ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
รหัสโครงการ -
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
พี่เลี้ยงโครงการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6360477504846,101.32381439209

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤติความรุนแรง เป็นแผนงานที่ดำเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.เขต 12) องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มเข็ง แก่แกนนำชุมชน และจิตอาสา สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน สร้างระบบติดตามประเมินผล และระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของของแกนนำชุมชน เกิดกลุ่มแกนนำชุมชนและจิตอาสาที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน เกิดระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสา และหน่วยญาลันนันภายใต้โครงการ ญาลันนันบารูกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อพัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะและดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคน และสร้างมุมมองต่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะและสันติสุข

-เกิดกลุ่มแกนนำชุมชนและจิตอาสาที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน -เกิดระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

2 สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน

มีการการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เข้ามารับทุน สปสช

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 15:52 น.