banner1

แผนบริหารจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ทีม ศวสต. ลงพื้นที่โซนใต้บน ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ.ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น

@May,09 2018 09.54
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)นำทีม ศวสต. ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ. ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน

@January,11 2018 13.45
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ประชุมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายฯใต้บน หารือแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน ณ.ห้องประชุม สปสช เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมศวสต. ลงพื้นที่สนับสนุบงาน โซนอันดามัน

@January,10 2018 11.58
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. (แผนงานท่องเที่ยวชุมชน ) ลงพื้นที่ ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน ร่วมกับทีมงานผู้วิจัยในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ ตรังณ.สำนักงานอธิการบดี 

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ปี2) ครั้งที่ 1

@November,15 2017 10.21
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ปี2) ครั้งที่ 1 ณ.ห้องประชุม สปสช เขต 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี (15/11/60)

คณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. ลงเยี่ยมพื้นที่ อ.นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

@November,15 2017 09.49
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้) และทีมเครือข่าย ลงพื้นที่ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน น้ำพุ และวังใหญ่ อ.นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี (14/11/60)

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ

  -@22 ก.ค. 61 11:54
 • พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ

  -@22 ก.ค. 61 11:49
 • ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่

  ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่

  รู้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านกายภาพชุมชน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม@21 ก.ค. 61 19:19
 • แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

  ผลผลิต 1. มีคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1107/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการระบบบริหารจัดการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศร๊ฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน นายก อบจ.เป็นรองประธาน และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการและคณะทำงาน @21 ก.ค. 61 07:31
 • แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

  แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

  ผลผลิต ทีมคณะทำงานที่เข้าร่วมเข้าใจขั้นตอนการรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และได้รายงานกิจกรรมจำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมการใช้เว็บในวันนี้ ผลลัพธ์ ผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์เคยเป็นพี่เลี้ยงในโครงการชุมชนน่าอยู่ จึงเข้าใจขั้นตอนการรายงานบนเว็บไซต์ได้เร็ว และทำได้ถูกต้อง@21 ก.ค. 61 07:19
 • พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ

  พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ

  ผลผลิต สื่อสารกระบวนการทำงานของแต่ละประเด็นงานและเครือข่ายต่างๆในจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สจรส.มอ. การร่วมกันผลิตเนื้อหา การสื่อสารของแต่ละพื้นที่ เพื่อทำการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ร่วมกันโดยการจัดการร่วมของกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ เนื้อหาประเด็นการขับเคลื่อนจะรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการในการรับฟังความเห็นในห้องย่อย การสื่อสารสร้างสุขภาคใต้ ในงานสร้างสุขภาคใต้ปี  60 ใช้เป็นข้อมูลงานวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสาร และ เรื่องแนวปฏิบัติจริยธรรมการสื่อสาร ผลลัพธ์ เป็นส่วนหนึ่งในการให้เกิดเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาพใต้ ทั้ง 14 จังหวัด การทำงานร่วมในรูปแบบกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยมีการร่วมการผลิตเนื้อหาการสื่อสารในประเด็นสุขภาวะของแต่ละพื้นนำมาสื่อสารในช่องทาง การสื่อสารของแต่ละจังหวัด โดยมีตารางการนำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละจังหวัด ในการนำเสนอเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารที่ได้ทำการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพสื่อ และรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม@20 ก.ค. 61 17:59
 • โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

  โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

  ได้ข้อสรุปในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เช่นจัดให้มีเวทีเหลียวหลังแลหน้า ทุ่งตะโกโมเดลสู่ทุ่งตะโกเมืองสุขภาพสู่ ในวันที่ 25 กค.61  นักวิชาการจะประมวลข้อเสนอจากเวทีวันที่ 25 และ เข้าร่วมถอดบทเรียนสรุปบทเรียนในวันที่ 30 กค ที่ บ้านประชาเสรีตำบลเขาค่าย  และจะรวมรวมข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อการสังเคราะห์และข้อเสนอต่อ อำเภอทุ่งตะโกต่อไป@20 ก.ค. 61 09:51
 • งานบริหารจัดการกลาง

  -@19 ก.ค. 61 09:22