ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายชื่อโครงการ ปี 2560 (จำนวน 128 โครงการ)

128 items(1/2) 2 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 14:51 น.
- - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อป้องกันรากผักเน่า กรณีศึกษา สวนผักบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 14:49 น.
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายดาวอินคา กรณีศึกษาไร่พรปวีณ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 14:16 น.
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 13:32 น.
- - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อรักษาเชื้อราในโรงเห็ดฟาง กรณีศึกษา โรงเห็ดฟางบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 13:00 น.
- - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
kriangkrai.sa01 โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoTโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อ 30 ต.ค. 62 12:52 น.
- - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนาความหลากหลายของรสชาติผลิตภัณฑ์ถั่วตัด : กรณีศึกษา กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 12:45 น.
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายพันธุ์ไม้ กรณีศึกษา : ร้านณรงค์ทิพย์พันธุ์ไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 12:28 น.
- - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าถั่วลิสงที่ไม่ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 12:13 น.
- - -
10 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปมะนาวสดเป็นน้ามะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวไร่ภูตะวัน บ้านอีหลุ่ง ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:54 น.
- - -
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการการพัฒนาชุมชนสู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:21 น.
- - -
12 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส : กรณีศึกษาธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:18 น.
- - -
13 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปผลผลิตเป็นเครื่องดื่มผสมมะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวตู้มหา บ้านหนองชาด-ทรายทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:02 น.
- - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ในส่วนผสมอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:00 น.
- - -
15 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกล้วยน้ำว้า กรณีศึกษา : ไร่กล้วยสุขสมใจ ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 10:40 น.
- - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 10:35 น.
- - -
17 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเห็ดโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 10:21 น.
- - -
18 ???
(โครงการ)ปี 2560
keeravit.pe โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 29 ต.ค. 62 21:36 น.
- - -
19 ???
(โครงการ)ปี 2560
keeravit.pe ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 29 ต.ค. 62 21:09 น.
- - -
20 ???
(โครงการ)ปี 2560
Haikoonherb19 kuhgโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
21 ???
(โครงการ)ปี 2560
kriangkrai.sa01 อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อ 29 ต.ค. 62 06:29 น.
- - -
22 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3โครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 28 ต.ค. 62 15:12 น.
- - -
23 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ ถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสู่ชุมชนดอนประดู่โครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อ 28 ต.ค. 62 14:41 น.
- - -
24 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริม รายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 28 ต.ค. 62 14:09 น.
- - -
25 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการ ป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัยโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 28 ต.ค. 62 13:28 น.
- - -
26 ???
(โครงการ)ปี 2560
Santapol-udonthani63 โครงการสันตพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560-2562โครงการอาสาประชารัฐวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี เมื่อ 27 ต.ค. 62 12:26 น.
- - -
27 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
28 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
29 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
30 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
31 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กาโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
32 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กาโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
33 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นปลูกสำหรับการปลูกพืชปลอดสารพิษโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
34 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชาวเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนโครงการ1 คณะ 1โมเดล คณะนิติศาสตร์โครงการอาสาประชารัฐ
- - -
35 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan Mae ka Panoramic :เปิดภาพส่องเมืองผ่านเรื่องศิลปะชุมชนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
36 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
37 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan 1คณะ1โมเดล คณะสหเวชศาสตร์โครงการอาสาประชารัฐ
- - -
38 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริมป้องกัน โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาล และชุมชนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
39 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อ 25 ต.ค. 62 15:46 น.
- - -
40 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 25 ต.ค. 62 13:55 น.
- - -
41 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
42 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan ข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)โครงการอาสาประชารัฐ
- - -
43 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในอำเภอเชียงคำ ปีที่2โครงการอาสาประชารัฐ
- - -
44 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
45 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan ผลการถ่ายทอดเทคดนโลยีผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธู์ข้าวคุณภาพในต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยาโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
46 ???
(โครงการ)ปี 2560
jantana8628 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 22 ต.ค. 62 15:14 น.
- - -
47 ???
