ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9

ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงกลไกสุขภาวะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงกลไกสุขภาวะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

13 กรกฎาคม 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงกลไกสุขภาวะอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีการรับรู้เรื่องโครงการจากกลุ่มเป้าหมายพื้นที่และยินดีเข้าร่วมโครงการ ผลละพธ์  ได้ประเด็นปัญหาและการจัดทำแผนงาน / โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 55,592.00 1,000.00 0.00 0.00 59,592.00