ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

แผนงานศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน แผนงานศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)
รหัสแผนงาน
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

แผนงานย่อย

ปีงบประมาณชื่อชุดโครงการงบประมาณ
2559 แผนงานโซนใต้ล่าง 0.00
2559 แผนงานโซนใต้กลาง 0.00
2559 แผนงานโซนใต้อันดามัน 0.00
2559 แผนงานโซนใต้บน 0.00
2559 แผนงานกลาง 0.00
2559 แผนงานสื่อ 0.00
2559 แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 0.00
2559 แผนงานสร้างสุข 0.00
2559 แผนงานสนับสนุน 0.00
2561 ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA 0.00

ชุดโครงการตามแผนงาน

ไม่มี

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)