banner1

แผนบริหารจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ทีม ศวสต. ลงพื้นที่เยี่ยม ชุมชนหนองทะเล จ.กระบี่

@July,30 2017 23.05
ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ลงพื้นที่เยี่ยม ชุมชนหนองทะเล จ.กระบี่

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 4 ( 24 กค. 2560 )

@July,24 2017 15.41
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการกำกับทิศทาง (โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้)และเครือข่ายคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 4 ณ. ห้องประชุม สปสช. เขต 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี(24/07/60) และลงเยี่ยมพื้นที่ อบต

ประชุมเพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข"

@July,16 2017 12.25
ศวสต. สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ( วันที่ 16 กค 2560 ณ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

ทีมศวสต.ร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ (11-12 กค 2560)

@July,16 2017 10.48
ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำ ทีมศวสต. ร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ 11-12 กค 2560

ประชุมเสนอแนวทาง วิธีปฎิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 13/7/60

@July,13 2017 12.12
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ลงพื้นที่จ.ปัตตานี ประชุมเสนอแนวทาง วิธีปฎิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 13/7/60

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

  แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

  เกิดความร่วมมือและข้อแนะนำต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ในหน่วยราชการที่เข้าร่วมประชุม โดยทาง สจรส.ม.อ.จะเข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนต่อ และร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยจะศึกษาว่าแต่ละหน่วยงานมีแผนงานหนุนเสริมเรื่องข้าวอินทรีย์ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาทำ mapping ที่จะได้นำเรื่องข้าวบรรจุลงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง@08 ส.ค. 60 16:07
 • แผนงานกลางโซนใต้ล่าง

  ได้คู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ @22 ก.ค. 60 16:22
 • แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

  แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

  แผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการสนับสนุนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ซึ่งมี 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจที่มั่นคงทางด้านเกษตรและด้านอาหาร มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีศักยภาพด้านภูมิปัญญา และมีพื้นที่สีเขียว โดยจังหวัดพัทลุง มีจุดเด่น คือ เป็นเมืองเกษตร แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา แหลางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่นาอินทรีย์ในปี 2561 - 2564 จำนวน 1 ล้านไร่ โดยมีคำสั่งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และได้มีการคัดเลือกให้จังหวัดพัทลุงเป้นจังหวัดนำร่องด้านการผลิตข้าว โดยทั้งหมดจะเชื่อมโยงการทำแผนแม่บทข้าวอินทรีย์พัทลุงได้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันปรับเพิ่มแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์อินทรีย์จังหวัดพัทลุง ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.โครงการพัฒนาแปลงพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน (ศูนย์พันธฺุ์ข้าวชุมชน) 2.แบ่งโซนในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว/โครงการสร้างอัตลักษณ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอ (เขาอ้อ) 3.โครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 4.ห่วงโซ่อุทานเวชสำอางค์จากข้าวอินทรีย์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์) ยุทธศาสตร์ที่ 2 5.พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินสำหรับการทำนาข้าวอินทรีย์ 6.โครงการพัฒนาจุลินทรีย์วัตถุดิบจากนาข้าวอินทรีย์ 7.ศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวชุมชน (เพื่อการพัฒนาจุลินทรีย์แต่ละพื้นที่) 8.โครงการสร้างนักวิจัยชาวนาของชุมชน (โครงการผลิตนักรบชีวภาพ) 9.โครงการวิจัยส่งเสริมการปลูกหญ้าลิเปียร์ (โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์) 10.โครงการสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ (ตลาดเกษตรอินทรีย์) / ประกันราคาในมาตรฐานเดียวกัน 11.โซนโรงสีข้าว GMP 12.โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอินทรีย์ (สวนยาง/ผลไม้นา) 13.โครงการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Google earth 14.การพัฒนาผลิตภัณฑ์@21 ก.ค. 60 16:32
 • งานบริหารจัดการกลาง

  งานบริหารจัดการกลาง

  -@20 ก.ค. 60 16:37
 • ระบบติดตามประเมินผล

  -@20 ก.ค. 60 16:18