ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63 0.00 0/0
2563 การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 3,000,000.00 2/10
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 655,000.00 3/13
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 1,130,000.00 6/24
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 1,040,000.00 1/12
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 900,000.00 16/52
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 935,000.00 10/21
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 760,000.00 14/27
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 940,000.00 7/15
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 610,000.00 1/23
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 1,010,000.00 6/17
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 655,000.00 5/26
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2 550,000.00 0/23
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 995,000.00 9/19
2562 การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 120,200.00 18/0
2562 แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษา 0.00 0/12
2562 HIA RC ปี 62 0.00 0/0
2562 งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 62 0.00 0/0
2562 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ปี2 0.00 0/0
2562 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน 150,000.00 7/0
2562 งานบริหารการเรียนการสอน ปี 62 0.00 0/1
2561 พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1 0.00 8/10
2562 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2 0.00 2/2
2562 สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข 0.00 1/8
2560 โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 150,000.00 35/0
2560 โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 150,000.00 37/0
2560 โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 150,000.00 19/0
2560 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 100,000.00 9/0
2560 แผนงานกลางระบบหนุนเสริม 850,000.00 4/0
2560 แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 1,235,000.00 3/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ 50,000.00 8/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 100,000.00 9/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 100,000.00 10/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 100,000.00 9/1
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล 100,000.00 9/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) 50,000.00 11/0
2560 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 200,000.00 7/0
2560 การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 150,000.00 31/0
2560 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ 150,000.00 13/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 55,000.00 4/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง 55,000.00 9/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน 100,000.00 14/2
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 55,000.00 6/0
2560 แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 190,850.00 20/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 165,000.00 11/1
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 165,000.00 15/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 100,000.00 13/1
2560 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 300,000.00 16/0
2561 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 0.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช 100,000.00 8/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง 70,000.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา 100,000.00 12/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง 100,000.00 13/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา 100,000.00 14/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ 100,000.00 28/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี 70,000.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 100,000.00 10/0
2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 100,000.00 12/0
2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 100,000.00 10/0
2560 โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 800,000.00 46/0
2560 โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 200,000.00 46/0
2560 โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 1,000,000.00 49/0
2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% 200,000.00 16/6
2560 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 200,000.00 20/0
2560 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 200,000.00 26/0
2560 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 179,920.00 24/0
2560 การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต 180,000.00 19/0
2560 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 180,000.00 8/0
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 200,000.00 14/0
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 180,000.00 14/0
2560 งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 280,000.00 14/0
2560 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ 2,500,000.00 86/43
2560 งานบริหารจัดการกลาง 736,739.00 10/0
2560 แผนงานกลางโซนอันดามัน 400,000.00 14/0
2560 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 200,000.00 20/0
2560 แผนงานกลางโซนใต้บน 2,700,000.00 30/0
2560 แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 0.00 26/0
29,547,709.00 1030/369
โครงการ 77/100 โครงการ
งบประมาณ 29,547,709.00/46,597,709.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2553 1 0.00
2559 33 17000000.00
2560 52 16097509.00
2561 4 50000.00
2562 9 270200.00
2563 15 28180000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

hathaithip hathaithip OFFICER
HSMI_Ae HSMI_Ae OFFICER
hsmiscac hsmiscac OFFICER
Jeranoun Thassri Jeranoun Thassri OFFICER
jindawan jindawan OFFICER
nee nee OFFICER
Pawint Saeku Pawint Saeku OFFICER
phen sukmag phen sukmag OFFICER
sirimon sirimon OFFICER
sophie_nima sophie_nima OFFICER
syuwari syuwari OFFICER
Yuttipong Kaewtong Yuttipong Kaewtong OFFICER
นักศึกษาฝีกงาน นักศึกษาฝีกงาน OFFICER
พงค์เทพ สุธีรวุฒิ พงค์เทพ สุธีรวุฒิ OFFICER
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ OFFICER