banner1

แผนบริหารจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน

@January,11 2018 13.45
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ประชุมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายฯใต้บน หารือแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน ณ.ห้องประชุม สปสช เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมศวสต. ลงพื้นที่สนับสนุบงาน โซนอันดามัน

@January,10 2018 11.58
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. (แผนงานท่องเที่ยวชุมชน ) ลงพื้นที่ ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน ร่วมกับทีมงานผู้วิจัยในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ ตรังณ.สำนักงานอธิการบดี 

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ปี2) ครั้งที่ 1

@November,15 2017 10.21
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ปี2) ครั้งที่ 1 ณ.ห้องประชุม สปสช เขต 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี (15/11/60)

คณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. ลงเยี่ยมพื้นที่ อ.นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

@November,15 2017 09.49
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้) และทีมเครือข่าย ลงพื้นที่ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน น้ำพุ และวังใหญ่ อ.นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี (14/11/60)

ทีม ศวสต. ประชุมร่วมกับ สปสช เขต 11 เครือข่ายต่างๆ ในโซนภาคใต้ตอนบน

@October,18 2017 09.48
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ประชุมร่วมกับ สปสช เขต 11 เครือข่ายต่างๆ ในโซนภาคใต้ตอนบนเพื่อหาแนวทางการทำงานและแนวทางการสนับสนุนการทำงาน ร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดย มีโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภา

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • สนับสนุนการปฏิบัติการปฏิรูประบบสุขภาพ

  สนับสนุนการปฏิบัติการปฏิรูประบบสุขภาพ

  แผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่ภาคใต้ตอนบน@11 ม.ค. 61 13:13
 • แผนงานกลางโซนอันดามัน

  แผนงานกลางโซนอันดามัน

  ได้ข้อหารือและแนวทางการดำเนินงาน @10 ม.ค. 61 11:42
 • งานบริหารจัดการกลาง

  งานบริหารจัดการกลาง

  -@28 พ.ย. 60 14:34
 • แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

  แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

  เกิดความร่วมมือและข้อแนะนำต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ในหน่วยราชการที่เข้าร่วมประชุม โดยทาง สจรส.ม.อ.จะเข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนต่อ และร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยจะศึกษาว่าแต่ละหน่วยงานมีแผนงานหนุนเสริมเรื่องข้าวอินทรีย์ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาทำ mapping ที่จะได้นำเรื่องข้าวบรรจุลงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง@08 ส.ค. 60 16:07
 • แผนงานกลางโซนใต้ล่าง

  ได้คู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ @22 ก.ค. 60 16:22
 • แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

  แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

  แผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการสนับสนุนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ซึ่งมี 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจที่มั่นคงทางด้านเกษตรและด้านอาหาร มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีศักยภาพด้านภูมิปัญญา และมีพื้นที่สีเขียว โดยจังหวัดพัทลุง มีจุดเด่น คือ เป็นเมืองเกษตร แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา แหลางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่นาอินทรีย์ในปี 2561 - 2564 จำนวน 1 ล้านไร่ โดยมีคำสั่งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และได้มีการคัดเลือกให้จังหวัดพัทลุงเป้นจังหวัดนำร่องด้านการผลิตข้าว โดยทั้งหมดจะเชื่อมโยงการทำแผนแม่บทข้าวอินทรีย์พัทลุงได้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันปรับเพิ่มแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์อินทรีย์จังหวัดพัทลุง ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.โครงการพัฒนาแปลงพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน (ศูนย์พันธฺุ์ข้าวชุมชน) 2.แบ่งโซนในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว/โครงการสร้างอัตลักษณ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอ (เขาอ้อ) 3.โครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 4.ห่วงโซ่อุทานเวชสำอางค์จากข้าวอินทรีย์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์) ยุทธศาสตร์ที่ 2 5.พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินสำหรับการทำนาข้าวอินทรีย์ 6.โครงการพัฒนาจุลินทรีย์วัตถุดิบจากนาข้าวอินทรีย์ 7.ศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวชุมชน (เพื่อการพัฒนาจุลินทรีย์แต่ละพื้นที่) 8.โครงการสร้างนักวิจัยชาวนาของชุมชน (โครงการผลิตนักรบชีวภาพ) 9.โครงการวิจัยส่งเสริมการปลูกหญ้าลิเปียร์ (โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์) 10.โครงการสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ (ตลาดเกษตรอินทรีย์) / ประกันราคาในมาตรฐานเดียวกัน 11.โซนโรงสีข้าว GMP 12.โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอินทรีย์ (สวนยาง/ผลไม้นา) 13.โครงการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Google earth 14.การพัฒนาผลิตภัณฑ์@21 ก.ค. 60 16:32
 • งานบริหารจัดการกลาง

  งานบริหารจัดการกลาง

  -@20 ก.ค. 60 16:37
 • ระบบติดตามประเมินผล

  -@20 ก.ค. 60 16:18