ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12

ประชุมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาโครงการ เทศบาลเมืองคลองแห ครั้งที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาโครงการ เทศบาลเมืองคลองแห ครั้งที่ 1

15 มกราคม 2563
duangjai เขต12duangjai เขต12
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุน.  การขอสนับสนุนงบประมาณตามบทบาทหน้าที่.  ประเภทการขอรับงบประมาณ.  การเขียนแผนงานและพัฒนาโครงการผ่านระบบโปรแกรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาเภสัชปี 4. 15 คน.
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. 4 คน.
บุคลากรกองศึกษา 3. คน.
บุคลากรกองสาธารณสุข 3. คน.
คณะผู้บริหาร/ รองปลัดเทศบาล / หัวหน้าส่วน /ผอ กองต่างๆ. จำนวน. 6. คน.                                                        คณะทำงาน พชต และ พชอ. 13 คน ฝึกการเขียนพัฒนาโครงการปผ่านโปรแกรม 4. โครงการ.
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เลือกแผนงานโภชนาการ. เรื่องการส่งเสริมภาวะโชนการในศุนย์พัฒนาเด็กเฃ็ก. และ โครงการการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.
2.กลุ่มนักศึกษาเภสัช. เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง. เรื่องยาสามัญประจำบ้านน่ารู้ในกลุ่มนักเรียน