ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงานโครงการรบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สงขลา ตรัง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.09942181238035,100.422535091639

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

1.1 เกิดกลไกคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

2.1 เกิดพื้นที่นำร่องบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
2.2 เกิดพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 - -
21 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนงานในระบบแผน จังหวัดยะลา 70.00 - -
19 - 20 พ.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 30.00 - -
29 พ.ย. 62 การประชุมทีมระดับจังหวัด สงขลาเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนสุขภาพ และโครงการฯ 6.00 - -
2 ธ.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก จังหวัดสงขลา 30.00 - -
17 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพและยกร่างโครงการ ทน.ตรัง ครั้ง 1 100.00 - -
17 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพและยกร่างโครงการ ทน.ตรัง ครั้ง 2 100.00 - -
17 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 70.00 - -
17 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการพัฒนาโครงการกองทุนนำร่อง อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 70.00 - -
22 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับจังหวัด เพื่อเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนสุขภาพและร่างข้อเสนอโครงการ จ.สตูล 15.00 - -
25 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก จังหวัดยะลา 25.00 - -
26 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการพัฒนาโครงการกองทุนนำร่อง จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 35.00 - -
26 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 25.00 - -
18 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการพัฒนาโครงการกองทุนนำร่อง จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 15.00 - -
26 ม.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก ผ่านโปรแกรม ZOOM อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1 30.00 - -
26 ม.ค. 63 การประชุมทีมระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนสุขภาพและโครงการ จ.นราธิวาส 30.00 - -
26 ม.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก ผ่านโปรแกรม ZOOM อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 2 30.00 - -
8 ก.พ. 63 ประชุมทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพ ทน.ตรัง เพื่อเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนสุขภาพ และโครงการ 10.00 - -
8 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนสุขภาพ และโครงการฯ 10.00 - -
15 ต.ค. 62 ทบทวนแผนสุขภาพและร่างข้อเสนอโครงการ เทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 1 150.00 - -
15 พ.ย. 62 ทบทวนแผนสุขภาพและร่างข้อเสนอโครงการ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จำนวน 2 กองทุน ครั้งที่ 2 40.00 - -
19 พ.ย. 62 ทบทวนแผนสุขภาพและร่างข้อเสนอโครงการ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จำนวน 2 กองทุน ครั้งที่ 3 40.00 - -
17 ธ.ค. 62 ทบทวนแผนสุขภาพและร่างข้อเสนอโครงการ เทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 2 50.00 - -
21 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนงานในระบบแผน 1 ครั้ง 3 แห่ง ( ทม.คลองแห ทม.คอหงส์ ทม.บ้านพรุ ) 15.00 - -
27 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อเสนอโครงการ เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 1 15.00 - -
27 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ จังหวัดยะลา 70.00 - -
15 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาโครงการ เทศบาลเมืองคลองแห ครั้งที่ 1 15.00 - -
18 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาโครงการ เทศบาลตำบลบ้านพรุ ครั้งที่ 1 15.00 - -
30 ม.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1 46.00 - -
21 - 30 ต.ค. 62 ทบทวนแผนโครงการของเทศบาลนครตรัง จำนวน 2 ครั้ง 150.00 - -
25 พ.ย. 62 การนำเสนอโครงการ/ติดตามโครงการของเทศบาลนครตรัง 50.00 - -
17 ธ.ค. 62 ทบทวนแผนสุขภาพและร่างข้อเสนอโครงการ กองทุนนำร่อง อ.ควนขนุน ครั้งที่ 1 30.00 - -
17 ธ.ค. 62 ทบทวนแผนสุขภาพและร่างข้อเสนอโครงการ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ครั้งที่ 2 30.00 - -
17 ธ.ค. 62 สนับสนุนการติดตามโครงการกองทุนนำร่อง อ.ควนขนุน ครั้งที่ 1 30.00 - -
17 ธ.ค. 62 สนับสนุนการติดตามโครงการกองทุนนำร่อง อ.ควนขนุน ครั้งที่ 2 30.00 - -
23 ม.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 37.00 - -
3 ก.พ. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 1 25.00 - -
16 ก.พ. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เทศบาลเมืองคอหงส์ คลองแห บ้านพรุ ครั้งที่ 1 20.00 - -
2 เม.ย. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 25.00 - -
2 พ.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เทศบาลเมืองคอหงส์ คลองแห บ้านพรุ ครั้งที่ 2 20.00 - -
15 พ.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1 20.00 - -
15 พ.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 20.00 - -
17 มิ.ย. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 3 25.00 - -
15 ก.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 2 20.00 - -
18 ก.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เทศบาลเมืองคอหงส์ คลองแห บ้านพรุ ครั้งที่ 3 20.00 - -
20 ส.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 4 25.00 - -
20 ส.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 20.00 - -
10 ก.ย. 63 ทีมระดับพื้นที่สรุปผลและวิเคราะห์ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ จังหวัดสงขลา 20.00 - -
15 ก.ย. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 3 20.00 - -
30 พ.ย. 62 การประชุมชี้แจงทีมทำงานระดับพื้นที่ 18.00 - -
1 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 1 17.00 - -
10 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 2 15.00 - -
รวม 1,844 - 11 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 09:08 น.