แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา

แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา

ชื่อโครงการ แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา
องค์กรหลัก
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2559
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.17900672569939,100.609540481445

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ในปี พ.ศ.2559 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายกฤษฎา บุญราช และได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการทุกท่านจนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา และมีโครงการต่างๆได้แก่ โครงการบ้านเอื้อบุญ-อุ่นรัก อ.บางกล่ำ ดำเนินงานโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ งบประมาณปี พ.ศ. 2560 เน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ดำเนินงานโดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ งบประมาณปี 2562 (3,850,000 บาท) เน้นกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมัธยมจำนวน 80 แห่ง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารภาคใต้ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา 2560 – 2564 ทั้ง 3 โครงการมุ่งพัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียน การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ระบบเกษตรของชุมชนที่เชื่อมโยงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ข้าวอินทรีย์
  • ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร
  • อาหาร
  • อาหารกลางวัน

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน done search
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ clear search
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) clear search
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ clear search
5 เกิดกระบวนการชุมชน clear search
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ clear search

ภาพถ่าย

  • photo กากาดก่ดสห หกดาสหากดาสหก่ดสาหกดหกดา่กหกากาดก่ดสห หกดาสหากดาสหก่ดสาหกดหกดา่กห
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 art-ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร-6.pdf (.pdf) wanna

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย wanna wanna เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 23:51 น.