ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ จังหวัดยะลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ จังหวัดยะลา

11 มกราคม 2563
Panuddapo2536Panuddapo2536
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนและเสนอแผนสุขภาพ ร่างโครงการบูรณาการผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลนำร่อง 5 แห่ง
  • ปรับปรุงการทำแผนสุขภาพและการพัฒนาโครงการบูรณาการผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการทบทวนและการร่างแผนสุขภาพ จะมีการปรับปรุงการทำแผนสุขภาพและการพัฒนาโครงการบูรณาการผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแลดำเนินการแผนต่อไป