ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-00-1889
ชื่อโครงการ แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู, สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
คณะทำงาน ? -
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 1000
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  • คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • คณะทำงานโครงการ ฯ นำร่อง 5 โรงพยาบาล

  • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • syuwarisyuwari (Trainer)  
  • นักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงาน (Trainer)  

หลักการและเหตุผล

ผลักดันให้มีการนำแนวปฏิบัติ(guideline /procedure) ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม ใช้จริงในพื้นที่ทั้งในระดับ รพสต./รพช./รพท./และ รพศ.

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

ผลักดันให้มีการนำแนวปฏิบัติ(guideline /procedure) ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม ไปใช้จริงในพื้นที่ทั้งในระดับ รพสต./รพช./รพท./และ รพศ.
  • สถานบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล มีการทำงานเรื่องสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรมอย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง

  • เขตสุขภาพระดับอำเภอ บรรจุงานสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม เข้าไปในแผนงานของเขต อย่างน้อยจังหวัดละ 2 เขต

ติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ สู่การจัดทำมาตรฐานการพยาบาล

เขตสุขภาพระดับอำเภอ บรรจุงานสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม เข้าไปในแผนงานของเขต อย่างน้อยจังหวัดละ 2 เขต

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 บริหารจัดการ ติดตาม การดำเนินโครงการ 0.00 300 13 238,000.00 11 530,382.00
4 ธ.ค. 60 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 30 - -
15 ม.ค. 61 ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 - -
7 ส.ค. 61 ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโซนใต้ล่าง แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต 300 - -
17 ส.ค. 61 ประชุมพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับทีมพี่เลี้ยง 300 - -
1 ก.ย. 61 ประชุมพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา 300 - -
2 ก.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดนราธิวาส 300 - -
30-31 ต.ค. 61 จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินผลโครงการ การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 0 - -
29 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 300 - -
30 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 300 - -
3 ธ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 300 - -
4 ธ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 300 - -
22 เม.ย. 62 พัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชนพื้นที่ใต้ล่าง 70 - -
23 เม.ย. 62 พัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชนพื้นที่ใต้ล่าง 70 - -
รวม 0.00 300 13 238,000.00 11 530,382.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (238,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:09 น.