รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ -
ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนงานกลางโซนใต้ล่าง
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
งบประมาณ 390,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sulaiman.bsulaiman.b (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2559 31 ก.ค. 2560 390,000.00
รวมงบประมาณ 390,000.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

ดำเนินกิจกรรมงานบริหารแผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ดำเนินกิจกรรมงานบริหารแผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อบริหารจัดการโครงการในแผนงานโซนใต้ล่าง

แผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
12 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อชีแจงและวางแผนการดำเนินงาน 15 0.00 0.00
17 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดระบบบริการสุขภาพ 15 0.00 0.00
19 เม.ย. 60 เวทีข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม 120 170,000.00 125,781.00
3 ก.ค. 60 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) 15 40,000.00 24,669.00
4 ก.ค. 60 สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 1 15,000.00 15,000.00
6 ก.ค. 60 ประชุมร่างแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม) 25 50,000.00 39,751.00
11 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการให้บริการพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ) 10 10,000.00 7,650.00
13 ก.ค. 60 ประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 120 120,000.00 148,024.00
16 ก.ค. 60 จัดพิมพ์เอกสาร 1 100,000.00 100,000.00
27 - 28 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือการดำเนินงานาโครงการโซนใต้ล่าง ปี 60-61 150 200,000.00 -
รวม 472 705,000.00 9 460,875.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sulaiman.b sulaiman.b เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 21:41 น.