รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-00-1889
ชื่อโครงการ แผนงานกลางโซนใต้บน
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
คณะทำงาน ? นาวสาวซูวารี มอซู
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณโครงการ 2,700,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 500
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กรรมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 8.58994579963939,98.9721562549472
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กิจกรรมแผนงานกลางโซนใต้บน 260,000.00 20 14 279,497.00 14 409,570.60
15 ต.ค. 60 การประชุมเตรียมงานเพื่อเตรียมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 20 - -
17-18 ต.ค. 60 ประชุมการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 20 - -
17 ธ.ค. 60 ประชุมทีมวิชาการเตรียมงานเวทีจัดทำแผนระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 - -
18 ธ.ค. 60 ประชุมเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 - -
26-29 ธ.ค. 60 การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน 20 - -
11 ม.ค. 61 การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการย่อยพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 20 - -
19-20 ม.ค. 61 การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน เขต 11 20 - -
8-9 พ.ค. 61 การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงิน และการรายงานกิจกรรมแบบออนไลน์โครงการย่อยโซนภาคใต้ตอนบน 20 - -
27-28 พ.ค. 61 ประชุมวางแผนการประเมินโครงการปัจจัยเสี่ยงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 30 - -
20-21 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบ จังหวัดระนอง 20 - -
30 ก.ย. 61-3 ต.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 20 - -
9-10 ต.ค. 61 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินโครงการใต้บน 20 - -
16-17 ต.ค. 61 ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคลองท่อม:ประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 20 - -
18-20 ธ.ค. 61 ประชุมการกลั่นกรองโดยสาธารณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบน 20 - -
รวม 260,000.00 20 14 279,497.00 14 409,570.60

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (260,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (279,497.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (2,700,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (260,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:22 น.