือกันในโอกาสต่อไป

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      1.เกิดแผนในการวางโปรแกรมการท่องเที่ยว

                                      2.คณะทำงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อนำไปสู่การจัดโปรแกรมท่องเทียว และการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นคาบสมุทรสทิงพระ

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      -

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      -

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      11 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 น.
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 25 มีนาคม 2562 23:20:05
                                      Project owner
                                      แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 29 พ.ค. 2562 11:29:14 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ

                                      คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                      วัตถุประสงค์

                                      เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      ประชุมคณะทำงานร่วมกับ สจรส.มอ

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      เวลา 10.00 น. หัวหน้าโครงการนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.มอ. ) เพื่อเรียนรู้การบันทึกรายงานใน website ระบบติดตามโครงการ ศวสต.

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      หัวหน้าโครงการนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ได้เรียนรู้การบันทึกรายงานใน website ระบบติดตามโครงการ ศวสต. เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      -

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      -

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 25 มีนาคม 2562 20:24:02
                                      Project owner
                                      แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 09:31:32 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                      • photo
                                       • photo
                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                        วัตถุประสงค์

                                        เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        ประชุมคณะทำงาน

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        เวลา 17.00 น. ประชุมคณะทางานที่ร้านครัวทองแดง ห้าแยกน้ำกระจาย ประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ นายธีระ จันธิปะ และนางสุรีย์ ตันมงคล ความว่า

                                        ประเด็นที่ 1.การมองความเชื่อมโยงจากวัตถุดิบ และภูมิปัญญา จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พืชพรรณ สัตว์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา อาจจะดูเรื่องการ ตั้งถิ่นฐานและ Time line ดูเรื่องอาหารพื้นบ้าน และพัฒนาการ ทำข้อมูลอาหาร (สูตร คุณค่า กรรมวิธี ปรุง วัตถุดิบ) การพัฒนาอาหาร พัฒนาเศรษฐกิจ/การท่องเที่ยว ทาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และดูเรื่อง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้จากเอกสาร 2 เล่ม คือ

                                        (1) หนังสือ หรอยจังฮู้ (อร่อยที่สุดในโลก) โดยลุงพร สอนอาชีพ ร้านซีเอ็ด

                                        (2) หนังสือ ผักแถวพื้น : แกงแถวบ้าน ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นจากคาบสมุทรสทิงพระ

                                        (3) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท้องถิ่น คาบสมุทรสทิงพระ โดย มูลนิธิชีววิถี

                                        (4) ขอข้อมูลได้จากร้านครัวใบโหนด

                                        ประเด็นที่2 กำหนดวันประชุมสัมมนาเปิดโครงการในวันที่ 10 มีนาคม 2561 โดยจะเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดังนี้ 1) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

                                        2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

                                        3) ประธานสภาวัฒนธรรมทั้ง 4 อำเภอ

                                        (1) อำเภอสิงหนคร อ.ภิรมย์ ศรีเมือง 086-2934527 อดีต ผอ. รร. สงขลาวิทยาคม ที่ปรึกษานายก อบต. รำแดง

                                        (2) อำเภอสทิงพระ นางเรณู เที่ยงแก้ว 087-2997433 ผญบ. ม. 4 ต.บ่อดาน

                                        (3) อำเภอกระแสสินธุ์ นายภรณ์ ดวงจักร 089-9783936

                                        (4) อำเภอระโนด นายถิรคุณ จันทรพงศ์ 061-6959866 สท. ทต. ระโนด

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        1.คณะทำงานมีความเข้าใจในการทำงานโครงการ

                                        2.เกิดการวางแผนการทำงานร่วมกัน ในการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

                                        3.เกิดการประสานงานในการจัดประชุมชี้แจงโครงการ เพื่อให้เกิดการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        -

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        -

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        -

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        -

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        -
                                        25 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 24 มีนาคม 2562 18:29:55
                                        Project owner
                                        แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 09:27:45 น.

                                        ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ

                                        • photo
                                         • photo
                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                          วัตถุประสงค์

                                          เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

                                          กิจกรรมตามแผน

                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                          นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                          ประชุมเตรียมดำเนินงาน วางแผนในรายละเอียดของกิจกรรมที่จะทำ และปรับแผนให้สอดคล้องกับบริบทตลอดระยะเวลาโครงการ

                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                          1.นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

                                          2.เจ้าหน้าที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                          นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา นำโดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ตันมงคล และคณะ ประชุมร่วมกันกับตัวแทน สจรส.มอ. นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี  โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ การจัดทำรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ website ระบบติดตามโครงการ ศวสต

                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                           

                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                          1.คณะทำงานมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ
                                          2.มีข้อกังวลในการรายงานผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งระบบมีข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                          -

                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                          -

                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                          -

                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                          -

                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                          -