สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11

ประชุมทีมระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจ/กำหนดเป้าหมาย/วางแผนร่วม (พชอ./คกก.กองทุน)

ประชุมทีมระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจ/กำหนดเป้าหมาย/วางแผนร่วม (พชอ./คกก.กองทุน)

17 ธันวาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจ/กำหนดเป้าหมาย/วางแผนร่วม (พชอ./คกก.กองทุน)

16 - 17 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมโรงแรมชฏา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 ธันวาคม 2562

08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม

09.00 - 09.30 น.    ชี้แจงวัตถุประสงค์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดย ทวีวัตร เครือสาย

09.30 - 11.30 น.    นำเสนอข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญในเขต 11 โดยนายเชาวลิต ลิบน้อย และนายทวีวัตร เครือสาย

11.30 - 12.00 น.  นำเสนอเป้าหมายสำคัญของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 13.30 น.  นำเสนอเป้าหมายสำคัญของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 (ต่อ)

13.30 - 14.00 น.  ระดมความคิดเห็นการดำเนินงาน

14.00 - 16.00 น.  สรุปสถานการณ์การดำเนินงานแต่ละพื้นที่ / สรุปการประชุม

17 ธันวาคม 2562

09.00 - 09.30 น.    ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปมุมมองที่น่าสนใจและข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา

09.30 - 10.30 น.    จัดทำแผนปฎิบัติการ

10.30 - 12.00 น.    แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป
              ซักถาม – ตอบ ประเด็นปัญหา ในการดำเนินงาน
              พิธีปิดการอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากคณะทำงานโครงการ จำนวน 30 คน

  • มีการทบทวนการดำเนินงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
10,500.00 0.00 44,742.00 0.00 0.00 0.00 55,242.00