ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 จ.พัทลุง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 จ.พัทลุง

8 สิงหาคม 2563
Panuddapo2536Panuddapo2536
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การทบทวนการใช้เว็บกองทุนตำบล ความสำคัญของแผนงาน ฝึกปฏิบัติบันทึกจากข้อมูลที่กองทุนเตรียมมาตามใบงานที่ให้ไว้ก่อนแล้ว - ข้อมูลสถานการณ์แต่ละแผนงาน (ขนาดปัญหาในแต่ละแผนงาน) - เป้าหมาย ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง - แนวทางสำคัญในการแก้ปัญหา - แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การทำแผนกองทุน เน้น 5 แผนงานหลัก (บุหรี่ เหล้า สารเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,120.00 16,120.00