ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11

ประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน

31 มกราคม 2563
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

วันที่ 30 มกราคม 2563

09.30 - 10.00 น.  ลงทะเบียน

10.00 - 10.30 น.  กล่าวต้อนรับ นโยบายทิศทางการดำเนินงานกองทุนฯ ปี 2563 เขต 11 สุราษฏร์ธานี : ผู้บริหาร สปสช เขต 11 สุราษฏร์ธานี

10.30 - 11.30 น.  สถานการณ์การดำเนินงานกองทุนฯ ของแต่ละจังหวัด : สปสช เขต 11 สุราษฏร์ธานี

11.30 - 12.00 น.  สรุปสถานการณ์การดำเนินงานกองทุนฯในพื้นที่นำร่องโดยการใช้กลไก พชอ กปท รพ.สต.ถ่ายโอน : นายทวีวัตร เครือสาย

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 14.30 น.  จัดทำและพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกองทุนฯ : สปสช เขต 11 สุราษฏร์ธานีและคณะทำงานฯ

14.30 - 17.30 น.  จัดทำและพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ กองทุนฯ (ต่อ) : สปสช เขต 11 สุราษฏร์ธานีและคณะทำงานฯ

17.30 - 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น

31 มกราคม 2563

09.00 - 10.30 น.  การจัดงานมหกรรมกองทุนฯ เขต 11 สุราษฏร์ธานี : สปสช เขต 11 สุราษฏร์ธานี

10.30 - 12.00 น.  การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯและกลไกสร้างเสริมระดับพื้นที่โดยใช้ประเด็น พชอ สรุปผลพื้นที่นำร่องที่ดำเนินการ แล้ว 9 พื้นที่ : สปสช เขต 11 สุราษฏร์ธานีและคณะทำงานฯ

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 14.30 น.  ร่าง แผนงานโครงการ ตังอย่าง ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามหนุนเสริมหรือพื้นที่ใหม่ : นายทวีวัตร เครือสาย

14.30 - 15.30 น.  สรุปประเด็นจากการประชุม / ข้อหารือปิดการประชุม

** หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง 10.15 , 14.30 หรือพร้อมการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 8 จ.กระบี่

19 ธันวาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ในวันที่ 18 - 19 ธันวาคม พศ. 62 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วันที่ 18 ธันวาคม พศ. 62

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม พิธีการ เปิดการประชุม โดย นายธงชัย สิทธิยุโณ

09.00 – 10.00 น. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

10.00 – 11.00 น. -สถานการณ์ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
-การคืนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ /กลไก พชอ. เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ (ทีมวิทยากร)

11.00 – 12.00 น. เป้าหมายร่วม สุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เป็นอย่างไร?

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ทีมวิทยากร)

วันที่ 19 ธันวาคม พศ. 62

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) (ทีมวิทยากร)

10.30 – 12.00 น. นำเสนอ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกระบวนการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. การใช้ระบบสารสนเทศและการลงระบบโปรแกรม ในการจัดการข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะ จนท.บันทึกข้อมูล โปรดเตรียมโน๊ตบุ๊ค กองทุนฯ ละ 1 เครื่องเพื่อฝึกปฏิบัติ)

15.00 – 16.30 น. -แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป-ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน พิธีปิดการอบรม


หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 1. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

 2. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 86 คน
 • มีการเขียนโครงการ
 • มีการฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลเข้าระบบออนไลน์

ประชุมทีมระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจ/กำหนดเป้าหมาย/วางแผนร่วม (พชอ./คกก.กองทุน)

17 ธันวาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจ/กำหนดเป้าหมาย/วางแผนร่วม (พชอ./คกก.กองทุน)

16 - 17 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมโรงแรมชฏา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 ธันวาคม 2562

08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม

09.00 - 09.30 น.    ชี้แจงวัตถุประสงค์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดย ทวีวัตร เครือสาย

09.30 - 11.30 น.    นำเสนอข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญในเขต 11 โดยนายเชาวลิต ลิบน้อย และนายทวีวัตร เครือสาย

11.30 - 12.00 น.  นำเสนอเป้าหมายสำคัญของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 13.30 น.  นำเสนอเป้าหมายสำคัญของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 (ต่อ)

13.30 - 14.00 น.  ระดมความคิดเห็นการดำเนินงาน

14.00 - 16.00 น.  สรุปสถานการณ์การดำเนินงานแต่ละพื้นที่ / สรุปการประชุม

17 ธันวาคม 2562

09.00 - 09.30 น.    ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปมุมมองที่น่าสนใจและข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

09.30 - 10.30 น.    จัดทำแผนปฎิบัติการ

10.30 - 12.00 น.    แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป
              ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน
              พิธีปิดการอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากคณะทำงานโครงการ จำนวน 30 คน

 • มีการทบทวนการดำเนินงานโครงการ

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 7 จ.ระนอง

13 ธันวาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม พศ. 62 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

วันที่ 12 ธันวาคม พศ. 62

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม พิธีการ เปิดการประชุม โดย นายธงชัย สิทธิยุโณ

09.00 – 10.00 น. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

10.00 – 11.00 น. -สถานการณ์ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
-การคืนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ /กลไก พชอ. เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ (ทีมวิทยากร)

11.00 – 12.00 น. เป้าหมายร่วม สุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เป็นอย่างไร?

