ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

จำนวนกลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต่อการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

57.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

จำนวนพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

57.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
31 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 - -
31 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 - -
31 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 - -
31 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 - -
7 ม.ค. 63 การประชุมติดตามการดำเนินงานของทีมระดับเขตในการจัดทำแผนกองทุน การพัฒนาโครงการ 30.00 - -
13 ม.ค. 63 การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต 21.00 - -
1 - 30 เม.ย. 63 การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อการขับเคลื่อนโครงการตามแผนงานของกองทุนฯ 15.00 - -
1 - 31 ธ.ค. 62 การประชุมชี้แจงทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และการจัดทำแผนกองทุน การพัฒนาโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ เป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินการ 150.00 - -
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ติดตามสนับสนุนการทำงานของกองทุนฯร่วมกับทีมระดับพื้นที่ให้สามารถจัดทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและติดตามประเมินผลโครงการของกองทุน ฯ ให้มีคุณภาพ ตามบริบทของพื้นที่ 300.00 - -
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา แนะนำการทำงานแก่ทีมระดับพื้นที่เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ 150.00 - -
1 ม.ค. 63 - 28 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (จัดประชุมในพื้นที่ พชอ..) 200.00 - -
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 200.00 - -
รวม 1,066 - 1 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 10:21 น.