(โครงการ)ปี 2560
jantana8628 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2560โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 22 ต.ค. 62 13:12 น.
- - -
48 ???
(โครงการ)ปี 2560
aunchittha โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก เมื่อ 18 ต.ค. 62 23:24 น.
- - -
49 ???
(โครงการ)ปี 2560
Kitiya.kh โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชนโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อ 18 ต.ค. 62 14:41 น.
- - -
50 ???
(โครงการ)ปี 2560
Kitiya.kh โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชนโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เมื่อ 18 ต.ค. 62 09:30 น.
- - -
51 ???
(โครงการ)ปี 2560
nantawan_6726 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อ 17 ต.ค. 62 17:19 น.
- - -
52 ???
(โครงการ)ปี 2560
Kitiya.kh โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
53 ???
(โครงการ)ปี 2560
nantawan_6726 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 )โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อ 17 ต.ค. 62 15:35 น.
- - -
54 ???
(โครงการ)ปี 2560
sukhoomphunnarong การขับเคลื่อนชุมชนด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์ทั่วประเทศโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 17 ต.ค. 62 13:00 น.
- - -
55 ???
(โครงการ)ปี 2560
Dr.Sopone Phonprapruit โรดโชว์สินค้าดีมีนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อ 17 ต.ค. 62 12:24 น.
- - -
56 ???
(โครงการ)ปี 2560
Dr.Sopone Phonprapruit โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อ 17 ต.ค. 62 12:15 น.
- - -
57 ???
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านถ้ำเสือบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่โครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อ 10 ก.ย. 62 10:57 น.
- - -
58 ???
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหยีเพ็งโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อ 9 ก.ย. 62 16:15 น.
- - -
59 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ส.ค. 61 11:22 น.
35 35 - #1 #1 14 ธ.ค. 62 15:56
60 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุงต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุงแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ส.ค. 61 11:16 น.
37 37 - #1 #1 16 พ.ย. 62 05:37
61 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ส.ค. 61 11:09 น.
20 19 - #1#2 #1 29 ต.ค. 62 11:28
62 ???
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง1) บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2)บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3)บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4)เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตังแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 24 ก.ค. 61 23:18 น.
9 9 - #1 13 ธ.ค. 62 12:35
63 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac แผนงานกลางระบบหนุนเสริมแผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 17 ก.ค. 61 15:57 น.
4 4 - 7 ส.ค. 62 10:31
64 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 16 ก.ค. 61 10:31 น.
3 3 - 6 ก.ย. 61 12:59
65 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมืองแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ก.ค. 61 10:38 น.
8 8 - #1 #1 20 พ.ค. 62 17:46
66 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาบ้านสามช่องเหนีอ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ก.ค. 61 09:07 น.
9 9 - #1 #1 26 ก.ค. 62 10:36
67 เลขที่ 6
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ก.ค. 61 09:05 น.
11 10 - 26 ต.ค. 62 17:51
68 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ก.ค. 61 09:03 น.
9 9 - #1 19 มี.ค. 62 15:41
69 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูลบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ก.ค. 61 09:02 น.
9 9 - #1 #1 9 ส.ค. 62 15:59
70 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ก.ค. 61 08:57 น.
11 11 - #1 19 ต.ค. 62 14:40
71 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง,กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 11 ก.ค. 61 10:35 น.
20 7 - #1 13 ธ.ค. 62 11:33
72 -
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 11 ก.ค. 61 10:33 น.
31 31 - #1#2 #1 19 มี.ค. 62 10:33
73 -
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 11 ก.ค. 61 10:32 น.
13 13 - #1 #1 3 ก.ค. 62 18:53
74 ุ61-ข-05
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIAสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 2 ก.ค. 61 16:07 น.
4 4 - #1 18 ก.ย. 62 16:25
75 61-ข-051
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนองอำเภอเมือง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางนอน ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ และ ตำบลปากน้ำระบบสนับสนุนกระบวนการ HIAสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 22 มิ.ย. 61 09:30 น.
