ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-00-1889
ชื่อโครงการ แผนงานกลางโซนใต้บน
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
คณะทำงาน ? นาวสาวซูวารี มอซู
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณโครงการ 2,700,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 500
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กรรมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 8.58994579963939,98.9721562549472
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กิจกรรมแผนงานกลางโซนใต้บน 260,000.00 20 15 329,497.00 14 409,570.60
15 ต.ค. 60 การประชุมเตรียมงานเพื่อเตรียมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 20 - -
17-18 ต.ค. 60 ประชุมการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 20 - -
17 ธ.ค. 60 ประชุมทีมวิชาการเตรียมงานเวทีจัดทำแผนระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 - -
18 ธ.ค. 60 ประชุมเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 - -
26-29 ธ.ค. 60 การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน 20 - -
11 ม.ค. 61 การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการย่อยพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 20 - -
19-20 ม.ค. 61 การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน เขต 11 20 - -
8-9 พ.ค. 61 การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงิน และการรายงานกิจกรรมแบบออนไลน์โครงการย่อยโซนภาคใต้ตอนบน 20 - -
27-28 พ.ค. 61 ประชุมวางแผนการประเมินโครงการปัจจัยเสี่ยงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 30 - -
20-21 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบ จังหวัดระนอง 20 - -
30 ก.ย. 61-3 ต.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 20 - -
9-10 ต.ค. 61 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินโครงการใต้บน 20 - -
16-17 ต.ค. 61 ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคลองท่อม:ประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 20 - -
18-20 ธ.ค. 61 ประชุมการกลั่นกรองโดยสาธารณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบน 20 - -
1-2 พ.ค. 62 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการ การบันทึกข้อมูลกิจกกรรมออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงิน โครงการการปัจจัยเสี่ยงแผนงานโซนภาคใต้ตอนบน 20 - -
รวม 260,000.00 20 15 329,497.00 14 409,570.60

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (260,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (329,497.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (2,700,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (260,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
18 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มกราคม 2562 14:48:08
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มกราคม 2562 14:48:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการกลั่นกรองโดยสาธารณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 47 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 คน, สมาคมประชาสังคมชุมพร 3 คน, สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ 1 คน, โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, ประชาสังคมจังหวัดระนอง 1 คน, เยาวชนจังหวัดระนอง 1 คน, สมาคมผู้บริโภค จ.สุราษฎร์ธานี 1 คน, สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร 2 คน, สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม 1 คน, ตัวแทนกำนัน ตำบลน้ำพุ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 3 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1คน, เทศบาลตำบลท่าขนอม 1 คน, ตัวแทน อสม. ตำบลคลองปราบ 1 คน, รร.ผส.ตำบลควนสุบรรณ 1 คน, รร.ผส.ตำบลทุ่งเต่า 1 คน, ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร 1 คน, รพ.สต.ทุ่งเตา 1 คน, รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ 1 คน, รพ.สต.ควนสุบรรณ 1 คน, รพ.สต.บ้านปลายน้ำ 1 คน, รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ 1 คน, รพ.สต.คลองปราบ 1 คน, รพ.สต.พรุพี 1 คน, รักรพ.สต.บ้านยางอุง 1 คน, รพ.สต.ควนศรี 1 คน, รพ.สต.ท่าชี 2 คน, รพ.สต.กะเปา 1 คน, ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าชี 1 คน, ชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม รพ.คีรีรัฐนิคม 1 คน, ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากระดาน รพ.สต.ท่ากระดาน 1 คน, ชมรมผู้สูงอายุตำบลย่านยาว รพ.สต.ย่านยาว 1 คน, ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านย่านมะปราง รพ.สต.บ้านย่านมะปราง 1 คน, รองประธาน อสม.อำเภอ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มกราคม 2562 16:25:09
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มกราคม 2562 16:25:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคลองท่อม:ประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, สมาคมประชาสังคมชุมพร 2 คน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม 4 คน, สื่อมวลชน FM 96 สื่อกระบี่อาสาฯ 1 คน, กองทุน สปสช.ตำบลทรายขาว 1 คน, รพ.สต.บ้านทรายขาว 1 คน, รพ.สต.บ้านนา 1 คน, อบต.พรุดินนา 1 คน, รพ.สต.บ้านพรุดินนา 1 คน, รพ.สต.บ้านบางคราม 1 คน, เทศบาลตำบลคลองบนพัฒนา 1 คน, อบต.ห้วยน้ำขาว 1 คน, สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 1 คน, ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกระบี่ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มกราคม 2562 16:11:37
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มกราคม 2562 16:11:37 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินโครงการใต้บน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 11 คน, สมาคมประชาสังคมชุมพร 1 คน, สำนักงานสาธารสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน, โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มกราคม 2562 15:09:53
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มกราคม 2562 15:13:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สมาคมประชาสังคมชุมพร 2 คน, หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร, เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ม่งกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 2 คน, , หมู่ที่ 7 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 1 คน, สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช 2 คน, ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มกราคม 2562 15:57:58
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 12 มกราคม 2562 15:33:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบ จังหวัดระนอง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, สมาคมประชาสังคมชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 คน, ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 4 คน, หมู่ที่ 2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 2 คน, รพ.สต.บางริ้น 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, รพ.สต.บ้านเกาะสินไห 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
27 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 10 มกราคม 2562 16:37:00
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 10 มกราคม 2562 16:37:00 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการประเมินโครงการปัจจัยเสี่ยงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ทีมวิจัยโครงการย่อย (ปัจจัยเสี่ยง) ภาคใต้ตอนบน และทีมประเมินผลโครงการ ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจโครงการ แผนงาน และกิจกรรมของโครงการปัจจัยเสี่ยง 2.ร่วมวางแผนการประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตอบโจทย์ความต้องการของโครงการหลัก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 คน, หมู่ที่ 4 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 1 คน, เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน 1 คน, สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม 1 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน, สำนักงานสาธารสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คน, สำนักงานสาธารสุขอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 คน, โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 5 คน, สื่อมวลชน FM 96 กระบี่ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 14:55:16
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 14:57:15 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงิน และการรายงานกิจกรรมแบบออนไลน์โครงการย่อยโซนภาคใต้ตอนบน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงิน และการรายงานกิจกรรมแบบออนไลน์โครงการย่อยโซนภาคใต้ตอนบน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 14:49:50
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 14:51:05 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน เขต 11

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน เขต 11  วันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพีค บูติก อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 14:44:55
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 14:46:29 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการย่อยพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการย่อยพื้นที่ภาคใต้ตอนบน วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:01:21
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:02:57 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 12:47:37
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 12:48:24 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุข อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:47:17
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:49:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมวิชาการเตรียมงานเวทีจัดทำแผนระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมทีมวิชาการเตรียมงานเวทีจัดทำแผนระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมวิชาการเตรียมงานเวทีจัดทำแผนระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 268 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:41:02
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:44:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 สปสช.เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:34:52
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11:38:08 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเตรียมงานเพื่อเตรียมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมเตรียมงานเพื่อเตรียมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเตรียมงานเพื่อเตรียมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-