ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-012
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล
คณะทำงาน ? นางพนัดดา เทพญา, นายธีระ จันทิปะ, นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ และ นางสุรีย์ ตันมงคล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ ในอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และผู้สนใจในด้านวัฒนธรรมอาหารทั่วไป

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 7.45618053001719,100.43012551397
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)  
  • areeandamanareeandaman (Owner)  
  • Sitisak TanmongkolSitisak Tanmongkol (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 ม.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 80,000.00
2 1 พ.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 110,000.00
3 1 ธ.ค. 2561 30 ม.ค. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

จากการทบทวนข้อมูล รายงานการศึกษา วิจัย ด้านวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ พบว่า มีการศึกษา วิจัย และนำไปสู่การพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการอนุรักษ์-ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น คาบสมุทรสทิงพระ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” “ครัวใบโหนด” “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก” และฐานการเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน หรือน้ำตาลแว่น เป็นต้น เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกคนในท้องถิ่นให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ อันเป็นฐานทรัพยากรอาหารที่จะช่วยให้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชนมิให้สูญหายไป ตามวิถี “โหนด-นา-เล” อย่างไรก็ดี รูปธรรมของการพัฒนายังจับต้องได้ไม่ง่ายนัก จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดการศึกษาที่มีอยู่เดิมแบบบูรณาการระหว่างอาหาร วัตถุดิบ และถิ่นกำเนิดวัตถุดิบ/วัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มักจะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ พร้อมกับการเสาะแสวงหาอาหารรสชาติดี และบรรยากาศดี

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การพัฒนาต่อยอดการศึกษาด้านวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ เป็นการบูรณาการระหว่างเรื่องอาหาร วัตถุดิบ และถิ่นกำเนิดวัตถุดิบ/วัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มักจะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ พร้อมกับการเสาะแสวงหาอาหารรสชาติดี และบรรยากาศดี บนแนวคิด “การสื่อสาร” “การสัมผัส” และ “การกลับสู่ถิ่นกำเนิด”

โดยจะจัดให้มีการรวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ที่มีองค์ประกอบทั้งสูตรอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ จากนั้นนำข้อมูลอาหารที่รวบรวมได้มาทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ การประกวดอาหารพื้นบ้านระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอทั้ง 4 ของคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวลงไปในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านเป็นลำดับแรก ทั้งอาหารประเภทเผ็ด ประเภทต้ม เครื่องจิ้ม ขนมหวาน และข้าวพื้นเมือง เดือนละ 1 อำเภอ จากนั้น คัดเลือกตัวแทนจาก 4 อำเภอไปประกวดอีกครั้งในเดือนที่ 5 ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา การจัดประกวดใน 5 เดือนแรกนี้นอกจากเป็นการกระตุ้นดังที่กล่าวแล้ว ยังเป็นผลให้เกิดการรวบรวมข้อมูลชื่อผู้ทำอาหาร สูตรอาหาร กรรมวิธีการทำ แหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการนำมาสู่การพัฒนาแบบบูรณาการในขั้นตอนต่อไป

การดำเนินโครงการในเดือนที่ 5 ถึงเดือนที่ 12 จะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยในภาคเช้า จะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้ได้เดินทางไปสัมผัสถึงแหล่งวัฒนธรรมอาหาร ให้ได้สัมผัสกับถิ่นกำเนิดวัตถุดิบ ซึ่งมีวัตถุดิบประเภทที่มีทั้งปีและมีเป็นฤดูกาล ได้เห็นตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการก่อนจะนำมาสู่การเก็บ รวบรวม เตรียมการ การปรุง กระทั่งพร้อมให้ได้รับประทาน ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทำอาหารกับเจ้าของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระโดยตรง ก่อนที่จะกลับเข้าสู่สถาบันทักษิณคดีศึกษาในช่วงเย็น ที่ลานดาดฟ้าอาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณและเวทีกลางแจ้ง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี ในกิจกรรมลานวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ จะเป็นเวทีการประกวดอาหาร การออกแบบอาหารใหม่ๆ สู่สากลบนฐานวัฒนธรรมเดิมแบบ Chef’s Table โดยเชฟรับเชิญ การลองชิมอาหาร การเรียนรู้ในการคัดเลือกวัตถุดิบและการปรุงอาหาร เคล้าการแสดงทางวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ

ในการดำเนินโครงการจะบันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์เพื่อจัดทำสื่อดิจิตัลผ่าน Facebook และ YouTube เป็นการสื่อสารกับสังคม และเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจเข้าถึงได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1) เพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

ข้อมูลด้านอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระได้รับการเผยแพร่และยกระดับขึ้นเป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ

2) เพื่อหนุนเสริมแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ

วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระถูกยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระทั่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน

3) เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระผ่านกระบวนการพัฒนาอาหารแบบบูรณาการ

ผู้บริโภคที่ชื่นชอบวัฒนธรรมอาหารเดินทางไปท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

4) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

เกิดการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระที่มีการจัดการโดยชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 2,000.00 10 11 21,001.00 11 -
20 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
11 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ 2 - -
21 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
26 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
1 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 - -
7 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 40 - -
5 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 - -
28 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงานพิจารณาโปรแกรมการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ 2 - -
19 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานวางแผนทดลองลงพื้นที่การท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด 10 - -
4 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ 2 - -
23 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 - -
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2,000.00 40 - - - -
3 รวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ 20,000.00 40 2 3,000.00 2 -
7 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอระโนด 2 - -
8 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอกระแสสินธุิ์ 4 - -
4 การทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ 10,000.00 200 - - - -
5 จัดประกวดอาหาร อำเภอระโนด 15,000.00 50 - - - -
6 จัดประกวดอาหาร อำเภอกระแสสินธุ์ 15,000.00 50 - - - -
7 จัดประกวดอาหาร อำเภอสทิงพระ 15,000.00 50 - - - -
8 จัดประกวดอาหาร อำเภอสิงหนคร 15,000.00 50 - - - -
9 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 1 13,000.00 20 - - - -
10 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 2 13,000.00 20 - - - -
11 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 3 13,000.00 20 - - - -
12 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 4 13,000.00 20 - - - -
13 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 5 13,000.00 40 - - - -
14 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 6 13,000.00 40 - - - -
15 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 7 13,000.00 40 - - - -
16 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 8 13,000.00 40 - - - -
17 ประชุมสรุปโครงการ 2,000.00 20 1 2,000.00 1 -
7 ธ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

25 ม.ค. 2561 ประชุมคณะทำงานชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ 5 2000.00
19 ก.ค. 2561 ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 10 2000.00
15 ต.ค. 2561 ประชุมวางแผนการลงพื้นที่การจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ 4 1000.00
24 พ.ย. 2561 จัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร(พื้นที่สิงหนคร,กระแสสินธุิ์) 30 0.00
1 ธ.ค. 2561 จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร (พื้นที่ระโนด,สทิงพระ) 30 10000.00
รวม 200,000.00 750 19 41,001.00 19 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (41,001.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:23 น.