9 9 - #1 27 ก.ค. 62 15:40
76 61-ข-049
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีระบบสนับสนุนกระบวนการ HIAสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 22 มิ.ย. 61 09:29 น.
14 14 - #1 19 ส.ค. 62 15:37
77 61-ข-052
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรอ.ทุ่งตะโก้ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIAศวสต เมื่อ 22 มิ.ย. 61 09:28 น.
14 14 - #1 20 ส.ค. 62 19:03
78 61-ข-053
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราชระบบสนับสนุนกระบวนการ HIAสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 22 มิ.ย. 61 09:26 น.
6 6 - #1 20 ส.ค. 62 17:46
79 61-ข-054
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีระบบสนับสนุนกระบวนการ HIAศวสต เมื่อ 22 มิ.ย. 61 09:26 น.
11 11 - #1 #1 17 ส.ค. 62 09:35
80 61-ข-055
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมระบบสนับสนุนกระบวนการ HIAศวสต เมื่อ 22 มิ.ย. 61 09:22 น.
9 9 - #1 16 ส.ค. 62 00:54
81 -
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช4 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ตำบลไสหร้าและเทศบาลตำบลจันดีอำเภอฉวาง ตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกา และตำบลหูล่องอำเภอปากพนังแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 มิ.ย. 61 05:37 น.
20 20 - #1 19 ก.ย. 62 09:27
82 61-ข-031
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวางแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 มิ.ย. 61 05:36 น.
11 11 - #1 12 ก.ย. 62 12:09
83 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 มิ.ย. 61 05:33 น.
15 15 - #1 13 ธ.ค. 62 15:44
84 -
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาตำบลพรุใน ทั้ง 7 หมู่บ้านแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 31 พ.ค. 61 13:15 น.
13 13 - #1 26 ก.ค. 62 12:59
85 -
(โครงการ)ปี 2560
syuwari พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผลแผนงานสนับสนุนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 21 ก.พ. 61 20:27 น.
17 16 - 19 ส.ค. 62 12:55
86 ???
(โครงการ)ปี 2560
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลาจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลางศวสต เมื่อ 20 ก.พ. 61 14:55 น.
42 41 - #1 #1 19 ส.ค. 62 14:00
87 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราชแผนงานสื่อสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ก.พ. 61 06:58 น.
17 8 - 2 ส.ค. 61 12:22
88 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรังแผนงานสื่อสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ก.พ. 61 06:56 น.
1 1 - 13 ก.ค. 61 13:19
89 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลาแผนงานสื่อสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ก.พ. 61 06:54 น.
12 12 - 12 ก.ค. 61 13:06
90 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุงแผนงานสื่อสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ก.พ. 61 06:53 น.
13 13 - 25 ก.ค. 61 14:18
91 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงาแผนงานสื่อสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ก.พ. 61 06:52 น.
14 14 - #1 12 ก.ค. 61 15:18
92 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่แผนงานสื่อสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ก.พ. 61 06:51 น.
28 28 - 15 ก.ค. 61 11:48
93 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานีแผนงานสื่อสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ก.พ. 61 06:50 น.
1 1 - 12 มิ.ย. 61 11:51
94 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพรตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรแผนงานสื่อสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ก.พ. 61 06:49 น.
16 10 - 25 ก.ค. 61 17:03
95 61-ข-010
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 11:06 น.
12 12 - #1 1 ส.ค. 62 15:42
96 61-ข-010
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานีแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 11:02 น.
10 10 - #1 25 ก.ย. 62 22:46
97 60-ข-083
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดระนอง.จังหวัดภูเก็ต.จังหวัดพังงาแผนงานโซนใต้อันดามันสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:30 น.
47 46 - 21 มิ.ย. 62 17:13
98 61-ข-008
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:28 น.
46 46 - #1#2 #1 21 ก.ค. 62 10:44
99 60-ข-087
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:27 น.
49 49 - #1 24 ธ.ค. 62 21:52
100 60-ข-084
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองพน และตำบลทรายขาวแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:24 น.
16 16 - #1 #1 15 ธ.ค. 62 16:29
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
128 items(1/2) 2 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 128 โครงการ