banner1

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสร้างสุข
( 28-30 มีนาคม 61)

แผนบริหารจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน

@January,11 2018 13.45
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ประชุมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายฯใต้บน หารือแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน ณ.ห้องประชุม สปสช เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมศวสต. ลงพื้นที่สนับสนุบงาน โซนอันดามัน

@January,10 2018 11.58
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. (แผนงานท่องเที่ยวชุมชน ) ลงพื้นที่ ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน ร่วมกับทีมงานผู้วิจัยในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ ตรังณ.สำนักงานอธิการบดี 

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ปี2) ครั้งที่ 1

@November,15 2017 10.21
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ปี2) ครั้งที่ 1 ณ.ห้องประชุม สปสช เขต 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี (15/11/60)

คณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. ลงเยี่ยมพื้นที่ อ.นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

@November,15 2017 09.49
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้) และทีมเครือข่าย ลงพื้นที่ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน น้ำพุ และวังใหญ่ อ.นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี (14/11/60)

ทีม ศวสต. ประชุมร่วมกับ สปสช เขต 11 เครือข่ายต่างๆ ในโซนภาคใต้ตอนบน

@October,18 2017 09.48
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ประชุมร่วมกับ สปสช เขต 11 เครือข่ายต่างๆ ในโซนภาคใต้ตอนบนเพื่อหาแนวทางการทำงานและแนวทางการสนับสนุนการทำงาน ร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดย มีโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภา

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

  ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้ ผลลัพธ์ (Outcome):     1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ@08 มี.ค. 61 14:26
 • เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

  ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้ ผลลัพธ์ (Outcome):     1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ@08 มี.ค. 61 14:19
 • เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

  ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้ ผลลัพธ์ (Outcome):     1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ@08 มี.ค. 61 14:07
 • เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

  ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้ ผลลัพธ์ (Outcome):           1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง  แวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ             2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ@08 มี.ค. 61 13:51
 • เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

  ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้ ผลลัพธ์ (Outcome): 1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ 2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ@08 มี.ค. 61 13:43
 • เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

  ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้ ผลลัพธ์ (Outcome):     1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ@08 มี.ค. 61 13:33
 • เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

  ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้ ผลลัพธ์ (Outcome):           1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง  แวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ             2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ@08 มี.ค. 61 13:21
 • เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

  ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้ ผลลัพธ์ (Outcome): 1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ 2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ@08 มี.ค. 61 13:04