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ทีมวิทยากร)

วันที่ 13 ธันวาคม พศ. 62

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) (ทีมวิทยากร)

10.30 – 12.00 น. นำเสนอ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกระบวนการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. การใช้ระบบสารสนเทศและการลงระบบโปรแกรม ในการจัดการข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะ จนท.บันทึกข้อมูล โปรดเตรียมโน๊ตบุ๊ค กองทุนฯ ละ 1 เครื่องเพื่อฝึกปฏิบัติ)

15.00 – 16.30 น. -แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป-ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน พิธีปิดการอบรม


หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 1. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

 2. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน มาจาก อสม ครู คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.สาธารณสุข จนท.กองทุนฯ
 • มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่
 • มีการเขียนแผนงานโครงการ ศพด : วัยเรียน , วัยทำงาน
 • มีการเรียนรู้การกรอกข้อมูลเข้าระบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 6 จ.นครศรีฯ (ทม.ปากพูน)

3 ธันวาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดกำรประชุมกำรจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลรัษฎำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองปากพูน สาขาตลาดพฤหัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 2 ธัวาคม 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม พิธีการ เปิดการประชุม โดยนายกเทศมนตรีตำบลปากพูน

09.00 – 10.00 น. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ สนับสนุนให้อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

10.00 – 11.00 น. -สถานการณ์ การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 และ -การคืนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแล สุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ (ทีมวิทยากร)

11.00 – 12.00 น. เป้าหมายร่วม สุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เป็นอย่างไร?

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มวิเคราะสถานการณ์เพื่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแล สุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดท าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ทีมวิทยากร)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) (ทีมวิทยากร)

10.30 – 12.00 น. น าเสนอ จัดท าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกระบวนการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. การใช้ระบบสารสนเทศและการลงระบบโปรแกรม ในการจัดการข้อมูลกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 16.30 น. -แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป -ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน พิธีปิดการอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 90 คน

-มีโครงการ จำนวน 4 โครงการ โดยแยกเป็นกลุ่มวัยดังนี้คือ 1.กลุ่มแม่และเด็ก 2.กลุ่มวัยเรียน/เยาวชน 3.กลุ่มผู้สูงอายุ 4.กลุ่มวัยทำงาน

-มีการคืนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพภายในพื้นที่ตำบลปากพูน

-มีการฝึกการเขียนโครงการ

-มีการเรียนรู้การกรอกข้อมูลเข้าระบบออนไลน์

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 5 จ.พังงา

26 พฤศจิกายน 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พศ. 62 ณ.หอสมุดประชาชน อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม พิธีการ เปิดการประชุม โดย นายอำเภอตะกั่วป่า

09.00 – 10.00 น. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

10.00 – 11.00 น. -สถานการณ์ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
-การคืนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ /กลไก พชอ. เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ (ทีมวิทยากร)

11.00 – 12.00 น. เป้าหมายร่วม สุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เป็นอย่างไร?

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ทีมวิทยากร)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) (ทีมวิทยากร)

10.30 – 12.00 น. นำเสนอ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกระบวนการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. การใช้ระบบสารสนเทศและการลงระบบโปรแกรม ในการจัดการข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะ จนท.บันทึกข้อมูล โปรดเตรียมโน๊ตบุ๊ค กองทุนฯ ละ 1 เครื่องเพื่อฝึกปฏิบัติ)

15.00 – 16.30 น. -แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป-ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน พิธีปิดการอบรม


หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 1. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

 2. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 140 คน
 2. มีการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ ตั้งแต่ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ การจัดทำแผนงานโครงการ
 3. จนท.รับผิดชอบ 7 กองทุนฯ เรียนรู้การกรอกข้อมูลเข้าระบบ https://localfund.happynetwork.org/

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 4 จ.ชุมพร

15 พฤศจิกายน 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน พศ. 62 ณ.โรงพยาบาลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม พิธีการ เปิดการประชุม โดย นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น สสอ.ทุ่งตะโก และ นายวิษณุ ทองแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านคลองน้อย

09.00 – 10.00 น. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

10.00 – 11.00 น. -สถานการณ์ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
-การคืนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ /กลไก พชอ. เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ (ทีมวิทยากร)

11.00 – 12.00 น. เป้าหมายร่วม สุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เป็นอย่างไร?

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ทีมวิทยากร)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) (ทีมวิทยากร)

10.30 – 12.00 น. นำเสนอ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกระบวนการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. การใช้ระบบสารสนเทศและการลงระบบโปรแกรม ในการจัดการข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะ จนท.บันทึกข้อมูล โปรดเตรียมโน๊ตบุ๊ค กองทุนฯ ละ 1 เครื่องเพื่อฝึกปฏิบัติ)

15.00 – 16.30 น. -แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป-ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน พิธีปิดการอบรม


หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 1. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

 2. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีแผนงานโครงการ
 • แม่และเด็ก : ลูกรอดแม่ปลอดภัย

 • วัยเรียน : ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน

 • วัยทำงาน : โรคเรื้อรัง

 • วัยผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

 • วัยผู้พิการ / ด้อยโอกาส : คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 • ประชากรกลุ่มเสี่ยง (สารเสพติด) : ยาเสพติด

 • ประชากรกลุ่มเสี่ยง (สารเคมีการเกษตร) : สารเคมีตกค้าง

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการเข้ากองทุนฯ

 2. จนท.รับผิดชอบงานกองทุนฯ เรียนรู้การกรอกข้อมูลเข้าระบบ

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 3 จ.สุราษฏร์ธานี

13 พฤศจิกายน 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พศ. 62 ณ.โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 13 พย. 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม พิธีการ เปิดการประชุม โดย ดร.สัมพันธ์ กลิ่นนาค

09.00 – 10.00 น. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

10.00 – 11.00 น. -สถานการณ์ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
-การคืนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ /กลไก พชอ. เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ (ทีมวิทยากร)

11.00 – 12.00 น. เป้าหมายร่วม สุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เป็นอย่างไร?

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ทีมวิทยากร)

วันที่ 13 พย. 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) (ทีมวิทยากร)

10.30 – 12.00 น. นำเสนอ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกระบวนการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. การใช้ระบบสารสนเทศและการลงระบบโปรแกรม ในการจัดการข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะ จนท.บันทึกข้อมูล โปรดเตรียมโน๊ตบุ๊ค กองทุนฯ ละ 1 เครื่องเพื่อฝึกปฏิบัติ)

15.00 – 16.30 น. -แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป-ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน พิธีปิดการอบรม


หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 1. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

 2. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 80 คน

 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนโครงการได้

 3. มีจำนวนโครงการ จำนวน 7 โครงการ

 4. มีจนท.กองทุนฯ หรือ จนท.รพ.สต. ที่รับผิดชอบการคีย์ข้อมูลออนไลน์เข้าระบบ

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ทน.นครศรีฯ)

1 พฤศจิกายน 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พศ. 62 ณ.โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม พิธีการ เปิดการประชุม โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรมมราช

09.00 – 10.00 น. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

10.00 – 11.00 น. -สถานการณ์ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
-การคืนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ /กลไก พชอ. เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ (ทีมวิทยากร)

11.00 – 12.00 น. เป้าหมายร่วม สุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เป็นอย่างไร?

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแลสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ทีมวิทยากร)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) (ทีมวิทยากร)

10.30 – 12.00 น. นำเสนอ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกระบวนการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. การใช้ระบบสารสนเทศและการลงระบบโปรแกรม ในการจัดการข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะ จนท.บันทึกข้อมูล โปรดเตรียมโน๊ตบุ๊ค กองทุนฯ ละ 1 เครื่องเพื่อฝึกปฏิบัติ)

15.00 – 16.30 น. -แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป-ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน พิธีปิดการอบรม


หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 1. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

 2. พักรับประทานว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ

 2. มีแผนงานโครงการ จำนวน 7 โครงการ

 3. จนท.กองทุนฯ หรือ จนท.รพ.สต. ที่รับผิดชอบงานด้านกองทุนฯ เรียนรู้การกรอกข้อมูลเข้าระบบ

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 1 จ.ภูเก็ต

26 ตุลาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดกำรประชุมกำรจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลรัษฎำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมเมโทลโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม พิธีการ เปิดการประชุม โดยนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

09.00 – 10.00 น. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ สนับสนุนให้อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

10.00 – 11.00 น. -สถานการณ์ การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 และ -การคืนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแล สุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ (ทีมวิทยากร)

11.00 – 12.00 น. เป้าหมายร่วม สุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เป็นอย่างไร?

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มวิเคราะสถานการณ์เพื่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนการดูแล สุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดท าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ทีมวิทยากร)

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) (ทีมวิทยากร)

10.30 – 12.00 น. น าเสนอ จัดท าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกระบวนการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น. การใช้ระบบสารสนเทศและการลงระบบโปรแกรม ในการจัดการข้อมูลกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทีมวิทยากร)

14.30 – 16.30 น. -แนวทางการด าเนินงานระยะต่อไป -ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการด าเนินงาน พิธีปิดการอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมสามารถเขียนโครงการได้

 2. มีแผนงาน จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้

 • แผนงานด้านอาหารและโภชนาการ

 • แผนงานผู้สูงอายุ

 • แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด

 • แผนงานยาเสพติด

 1. มีจำนวนโครงการกองทุนฯเทศบาลตำบล จำนวน 7 โครงการ