ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สวรส.อีสาน)
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นส.วนิดา วิระกถุล
พี่เลี้ยงโครงการ นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

พัฒนาทีมพี่เลี้ยง สนับสนุนการดำเนินงานในระดับเขต และระดับจังหวัด 4 จังหวัด

0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

มีพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงาน จังหวัดละ 1 แห่ง 1 พชอ.

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ(ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 - -
18 ธ.ค. 62 พัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 20.00 - -
3 - 28 ก.พ. 63 หนุนเสริมศักยภาพการจัดทำแผนงานโครงการและติดตามประเมินผล 60.00 - -
6 - 31 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงโครงการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล 4 จังหวัด 260.00 - -
20 ม.ค. 63 จัดประชุม coaching ทีมพื้นที่ในการจัดทำแผน/โครงการ 120.00 - -
3 - 28 ก.พ. 63 หนุนเสริมศักยภาพการจัดทำแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลฯ 260.00 - -
2 มี.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 ทบทวนแผนงานโครงการฯที่ขอทุนงบประมาณปี2562(ตุลาคม61-กันยายน62) 260.00 - -
3 ส.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 พัฒนาแผนงานโครงการที่ขอทุนงบประมาณปี2563(ตุลาคม62-กันยายน63) 260.00 - -
1 ต.ค. 62 - 28 ธ.ค. 63 ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานแผนงานโครงการแต่ละกองทุน 200.00 - -
รวม 1,440 - 1 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 10:23 น.