ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5

การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต

การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต

13 มกราคม 2563
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงทำความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ กระบวนการและผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ โดย ดร. ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับจังหวัด •สร้างทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด •ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อร่วมทำความเข้าใจต่อแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับ การขับเคลื่อนประเด็นของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) และการใช้งานโปรแกรมการทำแผน (การพัฒนาข้อเสนอ และการติดตามประเมินผลโครงการ) •การดำเนินงานสนับสนุนให้พื้นที่มีโครงการที่ลดปัจจัยเสี่ยงและประเด็นความต้องการอื่นของพื้นที่ •การประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับจังหวัด นำเสนอแผนการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับจังหวัด และถาม - ตอบ ประเด็นข้อสงสัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ  ระดับพื้นที่  เขต 5 โดยกำหนดให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับพื้นที่ เขต 5 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับพื้นที่ เขต 5 มีสาระสำคัญของการประชุมประกอบไปด้วย
1)ชี้แจงทำความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ กระบวนการและผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะแนวทางการบูรณาการภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ 2) กระบวนการกลุ่ม การเพื่อเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  (แบ่งกลุ่ม ตามจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย) •บูรณาการแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปี กับทิศทางตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
•การใช้งานเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) พัฒนาแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงภาคีเครือข่ายต่างๆในการจัดทำโครงการที่ขอสนับสนุนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รวมถึงการติดตามประเมินผล
•สรุปแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการควบคุมกำกับติดตาม