ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

banner1

งานบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวสต.

คณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต และคณะ ลงพื้นที่ จ.พังงา (15/2/62)

@February,16 2019 07.06
คณะกรรมการกำกับทิศโครงการ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.) และคณะ ลงพื้นที่ ทำงานของเครือข่าย ชุมชนมอแกนบ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า และ ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม อ.เขาหลัก จังหวัดพังงา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ทีมศวสต ลงจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping)

@December,21 2018 12.14
ทีมศวสต. สจรส.ม.อ. ร่วมกับ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมนักประเมินฯ ประชุมเตรียมงาน และจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping) สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบนระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2

ทีมศว.สต. ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โซนใต้ล่าง 13 พย. 61

@November,13 2018 14.00
ดร.เพ็ญ สุขมาก นำทีมศว.สต. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม (โซนใต้ล่าง) ณ.ห้องประชุม โรงพยาบาลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (13 พ.ย. 2561)

ศวสต. ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ จ.ระนอง

@September,09 2018 13.45
คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคใต้ (ศวสต.) ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ และ การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 2 ระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561

ทีม ศวสต. ลงพื้นที่โซนใต้บน ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ.ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น

@May,09 2018 09.54
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)นำทีม ศวสต. ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ. ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

    ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับ@23 ก.ค. 62 11:45
 • โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า (โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน)

  โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า (โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน)

  ปลาดุกร้อมส่งขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน และชุมชนใกล้เคียง@22 ก.ค. 62 14:52
 • โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

  เกิดข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยง ในระดับกองทุนตำบล@21 ก.ค. 62 14:06
 • โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

  มีผู้เข้าอบรม จำนวน 22 คน @21 ก.ค. 62 10:44
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  เกิดแผนงานในการลงพื้นที่เยี่ยมชมรมฯผู้สูงอายุ@20 ก.ค. 62 19:10
 • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน

  HiA เป็นวิธีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เริ่มต้นเป็นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ต่อมาได้มีการใช้ในหลายสาขา เช่น การศึกษา  โปรกรมสุขภาพเป็นต้น  ในประเทศไทย HIA มีบทบาทตั้งปี 2550 เนื่องจากมี พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ทำให้จำเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการต่างๆ และมีการทำประชาพิจารณ์โดยสาธารณะ ข้อดีของ HIA คือ กระบวนการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ประเมิน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณะ  ตกลงร่วมกัน / เสริมพลัง  ในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการ Public Screening  Public Scoping  Assessing Public review @18 ก.ค. 62 14:09
 • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน

  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน

  จากการทบทวนการประยุกต์ใช้ HIA  ในระบบบริการสุขภาพ พบว่า  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ Health Impact Assessment (HIA) ในประเทศไทย นับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  ซึ่งกฎหมายได้ให้การรับรองสิทธิประชาชนที่จะดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และสามารถร้องขอและมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะได้คาดการณ์ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม  และการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี  โดยมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบในด้านของสุขภาพ และผลเชื่อมโยงปัจจัยกำหนดสุขภาพ ได้แก่ ปัจเจกบุคคล สิ่งแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพ ข้อที่พบจาการประยุกต์ใช้ HIA มาประเมินผลโครงการภาคใต้ตอนบน มีส่วนทำให้โครงการได้รับการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเกิดจากร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน และร่วมประเมิน โดยสาธารณะ อันประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ได้กับผลกระทบจากโครงการ และทีมประเมิน HIA    ตามกระบวนการของ HIA อันประอบด้วย  Public screening Public scoping Assessing และ Public review โครงการ ศวสต. ภาคใต้ตอนบนใน 5 จังหวัดใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช  เป็นโครงการที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพ  และมุ่ งเน้นการเชื่อมโยงการทำงานของโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ  ซึ่งเป็นการประเมินที่ควรวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  สร้างแบบจำลอง  อธิบายกลไก และข้อคิดเห็นแต่การเชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการแต่ละระดับออกมาได้ จังหวัดการนครศรีฯ: โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (เหล้า บุหรี่) - จังหวัดระนอง: โครงการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว - จังหวัดชุมพร: โครงการการลดอุบัติเหตุ - จังหวัดกระบี่: โครงการลดการสูบบุหรี่ HIA จึงมีส่วนสำคัญและควรประยุกต์ใช้ในการทำงานและควรเริ่มพร้อมกับโครงการในพื้นที่พัฒนาโครงร่างโครงการ  การประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอผลต่อผู้บริหาร และผู้แทนจากโครงการอื่นๆ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิธีการการทำงาน และประยุกต์ใช้ HIA@18 ก.ค. 62 11:32
 • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน

  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน

  ลักษณะการนำเสนอผลของการประยุกต์ใช้ HIA  เข้าร่วมในการประเมินโครงการ  ตั้งแต่กระบวนการ Public screening Public Scoping และ Assessing  ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดขอบเขต  ร่วมประเมินทั้งทีมประเมิน HIA  ผู้รับปิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  นำไปสู่การปรับปรุงโครงการเสริมพลังให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการยกตัวอย่างประกอบจากประสบการณ์การลงพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจชัดเจน@17 ก.ค. 62 19:20