รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
รหัสโครงการ -
ชื่อโครงการ แผนงานกลางโซนใต้ล่าง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ? น.ส.ซูวารี มอซู , นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
พี่เลี้ยงโครงการ -
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
งบประมาณโครงการ 390,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 200
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มการแพทย์วิถีพุทธ กลุ่มการแพทย์วิถีมุสลิม โรงพยาบาล รพ.สต. สอ.

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sulaiman.bsulaiman.b (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2559 31 ก.ค. 2560 390,000.00
รวมงบประมาณ 390,000.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

ดำเนินกิจกรรมงานบริหารแผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ดำเนินกิจกรรมงานบริหารแผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อบริหารจัดการโครงการในแผนงานโซนใต้ล่าง

แผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนงานกลางใต้ล่าง 390,000.00 150 10 705,000.00 9 460,875.00
12 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อชีแจงและวางแผนการดำเนินงาน 15 - -
17 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดระบบบริการสุขภาพ 15 - -
19 เม.ย. 60 เวทีข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม 120 - -
3 ก.ค. 60 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) 15 - -
4 ก.ค. 60 สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 1 - -
6 ก.ค. 60 ประชุมร่างแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม) 25 - -
11 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการให้บริการพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ) 10 - -
13 ก.ค. 60 ประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 120 - -
16 ก.ค. 60 จัดพิมพ์เอกสาร 1 - -
27-28 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือการดำเนินงานาโครงการโซนใต้ล่าง ปี 60-61 150 - -
รวม 390,000.00 150 10 705,000.00 9 460,875.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (390,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (705,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sulaiman.b sulaiman.b เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 21:41 น.