การจัดการระบบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะแล้

การจัดการระบบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะแล้

ชื่อโครงการ การจัดการระบบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะแล้
องค์กรหลัก
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2559
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.31115503870632,100.445962245508

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการอาหารเช้า และอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ และนำผลผลิตเข้าสู่อาหารกลางวัน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • อาหารกลางวัน

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน clear search
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ clear search
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) clear search
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ clear search
5 เกิดกระบวนการชุมชน clear search
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ clear search

ภาพถ่าย

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 7 เรื่องราวอาหาร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา.pdf (.pdf) wanna

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย wanna wanna เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 23:41 น.