ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9

ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนในเว็บไซต์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนในเว็บไซต์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

24 กรกฎาคม 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน / โครงการกองทุนสุขภาพตำบลในเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เจ้าหน้าที่กองทุน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานกองทุน รับรู้และสามารถบันทึกแผนงาน / โครงการ ผลลัพธ์ มีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงาน / โครงการ ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 22,992.00 0.00 0.00 0.00 25,992.00