ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาคุณภาพโครงการระดับตำบลเมืองสุรินทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาคุณภาพโครงการระดับตำบลเมืองสุรินทร์

3 สิงหาคม 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพื้นที่ในการบันทึกข้อมูลแผนงาน โครงการกองทุนในเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานพื้นที่ รับรู้และเข้าใจการการลงันทึกข้อมูล ผลลัพธ์ เกิดแผนงาน โครงการ และการบันทึกข้อมูลในเว็บไซด์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,200.00 0.00 94,652.00 3,000.00 0.00 0.00 105,852.00